In Rotterdam hoeft niemand op straat te slapen.

Mensen wonen zo zelfstandig mogelijk in de wijk, eventueel met ambulante ondersteuning gericht op versterking of behoud van de zelfredzaamheid en participatie.

Eerder en beter in beeld brengen huiselijk geweld en het duurzaam oplossen hiervan.

 

In Rotterdam hoeft niemand op straat te slapen
Het Plan van aanpak Kwetsbare Rotterdammers (2019 – 2022) vormt het uitgangspunt voor de verbetering van de zorg en ondersteuning aan kwetsbare Rotterdammers. Met het plan van aanpak willen we met partners in de stad bereiken dat kwetsbare Rotterdammers zoveel mogelijk volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving en dat ze passende zorg en ondersteuning krijgen in de eigen woonomgeving. Door meer maatwerk, inzet van vroegsignalering en snelle interventies willen we dakloosheid zoveel mogelijk voorkomen en mensen die toch in de opvang terechtkomen sneller laten doorstromen naar passende huisvesting.
 
Gevolgen van de coronacrisis
De uitbraak van het coronavirus heeft Rotterdam voor een grote uitdaging gesteld. Voor de maatschappelijke opvang zijn in 2020 diverse maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat voldoende afstand gehouden kan worden en mensen zo veilig mogelijk worden opgevangen. Zo zijn extra tijdelijke opvanglocaties geopend, is de nachtopvang ook overdag geopend en is de inzet van straatdoktoren vergroot. De focus voor de komende tijd ligt op het realiseren van meer duurzame oplossingen die beter passen bij de 1,5 metersamenleving voor de langere termijn. 
 
Extra impuls kabinet in de aanpak dakloosheid
Het kabinet is medio 2020 naar buiten gekomen met een brede landelijke aanpak van dak- en thuisloosheid: Een (t)huis, een toekomst. Als onderdeel hiervan heeft de gemeente Rotterdam op basis van een ingediend plan een bedrag van in totaal 19,6 mln toegekend gekregen voor de jaren 2020 en 2021. Deze extra middelen vanuit het Rijk worden ingezet voor de versnelling en versterking van het plan van aanpak kwetsbare Rotterdammers langs de volgende thema’s:
• Van opvang naar (zelfstandig) wonen met begeleiding
• Kwaliteitsslag nacht- en crisisopvang
• Voorkomen van dakloosheid
• Ontwikkeling beschermd wonen plus
De uitwerking van de bovengenoemde thema’s is gedurende 2020 met de betrokken aanbieders en woningcorporaties opgepakt. 
 
Mensen wonen zo zelfstandig mogelijk in de wijk
Het regionaal plan van aanpak doordecentralisatie beschermd wonen en maatschappelijke opvang dat begin 2020 is vastgesteld, vormt het uitgangspunt voor de samenwerking met de regiogemeenten. Hierbij gaan we uit van een gezamenlijke verantwoordelijkheid om beschermd wonen cliënten een passende plek te bieden in de gehele regio. De ambitie is om evenwichtiger spreiding van cliënten, bijbehorende voorzieningen en uitstroom naar zelfstandig wonen mogelijk te maken. Conform landelijke afspraken en het tijdpad voor het doordecentraliseren van de middelen wordt de spreidingsopgave in 5-10 jaar gerealiseerd.
Verder wordt gezamenlijk met de regio gewerkt aan een nieuw regionaal beleidsplan voor beschermd wonen per 2022. Als onderdeel hiervan is ook gekeken naar de juridische constructie van hoe de samenwerking vormgegeven moet worden en zullen afspraken gemaakt worden over de regionale begroting. De herverdeling van de financiële middelen vindt plaats per 2023. 
Per 2021 wordt de Wet langdurige zorg (Wlz) opengesteld voor de GGZ-doelgroep. Het gaat hierbij om de groep die permanent toezicht of 24 uur zorg in de nabijheid nodig heeft. Dit heeft ook consequenties voor beschermd wonen cliënten die straks vanuit de Wmo naar de Wlz overgaan. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) is 2020 gestart met het vaststellen van indicaties voor mensen die gaan instromen in 2021. Hierin is vertraging opgetreden en zal medio 2021 pas duidelijk worden om welke aantallen cliënten het gaat die overgaan naar de Wlz. 
 
Voorkomen, signaleren en oplossen van huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel geweld
In 2020 is verder gewerkt aan het realiseren van de doelen en ambities uit het beleidskader Bouwen aan een toekomst zonder geweld. 
Hiervoor zijn wettelijke taken uitgevoerd: uitvoering geven aan een advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling, zorgdragen voor het opvangen van slachtoffers van huiselijk geweld, uitvoering geven aan de wet tijdelijk huisverbod en de wet meldcode. 
Voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling was de lockdown i.v.m. covid-19 spannend. Doordat kwetsbare Rotterdammers meer thuis moesten blijven, was en is het risico op huiselijk geweld en kindermishandeling groter en is het moeilijker om hulp te zoeken. Hiervoor hebben we extra aandacht gevraagd door middel van de publiekscampagne ‘Let op elkaar’. Daarnaast is er door Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond een laagdrempelige chatfunctie gestart en zijn er door de gemeente aan kwetsbare vrouwen SIM-kaarten verstrekt, zodat men via internet hulp kan zoeken. 

Wat hebben we bereikt?

Effect indicatoren

Mensen wonen zo zelfstandig mogelijk in de wijk

Voorkomen, signaleren en oplossen van huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel geweld

Wat hebben we daarvoor gedaan?

