Specifieke arrangementen en passend werk bieden aan Rotterdammers met een arbeidsbeperking.

De binnen Rotterdam Inclusief en Magis uitgevoerde werkzaamheden waren na de landelijk uitgevaardigde covid-19 maatregelen in maart 2020 sterk afgebouwd. Rotterdam Inclusief en OMR BV/Magis als deelneming tezamen hebben verregaande maatregelen getroffen om de kwetsbare doelgroepen waarmee gewerkt wordt veilig en gezond te houden.

Sinds maart heeft Rotterdam Inclusief er alles aan gedaan om de verschillende werklocaties en het werken conform de RIVM-richtlijnen in te richten en zijn diverse extra maatregelen getroffen om veilig te kunnen werken. Vanaf juni is Rotterdam Inclusief gestart met een gecontroleerde opschaling van de werkzaamheden binnen de verschillende werksoorten. Op de diverse locaties zijn sinds augustus weer circa 1.500 medewerkers aan het werk; naar tevredenheid van zowel de opdrachtgevers als de medewerkers zelf, die de structuur en het sociale contact van het werk lange tijd moesten missen. In de communicatie en aansturing is blijvend veel aandacht besteed aan de gedragsregels en maatregelen rond corona. In navolging van de landelijke maatregelen zijn in het najaar extra maatregelen genomen, waaronder de invoering van een mondkapjesdraagplicht. Qua inzet van kwetsbare medewerkers hebben de maatregelen ook betekend dat een grote groep collega’s met een hoog risicoprofiel al sinds maart 2020 thuis is. De in december afgekondigde lockdown-periode heeft verder directe gevolgen voor de inzet van medewerkers van Rotterdam Inclusief, werkzaam in de branches die gesloten zijn zoals kringloopwinkels, kinderboerderijen, theaters en scholen. Door de voortdurende covid-19 maatregelen kon niet op volle sterkte worden gewerkt, met productie- en omzetverlies tot gevolg. Het inrichten van de eigen werklocaties aan de hand van de RIVM-richtlijnen heeft er tevens voor gezorgd dat er minder werkplekken beschikbaar zijn en uit veiligheid ook minder mensen tegelijk op de werklocaties aanwezig kunnen zijn. De verwachting is dat deze situatie ook in 2021 nog lange tijd aan de orde is. In dat kader loopt de verkenning op tijdelijke uitbreiding van productielocaties, bij voorkeur met een nieuwe werklocatie in Rotterdam-Zuid.

 

Bouwen aan een arbeids- en mensontwikkelbedrijf

Rotterdam Inclusief wil een arbeids- en mensontwikkelbedrijf zijn voor alle Rotterdammers die een steuntje in de rug kunnen gebruiken om te gaan of te blijven werken. Met de focus op leren en ontwikkelen, hand in hand met werk. Met deze inrichting kan nóg beter passend werk worden georganiseerd voor Rotterdammers, dat aansluit bij hun ontwikkelbehoefte en bij de vraag op de arbeidsmarkt. In 2020 is verder gebouwd aan de doorontwikkeling van Rotterdam Inclusief. Per 1 juli 2020 zijn de medewerkers van OMR BV/Magis volgens planning in dienst gekomen bij Rotterdam Inclusief. In juli is ook het Inrichtingsplan Rotterdam Inclusief ter advies aangeboden aan de medezeggenschapsorganen. Daarin is de beoogde structuur, inrichting en aanpak voor Rotterdam Inclusief en de relatie met de gemeentelijke organisatie in beeld gebracht. Half oktober is de hoofdstructuur voor de inrichting van Rotterdam Inclusief goedgekeurd. Dat betekent dat op 1 januari 2021 alle circa 2.500 medewerkers geplaatst zijn in de organisatie.

Wat hebben we bereikt?

Effect indicatoren

1.2 Arbeidsontwikkeling

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatie indicatoren

1.1 b Een optimale infrastructuur bieden qua ontwikkelfunctie en rendement

1.2 Inzetten op professionele, methodische arbeids en mensontwikkeling

Effectindicatoren 201820192020202120222023
1.A Gerealiseerde taakstelling garantiebanen Gemeentelijk (gemeente Rotterdam als werkgever) Streefwaarde 100% 100% 100% 100% 100%  
Realisatie 95% 100% 103,1%      
1.B Gerealiseerde taakstelling garantiebanen Regionaal (arbeidsmarktregio Rijnmond) Streefwaarde 100% 100% 100% 100% 100%  
Realisatie 86,1% 88% 79,5%*      
2. Gerealiseerde taakstelling Nieuw Beschut Streefwaarde 100% 100% 100% 100% 100%  
Realisatie 31% 42% 47,5%      
3. Tevredenheid SW medewerkers (o.b.v. 2 jaarlijks MTO; procentuele stijging t.o.v. vorig MTO) Streefwaarde   102%   104%    
Realisatie n.v.t. 101%        

* De meest recente beschikbare informatie betreft de resultaten over Q1 t/m Q3 van 2020.

