Verkeer en vervoer - Ontwikkeling

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Een duurzame, op groei van de stad gerichte aanpassing van mobiliteitsinfrastructuur.

We dragen bij aan de verduurzaming van de mobiliteitsmiddelen.

Het verkeersbeleid is in 2020 volgens planning en programma uitgevoerd. Fietsroutes zijn verbeterd, verkeersonveilige punten aangepakt en laadpalen bijgeplaatst. Op een aantal locaties in de stad zijn nieuwe inrichtings- en gebruiksvarianten volgens de Rotterdamse Mobiliteitsaanpak uitgetest. We hebben met regelkaders meer greep gekregen op deelmobiliteit in de stad. Tegelijk zijn belangrijke stappen gezet voor de toekomst. Brug- en tunnelvarianten voor de nieuwe oeververbinding zijn op hun effecten onderzocht en er is een akkoord bereikt voor onderzoek naar versterking van de spoorlijn Leiden-Dordrecht met bijbehorende stations. De logistieke zero emissiezone is door afspraken met het bedrijfsleven een stuk dichterbij gekomen.

De coronacrisis vroeg voor de mobiliteit en de openbare ruimte om extra maatregelen om voldoende veilig te kunnen deelnemen aan het verkeer en te kunnen verblijven / ontmoeten. Zo werd een aantal straten als de Meent en Witte de Withstraat tijdelijk afgesloten om voetgangers en horeca meer ruimte te geven. In overleg met scholen werden maatregelen aangeboden voor de ruimte rondom basisscholen. Met communicatiemiddelen als drukwerk op de stoep en de rijbaan worden verkeersdeelnemers geattendeerd op veilig gedrag en afstand houden tot elkaar.

Corona heeft impact gehad op de mobiliteit in de stad. Hoewel mensen zijn blijven lopen en fietsen, is het gebruik van het openbaar vervoer dramatisch teruggelopen. Dit heeft ook een groot effect op de doelstelling en indicator “Meer schone verplaatsingen van en naar de binnenstad”: die indicator laat een flinke terugval zien. Omdat ook het totaal aantal verplaatsingen is gedaald, is de mobiliteit in de stad er in 2020 toch schoner op geworden.

De grote wegbeheerders in Zuid-Holland, waaronder Rotterdam, hebben uitgesproken de gezamenlijke regie op de actuele bereikbaarheid te vergroten in het licht van aankomend groot onderhoud aan belangrijke wegen en bruggen. Meer organisatorische samenwerking en een gebiedsgerichte benadering moeten leiden tot minder hinder door omrijdend en zoekend verkeer, het versterken van de mobiliteitstransitie door het beter benutten van alternatieven voor de auto en het samen afstemmen en programmeren van onderhoudsprojecten.

Wat hebben we bereikt?

Effect indicatoren

We dragen bij aan de verduurzaming van de mobiliteitsmiddelen

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatie indicatoren

We dragen bij aan de verduurzaming van de mobiliteitsmiddelen

Effectindicatoren 201820192020202120222023
Relatieve aandeel schone verplaatsingen van en naar de binnenstad* Streefwaarde 61,7% 62,4% 63% 63,7% 64,3%  
Realisatie 61,7% 63,4% 61,2%      
* Weergegeven is het aandeel verplaatsingen per fiets, openbaar vervoer, lopend en met schone motorvoertuigen, afgezet tegen het totale aantal verplaatsingen inclusief vuile motorvoertuigen en brommers en scooters. Het aandeel schone verplaatsingen neemt al jaren langzaam maar gestaag toe. De streefwaarden tot en met 2022 bevatten een ambitie van 50% ten opzichte van de verschoningstrend in de afgelopen collegeperiode.
Prestatie-indicatoren 201820192020202120222023
Extra capaciteit fietsparkeren in de binnenstad Streefwaarde   1.000 2.000 3.000 4.000  
Realisatie   1.298 1500      
Aantal gerealiseerde fietsvriendelijke verkeersregelinstallaties Streefwaarde   25 50 75 100  
Realisatie   35 35      

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten Verkeer en vervoer - OntwikkelingOorspr.
Begroting
2020
Bijgestelde Begroting
2020
Realisatie
2020
Afwijking
Baten exclusief reserves2.8704.5954.247-349

Bijdragen rijk en medeoverheden 113 668 1.036 369
Overige opbrengsten derden 2.757 3.928 3.217 -710
Overige baten 0 0 -7 -7
Lasten exclusief reserves32.75134.21530.543-3.672

