Baten en lasten concern

In de tabel hieronder worden meerjarig de baten en lasten op concernniveau gepresenteerd naar verantwoordingscategorieën.

Overzicht van baten en lasten ConcernOorspronkelijke
begroting
2021
Bijgestelde begroting 2021Realisatie
2021
Afwijking
Baten exclusief reserves3.663.0174.087.0654.077.038-10.027

Bijdragen rijk en medeoverheden 2.546.971 2.940.162 2.933.373 -6.789
Belastingen 356.371 354.420 363.158 8.738
Dividenden 87.004 95.397 95.399 2
Financieringsbaten 5.701 6.261 8.474 2.214
Overige opbrengsten derden 665.325 684.758 646.404 -38.353
Overige baten 1.644 6.068 30.229 24.161
Lasten exclusief reserves3.842.6014.229.3634.150.691-78.671

Apparaatslasten 1.056.633 1.253.024 1.267.523 14.499
Inhuur 82.148 200.840 212.420 11.581
Overige apparaatslasten 27.106 33.190 28.134 -5.056
Personeel 947.379 1.018.995 1.026.969 7.975
Intern resultaat -74.291 -84.321 -63.204 21.116
Intern resultaat -74.291 -84.321 -63.204 21.116
Programmalasten 2.860.258 3.060.659 2.946.372 -114.287
Financieringslasten 20.478 17.124 15.111 -2.014
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 892.642 990.754 854.505 -136.249
Kapitaallasten 146.476 148.922 144.646 -4.276
Overige programmalasten 62.834 79.027 172.657 93.630
Salariskosten WSW en WIW 59.786 49.122 49.383 261
Sociale uitkeringen 959.856 987.756 957.084 -30.672
Subsidies en inkomensoverdrachten 718.187 787.954 752.986 -34.968
Saldo voor vpb en reserveringen -179.583 -142.298 -73.654 68.644
Vennootschapsbelasting8002.1961.578-617

Saldo voor reserveringen -180.383 -144.494 -75.232 69.261
Reserves180.383144.49448.255-96.238

Onttrekking reserves 256.375 275.463 180.890 -94.573
Toevoeging reserves 93.710 142.220 145.156 2.936
Vrijval reserves 17.718 11.250 12.521 1.271
Saldo 0 0 -26.977 -26.977

Baten en lasten per programma en taakveld

In de tabel hieronder worden de baten, lasten en reservemutaties per programma/taakveld gepresenteerd.

Programma / TaakveldBatenLastenToevoeging
reserves
Onttrekking
reserves
Vrijval reservesSaldo
Algemene middelen 2.340.793 75.211 107.748 25.190 3.350 2.186.374

Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 1.921.701 8 0 0 0 1.921.693
Belastingen overig 37.649 - 4.245 0 228 0 42.121
Economische promotie - Opbrengsten Logiesbelasting 5.685 336 0 0 0 5.349
Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen 0 2.054 64.864 24.962 3.350 - 38.606
OZB niet-woningen 213.401 10.906 0 0 0 202.496
OZB woningen 61.649 4.939 0 0 0 56.711
Treasury 100.708 59.635 42.884 0 0 - 1.812
Vennootschapsbelasting (Vpb) 0 1.578 0 0 0 - 1.578
Beheer van de stad 255.564 398.8510 8.9280- 134.359

Afval - Grondstoffen 109.637 91.316 0 2.371 0 20.692
Begraafplaatsen en crematoria 7.622 6.115 0 0 0 1.506
Cultureel erfgoed - Archeologie 267 1.171 0 0 0 - 904
Milieubeheer - Nazorg bodemsanering en Beheer 424 1.556 0 0 0 - 1.132
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer 2.401 49.320 0 2.577 0 - 44.342
Openbare orde en veiligheid - Ontplofbare oorlogsresten - 1.664 1.700 0 0 0 - 3.364
Overige baten en lasten - Vervoer & Materieel 34.412 24.617 0 98 0 9.893
Riolering 83.344 65.506 0 680 0 18.517
Ruimtelijke Ordening - Beheer 1.058 7.164 0 0 0 - 6.106
Verkeer en vervoer - Beheer 18.064 150.385 0 3.203 0 - 129.118
Bestuur en dienstverlening 15.958 87.060 2.091 3.057 120- 70.016