Prestatie-indicatoren 201820192020202120222023
1.A Aantal gerealiseerde garantiebanen Gemeentelijk Streefwaarde 304 340 384,7 409  442  475
Realisatie 287,5 341,7 396,6      
1.B Aantal gerealiseerde garantiebanen Regionaal Streefwaarde 10.243 10.691 11.666 n.n.b.    
Realisatie 8.820 9.411 9.274*      
2. Aantal gerealiseerde werkplekken Nieuw Beschut Streefwaarde 172 224 276 PM    
Realisatie 54 93 131      

* De meest recente beschikbare informatie betreft de resultaten over Q1 t/m Q3 van 2020.

Toelichting indicatoren

Gemeentelijke garantiebanen

Het aantal gemeentelijke garantiebanen (GGB) is aan het einde van het afgelopen jaar 396,6. Het quotumaantal van 384,7 voor 2020 is ruimschoots gehaald. En dit ondanks de gevolgen van covid-19. Daarnaast zijn in het derde tertaal de kringloopwinkels van de gemeente verzelfstandigd. De werkgelegenheid van de 20 garantiebanen die in de winkels werkzaam zijn is gewaarborgd; echter, ze tellen niet meer mee in de telling van het aantal gemeentelijke garantiebanen. Deze afname is meer dan goedgemaakt door de nieuwe instroom in het derde tertaal.

Nieuw Beschut Werk

De taakstelling die het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor 2020 aan Rotterdam heeft opgelegd is 276 werkplekken Nieuw beschut werk (NBW). In eerdere rapportages is reeds gemeld dat voor heel Nederland geldt dat het lastig is de taakstelling te halen. Zo ook voor Rotterdam, waar de afspraak was om het aantal werkplekken in 2020 met minimaal 52 te laten stijgen. Het aantal veilige werkplekken en de mogelijkheden qua begeleiding stonden in 2020 door de RIVM-maatregelen echter sterk onder druk. In het derde tertaal (september-december) is de instroom wel weer op gang gekomen. Het aantal werkplekken is, na een stilstand in groei medio 2020, gestegen met 18 werkplekken. Daarmee komt de totale groei in 2020 uit op 38 werkplekken.

Garantiebanen regionaal
Het aantal garantiebanen in de arbeidsmarktregio Rijnmond is in het 2e en 3e kwartaal 2020 gestegen met 116 banen. Het beeld met betrekking tot de G4 regio’s is als volgt: Haaglanden +32, Midden-Utrecht +34 en Groot Amsterdam -92. Landelijk bedraagt de stijging van het aantal garantiebanen in het 2e en 3e kwartaal 2020: + 2.495. In het 2e kwartaal 2020 was er anders dan eerdere jaren sprake van een lichte daling. Dit geldt ook voor de andere G4 regio’s en de landelijke ontwikkeling. UWV geeft geen duiding van de ontwikkelingen. Voorjaar 2021 verwacht het Landelijk Werkbedrijf te komen met een bijgestelde ambitie per arbeidsmarkregio n.a.v. de coronacrisis
 

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten Begeleide participatieOorspr.
Begroting
2020
Bijgestelde Begroting
2020
Realisatie
2020
Afwijking
Baten exclusief reserves13.8943.5996.5632.965

Bijdragen rijk en medeoverheden 2.600 0 246 246
Overige opbrengsten derden 11.294 3.599 6.313 2.714
Overige baten 0 0 4 4
Lasten exclusief reserves82.69776.38376.3863

Apparaatslasten 28.606 25.210 25.645 435
Inhuur 4.733 4.420 4.407 -13
Overige apparaatslasten 633 526 524 -2
Personeel 23.240 20.264 20.714 450
Intern resultaat -11.289 -5.935 -4.669 1.266
Intern resultaat -11.289 -5.935 -4.669 1.266
Programmalasten 65.380 57.108 55.410 -1.698
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 3.330 2.969 2.330 -639
Kapitaallasten 41 41 41 0
Overige programmalasten 4.271 400 -23 -423
Salariskosten WSW en WIW 55.508 51.744 51.746 3
Sociale uitkeringen 730 798 765 -33
Subsidies en inkomensoverdrachten 1.500 1.156 551 -605
Saldo voor vpb en reserveringen -68.803 -72.785 -69.823 2.962
Saldo voor reserveringen -68.803 -72.785 -69.823 2.962
Reserves057570

Onttrekking reserves 0 57 57 0
Saldo -68.803 -72.728 -69.766 2.962

Overzicht afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Minder omzet verlies Rotterdam Inclusief 2.714 1.051 0 1.663
2. Lager exploitatietekort deelneming 0 -969 0 969
3. Lagere lasten Inkopen en uitbestede werkzaamheden 0 -639 0 639
4. Hogere arbeidskosten 0 435 0

-435

5. Diverse afwijkingen 251 125 0 126
Totaal afwijkingen 2.965 3 0 2.962

Toelichting overzicht afwijkingen

1. Minder omzetverlies Rotterdam Inclusief

Het omzetverlies van Rotterdam Inclusief is € 1,7 mln lager uitgevallen dan verwacht. Zowel binnen de gemeente Rotterdam als bij externe opdrachtgevers zijn voldoende coronamaatregelen getroffen om gedurende het jaar steeds meer medewerkers veilig hun werk te laten verrichten.