In Rotterdam hoeft niemand op straat te slapen

Mensen wonen zo zelfstandig mogelijk in de wijk

Voorkomen, signaleren en oplossen van huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel geweld

Effectindicatoren 201820192020202120222023
Toename van het aantal meldingen waarbij de duur van huiselijk geweld bij melding korter is dan 1 jaar Streefwaarde >55% >55% >55% >55% >55%  
Realisatie 59% 64% 76%      
Toename van het aantal gezinnen dat na 1 jaar passende zorg stabiel en veilig is (indicator bij aanpak huiselijk geweld). Streefwaarde >66% >66% >66% >66% >66%  
Realisatie 75% 86% 85%      

Toelichting indicatoren

Voor de berekening van deze indicatoren wordt in het systeem van Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR) hierop geregistreerd sinds 2017. De registratie is sindsdien nauwkeuriger en vollediger geworden.

Voor de indicator ‘duur geweld’, wordt bij VTRR de duur van het geweld (in maanden) geregistreerd dat plaatsvond voor de eerste melding.

Voor de periode januari t/m december 2020 geldt dat van de 7.779 geregistreerde casussen, in 76% van de gevallen de duur van het geweld bij de melding korter was dan 1 jaar.

Voor de indicator ‘duurzaam oplossen’, wordt bij VTRR geregistreerd of de situatie van de cliënt na 12 maanden stabiel en veilig is. Dit wordt alleen geregistreerd voor de casussen die door VTRR in onderzoek zijn genomen. De Rotterdamse cijfers van januari t/m december 2020 laten zien dat van de 256 beoordeelde casussen bij 85% van de gevallen sprake is van een veilige en stabiele situatie (al dan niet met ondersteuning).

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten Geëscaleerde zorg 18+Oorspr.
Begroting
2020
Bijgestelde Begroting
2020
Realisatie
2020
Afwijking
Baten exclusief reserves5.9026.6117.185574

Bijdragen rijk en medeoverheden 3.076 3.889 4.953 1.063
Overige opbrengsten derden 2.827 2.722 2.233 -489
Lasten exclusief reserves144.197161.164152.244-8.920

Apparaatslasten 5.839 6.428 6.592 164
Inhuur 61 -23 182 204
Overige apparaatslasten -50 108 94 -14
Personeel 5.827 6.343 6.316 -27
Intern resultaat 248 925 1.162 237
Intern resultaat 248 925 1.162 237
Programmalasten 138.111 153.811 144.490 -9.321
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 8.809 6.538 14.313 7.776
Overige programmalasten 0 0 210 210
Sociale uitkeringen 80.848 89.513 82.470 -7.043
Subsidies en inkomensoverdrachten 48.454 57.760 47.497 -10.263
Saldo voor vpb en reserveringen -138.295 -154.553 -145.059 9.494
Saldo voor reserveringen -138.295 -154.553 -145.059 9.494
Reserves0000

Onttrekking reserves 0 0 0 0
Saldo -138.295 -154.553 -145.059 9.494

Overzicht afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Wmo arrangementen 0 -6.859 0 6.859
2. Eigen bijdragen 939 0 0 939
3. Terugvordering van subsidies 0 -723 0 723
4. Diverse afwijkingen -365 -1.338 0 973
Totaal afwijkingen 574 -8.920 0 9.494

Toelichting overzicht afwijkingen

1. Wmo arrangementen

De Wmo arrangementen zijn verdeeld over de taakvelden Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo en Geëscaleerde zorg 18+. Door een afwijkende verdeling van lasten over de taakvelden dan begroot is op dit taakveld een voordeel te zien van € 6,9 mln. Op het totaal van Wmo-arrangementen op beide taakvelden is er per saldo sprake van een nadeel van € 6,6 mln. Dit nadeel wordt veroorzaakt door een hogere productie en afrekeningen uit voorgaande jaren. (zie ook taakveld Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo)

 

2. Eigen bijdragen

Vanwege de coronacrisis en systeemtechnische problemen met de inning bij het CAK was rekening gehouden met een daling van de eigen bijdragen. Dit heeft zich echter in veel mindere mate voorgedaan dan verwacht. Daarnaast is vanwege het abonnementstarief sprake van een toename van de eigen bijdragen (waar overigens meer uitgaven voor Wmo maatwerkvoorzieningen tegenover staan). Er is per saldo € 4,7 mln meer ontvangen dan begroot. (zie ook taakveld Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo)

 

3. Terugvordering van subsidies

Op het onderdeel Zorg en Veilig zijn subsidies over 2019 lager afgerekend. De activiteiten zijn door de subsidieontvangers tegen lagere kosten uitgevoerd dan eerder begroot. Dit leidt tot een incidenteel voordeel van € 723.

 

4. Diverse afwijkingen

Dit betreft het saldo van diverse kleine afwijkingen.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Beleidskaders

Beleidsmonitor

Wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Tot dit taakveld behoren alle opvang- en beschermd wonen-voorzieningen met inbegrip van eventuele maatwerk-dienstverlening en maatwerkvoorzieningen voor personen die in de betreffende opvangvoorzieningen verblijven. Hierbij valt te denken aan vrouwenopvang, aanpak huiselijk geweld (Veilig thuis); beschermd wonen voor personen met psychische of psychosociale problemen; inloopfunctie GGZ; maatschappelijke opvang voor cliënten met een meervoudige problematiek, waaronder verslaving en Wmo maatwerkdienstverlening en - maatwerkvoorzieningen bij opvang.

Rotterdam heeft een centrumgemeentefunctie voor de maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang, en voor beschermd wonen.
Hierdoor voert de gemeente de maatschappelijke opvang en beschermd wonen ook uit voor de inwoners van Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan de IJssel, Lansingerland en Ridderkerk. Door de gefaseerde afbouw van de centrumgemeentefunctie (doordecentralisatie Beschermd Wonen) wordt de samenwerking met de regiogemeenten verstevigd. Dit betekent op termijn een aanpassing van dit taakveld.