Bestuur - College 5.303 4.559 0 14 0 758
Bestuur - Gebieden, inspraak en participatie 17 26.936 406 228 0 - 27.097
Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman 600 13.386 248 179 120 - 12.734
Burgerzaken 9.669 36.212 1.438 2.637 0 - 25.345
Musea - Stadsarchief 369 5.967 0 0 0 - 5.598
Cultuur, sport en recreatie 10.359 254.709 4.565 12.679 6.215- 230.022

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 1.395 107.637 0 11.219 5.875 - 89.148
Media 2 20.503 0 0 340 - 20.162
Musea - Cultuur 3 33.014 0 0 0 - 33.011
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME 2.276 19.282 0 98 0 - 16.907
Sportaccommodaties 4.523 58.054 65 366 0 - 53.230
Sportbeleid en activering 2.160 16.219 4.500 995 0 - 17.564
Economische zaken 2.363 32.455 450 1.9520- 28.590

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Economie 15 1.695 0 0 0 - 1.680
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Markten 1.795 3.917 0 0 0 - 2.123
Economische ontwikkeling 240 11.850 0 1.802 0 - 9.808
Economische promotie 313 14.992 450 150 0 - 14.979
Maatschappelijke ondersteuning 27.811 241.5920 4.9210- 208.860

Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk 5.572 25.463 0 1.385 0 - 18.505
Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding 5.219 73.241 0 986 0 - 67.036
Maatwerkdienstverlening 18+ - Schulddienstverlening 5.232 23.541 0 0 0 - 18.309
Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Taal volwassenen 8.693 14.661 0 0 0 - 5.968
Samenkracht en burgerparticipatie 3.094 104.685 0 2.550 0 - 99.041
Onderwijs 65.771 199.564 126 200 65- 133.655

Onderwijsbeleid en leerlingzaken 65.441 134.162 126 200 65 - 68.582
Onderwijshuisvesting 329 65.402 0 0 0 - 65.073
Openbare orde en veiligheid 18.823 164.6690 170- 145.828

Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten 12.319 80.483 0 0 0 - 68.164
Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezicht 2.681 44.548 0 0 0 - 41.867
Openbare orde en veiligheid - Veiligheid 3.823 39.637 0 17 0 - 35.797
Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid 0 0 0 0 0 0
Overhead 13.855 471.457 7.504 1.605 1.000- 462.501

Overhead - Activering Overhead 0 - 26.221 0 0 0 26.221
Overhead - Audit & Control 492 17.979 0 0 0 - 17.486
Overhead - Clusterondersteuning 0 99.875 0 0 0 - 99.875
Overhead - Concernondersteuning 8.166 369.985 7.504 1.298 1.000 - 367.025
Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOIL 18 4.602 0 307 0 - 4.277
Overige baten en lasten - Verzekering 5.179 5.238 0 0 0 - 59
Stedelijke inrichting en ontwikkeling 295.430 385.800 16.938 84.694 1.475- 21.139

Beheer overige gebouwen en gronden 137.007 121.812 1.975 15.150 1.475 29.844
Cultureel erfgoed - Monumenten 25 526 788 0 0 - 1.289
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 81.635 66.088 0 13.820 0 29.366
Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving 2.884 47.903 3.944 9.665 0 - 39.299
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Landschap 2.909 12.055 712 3.367 0 - 6.491
Ruimtelijke Ordening - Ontwikkeling 1.799 6.251 0 20 0 - 4.433
Wonen en bouwen 69.172 131.164 9.519 42.672 0 - 28.838
Verkeer en vervoer 164.733 146.3750 29.3860 47.744

