Eigen vermogen31-12-2020Mutatie1-1-2021ToevoegingOntrekkingVrijval31-12-2021
Algemene reserve 196.986 26.389 223.374 17.110 0 0 240.484
Bestemmingsreserves 2.123.135 59.784 2.182.919 128.046 180.890 12.521 2.117.554
Gerealiseerde resultaat 86.173 -86.173 0 0 26.977 0 -26.977
Totaal 2.406.293 0 2.406.293 145.156 207.867 12.521 2.331.061

Algemene reserve

De algemene reserve is bedoeld als buffer voor tegenvallers. Het betreft de vrij aanwendbare middelen die de gemeente inzet wanneer zich onvoorziene financiële risico’s voordoen. De algemene reserve maakt onderdeel uit van de weerstandscapaciteit. Het totale overzicht van de weerstandscapaciteit is opgenomen bij Weerstandsvermogen en risicobeheersing in het hoofdstuk Financiën.

 

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserves zijn reserves waar aan de gemeenteraad een specifieke bestemming heeft gegeven. De toevoegingen en onttrekkingen zijn geoorloofd voor zover de Raad hiertoe heeft besloten. Onttrekkingen aan bestemmingsreserves zijn uitsluitend toegestaan wanneer dit past binnen het specifieke doel van de reserve.

 

Gerealiseerde resultaat

Het saldo op 1-1-2021 betreft het gerealiseerde resultaat over het boekjaar 2020.

De resultaat bestemming is medio 2021 door de Raad bepaald en verdeeld over de algemene reserve en de bestemmingsreserves. Het saldo op 31-12-2021 betreft het gerealiseerde resultaat over het boekjaar 2021 en zal in 2022 verdeeld worden over de algemene reserve en de bestemmingsreserves.

Vermogensspecificatie reserves

Navigeer hier naar een nadere specificatie van de bestemmingsreserves.

