Crisisbeheersing en brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten

De gemeente Rotterdam neemt deel aan de gemeenschappelijke regelingen Gezamenlijke Brandweer en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR).

Zie ten aanzien van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en Gezamenlijke Brandweer de paragraaf verbonden partijen.

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteitenOorspr.
Begroting
2020
Bijgestelde Begroting
2020
Realisatie
2020
Afwijking
Baten exclusief reserves3.99213.94313-13.929

Bijdragen rijk en medeoverheden 1.942 11.480 0 -11.480
Overige opbrengsten derden 2.050 2.463 13 -2.449
Lasten exclusief reserves64.45779.70864.009-15.699

Apparaatslasten 1.744 5.674 3.624 -2.050
Inhuur 94 4.051 1.393 -2.658
Overige apparaatslasten 0 0 106 106
Personeel 1.650 1.623 2.125 502
Intern resultaat 0 128 147 19
Intern resultaat 0 128 147 19
Programmalasten 62.713 73.907 60.238 -13.669
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 4.945 10.838 -1.083 -11.921
Kapitaallasten 0 0 0 0
Overige programmalasten 0 0 1 1
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 57.769 63.069 61.320 -1.748
Saldo voor vpb en reserveringen -60.465 -65.765 -63.995 1.770
Saldo voor reserveringen -60.465 -65.765 -63.995 1.770
Reserves0000

Onttrekking reserves 0 0 0 0
Saldo -60.465 -65.765 -63.995 1.770

Overzicht afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Functioneel leeftijdsontslag (FLO) Brandweer 0 -1.425 0 1.425
2. Regionale samenwerkingsverbanden -13.943 -13.943 0 0
3. Diverse afwijkingen 14 -331 0 345
Totaal afwijkingen -13.929 -15.699 0 1.770

Toelichting overzicht afwijkingen

1. Functioneel leeftijdsontslag (FLO) Brandweer

Bij de eerste herziening 2020 is € 3,4 mln extra budget gevraagd ten behoeve van de bijdrage van de gemeente Rotterdam aan de extra kosten voor het functioneel leeftijdsontslag van brandweerlieden. In werkelijkheid waren deze kosten € 1,4 mln lager, bleek rond de jaarafsluiting 2020.

2. Regionale samenwerkingsverbanden

Voor de Regionale samenwerkingsverbanden is Rotterdam alleen kassier, deze 4 onderdelen (Burgernet, VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam, Veiligheidshuis en het Regionaal Informatie en Expertise Centrum) horen niet tot het concern Rotterdam. De Regionale samenwerkingsverbanden zitten echter wel in de begroting, maar de realisatie wordt aan het eind van elk boekjaar uit de cijfers gehaald. Dit veroorzaakt een afwijking van bijna € 14 mln in de baten en de lasten.

3. Diverse afwijkingen

Bij de eerste herziening 2020 is € 1,9 mln extra budget gevraagd voor de bedrijfsvoering van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). In de praktijk zijn deze kosten lager uitgevallen.

 

Omschrijving taakveld

De gemeente Rotterdam neemt deel aan de gemeenschappelijke regelingen Gezamenlijke Brandweer en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). De Wet Veiligheidsregio’s bepaalt dat de colleges van burgemeester en wethouders verantwoordelijk zijn voor de organisatie van de brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en de geneeskundige zorg. Deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling Gezamenlijke Brandweer zijn de gemeente Rotterdam en bedrijven uit het Rotterdamse havengebied met een brandweeraanwijzing. Deze bedrijven zijn verenigd binnen de Coöperatieve Industriële Brandweerzorg U.A. (CIBUA).

 

De gemeente Rotterdam neemt verder deel aan de volgende samenwerkingsverbanden voor de veiligheid in de regio:

  • het Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond (VHRR). In het Veiligheidshuis komen de justitie-, zorg en bestuurlijke keten samen. Onder één dak werkt de VHRR samen aan de persoonsgerichte aanpak van overlastgevende personen en verdachten van strafbare feiten
  • de VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam (VAR) is een samenwerkingsverband van 32 gemeenten, de politie en het Openbaar Ministerie binnen de eenheid Rotterdam
  • het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) en het Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC) ondersteunen de gemeente bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit
  • het Burgernet faciliteert onder andere de app die functioneert bij diefstal of inbraak, doorrijden na een aanrijding, beroving en bij vermiste personen. De app vraagt burgers om uit te kijken en te helpen