Kwalitatief hoogwaardige, duurzame, goed toegankelijke en voldoende sportvoorzieningen.

Opstallen in eigendom van sportverenigingen zijn van voldoende kwalitatief niveau.

Toegankelijke voorzieningen voor mensen met een beperking.

Intensiever gebruik van sportvoorzieningen.

Er is uitvoering gegeven aan de eerste tranche van het Integraal Huisvestingsplan Sport (IHP) 2020- 2030, terwijl gewerkt is aan een uitvoeringsplan voor de tweede tranche. Ook het in 2017 gestarte pakket aan investeringsmaatregelen in sportaccommodaties liep op enkele onderdelen door in 2020. Sporthal Kralingen is gerenoveerd met veel aandacht voor duurzaamheid.

IHP Sport is opgesteld en er is uitvoering gegeven aan de subsidieregeling 1/3 regeling.

Wat hebben we bereikt?

Effect indicatoren

Kwalitatief voldoende opstallen van sportverenigingen

Toegankelijke voorzieningen voor mensen met een beperking

Intensiever gebruik van sportvoorzieningen

Verduurzaming van de gemeentelijke voorzieningen en stimuleren van partners/verenigingen om dat ook te doen bij hun voorzieningen

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatie indicatoren

Kwalitatief voldoende opstallen van sportverenigingen

Toegankelijke voorzieningen voor mensen met een beperking

Intensiever gebruik van voorzieningen

Verduurzaming van de gemeentelijke voorzieningen en stimuleren van partners/verenigingen om dat ook te doen bij hun eigen voorzieningen

Effectindicatoren 201820192020202120222023
Stijging bezetting naschools gebruik gymzalen. Streefwaarde 24% 24% 25% 26% 26%  
Realisatie 24% 26%        
Stijging bezetting naschools gebruik sporthallen* Streefwaarde 46% 46% 48% 48% 48%  
Realisatie 46% 47%        
Bezettingspercentage buitensportvelden** Streefwaarde N.v.t.          
Realisatie            
* Dit betreft het gebruik over het hele jaar, in de verenigingsperiode zitten de sporthallen al vol.
** Hiervoor wordt nog een meetinstrument ontwikkeld en volgt nog een nulmeting.
Prestatie-indicatoren 201820192020202120222023
Percentage opstallen van verenigingen dat minimaal op niveau 3 is*

Streefwaarde


Realisatie

nvt nvt nvt 92% nvt nvt
Klanttevredenheid sportvoorzieningen**              
Gymzalen Streefwaarde 6,3 nvt nvt PM nvt nvt
Realisatie 6,4          
Sporthallen Streefwaarde 6,9 nvt nvt PM nvt nvt
Realisatie 7,1          
Zwembaden Streefwaarde 7,5 nvt nvt PM nvt nvt
Realisatie 7,7 (Sportbedrijf)          
Buitensport Streefwaarde 6,3 nvt nvt PM nvt nvt
Realisatie 7,5          
Aantal bezoeken zwembaden*** Streefwaarde 2,1 mln 2,2 mln 2,2 mln 2,3 mln 2,3 mln 2,3 mln
Realisatie 1,97 mln 1,97mln 1.255.214      
Aantal sportaccommodaties waar een duurzaamheidsmaatregel is toegepast**** Streefwaarde N.v.t. PM PM PM PM PM
Realisatie            
* Het gaat hierbij om  86 verenigingsopstallen waarvoor in 2015-2017 een schouw is uitgevoerd en die op basis hiervan in aanmerking zijn komen voor de subsidie “Achterstallig onderhoud”. Er is dus geen realisatiecijfer over 2018. Per 2021  volgt een vervolgmeting van de opstallen die in economisch eigendom zijn van de verenigingen.
** Deze wordt om de drie jaar gemeten. De eerstvolgende meting is in 2021. Streefwaarden klanttevredenheid 2021 worden vastgesteld in de eind 2019 af te sluiten meerjarenovereenkomst 2020-2023 tussen gemeente en Sportbedrijf.
*** Uit het beleidskader Zwemmen. De bezoekaantallen van zwembaden kunnen negatief worden beïnvloed door maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van COVID-19
**** Definiëring en nulmeting wordt opgesteld in het kader van het plan van aanpak “duurzame sportaccommodaties”, onderdeel van het totale beleid rond duurzaamheid. Realisatiecijfers worden begin 2020 geleverd.

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten SportaccommodatiesOorspr.
Begroting
2020
Bijgestelde Begroting
2020
Realisatie
2020
Afwijking
Baten exclusief reserves443258528270

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 40 17 -23
Financieringsbaten 0 0 338 338
Overige opbrengsten derden 443 218 173 -45
Lasten exclusief reserves52.97758.43459.9241.489

Apparaatslasten 684 497 471 -26
Inhuur 35 29 54 25
Overige apparaatslasten 15 14 1 -13
Personeel 633 454 417 -37
Intern resultaat -2.059 -2.241 -2.266 -24
Intern resultaat -2.059 -2.241 -2.266 -24
Programmalasten 54.352 60.179 61.718 1.539
Financieringslasten 0 0 574 574
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 1.899 1.264 1.336 72
Kapitaallasten 1.054 526 508 -17
Overige programmalasten 7 7 16 9
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 51.392 58.382 59.284 902
Saldo voor vpb en reserveringen -52.534 -58.176 -59.396 -1.219
Saldo voor reserveringen -52.534 -58.176 -59.396 -1.219
Reserves789414362-52

Onttrekking reserves 789 5.159 5.107 -52
Toevoeging reserves 0 5.345 5.345 0
Vrijval reserves 0 600 600 0
Saldo -51.745 -57.762 -59.034 -1.272

Overzicht afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Heffingsrente factuur sportbedrijf 338 574 0 -236
2.Niet compensabele btw onderwijs sportbedrijf 0 1275 0 -1275
3. 1/3 regeling 0 -149 0 149
4. Diverse afwijkingen -68 -211 -52 90
Totaal afwijkingen 270 1.489 -52 -1.272

Toelichting overzicht afwijkingen

1. Heffingsrente sportbedrijf
Naar aanleiding van het gesprek met de belastingdienst in november 2020 is berekend dat in verband met een suppletie 2017+2018 heffingsrente verschuldigd is aan de belastingdienst.

 

2. Niet compensabele BTW op onderwijs Sportbedrijf
De belastingdienst heeft besloten dat de btw over het onderwijsgedeelte van het prestatiecontract niet compensabel is en daarom met terugwerkende kracht over de jaren 2018-2020 moet worden gecorrigeerd.

 

3. 1/3 regeling
Het budget voor de 1/3 investeringsregeling is in 2020 niet geheel uitgeput door de potentiele aanvragers, zijnde breedtesport-, speeltuin- en scoutingverenigingen met eigen opstallen.

 

4. Diverse afwijkingen
Dit zijn diverse kleine afwijkingen waaronder subsidies die lager zijn vastgesteld dan hetgeen verleend.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Het college staat voor een hoogwaardige, duurzame en goed toegankelijke infrastructuur aan sportvoorzieningen, zodat dit gezamenlijk voorziet in de vraag aan ruimte voor sport en beweging, evenredig verspreid over de stad.