Bestemmingsreserves31-12-2020Mutatie1-1-2021ToevoegingOnttrekkingVrijval31-12-2021
Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor1.702.8423.3911.706.23376.94674.82101.708.358
Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid74.74793475.68122.81925.489073.011
Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling69.801069.8012.71213.6851.47557.353
Bestemmingsreserve Energietransitie54.556054.556011.751042.805
Bestemmingsreserve Bodem41.256041.2561.2404.318038.178
Bestemmingsreserve BUIG (uitkeringen Participatiewet e.d.)35.528035.52800035.528
Bestemmingsreserve Tweedelijns WMO en Jeugdhulp32.33129132.6220427032.195
Bestemmingsreserve Taakmutatie Gemeentefonds16.6865.86022.5464.5334.421022.658
Kredietrisicoreserve21.762021.76243303.35018.845
Bestemmingsreserve Regio Deal Onderwijs14.000014.00000014.000
Bestemmingsreserve Blokhuismiddelen 09.7789.7780009.778
Bestemmingsreserve Cloudkosten2.38002.3806.204008.584
Bestemmingsreserve Evenementenfonds12.9875.50018.4874.50012.0393.9756.973
Bestemmingsreserve Stimulering Bouwproductie3.02203.0223.20045405.768
Bestemmingsreserve Stedelijk Bereikbaarheid (Waaronder Maastunnel)6.08606.08602.22903.857
Bestemmingsreserve Doorlopende werkzaamheden Tozo-regeling07.5497.54904.21303.336
WABO-leges06.9006.90003.66303.237
Bestemmingsreserve Middensegment Huur2.39502.3950002.395
Bestemmingsreserve Convenant ID-banen02.2662.266126002.392
Bestemmingsreserve Stadsinitiatief2.25302.2530002.253
Bestemmingsreserve Duurzaam1.2131901.40370430001.807
Bestemmingsreserve Funderingen1.1856731.858030001.558
Bestemmingsreserve Citylab4266461.0724064701.431
Bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit2.34102.341094601.395
Bestemmingsreserve Blauwalg Kralingse Plas3.50003.50002.23101.269
Bestemmingsreserve Cofinanciering Europese Subsidies1.16401.1640001.164
Bestemmingsreserve Decentralisatie AWBZ1.12801.1280001.128
Bestemmingsreserve Frictiekosten op afstand zetten LCC's1.09401.0940001.094
Bestemmingsreserve Sport Gebieden9210921000921
Bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie1.71101.71108690842
Bestemmingsreserve Vrouwenopvang en mensenhandel01.1411.14103160825
Bestemmingsreserve Taal volwasseneneducatie 0800800000800
Bestemmingsreserve Herstelmaatregelen Corona korte termijn90309031.3004141.000789
Bestemmingsreserve Muziekkoepel00078800788
Bestemmingsreserve Masterplan ouderen575198773000773
Bestemmingsreserve Investeringen Rozenburg7450745000745
Bestemmingsreserve Gemeentelijk schuldenbeleid096996903990570
Ondernemersinitiatieven gericht op herstart00045000450
Bestemmingsreserve Luchtsingel49104910440447
Bestemmingsreserve Impuls baankansen speciaal voortgezet onderwijs994099405630431
Bestemmingsreserve Bouw Nieuw Dierenasiel49304930980395
Bestemmingsreserve Verkeer en Vervoer 2011505050501250380
Bestemmingsreserve WerkLocaties3700370000370
Bestemmingsreserve B&W Fonds37803780130365
Bestemmingsreserve Economie Gebieden3440344000344
Bestemmingsreserve Brexit3320332000332
Bestemmingsreserve Groot onderhoud MBVB98230328000328
Bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie Gebieden35703570630294
Bestemmingsreserve Mooi Mooi Middelland405040501240281
Bestemmingsreserve Voorlichting / communicatie verkiezingen240024075410274
Bestemmingsreserve Saneringskosten Van der Gaag Dossier28502850180267
Bestemmingsreserve Scoren met Energie2600260000260
Bestemmingsreserve Vakmanschap in zorg, haven en techniek4610461013765259
Bestemmingsreserve Kwaliteitsslag Sportaccommodaties28502850340251
Egalisatiereserve Rekenkamer21819237500242
Bestemmingsreserve Groot Onderhoud (MJOP)1903.2353.42503.1920233
Bestemmingsreserve Infrastructuur2300230000230
Egalisatiereserve Raad/Griffie0161161112600213
Bestemmingsreserve RCP Groene Daken2120212000212
Basisregistratie wettelijke dienstverlening040040002000200
Bestemmingsreserve Aanloopkosten Depot Collectiegebouw1.5508722.42202.2280194
Egalisatiereserve Ombudsman114631770440133
Resilience0125125000125
Bestemmingsreserve project BAG WOZ14401440280116
Bestemmingsreserve Regio Deal Cultuur1020102000102
Bestemmingsreserve Commissiereizen1650165550120100
Bestemmingsreserve Spaarsaldo Participatiebudget37203720029676
Bestemmingsreserve Vervoer over Water1560156092064
Bestemmingsreserve Masterplan Dienstverlening20202020151051
Bestemmingsreserve Duurzaamheid Gebieden4504509036
Bestemmingsreserve Gemeentelijke Klokkenluidersregeling3403400034
Bestemmingsreserve Noodfonds1.92701.927001.90027
Egalisatiereserve Ombudsman Derdengelden2002000020
Bestemmingsreserve Renovatie museum Boijmans van Beuningen06.0006.00005.990010
Bestemmingsreserve Vastgoed Gebieden4040004
Bestemmingsreserve Verkiezingen9441051.0491.4382.48601
Bestemmingreserve brandverzekering 20210000000
Begeleiding naar werk voor Statushouders0000000
Afschrijvingslasten ICT0600600060000
Bestemmingsreserve Bijzondere Bijstand0339339033900
Rekenkamer St. Eustatius0343403400
Bestemmingsreserve Leerwerkakkoord Noord0000000
Bestemmingsreserve Windpark Hartelbrug II2000200020000
Bestemmingsreserve Onderzoeks- en voorbereidingsksten Centrale Bibliotheek0340340003400
Bestemmingsreserve Jaaroverstijgende Cultuursubsidies0175175017500
Bestemmingsreserve Informatiebeveiliging1600160016000
Bestemmingsreserve Leertijduitbreiding6306306300
Bestemmingsreserve Zomerakkoord2470247024700
Totaal bestemmingsreserves 2.123.135 59.784 2.182.919 128.046 180.890 12.521 2.117.554

Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor (RIM)

Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor (RIM)

De gemeenteraad heeft november 2020 ingestemd met het raadsvoorstel ”Herijking Investeringsfonds Rotterdam; Oprichting van de Rotterdamse Investeringsmotor”. Hiermee is besloten om vanaf 2021 het IFR, dat investeringsprojecten in het kader van de” Stadsvisie 2030” dekt, af te schaffen en de daarbij horende dekkingsmiddelen over te hevelen naar de RIM. Naast de middelen uit het IFR zijn de opbrengsten van de verkoop van Eneco toegevoegd aan de RIM.

De RIM is opgebouwd uit acht verschillende cilinders, elk met een specifieke, transparante functie.

Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling (GO)

Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling

De middelen in deze bestemmingsreserve dienen ter dekking van de materiële lasten van buitenruimteprojecten. Het betreft projecten gekoppeld aan de gebiedsontwikkeling en projecten gekoppeld aan vergroening. In deze bestemmingsreserve is bij Raadsbesluit de bestemmingsreserve ISV-3 en de bestemmingsreserve Investeringsplannen zonder gronduitgifte opgenomen.

Bestemmingsreserve NPRZ

Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid

Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) bestaat uit de pijlers Onderwijs, Werk, Cultuur, Veiligheid en Wonen. De bestemmingsreserve NPRZ-wonen wordt gebruikt als dekking van projecten binnen de pijler Wonen van het NPRZ.  De middelen in de bestemmingsreserve worden gebruikt als dekking voor projecten in de focuswijken, tuinsteden en tuindorpen in Rotterdam Zuid, die bijdragen aan de fysieke doelstellingen van het NPRZ-programma. De projecten zijn concreet opgezet om invulling te geven aan de gemeentelijke opgave binnen het NPRZ of dienen ter ondersteuning en facilitering van de opgave van derden (zoals woningcorporaties).

