Maatwerkvoorziening (Wmo)

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Rotterdammers zijn in staat om zo lang mogelijk zelfstandig te leven, te wonen en te participeren.

Woonvoorzieningen
Er is goed gebruik gemaakt van de subsidieregeling voor het vergoeden van in of bij bestaande wooncomplexen aangebrachte collectieve voorzieningen voor het stallen van scootmobielen. 
In 2020 is met vijf zorgaanbieders op zes locaties gestart met de thuisplusflat, een woonzorgconcept voor ouderen tussen langer thuis en verpleeghuis in. De locaties bevinden zich in de wijken Prinsenland, Lage Land, Groot IJsselmonde, Beverwaard, Hoogvliet en Ommoord. De zorgaanbieders werken samen met de woningcorporatie en welzijnspartijen in de buurt. In de thuisplusflat worden welzijn en Wmo in één integraal arrangement aangeboden, waarbij één Wmo-aanbieder (de preferente aanbieder) het vaste herkenbare zorg- en ondersteuningsteam organiseert en zorgdraagt voor extra inzet op welzijn, bijvoorbeeld in de vorm van activiteiten, ontmoeting en samen eten.
 
Hulpmiddelen
De instroom van cliënten met een indicatie voor een hulpmiddel is in de eerste helft van 2020 gestegen.
 
Eigen bijdrage
Met ingang van 1 januari 2020 is vanuit het Rijk de regelgeving aangepast voor het inkomensonafhankelijk abonnementstarief. Vanaf die datum is voor de eigen bijdragen voor de extramurale Wmo-voorzieningen nu een maandbedrag (maximaal € 19 per maand) gehanteerd. Mede door het vaste abonnementstarief deden in 2020 meer Rotterdammers een beroep op de gemeente voor een Wmo-maatwerkvoorziening. De eerder gesignaleerde stijging van het aantal aanvragen voor Wmo-ondersteuning, met name bij de doelgroep ouderen, heeft zich in 2020 voortgezet. De coronacrisis heeft weinig invloed gehad op deze trend. Dit is een belangrijke oorzaak van de groei van de Wmo-uitgaven voor de clientgroep ouderen. Vanwege de wijziging van de regelgeving per 1-1-2020 heeft het CAK een nieuw ICT-systeem in gebruik genomen. Dit systeem werd voor Rotterdam vanaf eind juni 2020 operationeel, met als gevolg dat het CAK van begin juli facturen voor extramurale Wmo-ondersteuning heeft verstuurd over de eerste helft van het jaar 2020. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de eigen bijdrage over de maanden april en mei geheel kwijtgescholden. Hierdoor heeft Rotterdam inkomsten misgelopen over deze maanden. Het Rijk en de VNG hebben afspraken gemaakt over compensatie voor deze gederfde inkomsten van gemeenten. We gaan er vooralsnog van uit dat Rotterdam na de compensatie vanuit het Rijk geen substantiële inkomstenderving uit de wettelijke eigen bijdragen Wmo zal hebben.
In het jaar 2020 werd ook een bestandsvergelijking Beschermd Wonen uitgevoerd door Rotterdam en het CAK. Hiermee werden verschillen tussen beide registraties gecorrigeerd. Daarmee ligt er nu een solide basis voor het uitvoeren van periodieke bestandsvergelijkingen om de registratie wederzijds up-to-date te houden.

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten Maatwerkvoorziening (Wmo)Oorspr.
Begroting
2020
Bijgestelde Begroting
2020
Realisatie
2020
Afwijking
Baten exclusief reserves0000

Overige opbrengsten derden 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves7.68311.77511.718-57

Apparaatslasten 82 74 65 -9
Inhuur 0 0 0 0
Overige apparaatslasten 1 1 0 -1
Personeel 81 73 65 -9
Intern resultaat 0 35 32 -3
Intern resultaat 0 35 32 -3
Programmalasten 7.600 11.666 11.621 -45
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 0 -52 216 268
Overige programmalasten 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 7.600 11.032 11.034 2
Subsidies en inkomensoverdrachten 0 685 371 -315
Saldo voor vpb en reserveringen -7.683 -11.775 -11.718 57
Saldo voor reserveringen -7.683 -11.775 -11.718 57
Saldo -7.683 -11.775 -11.718 57

Overzicht afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Diverse afwijkingen 0 -57 0 57
Totaal afwijkingen 0 -57 0 57

Toelichting overzicht afwijkingen

1. Diverse afwijkingen

Dit betreft het saldo van diverse kleinere afwijkingen.

Omschrijving taakveld

Dit taakveld omvat de ondersteuning op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) voor zover het hulpmiddelen en woningaanpassingen betreft voor mensen die zelfstandig wonen. In de taakvelden Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo en Geëscaleerde zorg 18+ worden de andere maatwerkvoorzieningen Wmo toegelicht.