Immateriële vaste activa

Immateriële vaste activa zijn niet-tastbare activa die over een langere periode van economische waarde zijn.

Immateriële vaste activa31-12-2020VermeerderingAfschrijving31-12-2021
Bijdragen aan activa in eigendom van derden 39.300 7.095 1.931 44.464
Onderzoek en ontwikkeling 3.907 3.682 0 7.589
Totaal 43.207 10.777 1.931 52.053

Toelichting verloopstaat

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

De stand per 31-12-2020 van de bijdragen aan activa in eigendom van derden heeft betrekking op de boekwaarden van het Zwembad Hart van Zuid, Kunstenpand Hart van Zuid en een verstrekte subsidie voor een walstroomvoorziening op de Landtong Rozenburg. De vermeerdering van € 7,1 mln heeft voor € 6,4 mln betrekking op een bijdrage aan de aanleg van de A13/A16 (Meerkosten Landtunnel en Verplaatsen Tunnelmond Rotte beiden voor 40% gereed), voor € 506 op de bijdrage aan Turnhal Topsportcentrum Rotterdam en voor € 205 op meerwerk voor Kunstenpand Hart van Zuid. Over de stand van de boekwaarden per 31-12-2020 is in 2021 € 1,9 mln afgeschreven.

 

Onderzoek en ontwikkeling

Onder onderzoek en ontwikkeling zijn de voorbereidingskosten voor (toekomstige) grondexploitaties opgenomen. In 2021 zijn de voorbereidingskosten vermeerderd met € 3,7 mln. De kosten voor onderzoek en ontwikkeling zijn opgenomen onder activa in aanbouw, waarop niet wordt afgeschreven.