Het reguleren van het parkeergedrag van Rotterdammers en bezoekers, door middel van een belasting voor het parkeren op daarvoor aangewezen plaatsen, draagt bij aan het beheer van de openbare ruimte als stuwende kracht voor een aantrekkelijke buitenruimte en verduurzaming, minder parkeerdruk en een betere bezetting parkeergarages en P+R-voorzieningen.

Op 10 december 2019 heeft het college de nota "Betaald parkeren in Rotterdam" vastgesteld. De nota is besproken in de raadsvergadering van 20 februari 2020.  Deze nota is een verdere aanscherping van het beleid, met name op het gebied van straatparkeren, zoals vastgelegd in het Parkeerplan 2016-2018 "Parkeren in beweging". In de nota is een pakket van maatregelen opgenomen dat de komende periode zal worden uitgevoerd met als doel een betere balans te realiseren tussen de verschillende claims op de openbare ruimte.

Per 1 januari 2020 is, als uitwerking van de motie “Parkeren Noordereiland”, betaald parkeren ingevoerd op het Noordereiland (Feijenoord).

Per 1 januari 2020 is de zogenaamde Centrumring ingevoerd met een hoger parkeertarief voor bezoekers. Doel is het tegengaan van oneigenlijk hoge parkeerdruk in de wijken grenzend aan het Centrum, een beter gebruik van de openbare parkeergarages en een beter gebruik van openbaar vervoer en de fiets.

Op 22 februari 2020 is begonnen met een proef inzake parkeerduurbeperking op de Veranda (IJsselmonde) tijdens wedstrijden/evenementen in Stadion Feijenoord (de Kuip). De maximale parkeerduur voor bezoekers bedraagt op dagen met wedstrijden/evenementen 90 minuten, met als doel een andere mobiliteitskeuze van bezoekers van het stadion. Als gevolg van de coronacrisis is de pilot tussentijds stopgezet en zal deze worden vervolgd bij de herstart van wedstrijden en evenementen in het stadion, waarbij voldoende publiek wordt toegestaan.

Per 2 maart 2020 is betaald parkeren ingevoerd in West-Carnisse (Charlois).

Om zorgpersoneel te ondersteunen in de toegenomen zorgtaken als gevolg van corona is de tijdelijke parkeervergunning zorgverleners covid-19 ontwikkeld. Deze parkeervergunning biedt met ingang van 25 maart 2020 zorgpersoneel de mogelijkheid om in de gehele stad gratis te kunnen parkeren. Er zijn inmiddels (eind 2020) ruim 8500 parkeervergunningen verleend.

Per 1 juli 2020 is betaald parkeren ingevoerd in de wijk Feijenoord (Feijenoord).

Per 1 september 2020 is betaald parkeren ingevoerd op het Spaansepad (Delfshaven).

Per 1 oktober 2020 is er betaald parkeren ingevoerd in Oud-Charlois (Charlois).

Per 1 november is er betaald parkeren ingevoerd in de wijk Veerse Heuvel (Prins Alexander).

Op 12 november 2020 heeft het college besloten betaald parkeren in te voeren in het Kleiwegkwartier (Hillegersberg-Schiebroek) per 1 februari 2021.

Op 8 december 2020 heeft het college de nota "Autodelen biedt voordelen voor velen" vastgesteld, waarin het kader is beschreven voor de uitwerking van nieuwe autodeelinitiatieven.

Tenslotte heeft het college op 8 december 2020 besloten tot uitbreiding van de betaaltijden in de Agniesebuurt en een deel van het Oude Noorden (Noord) per 1 januari 2021. Deze maatregel wordt toegepast in wijken waar de parkeerdruk in de avond en nacht voor een belangrijk deel wordt veroorzaakt door niet-vergunninghouders.


 

Begin 2020 was het de bedoeling op de taakvelden Parkeerbelasting (straat) en Parkeren (parkeergarages) de begroting op de baten te actualiseren als gevolg van uitbreidingen betaald parkeren (gebieden en tijden) en een hogere realisatie in 2019. Met het ingaan van de coronamaatregelen in maart 2020 werd al snel zichtbaar dat deze maatregelen een groot effect zouden hebben op de parkeerbaten, zowel op straat als in de openbare parkeergarages. Daarom is de begrotingsaanpassing op beide taakvelden niet doorgevoerd en heeft zelfs een bijstelling naar beneden plaatsgevonden.

Wat hebben we bereikt?

Optimale verdeling van schaarse ruimte

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatie indicatoren

Optimale verdeling van schaarse ruimte

Prestatie-indicatoren 201820192020202120222023
Betalingsgraad Streefwaarde 86% 87% 88% 89% 90% 91%
Realisatie 86% 87% 88%      
Beschikbaarheid parkeerautomaten* Streefwaarde 99,7% 99,7% 99,7% 99,7% 99,7% 99,7%
Realisatie 99,7% 99,7% 99,7%      
* Dit is gebaseerd op de SLA met onze leverancier.

Toelichting indicatoren

De jaarlijkse stijging van de betalingsgraad is het gevolg van de doorontwikkeling van de fiscale parkeercontrole door meer data- en informatiegestuurd te werken en gebruik te maken van omgevingsbeelden ("handhaven op afstand").

Overzicht van baten en lasten ParkeerbelastingOorspr.
Begroting
2020
Bijgestelde Begroting
2020
Realisatie
2020
Afwijking
Baten exclusief reserves105.733115.190112.365-2.825

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 42 42
Overige opbrengsten derden 105.733 115.190 112.323 -2.867
Overige baten 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves23.03126.39326.205-189

Apparaatslasten 7.027 6.886 6.975 90
Inhuur 96 255 219 -36
Overige apparaatslasten -14 277 298 20
Personeel 6.945 6.353 6.459 105
Intern resultaat 11.669 12.158 13.162 1.004
Intern resultaat 11.669 12.158 13.162 1.004
Programmalasten 4.335 7.350 6.068 -1.282
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 2.739 4.087 3.414 -673
Kapitaallasten 137 103 103 0
Overige programmalasten 1.460 3.160 2.551 -609
Subsidies en inkomensoverdrachten 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen 82.702 88.796 86.160 -2.636
Saldo voor reserveringen 82.702 88.796 86.160 -2.636
Saldo 82.702 88.796 86.160 -2.636

Overzicht afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Lagere parkeerbaten -2.867 0 0 -2.867
2. Diverse afwijkingen 42 -189 0 231
Totaal afwijkingen -2.825 -189 0 -2.636

Toelichting overzicht afwijkingen

1. Lagere parkeerbaten

De opbrengsten kort parkeren op straat zijn € 2,9 mln lager uitgevallen door de extra coronamaatregelen in de laatste maanden van het jaar.

 

2. Diverse afwijkingen

Op diverse budgetten zijn kleine afwijkingen die leiden tot een voordeel van € 231.

Omschrijving taakveld

Tot het taakveld ‘Parkeerbelasting’ behoort:

  • heffing en invordering
  • opbrengsten parkeerfaciliteiten
  • opbrengsten boetes

Tot dit taakveld behoort niet:

  • parkeerpolitie. Deze valt onder taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid