Rotterdam heeft een economische stedelijke identiteit welke ruimte biedt voor bedrijven om zich in Rotterdam thuis te voelen

De coronacrisis heeft grote impact op de Rotterdamse economie. Het ondernemersklimaat is zwaar aangetast en daarmee staat toekomstige economische groei onder druk. De gevolgen voor de Rotterdamse economie zijn fors. De economie wordt hard geraakt. De impact verschilt per sector, maar onder meer de horeca, toerisme, de petrochemische industrie, de culturele sector, het maritieme cluster en de specifieke bedrijfsgroepen ZZP’ers, sociaal ondernemers en start-ups & scale ups ondervinden nadelige gevolgen van de contact beperkende maatregelen voor vraag naar producten, het stilleggen van productieprocessen en het tot stilstand komen van de (internationale) handel. Ook de ontmoetingsfunctie en aantrekkelijkheid van de stad is aangetast. In 2020 wordt een krimp verwacht van de Rotterdamse economie met ruim 6%. Dat betekent dat veel activiteiten van Economie erop gericht zijn op het herstellen van de economie op de korte en lange termijn. Voor de korte en middellange termijn zijn onder andere de volgende aanvullende activiteiten in 2020 uitgevoerd:

  1. Beschikbaar stellen van vouchers voor het koppelen van startups aan MKB en multinationals voor het opzetten van innovatieprojecten;
  2. Het uitvoeren van een promotiecampagne gericht op de regionale en landelijke bezoekersmarkt;
  3. Versterking van het platform Ondernemen010.nl als HET platform voor informatie voor ondernemers in de stad.

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we ervoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten Economische promotieOorspr.
Begroting
2020
Bijgestelde Begroting
2020
Realisatie
2020
Afwijking
Baten exclusief reserves05012070

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 0 50 120 70
Overige baten 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves12.62713.39213.655262

Apparaatslasten 0 1.020 870 -150
Inhuur 0 47 0 -47
Overige apparaatslasten 0 11 5 -5
Personeel 0 961 864 -97
Intern resultaat 1.428 831 835 4
Intern resultaat 1.428 831 835 4
Programmalasten 11.199 11.542 11.950 408
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 2.937 1.726 1.971 245
Kapitaallasten 105 110 110 0
Overige programmalasten 0 0 2 2
Subsidies en inkomensoverdrachten 8.158 9.705 9.866 161
Saldo voor vpb en reserveringen -12.627 -13.342 -13.535 -192
Saldo voor reserveringen -12.627 -13.342 -13.535 -192
Reserves0900815-85

Onttrekking reserves 0 900 815 -85
Toevoeging reserves 0 0 0 0
Saldo -12.627 -12.442 -12.719 -277

Overzicht afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Lagere apparaatslasten 0 -150 0 150
2. Diverse afwijkingen 70 412 -85 -427
Totaal afwijkingen 70 262 -85 -277

Toelichting overzicht afwijkingen

1. Lagere apparaatslasten

Er is in 2020 gewerkt aan een organisatie ontwikkelplan voor Economie. Hiervoor zijn vacatures opengehouden of later ingevuld en daardoor vindt een onderbesteding op de apparaatslasten plaats. Dit betreft € 103 voor vast personeel en € 47 voor inhuur.

 

2.Diverse afwijkingen

Er zijn extra kosten gemaakt voor de Herstel-en Vernieuwingsagenda Rotterdam Sterk Door (RSD) (- € 700). Daarnaast zijn diverse projecten (o.a. programma Sterker Internationaal Klimaat, Mobility City campus en Innovouchers (€ 300) vertraagd of lager uitgevallen. Voor het project Up Rotterdam zijn hogere baten gerealiseerd (€ 70) en is sprake van diverse lagere onttrekkingen aan de reserves (- € 85).

 

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Dit taakveld bevat activiteiten met als doel het "op de kaart zetten" van de gemeente, waaronder promotionele activiteiten gericht op het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid en nieuwe werkers, het aantrekken van overige instellingen ter versterking van het profiel van de gemeente, investeren in bovenlokale, regionale, landelijke en internationale kennis- en economische relatienetwerken, promotie van toerisme, beurzen en jaarmarkten en Citymarketing.