Overhead

De gemeentelijke primaire processen (opgenomen in de andere taakvelden) worden centraal ondersteund. Dit gebeurt door bestuurlijke besluitvorming, financiën, inkoop, verzekeringen, juridische diensten, communicatie, HR, ICT, facilitair, onderzoek, concernhuisvesting, auditing, control en alle leidinggevenden en de daarbij horende ondersteuning. Het doel is een kwalitatief hoogwaardige en zo efficiënt mogelijke organisatie, die samenwerkt met de uitvoering met als doel het verbeteren van de dienstverlening aan de Rotterdammer. Zo draagt het programma bij aan de collegedoelstellingen.

TAAKVELD 1

Overhead - Activering overhead

Dit taakveld geeft aan wat de dekking op overhead is ten aanzien van geactiveerde uren.

TAAKVELD 2

Overhead - Audits en control

Dit taakveld heeft betrekking op de ondersteuning van het bestuur en management ten aanzien van audits en control.

TAAKVELD 3

Overhead - Clusterondersteuning

Onder dit taakveld is het management en de directe ondersteuning van de beleidsmatige programma's opgenomen.

TAAKVELD 4

Overhead - Concernondersteuning

Dit taakveld gaat om de ondersteuning van de organisatie op het gebied van bestuursondersteuning, financiën, inkoop, HRO, communicatie, juristen, ICT, onderzoek, business intelligence en concernhuisvesting.

TAAKVELD 5

Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOIL

Dit taakveld heeft betrekking op het begeleiden van medewerkers naar ander werk binnen of buiten de gemeente.

TAAKVELD 6

Overige baten en lasten - Verzekeringen

Onder het taakveld verzekeringen zijn de baten en lasten van het afdekken van risico's opgenomen.

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten OverheadOorspr.
Begroting
2020
Bijgestelde Begroting
2020
Realisatie
2020
Afwijking
Baten exclusief reserves13.6968.77511.1472.372

Bijdragen rijk en medeoverheden 858 1.276 1.231 -45
Belastingen 0 0 7 7
Dividenden 0 978 978 0
Overige opbrengsten derden 12.838 5.521 7.797 2.275
Overige baten 0 1.000 1.135 135
Lasten exclusief reserves453.521449.454444.068-5.386

Apparaatslasten 340.827 348.815 346.990 -1.825
Inhuur 27.703 31.782 31.393 -389
Overige apparaatslasten 7.753 7.902 8.546 644
Personeel 305.371 309.131 307.051 -2.080
Intern resultaat -732 -11.407 -13.374 -1.967
Intern resultaat -732 -11.407 -13.374 -1.967
Programmalasten 113.427 112.046 110.452 -1.594
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 87.968 87.028 82.445 -4.583
Kapitaallasten 22.373 19.346 23.193 3.847
Overige programmalasten 733 3.550 2.789 -761
Sociale uitkeringen 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 2.353 2.122 2.025 -97
Saldo voor vpb en reserveringen -439.826 -440.679 -432.921 7.758
Saldo voor reserveringen -439.826 -440.679 -432.921 7.758
Reserves2.000-898-1.720-822

Onttrekking reserves 2.000 4.251 3.429 -822
Toevoeging reserves 0 5.480 5.480 0
Vrijval reserves 0 332 332 0
Saldo -437.825 -441.577 -434.640 6.936

Toelichting overzicht baten en lasten

Overzicht afwijkingen ProgrammaAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Concernondersteuning, Audits & Control, VWNW en Verzekeringen 2.372 -6.871 -822 8.421
2. Activering Overhead 0 1.785 0 -1.785
3. Clusterondersteuning 0 -299 0 299
Totaal afwijkingen 2.372 -5.386 -822 6.936

Het saldo van het programma Overhead bedraagt € 6,9 mln voordelig. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

 

1. Concernondersteuning, Audits & Control, Van Werk naar Werk en Verzekeringen
De taakvelden Concernondersteuning, Audits & Control, Van Werk naar Werk en Verzekeringen hebben samen per saldo een positief resultaat van € 8,4 mln. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door:

  • hogere opbrengsten en interne dekking als gevolg van meer dienstverlening, aan externe partijen maar vooral binnen het concern. Dit betreft vraag gestuurde dienstverlening, voornamelijk op het gebied van Interim Management, Juridisch, ICT, Financiën en Communicatie;
  • een onderschrijding op de personeelskosten door niet ingevulde vacatureruimte, deels als gevolg van corona;
  • hogere personele inzet voor projecten;
  • per saldo hogere overige kosten als gevolg van corona. De belangrijkste hiervan zijn hogere kapitaallasten in verband met de afwaardering Timmerhuis ad € 3,3 mln. Daar tegenover staan meerdere kostenposten die juist lager zijn uitgevallen zoals bijv. schoonmaak, huur, post, repro, bedrijfsrestaurant e.d.;
  • lagere WW uitkeringen en lagere uitkeringen Eigen Risico Dragerschap (ZW/WGA).;
  • een positief resultaat op de verzekeringsportefeuille.

 

2. Activering Overhead
Op taakveld Activering Overhead is er sprake van een negatief resultaat van € 1,8 mln. Dit taakveld is met ingang van de begroting 2019 ingevoerd: bij investeringsprojecten en grondexploitaties wordt de overheadcomponent geactiveerd (opgenomen op de balans). Dat is in lijn met de voorschriften voor integrale kostentoerekening. De personele capaciteitsinzet voor investeringen en grondexploitatie was minder dan geraamd. Dit veroorzaakt de negatieve afwijking van € 1,8 mln.

 

3. Clusterondersteuning
Op taakveld Clusterondersteuning is er sprake van een voordelig resultaat van € 299. Het gaat hierbij om diverse mutaties binnen de beleidsprogramma's die een effect hebben op de ondersteuning binnen de clusters. Deze clusterondersteuning maakt onderdeel uit van het programma Overhead. Het beeld is divers: bij enkele programma’s is het effect op de overhead licht positief, bij anderen licht negatief. De grootste effecten komen vanuit het programma Beheer van de stad (nadelig effect van € 1,3 mln) en het programma Volksgezondheid en zorg (voordelig effect van € 1,1 mln).

Omschrijving programma

In de paragraaf bedrijfsvoering beschrijven wij de inhoudelijke doelstellingen, programma’s en projecten.

Met ingang van de Begroting 2020 is er naast de bestaande taakvelden Concernondersteuning, Clusterondersteuning, Audit & Control, Van Werk Naar Werk en Verzekeringen een nieuw taakveld Activering Overhead opgenomen.

Bij investeringsprojecten wordt de overheadcomponent geactiveerd (opgenomen op de balans). Dat is in lijn met de voorschriften voor integrale kostentoerekening. Door kosten voor overhead te activeren ontstaat dekking in de exploitatie en dalen de totale kosten van het programma Overhead. Dit heeft een positief effect op de verplichte BBV indicator Overhead / Totale lasten.