Overlopende activa

In onderstaande tabellen zijn de nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen opgenomen. Deze zijn volgens de voorschriften onderverdeeld in de categorieën overheidslichamen en overige bedrijven of instellingen. Beide categorieën zijn in deze paragraaf verder gespecificeerd en nader toegelicht.

Overlopende activa31-12-202031-12-2021
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel. 128.025 72.222
Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen. 167.010 232.729
Totaal overlopende activa 295.035 304.951

Verdeling van te ontvangen bedragen van overheidslichamen naar herkomst:

Verdeling overheidslichamen naar herkomst31-12-2020Correctie/ overboekingToevoegingenOntvangen bedragen31-12-2021
Overige Nederlandse overheidslichamen 10.972 -6.410 41.324 32.923 12.963
Europese overheidslichamen 29 -575 887 0 341
Het Rijk 117.024 -68.444 87.775 77.437 58.918
 Totaal 128.025 -75.429 129.986 110.360 72.222

 

Van Europese en Nederlandse overheidslichamen te ontvangen voorschotbedragen op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel:

Regeling31-12-2020Correctie/ overboekingToevoegingenOntvangen bedragen31-12-2021Categorie
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) 44.786 0 58.405 72.041 31.150 Rijk
Subsidieverordening Vervoersautoriteit Metropoolregio Rotterdam Den Haag 0 -5.703 37.468 24.465 7.300 Overige
Subsidieregeling ESF 2014-2020 839 0 5.731 0 6.570 Rijk
Regeling specifieke uitkering kwijtschelding schulden SZW 0 0 5.373 0 5.373 Rijk
IBS Provincie Zuid-Holland Verlenging Hoekse Lijn 9.188 0 0 5.369 3.819 Overige
Besluit compensatie schuldentrajecten 0 0 3.784 0 3.784 Rijk
MIRT oeververbinding 1.301 0 1.236 0 2.537 Rijk
Subsidie ESF 0 0 2.297 0 2.297 Rijk
Corona organisatie 66.619 -66.619 1.645 0 1.645 Rijk
Regeling specifieke uitkering kwijtschelding gemeentelijke belastingen 0 0 1.189 0 1.189 Rijk
Bommenregeling 2.845 -31 1.181 2.814 1.181 Rijk
Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek 0 -1.399 4.100 1.579 1.122 Rijk
Uitvoeringsovereenkomst Leuvekolk HbR, RWS en HHSK 2018 155 0 520 0 675 Rijk
Bedrijvenregeling 426 0 710 565 571 Rijk
Regeling specifieke uitkering voor gemeenten in verband met de versterking van de lokale integrale aanpak van radicalisering, (gewelddadig) extremisme en terrorisme in 2021 0 0 547 0 547 Rijk
Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland 467 0 0 0 467 Overige
Subsidieregeling gebiedsprogramma's groen Zuid-Holland 2016 15 0 350 0 365 Overige
LIFE 2014-2020 0 -575 887 0 312 EU
Subsidieregeling AMIF en ISF 2014-2020 0 -395 794 150 249 Rijk
Subsidieverordening Verkeer en Vervoer 2012 905 0 0 660 245 Overige
IBS Provincie Zuid-Holland Eurovisie Songfestival 0 0 600 400 200 Overige
Subsidieprogramma ZonMW Maatschappelijke diensttijd 0 -211 393 0 182 Overige
Afvalfonds Verpakkingen 0 -208 2.235 1.880 147 Overige
Bijdrageregeling versterking economisch vestigingsklimaat Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2020 0 0 83 0 83 Overige
IBS RR 750 jaar 0 0 50 0 50 Overige
Bijdrageregeling versterking economisch vestigingsklimaat Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2015 0 -30 67 0 37 Overige
Interreg Vlaanderen Nederland 2014-2020 62 0 0 27 35 Overige
URBACT III 29 0 0 0 29 EU
Subsidieregeling cofinanciering EFRO 27 0 0 0 27 Overige
Begeleid ex-gedetineerden wonen werk 26 0 263 263 26 Rijk
IBS ZonMW Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met Verward Gedrag 0 0 38 32 6 Overige
Rivier als Getijdepark 2019-2021 27 0 0 25 2 Rijk
Subsidieprogramma ZonMw Perspectief voor de jeugd met MDT 0 0 40 40 0 Overige
PZH Floating Office Rotterdam GCA 50 0 0 50 0 Overige
Interreg 2 Zeeën 2014-2020 258 -258 0 0 0 Overige
Totaal activa mede overheden 128.025 -75.429 129.986 110.360 72.222  

Correctie / Overboeking

 

