Jonge Rotterdammers groeien veilig, gezond en kansrijk op.

Effectieve en efficiënte Jeugdhulp met aandacht voor wachttijden binnen de gestelde normen.

Passende Jeugdhulp voor Rotterdamse jeugdigen en gezinnen dichtbij.

Jonge Rotterdammers moeten zich optimaal kunnen ontwikkelen tot zelfredzame volwassenen die bijdragen aan een sterkere stad. Stevige en effectieve preventie, gericht op de belangrijkste factoren die van invloed zijn op de ontwikkeling van kinderen, maakt het mogelijk om al vroeg het perspectief te versterken en problematiek te voorkomen en beperken. Dat is beter dan problemen verhelpen of dempen. Hiermee kan de beweging naar voren worden gemaakt, zoals bedoeld met de transformatie van de jeugdhulp: van zware en dure zorg naar lichte en gerichte hulp en zelfs het voorkomen van hulp. Ook in het afgelopen jaar is verder gebouwd aan deze transformatie. We zorgen voor hulp dicht bij de Rotterdamse gezinnen, in scholen en wijken. Ondertussen is de druk op de gespecialiseerde jeugdhulp nog niet minder. Dit beeld wordt door landelijk onderzoek bevestigd.

Vorig jaar werd gedomineerd door de corona crisis. In eerste instantie lijkt het erop dat als gevolg van deze crisis sprake is van een uitgestelde vraag naar Jeugdhulp. Van de gebruikelijke hulpverlening in dagopvang en ambulante zorg werd minder gebruik gemaakt tijdens de plotselinge eerste lockdown. Al snel werden tijdens de crisis alternatieve vormen van jeugdhulp ontwikkeld voor het ambulante deel, bijvoorbeeld meer online contacten. Deze alternatieve vormen worden, waar mogelijk behouden, als ze op een effectieve manier jeugdigen helpen.

In het twee laatste kwartalen is de vraag naar spoedhulp als gevolg van corona toegenomen. Aan de groeiende vraag naar spoedhulp hebben we – ondanks de grote druk – kunnen beantwoorden. Wel zien we dat de reguliere wachttijden hierdoor zijn toegenomen in de loop van het jaar. We zijn met de aanbieders in overleg over een passende aanpak van deze problematiek: vanuit spoedhulp versneld doorzetten naar passend aanbod, sneller afschalen naar lichtere zorg. Ook zijn we met aanbieders gezamenlijk in intensieve onderhandeling met het Rijk over extra budget om de wachtlijsten tot een acceptabel niveau terug te brengen. Als een jongere niet thuis kon blijven is gebruik gemaakt van pleegzorg of opname, liefst zo kort mogelijk. Als jeugdigen moesten worden opgenomen, is dat op gelijk niveau als in 2019 voortgezet.

Wat hebben we bereikt?

Effect indicatoren

Effectieve en efficiënte Jeugdhulp met aandacht voor wachttijden binnen de gestelde normen

Passende Jeugdhulp voor Rotterdamse jeugdigen en gezinnen dichtbij

Wat hebben daarvoor gedaan?

Prestatie indicatoren

Effectieve en efficiënte Jeugdhulp met aandacht voor wachttijden binnen de gestelde normen

Passende Jeugdhulp voor Rotterdamse jeugdigen en gezinnen dichtbij

Effectindicatoren 201820192020202120222023
Collegetarget 9: Van 2018 naar 2021 wordt ingezet op een daling van 10% jeugdigen in instellingen* Streefwaarde 245 237        
Realisatie 245 245        
Daling aantal jongeren met jeugdbeschermings-maatregel OTS** Streefwaarde 1.333 1.305 1.285 1.262 1.248  
Realisatie 1.285 1.204 1180      
Daling verblijfsduur jeugdigen in gesloten jeugdzorg (in maanden)*** Streefwaarde < 8 7 7 6 6  
Realisatie 7 7 <8      
Daling aantal delicten gepleegd door R’damse jeugdigen per 1.000 inwoners**** Streefwaarde 21 20 19 18 17  
Realisatie 21 24 25      
Prestatie-indicatoren 201820192020202120222023
Terugbrengen wachttijden jeugdbescherming (bij toewijzing casusregie aan jeugdbescherming binnen 5 werkdagen face-to-face contact)***** Streefwaarde 50% 75% 90% 95% 95%  
Realisatie 53% 24%

