Stedelijke inrichting en ontwikkeling

De stijging van de CO2-uitstoot wordt in deze collegeperiode omgebogen naar een dalende trend die leidt tot 49% CO2-reductie in 2030, gemeten t.o.v. het jaar 1990.

Stijging van het percentage panden dat geen verhoogde kans op wateroverlast bij hevige regen heeft van 88% naar 90%.

Tenminste 15.000 bestaande woningen zijn verduurzaamd en 10.000 aardgas vrij of daarop voorbereid.

20 hectare groen erbij in 2022 t.o.v. 2018.

Binnen vier jaar start bouw van 18.000 nieuwe woningen.

TAAKVELD 1

Beheer overige gebouwen en gronden

Vastgoed en gronden inzetten als middel voor behalen maatschappelijke doelen.

Goed rentmeesterschap uitoefenen.

Sturing geven aan en handhaving van het gebruik van onroerend goed.

TAAKVELD 2

Cultureel erfgoed - Monumenten

In dit taakveld zijn de werkzaamheden ondergebracht die te maken hebben met de beschermde monumenten, de stadsgezichten en overige objecten met cultuurhistorische waarde. De thematische Erfgoedagenda Rotterdam is gericht op zowel bescherming en instandhouding als ook op het ontwikkelen van kennis en het beschikbaar stellen daarvan door onder meer cultuurhistorisch onderzoek, publicatie en publieksactiviteiten.

TAAKVELD 3

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

Het initiëren en sturen van ruimtelijke ontwikkelingen door actief gemeentelijk grondbeleid: verwerving, verkoop, sanering, bouwrijp maken en inrichten van gronden.

TAAKVELD 4

Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving.

Dit taakveld bevat de activiteiten voor bescherming en verbetering van het milieu waaronder de energietransitie en het verbeteren van de luchtkwaliteit, de bescherming en de sanering van de kwaliteit van de bodem en de atmosfeer, de beheersing van geluidhinder, de bescherming tegen straling en het verplaatsen van milieuhinderlijke bedrijven.

TAAKVELD 5

Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Landschap

Een aantrekkelijke en leefbare stad voor iedereen, nu en in de toekomst.

Meer gezonde Rotterdammers die bewegen, spelen, sporten, ontmoeten, ontspannen en recreëren.

Een investering in de doorontwikkeling van de klimaat adaptieve deltastad.

Samenwerking met Rotterdammers en gedeeld eigenaarschap.

TAAKVELD 6

Ruimtelijke ordening - Ontwikkeling

Ontwikkelen van een integrale omgevingsvisie en strategie voor de ontwikkeling en groei van de stad.

Zorgen voor de implementatie van de Omgevingswet.

Zorgen voor actuele, flexibele en toekomstgerichte juridische kaders voor de ontwikkeling van de stad.

TAAKVELD 7

Wonen en bouwen

Groei van de woningvoorraad en aantrekkelijke woonmilieus.

Woningvoorraad met toekomstwaarde.

Basis op orde.

BBV-indicatoren

Beschrijving BBV-indicatorEenheid  Bron
Hernieuwbare elektriciteit % Streefwaarde N.v.t. RWS
Realisatie 15,9 (2017)
Gemiddelde WOZ-waarde Duizend euro Streefwaarde N.v.t. CBS
  Realisatie 166 (2018)
Nieuw gebouwde woningen Aantal per 1.000 woningen Streefwaarde N.v.t. Basisregistratie adressen en gebouwen
Realisatie 2,4 (2016)
Demografische druk (groene + grijze druk tov 20-64) % Streefwaarde N.v.t. CBS
Realisatie 58,4% (2019)
Meer informatie over de BBV-indicatoren is te vinden op www.waarstaatjegemeente.nl.

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten Stedelijke inrichting en ontwikkelingOorspr.
Begroting
2020
Bijgestelde Begroting
2020
Realisatie
2020
Afwijking
Baten exclusief reserves259.402279.016322.56143.545

Bijdragen rijk en medeoverheden 7.019 29.231 26.735 -2.496
Financieringsbaten 0 1.052 1.235 182
Overige opbrengsten derden 245.743 287.937 261.969 -25.968
Overige baten 6.640 -39.204 32.623 71.826
Lasten exclusief reserves405.177454.660399.956-54.704

Apparaatslasten 131.596 142.566 142.431 -135
Inhuur 16.719 27.352 28.996 1.644
Overige apparaatslasten 2.767 2.483 2.053 -431
Personeel 112.110 112.731 111.382 -1.349
Intern resultaat -122.803 -130.674 -123.264 7.410
Intern resultaat -122.803 -130.674 -123.264 7.410
Programmalasten 396.384 442.768 380.790 -61.978
Financieringslasten 0 0 0 0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 255.589 263.666 208.369 -55.296
Kapitaallasten 97.737 127.812 110.792 -17.020
Overige programmalasten 18.869 17.119 26.440 9.321
Sociale uitkeringen 0 0 6 6
Subsidies en inkomensoverdrachten 24.189 34.172 35.183 1.011
Saldo voor vpb en reserveringen -145.775 -175.645 -77.396 98.249
Saldo voor reserveringen -145.775 -175.645 -77.396 98.249
Reserves74.074127.21558.863-68.352

Onttrekking reserves 110.260 148.863 80.511 -68.352
Toevoeging reserves 60.169 27.278 27.278 0
Vrijval reserves 23.983 5.630 5.630 0
Saldo -71.701 -48.430 -18.532 29.898