Openbaar vervoer 23.646 51.785 0 18.857 0 - 9.283
Parkeerbelasting 124.785 28.368 0 0 0 96.417
Parkeren 11.038 30.958 0 0 0 - 19.920
Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid 203 5.877 0 0 0 - 5.675
Verkeer en vervoer - Ontwikkeling 5.061 29.386 0 10.529 0 - 13.796
Volksgezondheid en zorg 207.511 892.228 1.200 2.3080- 683.608

Geëscaleerde zorg 18- 9.857 146.724 0 120 0 - 136.746
Geëscaleerde zorg 18+ 6.816 148.473 1.200 316 0 - 142.541
Maatwerkdienstverlening 18- 277 51.911 0 0 0 - 51.634
Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo 5.728 211.595 0 0 0 - 205.867
Maatwerkvoorziening (Wmo) 0 12.132 0 0 0 - 12.131
Volksgezondheid 177.625 209.839 0 1.565 0 - 30.649
Wijkteams en Wmo-loketten 7.209 111.554 0 306 0 - 104.039
Werk en inkomen 658.068 802.301 4.533 5.951 296- 142.519

Arbeidsparticipatie - Werk 9.291 52.290 4.533 1.090 296 - 46.147
Begeleide participatie 8.506 84.777 0 48 0 - 76.223
Inkomensregelingen - Inkomen 640.271 665.233 0 4.813 0 - 20.149
Totaal 4.077.037 4.152.270 145.156 180.890 12.521 - 26.977

Afwijkingen

ProgrammaAfwijking
baten
afwijking
lasten
Afwijking
reserves
afwijking
saldo
Algemene middelen - 6.350 81.945 - 37 - 88.331
Beheer van de stad 11.375 1.353 - 4.151 5.871
Bestuur en dienstverlening 6.064 - 3.310 - 634 8.739
Cultuur, sport en recreatie - 19 - 15.714 - 1.743 13.952
Economische zaken - 201 - 4.631 - 824 3.606
Maatschappelijke ondersteuning 4.453 - 7.034 - 1.900 9.588
Onderwijs - 5.029 - 7.413 - 25 2.359
Openbare orde en veiligheid - 2.144 - 3.689 - 8 1.537
Overhead 2.524 4.562 - 421 - 2.460
Stedelijke inrichting en ontwikkeling - 28.910 - 72.237 - 53.274 - 9.947
Verkeer en vervoer - 2.220 - 13.049 - 6.234 4.595
Volksgezondheid en zorg 10.516 - 15.417 - 21.593 4.340
Werk en inkomen - 86 - 24.654 - 5.394 19.174
Totaal - 10.027 - 79.289 - 96.238 - 26.977

Begrotingsonrechtmatigheid

Bij drie van de 13 begrotingsprogramma’s zijn de begrote lasten overschreden.

De overschrijding van de lasten op het programma Algemene middelen van € 82 mln. houdt verband met twee dotaties aan voorzieningen in verband met gemeentelijke deelnemingen. Het risico was in 2021 wel bekend; de omvang van de benodigde dotaties kon eerst bij het opstellen van de jaarrekening worden bepaald.

Bij het programma Beheer van de stad zijn de uitgaven, die leidden tot de lastenoverschrijding van € 1,4 mln., doorbelast aan externen. Daarmee worden de hogere lasten gedekt uit direct gerelateerde, hogere baten.

Tenslotte, bij het programma Overhead is de verantwoorde lastenoverschrijding een gevolg van landelijke regels over de presentatie van apparaatslasten, die gemaakt worden voor investeringen. Omdat de inzet op investeringen lager is dan begroot is het in mindering op de overheadlasten 2021 gebrachte bedrag ook lager.

Incidentele baten en lasten

In dit overzicht worden de incidentele baten en lasten weergegeven waaruit het structurele begrotingssaldo wordt afgeleid. Dit geeft inzicht in de mate waarin de structurele lasten inclusief de structurele toevoegingen aan reserves gedekt zijn door structurele baten inclusief structurele onttrekkingen aan reserves. Volgens de Gemeentewet en Provinciewet dient in het belang van de horizontale verantwoording en het verticale toezicht er sprake te zijn van een structureel en reëel evenwicht. Met het begrip 'structureel evenwicht' wordt nadrukkelijker bedoeld dat de structurele lasten gedekt worden door structurele baten. 