81% Heel 2020,

 

Q4 2020

93%

     
Doorlooptijden verminderen crisishulp: residentiele plaatsingen terugbrengen naar de vastgestelde norm van gemiddeld 4 weken****** Streefwaarde 8-10 wkn 5-7 wkn 0-4 wkn 0-4 wkn 0-4 wkn  
Realisatie 8,5 wkn

38,5 dagen

(5,5 week)

6,5 wkn

43,5 dagen

     
Verminderen totale duur ondertoezichtstelling (OTS) (in maanden)******* Streefwaarde 27,6 27,4 27,2 27,0 26,8  
Realisatie 20,04 22,5 22,6      

Toelichting indicatoren

* Voor deze collegetarget wordt de nulmeting en daarbij de overige streefwaarden herzien, om er zeker van te zijn dat de target alleen het aantal cliënten in verblijf meetelt. In de administratie van aanbieders is niet gespecificeerd of kinderen in een instelling verblijven of gebruik maken van de nieuwe en/of ambulante zorgvormen. De herziene waarden gaan binnenkort naar de rekenkamer. Voor het jaar 2020 is nog geen gespecificeerde data ontvangen van de GRJR.

** We constateren dat er minder jeugdigen een maatregel opgelegd krijgen. We gaan ervan uit dat dit samenhangt met de verzwaring van het voorveld, waardoor jeugdigen en gezinnen zonder maatregel zo worden geholpen dat een maatregel voorkomen kan worden.

***De effectindicator is niet gehaald. Er is geen sprake van daling van de verblijfsduur voor jeugdigen in gesloten jeugdzorg. Waarschijnlijk is de verblijfsduur door corona in 2020 juist toegenomen naar 7,8 maanden. We rekenen dit jaar met een andere rekenmethode. Als we het hele traject rekenen inclusief overplaatsingen en interne doorplaatsingen van begindatum tot einddatum, ontstaat een zuiverder beeld over de verblijfsduur van de jongere dan genoemd cijfer van 7,8 maanden. Tot nu toe werd elke overplaatsing als een nieuw traject geteld. Met de nieuwe rekenmethode is de gemiddelde plaatsingsduur van 8,9 maanden voor de in 2020 uitgestroomde jeugdigen. Omdat de effectiviteit van een intensief behandeltraject na 6 maanden afneemt, is in december 2020 in de bovenregionale stuurgroep jeugdhulp+ afgesproken dat jeugdigen maximaal 6 maanden gesloten zitten en dat er vervolgens passend aanbod beschikbaar is.

**** Streefwaarden en realisatie zijn op deze indicator bijgesteld. Sinds 2020 worden deze data op een nieuwe manier gegenereerd. Hierdoor wijken nieuwe cijfers voor deze indicator af van cijfers zoals eerder gerapporteerd in de collegeverantwoording en tevens wijken de cijfers af van de laatste rapportage in de Staat van de Jeugd, editie 2020 (waarin cijfers over 2019).

Gezien de ontwikkeling op deze indicator moeten we er rekening mee houden dat de streefwaarde op deze effectindicator niet gehaald zal worden in 2022. De stijging van het aantal delicten laat ons nogmaals zien dat we ons onverminderd hard moeten blijven inzetten op de aanpak van jeugdcriminaliteit.

***** T.a.v. de indicator wachttijd Jeugdbescherming: In 2019 werd slechts 24% van de aanmeldingen voor jeugdbescherming voorzien van een jeugdbeschermer. Dit is in 2020 enorm verbeterd, over het hele jaar is 81%. Wanneer we kijken naar Q4 dan wordt zelfs meer dan de streefwaarde behaald, nl. 93%.

****** De ambitie is om de doorlooptijd van crisishulp te verminderen: residentiele plaatsingen terugbrengen naar de vastgestelde norm van gemiddeld 4 weken. De gemiddelde plaatsingsduur bij de residentiele crisishulp open is in 2020 43,5 dagen. In 2019 was dit 38,5 dagen. De lengte van het verblijf is gestegen met vijf dagen, dit komt vooral doordat doorplaatsing naar vervolghulp (verblijf met behandeling en langdurig verblijf) zeer moeizaam verliep.

