Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Landschap

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Een aantrekkelijke en leefbare stad voor iedereen, nu en in de toekomst.

Meer gezonde Rotterdammers die bewegen, spelen, sporten, ontmoeten, ontspannen en recreëren.

Een investering in de doorontwikkeling van de klimaat adaptieve deltastad.

Als gevolg van het coronavirus zijn mensen veel thuis. Bewoners zijn daardoor meer in hun woonomgeving en maken tot 70% vaker een ommetje in de wijk of buurt. Dit leidt tot grotere druk op de openbare ruimte, parken en parkjes in de stad, zeker in relatie tot de 1,5 meter afstand tot elkaar. Bewoners gebruiken en waarderen het groen in hun woonomgeving beter en meer.

De maatregelen tegen het coronavirus hebben grote impact op het gebruik en de inrichting van de openbare ruimte. Voor de hele stad en in het bijzonder de binnenstad en de parken is een programma opgesteld met maatregelen om de openbare ruimte aan te passen op de 1,5 metersamenleving. Bij de aanpak van de openbare ruimte wordt rekening gehouden met de benoemde doelen en wensen en ook met de Rotterdamse Stijl.

Eind december 2020 is bekend geworden dat tot en met 2020 al op 12,8 hectare extra groen kan worden gerekend. Die extra ha groen zijn al gerealiseerd op daken, in openbaar gebied en dicht bij huis. Een deel ervan wordt in 2021 en 2022 uitgevoerd. Vooralsnog leiden de genomen maatregelen tegen corona niet tot vertraging in de aanpak. Ook zijn in 2020 de visie openbare ruimte en de stadsbrede uitvoeringsagenda biodiversiteit in Rotterdam, vastgesteld door het college en aangeboden aan de raad.

De planvorming en/of start uitvoering van de 3 ecologische verbindingszones vordert. De uitvoering van één ecologische verbinding kan mee met een lopend traject, voor de andere twee ecologische verbindingen is een apart planproces opgestart in 2020. Het gaat om 3 ecologische verbindingen langs de Heemraadsingel en Steilrand, van de Rotte naar de Schie en Landgoed De Tempel. En als derde langs het Zuiddiepje, tussen Eiland van Brienenoord en Park De Twee Heuvels.

In 2020 heeft het college een principebesluit genomen over een investering in de 7 stadsprojecten. Alle stadsprojecten dragen bij aan de verbreding van stadsecologie en biodiversiteit: Hofbogen vormt een verbinding vanaf het Hofplein naar de A20 zone, en het getijdenpark Feijenoord is een vergroting van de riviernatuur vanaf het Eiland van Brienenoord. De nieuwe stadsparken in Rijn- en Maashaven vergroten de (onder-) waternatuur en het rivierenlandschap.

Voor de Rotterdamse Mobiliteitsaanpak zijn in 2020 diverse experimenten uitgevoerd om o.a. meer ruimte te creëren voor fietsers en voetgangers, de oversteekbaarheid en om de luchtkwaliteit te verbeteren. Bij het ruimtelijk en landschappelijk inpassen van dit soort experimenten vindt intensieve afstemming plaats. Dit is een van de elementen om de gezonde groei van de stad te kunnen faciliteren en bleek goed te passen in de corona aanpak in de stad.

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Effectindicatoren

 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Collegetarget 11: 20 ha groen erbij in 2022 t.o.v. 2018

Streefwaarde

 

 

+ 5 ha

+ 10 ha

+ 15 ha

+ 20 ha

Realisatie

 

 

+ 8,9 ha

+12,8 ha

 

 

% Tevredenheid van bezoekers stadsparken (rapportcijfer)

Streefwaarde

 

>7,4

>7,4

>7,4

>7,4

>7,4

Realisatie

7,4

7,1

7,3

 

 

 

% Tevredenheid bewoners over groen in de wijken/buurten

Streefwaarde

 

>6,9

> 6,9

>6,9

>6,9

>6,9

 

Realisatie

6,9

6,2

6,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestatie-indicatoren

 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Realisatie ecologische verbindingen

Streefwaarde

 

3 ecologische verbindingen realiseren in de stad

Realisatie

 

Verbindingen gestart*

Toelichting indicatoren

In 2020 is de ecologische verbinding Rondje Eiland van Brienenoord - Park de Twee Heuvels in uitvoering genomen.