De kolom correctie/overboeking heeft betrekking op overboekingen tussen overlopende activa en passiva medeoverheden, al naar gelang de debet- of creditstand per 31 december 2021 van de betreffende regeling. Daarnaast worden jaarlijks de benamingen van de regelingen en de categorie beoordeeld. In de situatie dat (een deel van) het saldo van een regeling onder een nieuwe naam wordt gepresenteerd, is met behulp van de correctie/overboeking kolom het saldo overgeboekt. De correcties met betrekking tot voorgaande jaren zijn eveneens in de kolom Correcties/Overboekingen vermeld. De toevoegingen betreffen de daadwerkelijke uitgaven. De kolom ontvangen bedragen bevat de de nog te ontvangen bedragen na afrekening met de subsidieverstrekkers. Per saldo zijn de uitgaven hoger dan de reeds van subsidieverstrekkers ontvangen bedragen. Daarom zijn deze regelingen aan de activakant gepresenteerd. Hieronder volgt een beschrijving van de subsidieregelingen met een eindbedrag groter dan € 875:

 

 

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) is een van de maatregelen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling is voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers. Het voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt en in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen.

Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek

Een specifieke uitkering verstrekt door het Rijk voor het bekostigen van gemeentelijke hulp ten behoeve van gedupeerden toeslagenproblematiek.

 

Subsidieverordening Vervoersautoriteit Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Op grond van de Subsidieverordening Vervoersautoriteit Metropoolregio Rotterdam Den Haag kan subsidie worden verstrekt aan verkeers- en vervoersprojecten. Het gaat om subsidies voor de aanleg van infrastructuur, het beïnvloeden van rij- en reisgedrag, de exploitatie van het openbaar vervoer en voor sommige pilots. Deze subsidies worden voornamelijk bekostigd vanuit de BDU–gelden (wet Brede Doel Uitkeringen verkeer en vervoer). Een voorwaarde voor het verkrijgen van een subsidie is dat het een regionaal doel moet bevorderen of dienen, zoals beschreven in de Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid (UAB). De vrijgevallen bedragen betreffen de verrekeningen van de subsidiabele kosten die verantwoord zijn op de uitvoeringsprojecten met de bijbehorende fondsprojecten.

 

Subsidieregeling ESF 2014-2020

Op grond van de Subsidieregeling ESF 2014-2020 kan subsidie worden verstrekt voor activiteiten gericht op de re-integratie van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en voor activiteiten gericht op het bevorderen van duurzame arbeidsinzet van werkenden.

 

IBS Provincie Zuid-Holland Verlenging Hoekse Lijn

Betreft een meerjarige begrotingssubsidie van de provincie Zuid-Holland voor de uitvoering van het project Verlenging Hoekse Lijn.

 

MIRT oeververbinding

MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. De doelen van het project MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam zijn het verbeteren van de bereikbaarheid met het OV, het mogelijk maken van verstedelijking, het verbeteren van de stedelijke leef kwaliteit, het vergroten van kansen voor mensen. Hiertoe worden zes maatregelen voor oeververbindingen onderzocht. Het project loopt door tot en met 2022 met diverse financiers. Een van de financiers betreft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Er is afgesproken dat de totale bijdrage van het Ministerie op basis van de wet Brede Doel Uitkeringen verkeer en vervoer (BDU) in 2022 plaats zal vinden.

 

Corona organisatie

Crisisorganisatie met als doel de test en vaccinatie opgave van de GGD Rotterdam Rijnmond uit te voeren ter bestrijding van het covid-19 virus.

 

Bommenregeling

Bijdrage van het Rijk voor de opsporing en ruiming van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in het kader van de openbare orde en veiligheid. De vergoeding loopt via het gemeentefonds en is 70 procent van de daadwerkelijke gemaakte directe kosten. Voor het niet gesubsidieerde deel (30 procent) wordt in de begroting rekening gehouden. Het niet gesubsidieerde deel van de projecten van derden wordt door deze derden zelf gedekt.

 

Vooruitbetaalde en nog te ontvangen bedragen31-12-202031-12-2021
Vooruitbetaalde bedragen36.40074.593
Nog te ontvangen bedragen 130.610 158.136
Totaal vooruitbetaalde en nog te ontvangen bedragen 167.010 232.729

Vooruitbetaalde bedragen31-12-202031-12-2021
Verbinding rijksweg A13/A16 0 23.115
Vooruitbetaalde ICT kosten 13.544 22.655
Vooruitbetaalde subsidies 5.929 10.890
Vooruitbetaalde huren en servicekosten 6.717 7.235
Overige vooruitbetaalde bedragen < € 5 mln 10.210 10.698
Totaal vooruitbetaalde bedragen 36.400 74.593

Verbinding Rijksweg A13/A16

Vooruitbetaling aan Rijkswaterstaat voor nog te realiseren onderdelen van dit project, zoals verplaatsing tunnelmond, geluidsschermen, recreaduct en meerkosten landtunnel. Bij oplevering worden deze bedragen overgeboekt naar activa in eigendom van derden onder de immateriële vaste activa.