Wel zien we in 2020 een daling van ambulante crisishulp. Mogelijk is door corona langer dan anders gewacht met een crisismelding.

******* Het aantal weken is in 2020 verminderd tot onder de streefwaarde, dus de duur van de OTS is meer dan verwacht gedaald.

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten Geëscaleerde zorg 18-Oorspr.
Begroting
2020
Bijgestelde Begroting
2020
Realisatie
2020
Afwijking
Baten exclusief reserves1.5673.0943.18692

Bijdragen rijk en medeoverheden 1.567 3.094 3.186 92
Lasten exclusief reserves120.824133.458133.611153

Apparaatslasten 2.460 1.987 2.125 139
Inhuur 389 687 825 138
Overige apparaatslasten 25 -1 24 25
Personeel 2.047 1.301 1.277 -24
Intern resultaat 0 15 13 -3
Intern resultaat 0 15 13 -3
Programmalasten 118.364 131.456 131.473 17
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 0 7 119 112
Sociale uitkeringen 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 118.364 131.449 131.354 -95
Saldo voor vpb en reserveringen -119.257 -130.364 -130.426 -62
Saldo voor reserveringen -119.257 -130.364 -130.426 -62
Reserves11.13516.45713.620-2.837

Onttrekking reserves 11.135 16.457 13.620 -2.837
Toevoeging reserves 0 0 0 0
Saldo -108.122 -113.907 -116.806 -2.898

Overzicht afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Jeugdhulp regionaal (Bijdrage GR Jeugdhulp Rijnmond) 92 153 -2.837 -2.898
Totaal afwijkingen 92 153 -2.837 -2.898

Toelichting overzicht afwijkingen

1.  Jeugdhulp regionaal (Bijdrage GR Jeugdhulp Rijnmond)

De druk op de regionale budgetten voor de meer complexe jeugdhulp is evenals vorig jaar hoog. De bijdrage aan de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond voor 2020 bedroeg dit jaar € 123,8 mln. De afrekening over 2019 viel dit jaar met € 7,6 mln fors hoger uit.

Financiering van deze fors hogere kosten kon dit jaar worden gevonden uit:

  • Bij 1e herziening voor 2020 en 2021 toegevoegde budgetten in verband met stijgende zorgvraag
  • Bestemmingsreserve Tweedelijns Wmo en Jeugdhulp; de begrote onttrekking was € 16,5 mln. De werkelijke onttrekking is € 2,8 mln lager en komt uit op € 13,7 mln.

Voor Wmo en Jeugdhulp is € 4,5 mln minder aan de bestemmingsreserve Tweedelijns Wmo en Jeugdhulp onttrokken dan begroot, Hiervan heeft € 2,8 mln betrekking op dit taakveld. De tekorten jeugdhulp op dit taakveld Geëscaleerde zorg 18- konden binnen het programma Volksgezondheid en zorg voor dit bedrag worden opgevangen door overschotten (meevallende tekorten) op de taakvelden Maatwerkdienstverlening 18-, Wijkteams en Wmo-loketten en Geëscaleerde zorg 18+.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Beleidskaders

Beleidsmonitor

Wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Binnen het taakveld Geëscaleerde zorg 18- gaat het om situaties waarbij de sociale en/of fysieke veiligheid van een jeugdige in het geding kan zijn. In die gevallen kan het nodig zijn effectieve en efficiënte jeugdhulp te bieden en/of samenhangende hulp te organiseren rond de jeugdige en/of het gezin. In sommige situaties is het zelfs noodzakelijk dat de jeugdige naar een residentieel verblijf (24-uurs verblijf + jeugdhulp) gaat.

Vormen van jeugdhulp die onder dit taakveld vallen worden uitgevoerd binnen het samenwerkingsverband Jeugdhulp Rijnmond. Het gaat dan om o.a. Jeugdbescherming, Veilig Thuis, crisishulp, gesloten Jeugdzorg, jeugd-GGZ.