 

2. Lager exploitatietekort deelneming

Rotterdam Inclusief draagt bij in het exploitatietekort van de deelneming Ontwikkelingsmaatschappij Rijnmond BV (OMR BV, Magis). Het exploitatietekort van OMR BV is gunstiger uitgevallen dan begroot doordat er minder (gedetacheerde) medewerkers zijn ingezet, het begrote omzetverlies lager is uitgevallen en doordat huisvestingslasten waarmee rekening werd gehouden uit coulance zijn kwijtgescholden. Het verschil bedraagt € 969.

 

3. Lagere lasten Inkopen en uitbestede werkzaamheden

Er zijn minder materialen en gereedschappen  aangeschaft dan waarmee rekening was gehouden, trajecten voor werkzoekenden zijn vanwege corona zeer moeizaam op gang gekomen bij Rotterdam Inclusief waardoor het budget wat hiervoor beschikbaar was niet besteed is. Tot slot werd er rekening gehouden met frictiekosten voor de invlechting van OMR BV. De invlechting heeft tot dusver echter geen frictiekosten met zich meegebracht waardoor dit budget niet besteed is. Dit resulteert is een voordeel van € 639.

 

4. Hogere arbeidskosten

De arbeidskosten en personeelsgerelateerde bijdragen zijn € 435 hoger uitgevallen dan begroot. Voor € 361 komt dit doordat in de loop van 2020 veel inhuurcontracten zijn omgezet naar ambtelijke aanstellingen bij de gemeente Rotterdam. Dit heeft geresulteerd in een overschrijding van het personeelsbudget van het instrumentenhuis. Daartegenover staat een voordeel op de inhuur elders binnen het programma Werk & Inkomen. Daarnaast resteert een nadeel van € 74 aan overige verschillen op de arbeidskosten.

 

5. Diverse afwijkingen

Op diverse budgetten zijn kleine afwijkingen gerealiseerd die leiden tot een voordeel op de baten van € 251 en een nadeel op de lasten van € 125. Dit resulteert in een voordeel van € 126.

Omschrijving taakveld

Rotterdam heeft de ambitie om zoveel mogelijk Rotterdammers naar vermogen onderdeel te laten zijn van de maatschappij. Een deel van hen profiteert niet van de aantrekkende economie en groeiende werkgelegenheid. Oorzaak is vaak een arbeidsbeperking en het niet of minder kunnen voldoen aan de werkgeverseisen op de reguliere arbeidsmarkt. Deze inwoners hebben een kwetsbare arbeidsmarktpositie, hebben soms aangepast werk nodig, met begeleiding op of aanpassing van de werkplek. In veel gevallen ligt hun verdienvermogen (de loonwaarde) op de reguliere arbeidsmarkt onder het wettelijk minimumloon. De gemeente zorgt voor passend werk en werk dat actief bijdraagt aan groei en ontwikkeling voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.
 
Tot dit taakveld behoren voorzieningen ter bevordering van maatschappelijke participatie van:

  • mensen die onder de Participatiewet vallen en die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon (WML) kunnen verdienen, waaronder de doelgroep die op een beschutte werkomgeving is aangewezen.

 

Tot dit taakveld behoren niet:

  • participatievoorzieningen gericht op (her)integratie in het arbeidsproces, die vallen onder Arbeidsparticipatie - Werk en Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk
  • de baten die betrekking hebben op het Wsw-budget (integratie-uitkering sociaal domein). Deze horen thuis onder taakveld Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds
  • doelgroep dagbesteding. Dagbesteding zelf valt onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 
  • maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo en Geëscaleerde zorg 18+)

 

Er zijn twee prioritaire doelgroepen:

  • primair de mensen voor wie de gemeente Rotterdam als werkgever vanuit diverse wettelijke regelingen en/of verplichtingen altijd werk heeft gecreëerd (vooral wet sociale Werkvoorziening), Nieuw Beschut Werken, gemeentelijke garantiebanen, HPK 1 t/m 3), gericht op duurzame inzetbaarheid
  • secundair voor Rotterdammers om vanuit een werkende positie hun mogelijkheden met betrekking tot werk optimaal te ontdekken, ontwikkelen en benutten

 
De basis voor de arrangementen is gevarieerd: soms via een arbeidscontract, dan wel via het aanbieden van werkervaringsplaatsen of het faciliteren van ontwikkeling of dagbesteding (zonder arbeidsrelatie). In welke vorm dan ook betekent het dat mensen werken aan het verwezenlijken van hun potentie op hun eigen niveau en daarmee werken aan een positief zelfbeeld: trots op hun werk en bijdrage.

Om de doelen te bereiken bouwt de gemeente onder meer aan een arbeids- en mensontwikkelbedrijf voor een brede doelgroep, dat via methodische coaching en begeleiding mensen ondersteunt en in staat stelt hun aspiraties, vaardigheden en competenties te ontwikkelen en te behouden.