Vooruitbetaalde ICT kosten

Deze kosten hebben betrekking op onderhoud, service en licenties over de jaren 2022 tot en met 2025.

Vooruitbetaalde subsidies

In deze post is voor € 7,8 mln vooruitbetalingen 2022 via de subsidiemodule opgenomen. € 2,2 mln heeft betrekking op subsidie ID-banen, € 0,5 mln voor subsidieregeling woningbouw Rotterdam.  Restant van € 0,3 mln bevat diverse kleine subsidieposten.

 

Vooruitbetaalde huren en servicekosten

Voor  € 6,7 mln betreft dit vooruitbetaalde kosten 2022. Een voorschot voor de onderhoudskosten van het Timmerhuis van € 0,5 mln loopt in de komende jaren af.

 

Overige vooruitbetaalde bedragen

Van dit bedrag heeft het grootste gedeelte betrekking op herinrichting Lage Bergse Bos € 4 mln, doorontwikkeling informatie voorziening € 2,2 mln en € 2,3 mln. voor vooruitbetaalde projectgerelateerde posten. Voor een BTW herziening niet economische activiteiten is een bedrag van € 1,2 mln opgenomen. Afrekening Regio Gemeenten € 0,4 mln.  Restsaldo van € 0,7 mln bevat diverse kleinere posten.

Nog te ontvangen bedragen31-12-202031-12-2021
Gemeentebelastingen 35.982 74.232
Wabo Leges 19.983 19.366
Dividendbelasting 12.285 14.223
Projectensaldi 9.510 13.695
Pintransacties Parkeren 7.707 10.424
Nog te verdelen kosten crediteuren 5.438 5.431
Te ontvangen rente en aflossing 4.054 3.580
BTW Sportbedrijf 8.732 0
Overige nog te ontvangen bedragen < € 5 mln 26.919 17.185
Totaal nog te ontvangen bedragen 130.610 158.136

Gemeentebelastingen

Deze post is ultimo 2021 opgenomen voor de nog op te leggen aanslagen. Het aandeel Onroerende Zaakbelasting (OZB) omvatte per 31 december 2021 € 41,6 mln, Precario € 23,3 mln, Reclame en Logies  € 7,3 mln en het restant van € 2 mln betreft Afvalstoffenheffing en Rioolheffing.

 

Wabo leges

Het betreft hier nog te factureren leges op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Mutatie betreft afwikkeling 2021 en opboeking nieuwe posten 2022.

 

 

Projectensaldi

Dit zijn presentatiewijzigingen in verband met herrubricering (reclassificatie) van projecten met een creditsaldo naar de overlopende activa.

 

 

 

 

 

Dividendbelasting

Van het saldo is € 11,8 mln voor Havenbedrijf Rotterdam, € 978 voor Stedin Holding N.V,  € 945 voor BV Gemeenschappelijk Bezit Evides. SSC Flex BV is opgenomen voor een bedrag van € 446. Beurs NV heeft een aandeel van € 24 en Sportbedrijf Rotterdam € 23.

 

Pintransacties Parkeren
Het saldo heeft betrekking op individuele pintransacties Parkeren. Deze worden begin 2022 door de banken afgerekend.

 

Nog te verdelen kosten crediteuren
Totale saldo heeft betrekking op nog te verdelen kosten crediteuren over het jaar 2021.

 

Te ontvangen rente en aflossing

Bestaat uit overlopende rente van de vervaldatum van leningen tot ultimo 2021 en rente en aflossing van leningen met een vervaldatum van 31 december 2021 die begin 2022 zullen worden verrekend.

 

Overige nog te ontvangen bedragen < € 5 mln

Totaalsaldo is opgebouwd uit verplichtingen bestaande uit te ontvangen gelden inzake zorg Jeugd en Volwassenen € 2,9 mln, Verkoopkosten Schiecentrale € 2,3 mln, Randstadrail € 2 mln, reclame afdracht JC Decaux € 1,2 mln, nog te ontvangen van VNG € 0,9 mln, nog te ontvangen van het Rijk afrekening regiogemeenten mbt TOZO € 0,8 mln, nog te factureren noodopvang COA € 0,6 mln, nog te factureren energielasten gemalen € 0,5 mln,nog te factureren vakleerkrachten € 0,5 mln, nog te factureren marktplaatsen € 0,4 mln. Rest nog € 5,1 mln voor diverse kleinere posten.