Overhead - Concernondersteuning

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Het bestuur en de primaire processen worden ondersteund met kwalitatief hoogwaardige, efficiënte en duurzame interne dienstverlening op het gebied van bestuursondersteuning, financiën, inkoop, HRO, communicatie, juristen, ICT, onderzoek en business intelligence en concernhuisvesting. Gezamenlijk zetten zij zich in voor het verbeteren van de dienstverlening aan de Rotterdammer.

Voor een toelichting op de ontwikkelingen en voortgang wordt verwezen naar de paragraaf Bedrijfsvoering.

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten Overhead - ConcernondersteuningOorspr.
Begroting
2020
Bijgestelde Begroting
2020
Realisatie
2020
Afwijking
Baten exclusief reserves9.9124.1476.0651.917

Bijdragen rijk en medeoverheden 654 972 851 -121
Belastingen 0 0 7 7
Dividenden 0 978 978 0
Overige opbrengsten derden 9.258 2.197 4.229 2.031
Overige baten 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves357.593355.445350.622-4.824

Apparaatslasten 230.833 238.229 237.805 -425
Inhuur 27.123 30.023 29.172 -851
Overige apparaatslasten 5.391 4.853 5.538 684
Personeel 198.319 203.353 203.095 -258
Intern resultaat 22.220 15.177 11.128 -4.049
Intern resultaat 22.220 15.177 11.128 -4.049
Programmalasten 104.540 102.038 101.689 -350
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 79.081 80.020 75.983 -4.038
Kapitaallasten 22.373 19.346 23.193 3.847
Overige programmalasten 733 550 489 -61
Sociale uitkeringen 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 2.353 2.122 2.024 -98
Saldo voor vpb en reserveringen -347.681 -351.298 -344.557 6.741
Saldo voor reserveringen -347.681 -351.298 -344.557 6.741
Reserves618-2.088-2.872-783

Onttrekking reserves 618 3.060 2.277 -783
Toevoeging reserves 0 5.480 5.480 0
Vrijval reserves 0 332 332 0
Saldo -347.063 -353.386 -347.428 5.957

Overzicht afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Interne- en externe dienstverlening 1.560 -3.100 0 4.660
2. Corona-effecten (excl. afwaardering Timmerhuis) 471 -3.449 0 3.920
3. Kapitaallasten 0 3.847 0 -3.847
4. Arbeidskosten 0 -1.109 -215 894
5. Energietransitie 0 -204 -204 0
6. Cloudkosten 0 -200 -200 0
7. Informatiebeveiliging 0 -160 -160 0
8. BBV-aanpassing overhead 0 159 0 -159
9. Diverse afwijkingen -114 -608 -4 489
Totaal afwijkingen 1.917 -4.824 -783 5.957

Toelichting overzicht afwijkingen

1. Interne- en externe dienstverlening
Deze afwijking ten opzichte van de begroting is het gevolg van meer dienstverlening, aan externe partijen maar vooral binnen het concern. Dit betreft vraag gestuurde dienstverlening, voornamelijk op het gebied van Interim management, Juridisch, ICT, Financiën en Communicatie.

 

2. Corona effecten (excl. afwaardering Timmershuis)
De lockdown in de laatste maanden van 2020 was niet voorzien. Als gevolg daarvan zijn meerdere kosten lager uitgevallen dan begroot, met name op het gebied van huisvesting (zoals schoonmaak, huur, post, repro, bedrijfsrestaurant e.d.) en representatie.
Daarnaast heeft de gemeente - als gevolg van Corona - personeel ingezet voor de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR). Dit wordt aan de VRR doorbelast.

 

3. Kapitaallasten
De kapitaallasten zijn hoger dan begroot (- € 3,8 mln). De belangrijkste hiervan is de afwaardering van de kantoorinrichting van het Timmerhuis (-/- € 3,3 mln). Door covid-19 zijn de inzichten over werken op kantoor gewijzigd en in samenhang met Anders Werken zijn ontwikkelingen in een stroomversnelling gekomen. De huidige inrichting in de vorm van werkplekken wordt omgezet naar ontmoetingsmogelijkheden. Dit leidt tot andere inzichten ten aanzien van de huidige en toekomstige waarde van de inventaris.

 

4. Arbeidskosten
Er is in 2020 sprake van lagere arbeidskosten, mede vanwege vertragingen in de werving op vacatures (deels als gevolg van covid-19). Daarnaast zijn personele lasten doorbelast aan de GGD in verband met personele inzet bij de corona organisatie.
Daar tegenover stond een hogere personele inzet voor projecten bij andere programma's en de corona organisatie.

 

5. Energietransitie
Voor de energiebesparing en productie Living Lab Kleinpolderplein zijn bepaalde experimenten niet gecontinueerd. Nieuwe alternatieven zijn ontwikkeld en zullen in 2021 geïmplementeerd worden. Daardoor is er ook minder onttrokken aan de bestemmingsreserves. Daarnaast schuiven de kosten (en dus ook de onttrekking aan de bestemmingsreserve) van laadvoorzieningen op gemeentelijke terreinen deels door naar 2021.

 

6. Cloudkosten
De verdere doorontwikkeling van e-HRM schuift door naar 2021. Hierdoor is er sprake van zowel lagere kosten als een lagere onttrekking aan de bestemmingsreserve Cloudkosten.

 

7. Informatiebeveiliging
Er is lichte vertraging opgetreden in het project informatiebeveiliging. De verdere plannen zijn bekend en de afronding zal in 2021 plaatsvinden. Een deel van de kosten en de onttrekking aan de bestemmingsreserve schuiven daarom door naar 2021.

 

8. BBV-aanpassing overhead
Voor € 159 nadelig wordt de afwijking veroorzaakt door een correctie op grond van verslaggevingsvoorschriften. Deze correctie betreft aan projecten toegerekende apparaatslasten. Bij het taakveld Activering overhead is meer te lezen over deze correctie.

 

9. Diverse afwijkingen
Dit betreft meerdere geringe afwijkingen in de baten en lasten.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Beleidskader

Beleidsmonitor

Wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Voor meer informatie wordt verwezen naar de paragraaf Bedrijfsvoering.