Cultureel erfgoed - Monumenten

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

De gemeente Rotterdam draagt zorg voor haar gebouwde en aangelegde cultuurhistorisch erfgoed waaronder de beschermde monumenten en stadsgezichten. Dit wordt bereikt door middel van drie hoofdthema’s: Bescherming en instandhouding, Kennisontwikkeling en Kennisoverdracht. De thema's zijn samengebracht in de Erfgoedagenda Rotterdam.

De gemeente Rotterdam zet gebouwd erfgoed in als aanjager bij transformaties en gebiedsontwikkelingen.

Voortgang en ontwikkeling

In 2020 is verder gewerkt met de Rotterdamse Erfgoedagenda 2017-2020. De Erfgoedagenda, zet de koers uit en schetst de concrete activiteiten rond het gebouwde cultuurhistorisch erfgoed van Rotterdam. Naast de vergunningverlening betreft dit projecten die direct verbonden zijn met de bescherming en instandhouding van erfgoed. In 2020 is nader onderzoek uitgevoerd naar religieus erfgoed en is gewerkt aan kennisdeling en draagvlakverbreding rond de herbestemmingsproblematiek van religieuze gebouwen. In het najaar is ook een start gemaakt met cultuurhistorisch onderzoek naar schoolgebouwen in Rotterdam. Dit onderzoek zal in 2021 worden voortgezet. Eind 2019 is de motie ‘Versnelde toekomst voor erfgoed’ met algemene stemmen aangenomen. In de motie is gevraagd naar een versnelling van het aanwijzen van gemeentelijke monumenten vanuit de bestaande groslijst. In 2020 is het eerste deel van deze werkzaamheden uitgevoerd. De verwachting is dat het project in 2021 zal worden afgerond. In 2020 hebben ook de voorbereidingen plaatsgevonden voor de nieuwe Erfgoedverordening Rotterdam, die ter besluitvormig is aangeboden aan de gemeenteraad. Voor 2021 wordt ook de geactualiseerde Erfgoedagenda 2021-2026 voorbereid.

 

Wat hebben we bereikt?

Bescherming en instandhouding

Kennisontwikkeling: Geschiedenis in beeld

Kennisoverdracht: Het vertelde verhaal

Stimuleren van de inzet van erfgoed als aanjager bij transformaties en gebiedsontwikkelingen

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Bescherming en instandhouding

Kennisontwikkeling: Geschiedenis in beeld

Kennisoverdracht: Het vertelde verhaal

Stimuleren van de inzet van erfgoed als aanjager bij transformaties en gebiedsontwikkelingen

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten Cultureel erfgoed - MonumentenOorspr.
Begroting
2020
Bijgestelde Begroting
2020
Realisatie
2020
Afwijking
Baten exclusief reserves0022

Overige opbrengsten derden 0 0 2 2
Lasten exclusief reserves654660632-28

Intern resultaat 271 352 236 -116
Intern resultaat 271 352 236 -116
Programmalasten 382 308 396 88
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 265 191 254 63
Subsidies en inkomensoverdrachten 117 118 142 25
Saldo voor vpb en reserveringen -654 -660 -631 30
Saldo voor reserveringen -654 -660 -631 30
Saldo -654 -660 -631 30

Overzicht afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Diverse kleine afwijkingen 2 -28 0 30
Totaal afwijkingen 2 -28 0 30

Toelichting overzicht afwijkingen

1. Diverse kleine afwijkingen

Het budget op het taakveld Cultureel erfgoed - Monumenten kent in 2020 een klein positief resultaat van € 28 door minder interne lasten.

Omschrijving taakveld

Rotterdam staat internationaal bekend als stad van moderne architectuur. Daarnaast heeft de stad inmiddels ook een volwassen monumententraditie. Het erfgoed vertelt het verhaal van Rotterdam. In Rotterdam zijn verschillende monumenten. Rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten, UNESCO Werelderfgoed, beeldbepalende panden en beschermde stadsgezichten.

De cultuurhistorische verantwoordelijkheid van de gemeente heeft een basis in de wettelijke taken in het kader van de vergunningverlening en de instandhouding van monumenten en beschermde stadsgezichten en het sinds 1986 bestaande Rotterdamse monumentenbeleid.

De gemeente zorgt voor een aantrekkelijke woon-, leef- en verblijfsomgeving door behoud, beheer en ontwikkeling van gebouwd cultureel erfgoed (monumentenbeleid).

In december 2016 heeft het college de ‘Erfgoedagenda Rotterdam 2017 – 2020’ vastgesteld. Hierin worden de ambities en activiteiten rond het gebouwde en aangelegde cultuurhistorisch waardevolle erfgoed van Rotterdam beschreven en voorzien van een planning. De Erfgoedagenda wordt periodiek geactualiseerd, verbreed en vernieuwd. De Erfgoedagenda Rotterdam vormt de basis voor de invulling van het monumentenbeleid voor de komende jaren. De activiteiten zijn gericht op de invulling van wettelijke taken vanuit de Wabo, Erfgoedwet en Erfgoedverordening Rotterdam (thema: Bescherming en instandhouding, aangevuld met specifieke activiteiten binnen de thema’s Kennisontwikkeling en Kennisoverdracht. Ieder jaar wordt de gemeenteraad inhoudelijk gerapporteerd via het college van B&W.