Verkeer en vervoer

Een duurzame, op groei van de stad gerichte aanpassing van mobiliteitsinfrastructuur: we faciliteren de groei en verdichting van de stad primair met slimme duurzame en integrale aanpassingen aan het infrastructurele netwerk. Dit betekent nieuwe oeververbindingen, veilige en oversteekbare stadsboulevards, ruime fietspaden, aantrekkelijke OV-knooppunten, toekomstbestendige energie-infrastructuur voor elektrisch rijden en meer stallingsruimte voor de fiets.

TAAKVELD 1

Openbaar vervoer

Een goede integratie van de OV-netwerken in reisketens en systemen/diensten bij voorkeur in makkelijke combinaties met voetgangers en fietsverkeer.

Een betere verbinding tussen de OV-netwerken noord- en zuid-Rotterdam en een betere ontsluiting van de rivieroevers.

Een goede toegankelijkheid van de OV-netwerken door ouderen en minder-validen.

TAAKVELD 2

Parkeerbelasting

Het reguleren van het parkeergedrag van Rotterdammers en haar bezoekers, door middel van een belasting voor het parkeren op daarvoor aangewezen plaatsen, draagt bij aan het beheer van de openbare ruimte als stuwende kracht voor een aantrekkelijke buitenruimte en verduurzaming, minder parkeerdruk en een betere bezetting parkeergarages.

TAAKVELD 3

Parkeren

Vanuit de focus op meer ruimte voor fietsers en voetgangers en minder parkeren op straat, willen wij automobilisten stimuleren te kiezen voor Park+Ride-voorzieningen of een openbare parkeergarage aan de rand van het centrum. Tegelijkertijd willen wij ruimte bieden voor het comfortabel en veilig plaatsen van fietsen in fietsenstallingen en maatwerk in fietsparkeren voor bewoners in de wijken waar dat nodig is.

TAAKVELD 4

Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid

Optimaal gebruik maken van de infrastructuur van Rotterdam en eventuele verstoringen snel oplossen door toezicht te houden op het gebruik van civieltechnische kunstwerken (bruggen, sluizen, Maastunnel). Op die manier wordt de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid van de stad vergroot.

TAAKVELD 5

Verkeer en vervoer - Ontwikkeling

Een duurzame, op groei van de stad gerichte aanpassing van mobiliteitsinfrastructuur. We dragen bij aan de verduurzaming van de mobiliteitsmiddelen.

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten Verkeer en VervoerOorspr.
Begroting
2020
Bijgestelde Begroting
2020
Realisatie
2020
Afwijking
Baten exclusief reserves163.906161.405153.790-7.615

Bijdragen rijk en medeoverheden 41.068 30.754 27.089 -3.666
Overige opbrengsten derden 122.839 130.650 126.780 -3.870
Overige baten 0 0 -80 -80
Lasten exclusief reserves153.623142.307132.729-9.578

Apparaatslasten 20.805 27.737 27.804 67
Inhuur 622 2.234 2.390 156
Overige apparaatslasten 166 681 784 104
Personeel 20.017 24.822 24.630 -192
Intern resultaat 30.506 31.889 32.646 756
Intern resultaat 30.506 31.889 32.646 756
Programmalasten 102.312 82.681 72.279 -10.402
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 89.962 69.146 59.473 -9.673
Kapitaallasten 9.486 8.971 8.988 17
Overige programmalasten 2.342 4.042 3.358 -684
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 522 522 461 -61
Saldo voor vpb en reserveringen 10.283 19.098 21.061 1.963
Saldo voor reserveringen 10.283 19.098 21.061 1.963
Reserves27.08920.15417.541-2.613

Onttrekking reserves 27.488 20.553 17.940 -2.613
Toevoeging reserves 399 399 399 0
Saldo 37.372 39.252 38.602 -650

Toelichting overzicht baten en lasten

Overzicht afwijkingen ProgrammaAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Parkeerexploitatie - 3.392 - 1.390 0 - 2.002
2. Diverse afwijkingen - 4.223 - 8.188 - 2.613 1.352
Totaal afwijkingen - 7.615 - 9.578 - 2.613 - 650

Het saldo van dit programma bedraagt € 650 nadelig. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

 

1. Parkeerexploitatie

De parkeerbaten, met name het kort parkeren op straat en in de garages, zijn als gevolg van extra coronamaatregelen in de laatste maanden van het jaar € 3,4 mln lager. Daarnaast zijn er op de kostenbudgetten diverse afwijkingen welke hebben geleid tot een voordeel van € 1,4 mln. Dit leidt tot een nadelig saldo van € 2 mln op de parkeerexploitatie in 2020.

Bij de herzieningsmomenten van de begroting was overigens reeds rekening gehouden met de coronamaatregelen en overige parkeerontwikkelingen waaronder uitbreidingen betaaltijden en parkeergebieden. De gederfde parkeerinkomsten door corona zijn voor 2020 geraamd op € 18 mln. Hiervoor wordt de gemeente gecompenseerd vanuit het rijk. Deze compensatie is verantwoord op het programma Algemene middelen.

 

2. Diverse afwijkingen

Daarnaast zijn er op diverse budgetten kleinere afwijkingen die leiden tot een voordeel van € 1,4 mln. De grootste afwijkingen zijn de lagere kosten Nul Emissie Laadinfra € 430 (per saldo), lagere energielasten op de verkeerslichten € 300 (per saldo) en lagere kosten voor Smart Mobility Automatische voertuigen € 160 (per saldo). Verder zijn er op diverse budgetten kleinere afwijkingen op de reserves, baten en lasten, die leiden tot een voordeel van € 462 (per saldo).

Omschrijving programma

Fijn wonen en leven in Rotterdam begint bij een fijne woning in een prettige, groene buurt voorzien van alle essentiële voorzieningen en infrastructuren (water, riool, energie, groen, fietspaden etc). Nieuwe of huidige bewoners moeten in onze stad een woning van hun wensen en mogelijkheden kunnen vinden en zich prettig en gezond door de stad kunnen bewegen.

Dat wonen en leven gebeurt in een duurzaam, energiezuinig Rotterdam, met een excellente vervoersinfrastructuur met schone vervoersmiddelen en een met een betere luchtkwaliteit. De klimaatopgaven uit het Akkoord van Parijs vragen om een forse energie- én economische transitie van stad en haven. Willen wij en onze kinderen prettig blijven wonen en leven dan vraagt dit flinke keuzes, maatregelen en investeringen.

De gemeente zorgt voor een samenhangend beleid en uitvoering daarvan op bereikbaarheid, de kwaliteit van de leefomgeving, duurzaamheid, gezondheid en verkeersveiligheid. Dat realiseert de gemeente met een aanpak die is gericht op een overgang naar duurzame en emissieloze mobiliteit in 2050. Het perspectief daarbij is zowel gemeentelijk als regionaal.

We dragen bij aan de verduurzaming van de mobiliteitsmiddelen. We willen de mobiliteitsgroei opvangen met modaliteiten en vervoerssystemen die schoner en stiller zijn, minder ruimte claimen en voor iedereen toegankelijk zijn. Dit betekent het bevorderen van: wandelen, fietsen, openbaar vervoer en elektrificatie van motorvoertuigen en schone logistiek in de stad.