Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Taal volwassenen

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Het actief bestrijden van laaggeletterdheid door het aanbieden van kwalitatief goede en toegankelijke trajecten.

Het Beleidskader de Taalspiraal is op 11 april 2019 vastgesteld door de gemeenteraad. In april 2020 ontving de raad de eerste voortgangsrapportage. Vanwege de corona-maatregelen zijn alle grote taalaanbieders overgestapt op digitaal lesgeven. Als de corona-maatregelen het toelieten was er ook sprake van fysieke lessen. 

Wat hebben we bereikt?

Effect indicatoren

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Effectindicatoren 201820192020202120222023
Collegetarget 8: 19.000 afgeronde taaltrajecten voor laaggeletterde Rotterdammers Streefwaarde   3.800 4.400 5.400 5.400  
Realisatie   6.706 2.836*      
Minimaal 80% van de deelnemers geeft een positieve waardering voor de taaltrajecten Streefwaarde N.v.t. 80% 80% 80% 80%  
Realisatie  

86%

Zeer positief
       
Minimaal 80% van de deelnemers rondt de trajecten met succes af. Streefwaarde N.v.t. 80% 80% 80% 80%  
Realisatie   85,6% 61%**      
Minimaal 50% van de netwerkpartners gaat gericht aan de slag met laaggeletterdheid. Streefwaarde N.v.t. 50% 50% 50% 50%  
Realisatie   50%        

* Na een grote overrealisatie op de target in 2019 zien we in 2020 duidelijke de effecten van corona. Ondanks de snelle acties van de taalaanbieders om digitaal les te geven zien we een lagere realisatie op de target dan verwacht: op 31 december 2020 2.836 afgeronde taaltrajecten. Dit is 64% van de geplande realisatie in 2020. Als gevolg van corona en de maatregelen zagen we in de eerste helft van 2020 een stagnatie in de werving waardoor minder mensen startten met trajecten. De instroom is in de tweede helft van het jaar steeds hoger geworden. Er is zelfs sprake van overrealisatie qua aantal starters (115%). Ondanks het hoge aantal starters blijft de realisatie van de target achter. De reden hiervoor is dat cursisten meer moeite hebben met het doorlopen en afronden van hun traject door de fysieke corona-beperkingen en andere persoonlijke redenen, zoals gezondheid en andere prioriteiten tijdens de coronaperiode. In de huidige realisatie is het aantal afgeronde subsidietrajecten nog niet volledig meegerekend. Van de 25 toegekende subsidies 2020 zijn er nu 3 definitief vastgesteld. Dit wordt pas na 1 april bekend wanneer subsidieaanvragers conform de Subsidieverordening Rotterdam (SVR) hun verantwoording moeten indienen. Als gevolg van corona vindt de verantwoording, conform concern brede richtlijnen, in sommige gevallen later in het jaar plaats.

 

**Het percentage succesvol gerealiseerde trajecten blijft ook achter doordat cursisten meer moeite hebben met het afronden van hun trajecten. Dit geldt voornamelijk voor de formele taaltrajecten die gericht zijn op het behalen van een diploma. Bij deze realisatie geldt ook dat de subsidietrajecten nog niet volledig zij meegeteld.

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Taal volwassenenOorspr.
Begroting
2020
Bijgestelde Begroting
2020
Realisatie
2020
Afwijking
Baten exclusief reserves187.2156.238-978

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 7.197 6.217 -981
Overige opbrengsten derden 18 18 21 3
Lasten exclusief reserves4.16211.7609.511-2.249

Apparaatslasten 650 723 735 12
Inhuur 0 0 11 11
Overige apparaatslasten 11 9 13 3
Personeel 639 714 712 -2
Intern resultaat 0 40 13 -27
Intern resultaat 0 40 13 -27
Programmalasten 3.512 10.997 8.762 -2.234
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 3.206 8.517 7.569 -948
Overige programmalasten 0 0 -1 -1
Subsidies en inkomensoverdrachten 306 2.480 1.194 -1.286
Saldo voor vpb en reserveringen -4.144 -4.545 -3.273 1.271
Saldo voor reserveringen -4.144 -4.545 -3.273 1.271
Saldo -4.144 -4.545 -3.273 1.271

Overzicht afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Taal 0 -1.214 0 1.214
2. Uitvoering Wet Educatie en Beroep (WEB) -981 -1.021 0 40
2. Diverse afwijkingen 3 -14 0 17
Totaal afwijkingen -978 -2.249 0 1.271

Toelichting overzicht afwijkingen

1. Taal

Als gevolg van de uitbraak van corona en de genomen maatregelen is het in 2020 niet mogelijk geweest om alle geplande trajecten van Rotterdammers met laaggeletterdheid een taaltraject aan te bieden en te laten volgen. Dit leidt tot een voordeel van € 1,2 mln.

 

2. Uitvoering Wet Educatie en Beroep (WEB)

Als gevolg van de uitbraak van corona en de genomen maatregelen is een grote druk ontstaan op de mogelijkheden tot het aanbieden en uitvoeren van taallessen aan de doelgroep. Hierdoor zijn zowel de lasten als de baten € 1,0 mln lager uitgevallen.

 

3. Diverse afwijkingen

Dit betreft het saldo van diverse kleine afwijkingen.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

De gemeente vindt het belangrijk dat iedereen de Nederlandse taal voldoende spreekt en verstaat. Taal is één van de basisvaardigheden voor meer zelfredzaamheid op het gebied van gezondheid, werk en inkomen, financiën en integratie. Taal is één van de belangrijkste instrumenten om het welzijn van Rotterdammers merkbaar in hun dagelijks leven te verbeteren. Onder dit taakveld verantwoorden we de gemeentelijke inzet op het verbeteren van de taalbeheersing van volwassen Rotterdammers.

21% van de Rotterdamse bevolking is laaggeletterd. Door het niet goed kunnen lezen en schrijven komen laaggeletterde Rotterdammers in financiële problemen, zijn vaker werkloos, hebben een slechtere gezondheid en participeren minder, waardoor zij ook een grotere kans hebben op sociaal isolement. Op deze gebieden ligt vaak de intrinsieke motivatie van mensen om hun taalbeheersing te verbeteren. Deze motivatie is de sleutel tot duurzame taalverbetering. Daarom wil de gemeente de taalbeheersing van Rotterdammers door middel van een integrale aanpak verbeteren. Door diverse ‘ingangen’ te creëren en taal als instrument tegelijkertijd binnen andere beleidsterreinen ook in te zetten, kunnen we het bereik vergroten en de zelfredzaamheid van Rotterdammers verbeteren.