Bestemmingsreserve Energietransitiebudget (ET)

Bestemmingsreserve Energietransitie

De bestemmingsreserve Energietransitiebudget wordt gebruikt als dekking voor projecten die bijdragen aan de gemeentelijke doelstellingen voor een duurzaam, energiezuinig Rotterdam, met een betere luchtkwaliteit met alle ruimte voor innovaties.

Toelichting

Hieronder volgt een toelichting van de bestemmingsreserves met een eindsaldo groter dan € 5 mln. Een nadere toelichting op de bestemmingsreserves is terug te vinden in de hierop volgende paragrafen: Vermogensspecificaties reserves;

Bestemmingsreserve Bodem

Uit het oogpunt van efficiënt beheer en verantwoording is de bestemmingsreserve Bodemsanering ingesteld. Deze reserve wordt gevoed vanuit ontvangen rijksmiddelen.

 

Bestemmingsreserve BUIG (uitkeringen Participatiewet e.d.)

De bestemmingsreserve BUIG is gevormd ter dekking van eventuele toekomstige tekorten op het WWB-inkomensdeel en de (verlaagde) rijksuitkering. Jaarlijks actualiseert de gemeente de reserve bij de kaderbrief op basis van de uitkomsten van de jaarrekening en de verwachting naar de komende twee jaar.

 

 

Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds

De bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds is gevormd voor ontvangen Rijksmiddelen uit het Gemeentefonds waarvan besteding nog niet heeft plaatsgevonden. In een aantal gevallen zijn doeluitkeringen in jaarschijven uitgekeerd. Over het algemeen loopt in verband met de planontwikkeling de feitelijke realisatie minimaal een jaar achter op deze jaarschijven. De gemeente vangt dit met deze bestemmingsreserve op.

 

Kredietrisicoreserve

De kredietrisicoreserve dient als buffer voor de risico’s op wanbetaling op door de gemeente verstrekte of gegarandeerde geldleningen. Toename van deze reserve gebeurt door storting van solvabiliteitsbeslag bij verstrekken van nieuwe leningen, garanties en ontvangen renteopslagen en door garantiepremies gedurende de looptijd van de verstrekte leningen en garanties.

 

Bestemmingsreserve Regio Deal Onderwijs

De bestemmingsreserve is gevormd voor investeringen in onderwijshuisvesting (Schuif op Zuid). Dit is onderdeel van de Regio-deal NPRZ.

 

Bestemmingsreserve Tweedelijns Wmo en Jeugdhulp

De bestemmingsreserve is gevormd om schommelingen in de zorguitgaven op te vangen bij de Wmo en Jeugdhulp.

 

Bestemmingsreserve Blokhuismiddelen

De bestemmingsreserve is gevormd voor extra middelen in het kader van de brede aanpak van dak- en thuisloosheid.

 

Bestemmingsreserve Cloudkosten
In 2020 is de reserve Cloudkosten gevormd voor het dekken van kosten voor onder andere project GREAT. Het betreft kosten die vanwege de overgang van eigen bezit naar inkopen van diensten niet meer geactiveerd mogen worden.

 

Bestemmingsreserve Evenementenfonds

De bestemmingsreserve Evenementenfonds is gevormd voor het financieren van toekomstige evenementen.

 

Bestemmingsreserve Stimulering Bouwproductie

De bestemmingsreserve is gevormd om de bouwproductie te stimuleren.

 

Bestemmingsreserves Grondexploitaties (Grexen)

Hieronder volgt de verloopstaat van bestemmingsreserves die dienen ter dekking van de grondexploitaties (Grexen). Deze zijn voor het gepresenteerde bedrag opgenomen in de genoemde reserve in de tabel van de bestemmingsreserves hierboven.

Voor de grondexploitaties worden de middelen in de bestemmingsreserves ingezet ter dekking van de te treffen verliesvoorziening. In 2021 hebben onttrekkingen plaatsgevonden aan de bestemmingsreserves ten behoeve van (de mutaties in) de verliesvoorziening van de volgende grondexploitaties.

  • Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor (RIM): Sportcampus (€ 143)
  • Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid: Urkersingel (€ 11.800)
  • Bestemmingsreserve Stimulering Bouwproductie: De Toermalijn (€137) en Maasranden (€ 317)

Bestemmingsreserves grexen31-12-2020Mutatie1-1-2021ToevoegingOnttrekkingVrijval31-12-2021
Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor 2.764 0 2.764 0 143 0 2.621
Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid 5.714 11.800 17.514 0 11.800 0 5.714
Bestemmingsreserve Stimulering Bouwproductie 3.022 3.200 6.222 0 454 0 5.768
Bestemmingsreserve Middensegment Huur 2.395 0 2.395 0 0 0 2.395
Totaal bestemmingsreserves grexen 13.895 15.000 28.895 0 12.397 0 16.498