Openbare orde en veiligheid

Rotterdam wil een veilige stad zijn waar iedereen zich welkom en thuis voelt.

TAAKVELD 1

Crisisbeheersing en brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten

De gemeente Rotterdam neemt deel aan de gemeenschappelijke regelingen Gezamenlijke Brandweer en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). Nadere informatie over deze gemeenschappelijke regelingen is te vinden op de site/pagina van ‘verbonden partijen'.

TAAKVELD 2

Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezicht

Het bevorderen van naleving van wet- en regelgeving, het vergroten van het veiligheidsgevoel op straat en het verhogen van de kwaliteit van de buitenruimte.

TAAKVELD 3

Openbare orde en veiligheid – Veiligheid

Rotterdam wil een veilige stad zijn waar iedereen zich welkom en thuis voelt.

TAAKVELD 4

Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid

Optimaal gebruik maken van de infrastructuur van Rotterdam en eventuele verstoringen snel oplossen door toezicht te houden op het gebruik van civieltechnische kunstwerken (bruggen, sluizen, Maastunnel). Op die manier wordt de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid van de stad vergroot.

BBV-indicatoren

Beschrijving BBV-indicatorEenheid  Bron
Verwijzingen Halt Aantal per 10.000 jongeren Realisatie

151

(2019)

Bureau Halt
         
Winkeldiefstallen Aantal per 1.000 inwoners Realisatie 4,2 (2019) CBS
Geweldsmisdrijven Aantal per 1.000 inwoners Realisatie 9,2 (2019) CBS
Diefstallen uit woning Aantal per 1.000 inwoners Realisatie 2,9 (2019) CBS
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) Aantal per 1.000 inwoners Realisatie 8,0 (2019) CBS

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten Openbare orde en veiligheidOorspr.
Begroting
2020
Bijgestelde Begroting
2020
Realisatie
2020
Afwijking
Baten exclusief reserves7.79018.8226.014-12.808

Bijdragen rijk en medeoverheden 2.722 13.107 1.985 -11.123
Overige opbrengsten derden 5.068 5.715 4.025 -1.690
Overige baten 0 0 4 4
Lasten exclusief reserves149.733160.610143.737-16.873

Apparaatslasten 65.987 64.489 62.855 -1.634
Inhuur 1.036 6.518 4.126 -2.392
Overige apparaatslasten -415 1.476 1.674 197
Personeel 65.367 56.495 57.056 561
Intern resultaat -405 388 626 238
Intern resultaat -405 388 626 238
Programmalasten 84.151 95.733 80.255 -15.478
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 17.433 23.901 10.047 -13.854
Kapitaallasten 852 769 755 -14
Overige programmalasten 138 674 796 123
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 65.728 70.389 68.657 -1.732
Saldo voor vpb en reserveringen -141.943 -141.788 -137.723 4.065
Saldo voor reserveringen -141.943 -141.788 -137.723 4.065
Reserves070700

Onttrekking reserves 0 70 70 0
Vrijval reserves 0 0 0 0
Saldo -141.943 -141.718 -137.653 4.065

Toelichting overzicht baten en lasten

Overzicht afwijkingen ProgrammaAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Meeropbrengsten 1.180 0 0 1.180
2. Functioneel leeftijdsontslag (FLO) Brandweer 0 -1.425 0 1.425
3. Personeel 0 631 0 -631
4. Materiele lasten 0 -1.902 0 1.902
5. Regionale samenwerkingsverbanden -13.943 -13.943 0 0
6. Overige afwijkingen -45 -234 0 189
Totaal afwijkingen -12.808 -16.873 0 4.065

Het saldo van dit programma bedraagt € 4 mln voordelig. Belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

1. Meeropbrengsten

Het voordelig saldo op de baten (€ 1,2 mln) bestaat uit diverse onderdelen, te weten: huisvuilboetes (€ 171), bestuurlijke boetes (€ 204), dwangsommen (€ 64), ontvangen ziektegelduitkeringen (€ 297), overige ontvangsten (€ 244) en detacheringen (€ 200).

 

2. Functioneel leeftijdsontslag (FLO) Brandweer

Bij de eerste herziening 2020 is € 3,4 mln extra budget gevraagd ten behoeve van de bijdrage die Rotterdam zou moeten leveren aan de extra kosten voor het functioneel leeftijdsontslag van brandweerlieden. In werkelijkheid waren deze kosten € 1,4 mln lager, bleek rond de jaarafsluiting 2020.

 

3. Personeel

Als gevolg van clusterspecifieke loonkosten en overbezetting is het budget voor loonkosten overschreden met € 469. Verder is er mede door de taakstelling op overige apparaatslasten een overschrijding gerealiseerd op overige apparaatslasten (€ 83), ook was er meer inhuur ter vervanging van zieken (€ 79), maar hier staan baten vanuit UWV tegenover. 

 

4. Materiële lasten

Mede door corona is op alle fronten minder uitgegeven dan was begroot, doordat veel activiteiten geheel of gedeeltelijk niet zijn doorgegaan. Voor een deel was deze daling voorzien, maar de gerealiseerde daling is groter dan verwacht. Uiteindelijk is er circa € 1,9 mln minder uitgegeven. Ook het extra (deel-)budget voor het vuurwerkverbod is vrijwel niet besteed (€ 400). Tegelijkertijd is er binnen het materiele budget € 296 aan corona uitgegeven, wat niet was begroot.

 

5. Regionale samenwerkingsverbanden

Voor de Regionale samenwerkingsverbanden is Rotterdam alleen kassier. Deze 4 onderdelen (Burgernet, VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam, Veiligheidshuis en Regionaal Informatie en Expertise Centrum) horen niet tot het concern Rotterdam. De Regionale samenwerkingsverbanden zitten echter wel in de begroting, maar de realisatie wordt aan het eind van elk boekjaar uit de cijfers gehaald. Dit veroorzaakt een afwijking van bijna € 14 mln in de baten en de lasten.

 

6. Overige afwijkingen

Als gevolg van corona zijn de legesinkomsten vanuit Horeca en Evenementen € 45 lager dan begroot. De lagere inkomsten waren in de loop van 2020 deels al verwerkt in de begroting, zodat de feitelijk daling veel groter is. Aan uitgaande subsidies is € 234 minder uitgegeven dan was begroot. Naast diverse kleine verschuivingen en  afwijkingen, is dit vooral veroorzaakt door de subsidie Alleen Jij Bepaalt (AJB), die eind 2020 is uitbetaald vanuit een extra ingekomen subsidie vanuit het Rijk.

Omschrijving programma

Samen met partners, bewoners en ondernemers werkt het college aan het minimaal handhaven van het huidige veiligheidsniveau en versterking waar het nodig is.

Voor de brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en de geneeskundige zorg neemt de gemeente deel aan de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). Daarnaast neemt de gemeente deel aan de gemeenschappelijke regeling Gezamenlijke Brandweer, samen met bedrijven uit het Rotterdamse havengebied die een brandweeraanwijzing hebben.
Tot dit programma behoren naast toezicht op en handhaving van wet- en regelgeving door boa’s en wijkbeheerders ook de taken op het gebied van cameratoezicht en de meldkamer.