Overige baten en lasten - Verzekeringen

Deelname aan het maatschappelijke en economische verkeer brengt risico’s met zich mee. De gemeente houdt op grond van budgettaire en beleidsmatige overwegingen, een groot deel van deze risico’s in eigen beheer. De risico’s boven dit eigen beheer verzekert de gemeente bij verzekeraars.

Wat heeft zich voorgedaan het afgelopen jaar?

In 2020 is een aantal verzekeringen opnieuw aanbesteed. Omvangrijke verzekeringsproducten zijn aan de markt aangeboden. De verzekeringsmarkt is krap en het aantal inschrijvingen zeer beperkt. Hiervoor hebben we concessies moeten doen in de door ons gewenste voorwaarden, alsmede de te betalen premiebedragen welke over de gehele linie hoger zijn uitgevallen. Wel zijn we erin geslaagd de noodzakelijk verzekeringsproducten conform ons verzekeringsbeleid af te sluiten.

 

Wat hebben we bereikt?

De burger is nog centraler komen te staan bij de behandeling van aansprakelijkstellingen, waarbij telkens kritisch is bezien of en in hoeverre de burger kom worden tegemoetgekomen in zijn schadeclaim. In samenwerking met de Gemeentelijke Ombudsman is de pilot “small claims court” voorbereid om Rotterdammers een kans te geven een afgewezen schadeclaim voor te leggen aan de regelrechter.

In 2020 zijn 1100 schadeclaims behandeld en is een bedrag van 1,1 miljoen euro uitbetaald aan schadevergoedingen.

 

De gevolgen van Corona in 2021

Corona heeft een negatieve invloed gehad op de gehele verzekeringsmarkt. Dit treft de gemeente in haar portemonnee. In het geval van de brandverzekering is er zelf sprake van een verdubbeling van de premie: van 1,5 miljoen euro naar bijna 3 miljoen euro.


 

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten Overige baten en lasten - VerzekeringOorspr.
Begroting
2020
Bijgestelde Begroting
2020
Realisatie
2020
Afwijking
Baten exclusief reserves3.2454.2944.673379

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 3.245 3.294 3.538 244
Overige baten 0 1.000 1.135 135
Lasten exclusief reserves5.0186.0615.216-844

Apparaatslasten 690 684 616 -68
Inhuur 0 0 0 0
Overige apparaatslasten 14 13 3 -10
Personeel 675 671 613 -58
Intern resultaat -3.672 -3.753 -3.524 229
Intern resultaat -3.672 -3.753 -3.524 229
Programmalasten 8.000 9.129 8.124 -1.005
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 8.000 6.129 5.833 -296
Overige programmalasten 0 3.000 2.291 -709
Saldo voor vpb en reserveringen -1.772 -1.767 -544 1.223
Saldo voor reserveringen -1.772 -1.767 -544 1.223
Saldo -1.772 -1.767 -544 1.223

Overzicht afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Verzekeringspremies 297 87 0 210
2. Voorziening verzekeringen 149 -710 0 859
3. Schadeverrekeningen -67 292 0 -359
4. Apparaatslasten 0 -68 0 68
5. Diverse afwijkingen 0 -445 0 445
Totaal afwijkingen 379 -844 0 1.223

Toelichting overzicht afwijkingen

1. Verzekeringspremies
De verzekeringspremies die aan derden zijn betaald waren hoger dan begroot, met name voor Construction allrisk (CAR) verzekeringen voor projecten. Het grootste deel hiervan is binnen het concern doorbelast. De verzekeringspremies die aan externe partijen in rekening zijn gebracht waren € 297 hoger dan begroot.

 

2. Voorziening verzekeringen
Op basis van het schadeverloop en ontwikkelingen in aansprakelijkheidsdossiers, is de voorziening voor verzekeringen aangepast. Daartoe is € 710 minder aan de voorziening toegevoegd en is een bedrag van € 149 vrijgevallen.

 

3. Schadeverrekeningen
Tegenover minder schades die aan derden zijn uitbetaald (€ 206) stonden hogere schadeverrekeningen binnen het concern (€ 498). Dit betrof vooral autoverzekering (vervoer en materieel). Daarnaast zijn diverse ontvangen schadevergoedingen van derden lager uitgevallen (€ 67).

 

4. Apparaatslasten
Onder andere door de latere invulling van vacatures zijn de apparaatslasten lager uitgevallen dan begroot.

 

5. Diverse afwijkingen
Door de coronacrisis zijn enkele ontwikkelingen en kosten van de afdeling, zoals de vervanging van het AAG systeem (Assurantie Administratie voor Gemeenten), uitgesteld naar 2021. Daarnaast zijn er minder expertise- en taxatiekosten gemaakt.