Toelichting overzicht baten en lasten

Overzicht afwijkingen ProgrammaAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Onderhoud Vastgoed 0 -9.111 0 9.111
2. WABO-leges 8.798 0 0 8.798
3. Renovatie museum Boijmans Van Beuningen 0 -4.757 0 4.757
4. Erfpacht 7.963 3.677 0 4.286
5. Grondzaken 27.704 -6.729 -30.330 4.103
6. Overige afwijkingen -920 -37.784 -38.022 -1.158
Totaal afwijkingen 43.545 -54.704 -68.352 29.898

Het saldo van dit programma bedraagt € 29,9 mln voordelig. Belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

 

1. Onderhoud Vastgoed

De onderhoudskosten zijn € 9,1 mln lager dan begroot. De redenen hiervoor zijn vertraging in inkoop- en aanbestedingstrajecten en het feit dat door de coronamaatregelen leveranciers minder onderhoudswerkzaamheden konden uitvoeren, daarnaast is een deel van dit onderhoud incidenteel onderhoud en vanwege de aard hiervan moeilijk te begroten. Incidenteel onderhoud betreft onderhoud dat niet in de reguliere onderhoudsprojecten is voorzien zoals bijvoorbeeld asbest, onderzoek loden leidingen en keuringen.

 

2. WABO-leges

Het resultaat voor de leges Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht is € 8,8 mln voordelig. De belangrijkste reden voor dit resultaat zijn de inkomsten voor aanvragen voor grote tot zeer grote bouwplannen eind 2020 met een hoge tot zeer hoge bouwsom (legesschijven 5 en 6). Een wijziging van het Bouwbesluit die is ingegaan op 1 januari 2021, heeft mede bijgedragen aan de hogere legesopbrengsten.

 

3. Renovatie museum Boijmans van Beuningen

Door een vertraging in het proces rondom de aanbesteding zijn geplande asbestsaneringswerkzaamheden niet uitgevoerd. Tevens zijn reeds gemaakte kosten van het basisplus-scenario afgeboekt omdat er nog geen toezeggingen zijn van bijdragen van derden. Dit leidt tot een afwijking van € 4,6 mln positief.

 

4. Erfpacht

Functiewijzigingen en conversies van meerdere erfpacht contracten hebben geleid tot € 4,3 mln meer resultaat dan begroot.

 

5. Grondzaken

Het resultaat van grondzaken levert een voordelig resultaat op van € 4,1 mln door hogere winstnemingen op de grondexploitaties. Dit komt voort uit de positieve ontwikkeling van diverse projectsaldi.

 

6. Overige afwijkingen

Op diverse budgetten zijn kleinere afwijkingen op te merken op saldo-niveau, die leiden tot een nadeel van € 1,2 mln.

Omschrijving programma

Fijn wonen en leven in Rotterdam begint bij een fijne woning in een prettige, groene buurt voorzien van alle essentiële voorzieningen en infrastructuren (water, riool, energie, groen, fietspaden etc). Nieuwe of huidige bewoners moeten in onze stad een woning van hun wensen en mogelijkheden kunnen vinden. De komende jaren zal de stad en het aantal inwoners flink gaan groeien. We bouwen kwalitatieve, duurzame en toekomstbestendige woningen voor elke portemonnee, waarbij huizen voor de middeninkomens prioriteit hebben. Door de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen en kantoren en winkels te transformeren tot woningen, kunnen ook meer mensen een fijne woonplek in Rotterdam vinden.

Bouwen en ontwikkelen in Rotterdam moet voor nu en voor de lange termijn. Wonen in Rotterdam wordt toekomstbestendiger en klimaatadaptiever. We anticiperen op ontwikkelingen op het gebied van klimaat en onze bevolkingssamenstelling, we zorgen voor groen en mooie buitenruimte, een veilige en gezonde ondergrond.

De gemeente doet dit door de ontwikkeling en groei van de stad goed te plannen. We koppelen de bouwopgave van nu aan de lange termijn ontwikkeling van de stad. Onder andere de klimaatopgaven uit het Akkoord van Parijs vragen om een transitie hoe we de stad inrichten en ontwikkelen.

De gemeente werkt hieraan door zich in te zetten voor een duurzaam en energiezuinig Rotterdam, met een betere luchtkwaliteit. Daarvoor werken we aan belangrijke overeenkomsten, zoals het Klimaat- en energieakkoord. En werken we aan lange termijn visies en kaders die terug gaan komen in de omgevingswet en omgevingsvisie die nu ontwikkeld worden. Daarnaast voert de gemeente de wettelijke taken uit, zoals de behandeling van aanvragen om een omgevingsvergunning, aandacht voor erfgoed en het maken van bestemmings- (en straks omgevings-) plannen.

Door bovenstaande inzet te combineren met de sociale en economische context wordt gebouwd aan de weerbaarheid en veerkracht (de resilience) van de mensen, de organisaties en de systemen in de stad.

Dit doet de gemeente uiteraard niet alleen. Bewoners en ondernemers dragen bij aan een fijne stad door eigen initiatieven, bijvoorbeeld meer groen, betere speelruimte voor de kinderen, een prettige en gezellige buitenruimte en het oprichten van energie-coöperaties of buurtontmoetingsplekken. De gemeente faciliteert dergelijke initiatieven graag.