Financiële vaste activa

De Financiële vaste activa geeft inzage in de kapitaalverstrekkingen, de leningen en de overige financiële vaste activa.

 1-1-2021 VermeerderingVerminderingen en aflossingenBuitengewone waardevermindering31-12-2021
  Correctie    
Kapitaalverstrekkingen aan:            
Deelnemingen  389.299 081.425100 48.794 421.830
Overige verbonden partijen  8.560 000 482 8.078
Totaal kapitaalverstrekkingen397.859081.42510049.276429.908
             
Leningen aan:            
Woningbouwcorporaties  103.933 0 0 59.858 0 44.075
Deelnemingen  51.000 0 0 8.500 0 42.500
Overige verbonden partijen  8.970 -8.884 0 86 0 0
Totaal leningen163.903-8.884068.444086.575
             
Overige financiële vaste activa:            
Overige langlopende leningen  15.038 8.884 7.561 3.183 -114 28.414
Totaal overige financiële vaste activa15.0388.8847.5613.183-11428.414
             
Totaal financiële vaste activa 576.800 0 88.986 71.727 49.162 544.897

Toelichting verloopstaat

Kapitaalverstrekkingen


Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

 

Het beginsaldo betreft voornamelijk de kapitaalverstrekkingen aan het Havenbedrijf Rotterdam NV van € 327,1 mln en aan het Warmtebedrijf Exploitatie NV van € 29,9 mln. Daarnaast heeft er een kapitaalstorting plaatsgevonden aan de Rotterdamse Electrische Tram (RET) van € 7,5 mln als onderdeel van een afspraak tussen Metropoolregio Rotterdam Den Haag, RET en de gemeente over de verdeling van de financiële consequenties van de vertraagde oplevering van de Hoekse Lijn. Ook wordt hier een deelname in aandelenkapitaal ter waarde van  € 7,9 mln aan Stadion Feijenoord NV verantwoord. In 2021 heeft er een uitbreiding plaatsgevonden in de deelname in het Warmtebedrijf (€ 11 mln), Energietransitiefonds (€ 4 mln), ICOS Cleantech (€2,7 mln) en Stedin Holding (€ 63 mln).

 

De buitengewone waardevermindering betreft de vorming van de voorziening voor deelnemingen. Dit als gevolg van de verwachte duurzame waardevermindering.

 


Kapitaalverstrekkingen aan overige verbonden partijen

 

Dit zijn kapitaalverstrekkingen aan voormalig gemeentelijke instellingen. Per 1 januari 2021 was de boekwaarde € 8,6 mln. In 2021 is hierop € 482 afgeschreven.

 

 

Leningen


Leningen aan woningcorporaties

Tot begin jaren ’90 heeft de gemeente leningen verstrekt aan de woningcorporaties voor de bouw en renovatie van woningen. Voor deze leningen betalen de woningcorporaties jaarlijks rente en aflossing. In 2021 is een bedrag van € 59,9 mln afgelost.

 

 

Leningen aan deelnemingen

Per 1 januari 2007 is de RET verzelfstandigd. Na de verzelfstandiging is de gemeente de RET blijven financieren tot de Metropoolregio Rotterdam Den Haag het grootste deel van de portefeuille overnam in 2017 en 2018. Er resteren nu nog enkele leningen aan RET Infrastuctuur BV en RET Railgebonden voertuigen BV. In 2021 is € 8,5 mln afgelost op deze leningen.


Leningen aan overige verbonden partijen

Deze leningen aan overige verbonden partijen zijn gereclassificeerd en staan nu onder de post  overige langlopende leningen. Dit zijn leningen die zijn verstrekt via het Nationaal Restauratie Fonds (NRF) en het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVN).

 

 

Overige financiële vaste activa

Overige langlopende leningen

Het betreft onder andere leningen aan sportverenigingen en kunst- en welzijnsorganisaties om investeringen te kunnen financieren, maar ook leningen voor economische ontwikkeling. In 2016 is een leningfaciliteit verstrekt aan Cambridge Innovation Center (CIC) om de economische ontwikkeling en het innovatie- en ondernemersklimaat in Rotterdam te versterken. Het CIC verzorgt de huisvesting en ondersteuning van start-ups en innovatieve ondernemers in het Groothandelsgebouw. De leningfaciliteit is opgebouwd uit meerdere tranches die worden verstrekt als CIC aan de afspraken over onder andere omzet en bezettingsgraad voldoet. In 2021 is een nieuwe tranche verstrekt van € 2,1 mln en volgens de afspraken in de leningovereenkomst de in 2021 opgelopen rente van € 352 toegevoegd aan de hoofdsom. Rekening houdend met een aflossing van € 515 komt de totale hoofdsom van de lening uit op € 9,6 mln. In 2021 is aan Ahoy bijzondere coronasteun verleend in de vorm van een lening van € 850. Op basis van de regeling investeringssubsidies breedtesport-, scouting- en speeltuinverenigingen zijn leningen verstrekt aan de Rotterdamse Rugby Club (€ 325) en aan RVV Coal (€ 15).

 

In 2021 is het saldo van de via SVN verstrekte leningen afgenomen met € 502 tot € 7,1 mln. Ook zijn er startersleningen verstrekt voor € 1,4 mln. Het saldo van de via NRF verstrekte leningen is in 2021 met € 141 afgenomen tot € 3,7 mln. Op lopende leningen die verstrekt zijn door de KBR is in 2021 voor € 1,5 mln afgelost. De buitengewone waardevermindering (- € 114) betreft en vrijval voorziening Lantarenvenster (- € 135) en verhoging voorziening KBR (€ 21) met betrekking tot verstrekte leningen.