Apparaatslasten 9.328 10.050 10.086 36
Inhuur 449 951 1.035 84
Overige apparaatslasten 174 157 187 31
Personeel 8.705 8.943 8.864 -79
Intern resultaat -1.746 -1.552 -1.308 244
Intern resultaat -1.746 -1.552 -1.308 244
Programmalasten 25.169 25.718 21.766 -3.952
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 16.738 17.400 13.480 -3.920
Kapitaallasten 8.430 8.318 8.335 17
Overige programmalasten 0 0 -41 -41
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 0 0 -8 -8
Saldo voor vpb en reserveringen -29.881 -29.620 -26.297 3.323
Saldo voor reserveringen -29.881 -29.620 -26.297 3.323
Reserves14.31614.83412.660-2.174

Onttrekking reserves 14.715 15.233 13.059 -2.174
Toevoeging reserves 399 399 399 0
Saldo -15.565 -14.786 -13.637 1.149

Overzicht afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Bestemmingsreserve Stedelijke Bereikbaarheid 0 -928 -928 0
2. Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling 0 -178 -178 0
3. Bestemmingsreserve Energietransitie 0 -160 -160 0
4. Bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit 0 -908 -908 0
5. BBV-aanpassing overhead 0 -254 0 254
6. Diverse afwijkingen -349 -1.244 0 895
Totaal afwijkingen -349 -3.672 -2.174 1.149

Toelichting overzicht afwijkingen

1. Bestemmingsreserve Stedelijke Bereikbaarheid

De lagere onttrekking aan de bestemmingsreserve van € 928 heeft betrekking op het Dynamisch Verkeersregiemodel en de Rotterdamse Mobiliteitsaanpak (RMA) experimenten. In 2020 is met betrekking tot het Dynamisch Verkeersregiemodel het pakket van eisen opgesteld, aanbesteed en gegund. De start van het model is eind 2020 begonnen en wordt in de eerste helft van 2021 opgeleverd. Een aantal RMA-experimenten is afgerond. De definitieve inrichting naar aanleiding van deze experimenten vindt plaats in 2021.

 

2. Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling

Voor de intensivering van de aanpak parkeerproblematiek en vergroening Noord zijn een aantal werkzaamheden doorgeschoven naar 2021. De afstemming hierover heeft langer geduurd dan gepland. Hierdoor zijn de lasten lager uitgevallen en heeft dit geleid tot een lagere onttrekking van € 178 uit de hiervoor beschikbare bestemmingsreserve.

 

3. Bestemmingsreserve Energietransitie

Voor de intensivering van de aanpak Zero Emissie Laadinfra zijn een aantal werkzaamheden verschoven naar het jaar 2021. Hierdoor zijn de lasten lager uitgevallen en dit heeft geleid tot een lagere onttrekking van € 160 uit de hiervoor beschikbare bestemmingsreserve.

 

4. Bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit

De werkzaamheden met betrekking tot de aanleg van een fietsparkeervoorziening aan de Conradstraat zijn door organisatorische oorzaken uitgesteld naar 2021. Hierdoor zijn er minder lasten gerealiseerd en heeft dit geleid tot een lagere onttrekking van € 908 uit de hiervoor beschikbare bestemmingsreserve.

 

5. BBV-aanpassing overhead

Voor € 254 wordt de afwijking veroorzaakt door een correctie op grond van verslaggevingsvoorschriften. Deze correctie betreft aan projecten toegerekende apparaatslasten. Bij het taakveld Activering overhead is meer te lezen over deze correctie.

 

6. Diverse afwijkingen

Het saldo van € 895 voordelig wordt veroorzaakt door diverse kleinere afwijkingen. De grootste afwijkingen zijn de lagere energielasten op de verkeerslichten (€ 300), lagere kosten Nul Emissie Laadinfra (€ 430) en lagere kosten voor Smart Mobility Automatische voertuigen (€ 160). Verder zijn er op diverse budgetten kleinere afwijkingen op de baten en lasten, die leiden tot een voordeel van (€ 5).

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Dit taakveld betreft het opstellen en uitvoeren van verkeersbeleid, het nemen van verkeersbesluiten  (waaronder vergunningverlening) ten behoeve van de inrichting van de openbare verkeersinfrastructuur, het verrichten van investeringen in de verkeersinfrastructuur, het nemen van verkeersmaatregelen ten behoeve van verkeersregulering en het beïnvloeden van verkeersgedrag met het oog op verkeersveiligheid en verduurzaming van mobiliteit.