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten Openbaar groen en (openlucht) recreatie - LandschapOorspr.
Begroting
2020
Bijgestelde Begroting
2020
Realisatie
2020
Afwijking
Baten exclusief reserves221.792795-997

Bijdragen rijk en medeoverheden 22 1.792 730 -1.062
Overige opbrengsten derden 0 0 65 65
Overige baten 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves12.26013.2809.492-3.788

Intern resultaat 2.036 3.046 3.178 132
Intern resultaat 2.036 3.046 3.178 132
Programmalasten 10.224 10.234 6.314 -3.920
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 9.219 5.396 1.485 -3.911
Kapitaallasten 0 0 0 0
Overige programmalasten 0 0 56 56
Subsidies en inkomensoverdrachten 1.004 4.838 4.773 -64
Saldo voor vpb en reserveringen -12.238 -11.488 -8.698 2.791
Saldo voor reserveringen -12.238 -11.488 -8.698 2.791
Reserves6.2675.3193.171-2.147

Onttrekking reserves 6.267 5.609 3.461 -2.147
Toevoeging reserves 0 890 890 0
Vrijval reserves 0 600 600 0
Saldo -5.971 -6.170 -5.526 643

Overzicht afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Programma Rivieroevers -1.062 -1.714 -652 0
2. Programma Rotterdam gaat voor Groen! 0 -1.209 -1.209 0
3. Diverse afwijkingen 65 -865 -286 643
Totaal afwijkingen -997 -3.788 -2.147 643

Toelichting overzicht afwijkingen

1. Programma Rivieroevers

Voor het programma Rivieroevers zijn er minder lasten gerealiseerd dan begroot, doordat er bij diverse projecten een vertraging is opgetreden in verband met de maatregelen rondom covid-19. Daarnaast is de uitvoering van het project Leuvekolk vertraagd als gevolg van het verwijderen van de schepen. In totaal zijn er € 1,7 mln lagere lasten en lagere onttrekkingen gerealiseerd dan begroot.

2. Programma Rotterdam gaat voor Groen!

In het kader van het groenoffensief (“Rotterdam gaat voor groen!”) zijn er minder lasten gerealiseerd dan begroot, doordat een aantal vergroeningsprojecten in de openbare ruimte verschuiven naar 2021. Daarnaast lopen een aantal vergroeningsprojecten langer door dan gepland. In totaal zijn er € 1,2 mln lagere lasten en lagere onttrekkingen gerealiseerd dan begroot.

3. Diverse afwijkingen

In 2020 zijn diverse afwijkingen gerealiseerd. De belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn:

 • Programma Ecologische verbindingen: in totaal € 286 lagere lasten en lagere onttrekkingen.
 • Diverse voordelige projectresultaten: in totaal € 578 lagere lasten en € 65 hogere baten waaronder project Buitenruimte.

Omschrijving taakveld

Ons doel is het realiseren van mooi, divers en uitnodigend openbaar groen en stedelijk water. Het groen en water in Rotterdam heeft daarbij landschappelijke en ecologische waarde, is goed verspreid en verbonden met elkaar en divers. Het biedt ruimte aan toegankelijke recreatie, houdt de mensen en de stad gezond, leefbaar en aantrekkelijk. Juist in de verdichtende gebieden wordt gezorgd voor een sterkere aanwezigheid van openbaar groen en stedelijk water. Onze kenmerkende rivieren, parken, singels, plantsoenen, groen en recreatiegebieden hebben iedere Rotterdammer iets te bieden. Samen met bewoners en partners pakken we kansen die bijdragen aan een circulaire economie en uitdagingen rondom klimaatverandering en gezonde groei in relatie tot de stedelijke verdichtingsopgave.

Tot dit Rotterdamse taakveld behoren:

 • Aanleg van openbaar groen inclusief het plaatsen van kunstwerken in de openbare ruimte;
 • Aanleg van openbaar water: vijvers en kleine watergangen Aanleg van speelvoorzieningen.

Al deze opgaven vragen om creatieve en innovatieve oplossingen en andere samenwerkingsvormen met (deels nieuwe) partners. Alleen door samen op te trekken met oog voor de brede doelstellingen van de stad en het effect van onze aanpak op de Rotterdammer zorgen we voor maximaal resultaat, ook op de lange termijn. Daarbij maken we gebruik van de vijf perspectieven uit de concept Omgevingsvisie:

 1. Circulaire stad;
 2. Compacte stad;
 3. Productieve stad;
 4. Inclusieve stad;
 5. Gezonde stad.

Deze perspectieven sluiten goed aan bij onze ambities. Met de bovengenoemde doelen beogen we de volgende effecten in de stad te bereiken:

 • Tevredenheid van bewoners vergroten over de openbare ruimte, waaronder het groen, water en speelvoorzieningen;
 • Groei van gebruikers en bezoekersaantallen van stadsparken en wijkvoorzieningen faciliteren van de bevordering van een duurzame en gezonde leefstijl;
 • Weerbaarheid van de stad versterken waar het gaat om klimaatverandering.