Overhead - Audits en control

In opdracht van het college of de concerndirectie voert Concern Auditing audits uit op het gebied van doelmatigheid en doeltreffendheid van processen, systemen, projecten, programma’s en organisatieonderdelen. Middelen en Control ondersteunt het bestuur en management van de gemeente Rotterdam in het realiseren van organisatiedoelstellingen. De afdeling adviseert vanuit een bedrijfseconomisch perspectief over een verantwoorde inzet van middelen. Hierdoor kan de organisatie sturen, beheersen en beslissen, zodat de organisatie doelen kan realiseren met beschikbare middelen.

Bestuursopdracht ‘Borging investeringsruimte vervanging, renovatie of restauratie huidige bezittingen’
De afgelopen jaren is gewerkt aan voorstellen die de investeringsruimte van de gemeente beter zullen borgen. In 2020 zijn hiertoe twee belangrijke stappen gezet. Met de vaststelling van de Beleidsnota Investeringen Rotterdam 2020 is de investeringsruimte voor nieuwe investeringen geborgd, op een wijze die past bij de verwachte groei en ontwikkeling van de stad.  En met de vaststelling van de kaders voor aanwending van de verkoopopbrengst Eneco is duidelijkheid ontstaan over de wijze waarop de gemeente zal omgaan met de € 1,3 mrd die de recente verkoop van de aandelen Eneco heeft opgeleverd. Tegelijkertijd is aan de hand van een bestuursopdracht gewerkt aan een voorstel tot borging van de investeringsruimte voor vervangingsinvesteringen, renovaties en restauraties, op een wijze die past bij ‘goed rentmeesterschap’. Het voorstel zal bij voorjaarsnota aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

 

Doorontwikkeling stuurinformatie
De doorontwikkeling van stuurinformatie omvat meerdere projecten die tot een betere sturing van gemeentelijke activiteiten moeten leiden en daarmee tot een meer doeltreffende en doelmatige gemeente Rotterdam. Tegelijkertijd worden initiatieven ontplooid om de kwaliteit van de P&C producten te verbeteren.

In 2020 zijn eerste verbeteringen gemaakt in de P&C producten, zoals de oplegger, de paragraaf Sustainable Development Goals en de hoofdlijnen.

In 2021 wordt verder gewerkt aan het verbeteren van de P&C producten door een website voor de volgende collegeperiode te ontwerpen, in dit traject zullen ook raadsleden worden uitgenodigd om hun ideeën in te brengen. Doel is het geheel overzichtelijker en meer beleidsinhoudelijk te maken.

 

Auditprogramma

Onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid

Concern Auditing heeft, tijdens het begin van de Coronacrisishaar kennis en expertise vooral ingezet op de acute opgaven waar de organisatie, toen voor stond. Zo heeft CA bijdragen geleverd aan het opzetten en organiseren van de ToZo-regeling en aan het team Impact en Nazorg. 

Daarnaast zijn in 2020 de volgende onderzoeken uit het Auditprogramma 2020 uitgevoerd:

Rotterdam digitaal
Het college heeft grote ambities met de digitalisering van de Stad (programma Rotterdam Digitaal) en wil in 2025 de digitale voorbeeldstad zijn. Bij de digitalisering van de Stad is vrijwel de gehele gemeentelijke organisatie betrokken en vele externe partijen (Rijk, Provincie, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties, bedrijven, burgers, e.d.). Dit maakt het een integrale (transitie-) opgave. Voor deze opgave is het van belang dat alle partijen, alsmede de gemeentelijke programma’s en ontwikkelingen inzake digitalisering van de Stad, op elkaar zijn afgestemd c.q. worden verbonden. De hoofdvraag van het onderzoek luidde: “Zet de gemeente de goede stappen om de ‘digitale’ ambities in de Stad te gaan realiseren?”. Uit het onderzoek is gebleken dat de gemeente de nodige stappen heeft gezet, maar dat om de collegeambities te realiseren extra stappen nodig zijn.  De komende periode zal gewerkt moeten worden aan het nader uitwerken van de gemeentelijke ambities, doelen en strategie voor de digitalisering van de Stad. 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
In 2018 heeft CA een eerste audit uitgevoerd naar de AVG. Deze audit was gericht op de vraag: “Heeft de organisatie afdoende maatregelen getroffen om te voldoen aan de wettelijke bepalingen van de AVG?”. In 2020 is een vervolg audit uitgevoerd. De hoofdvraag van deze audit luidde: “Is de organisatie nu duurzaam en aantoonbaar AVG-proof?”. Uit het onderzoek is gebleken dat de organisatie nog nadere stappen moet ondernemen om duurzaam en aantoonbaar AVG-proof te worden. 

Artificial Intelligence (AI): Integriteits- en ethische dilemma’s
Big data, algoritmen en kunstmatige intelligentie bieden op vrijwel alle beleidsterreinen van de gemeente mogelijkheden. Denk aan aanpak voortijdige schooluitval, armoedebeleid, bepaling van milieuzones, reguleren van bezoekers- en verkeersstromen etc. Het gebruik van AI creëert nieuwe vragen rondom privacy, transparantie en betrouwbaarheid van data en kan leiden tot risico’s m.b.t. discriminatie en gedragsbeïnvloeding van de burger. Het is daarom van belang dat de bewustwording wordt vergroot m.b.t. het gebruik en toepassing van AI in relatie tot integriteits- en ethiekdilemma’s. CA beoogde met dit onderzoek de bewustwording omtrent deze dilemma’s en de discussie daarover verder te versterken. Uit het onderzoek is gebleken dat discussie over mogelijke integriteitsdilemma’s en ethische dilemma’s rond datagericht werken binnen de gemeente nog beperkt plaats vindt. De discussie beperkt zich dan ook nog veelal tot het aspect privacy. 

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten Overhead - Audit & ControlOorspr.
Begroting
2020
Bijgestelde Begroting
2020
Realisatie
2020
Afwijking
Baten exclusief reserves20432038060

Bijdragen rijk en medeoverheden 204 290 350 60
Overige opbrengsten derden 0 30 30 0
Lasten exclusief reserves18.31218.77818.117-662

Apparaatslasten 17.782 17.759 17.128 -631
Inhuur 433 1.019 1.122 102
Overige apparaatslasten 333 299 310 11
Personeel 17.017 16.441 15.696 -745
Intern resultaat 0 550 726 176
Intern resultaat 0 550 726 176
Programmalasten 530 470 263 -207
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 530 470 262 -208
Overige programmalasten 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 0 0 1 1
Saldo voor vpb en reserveringen -18.108 -18.459 -17.737 722
Saldo voor reserveringen -18.108 -18.459 -17.737 722
Reserves0000

Onttrekking reserves 0 0 0 0
Saldo -18.108 -18.459 -17.737 722

Overzicht afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Arbeidskosten 0 -631 0 631
2. Diverse afwijkingen 60 -31 0 91
Totaal afwijkingen 60 -662 0 722

Toelichting overzicht afwijkingen

1. Arbeidskosten
Als gevolg van krapte op de arbeidsmarkt is in 2020 sprake van vacatureruimte. Dit heeft geleid tot een onderbesteding op de personele lasten, maar een overbesteding op inhuur.

 

2. Diverse afwijkingen
De diverse afwijkingen zijn onder andere veroorzaakt door onderbesteding op kosten derden, eenmalige baten uit doorbelastingen aan derden vanwege tijdelijke detachering van medewerkers en ziektewetuitkeringen.

Omschrijving taakveld

In opdracht van het college of de concerndirectie voert Concern Auditing audits uit op het gebied van doelmatigheid en doeltreffendheid van processen, systemen, projecten, programma’s en organisatieonderdelen. Middelen en Control ondersteunt het bestuur en management van de gemeente Rotterdam in het realiseren van organisatiedoelstellingen. De afdeling adviseert vanuit een bedrijfseconomisch perspectief over een verantwoorde inzet van middelen. Hierdoor kan de organisatie sturen, beheersen en beslissen, zodat de organisatie doelen kan realiseren met beschikbare middelen.