 

 

Incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lastenBegroting 2021Realisatie 2021
Totaal baten 3.663.017 4.077.038
Incidentele baten317.717568.085

Algemene middelen116.779139.994
Gemeentefonds decentralisatie uitkeringen 84.779 139.105
Regiodeal NPRZ 32.000 0
Toeslagenaffaire Belastingen 0 889
Beheer van de stad01.731
Bijdrage derden blauwalg Kralingse plas 0 868
Bijdragen van derden in digitalisering 0 863
Bestuur en dienstverlening00
Geen incidentele baten voor dit programma 0 0
Cultuur, sport en recreatie7006.230
Regio Deal Rotterdam Zuid (Pijler Cultuur) 700 438
Noodsteun sport organisaties (corona)  0 4.372
Specifieke uitkering stimulering sport 0 261
Specifieke uitkering sportakkoord 0 394
Eurovisie Songfestival 0 765
Economische Zaken0275
Bijdrage toezichts- en handhavingstaken Markten (corona) 0 275
Maatschappelijke Ondersteuning2.5166.000
Regio Deal Rotterdam Zuid (Pijler Werk) 2.516 6.000
Onderwijs8.3379.507
Regio Deal Rotterdam Zuid (Pijler School) 8.337 9.507
Openbare orde en veiligheid8.3567.874
Versterkingsgelden ondermijnende criminaliteit (RIEC) 8.356 6.395
Corona toegangsbewijs controle sportaccomodaties (corona) 0 519
Subsidie ondermijning integraal afpakken vermogen 0 547
Bijdrage aanpak steekincidenten 0 123
Bijdrage toezichts- en handhavingstaken (corona) 0 290
Overhead204308
Opbrengst regiogemeenten Toezicht WMO 204 308
Stedelijke inrichting en ontwikkeling145.535127.337
Baten grondexploitaties 78.952 72.039
Resultaatnemingen grondexploitaties 12.000 29.944
Baten grondbank LMO Sportcampus 30 283
Bijdrage voor Blankenburgverbinding 88 0
Herinrichting Spinozapark 415 0
Baten Ruggedised 352 157
Bijdrage Rijkswaterstaat voor eiland van Brienenoord 900 900
Veilingopbrengsten Brandstofverkooppunten 9.865 5.876
Verkoopopbrengsten vastgoedobjecten 42.933 16.638
Feyenoord City 0 1.500
Verkeer en Vervoer35.29023.179
Hoekse Lijn 35.290 23.179
Volksgezondheid en Zorg0179.680
Specifiek uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek 0 4.125
Specifieke Uitkering opzet expertisecentrum Jeugdhulp 0 1.627
Specifieke Uitkering vastgoedtransitie gesloten jeugdhulp 0 3.312
Specifieke Uitkering acute GGZ 0 2.133
Bijdragen Rijk in verband met de coronauitgaven 0 167.262
Voorkomen van HIV 0 368
Specifieke uitkering lokale preventieakkoorden en preventieaanpakken 0 200
Specifieke uitkering specialistische functies aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 0 653
Werk en inkomen065.971
Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) 0 61.599
Bijdrage Hallo Werk van andere gemeenten 0 514
EU subsidie voor economisch herstel (REACT) 0 3.858
Structureel 3.345.723 3.294.383
Totaal lasten, inclusief VPB 3.843.401 4.152.269
Incidentele lasten497.678857.886

Algemene middelen116.779140.795
Decentralisatie-uitkeringen 84.779 139.105
Regiodeal NPRZ 32.000 0
Budget Ondermijning 0 248
Claim VJN: Basisregistraties 0 1.253
Toeslagenaffaire Belastingen 0 189
Beheer van de stad3.2994.080
Rotterdams Weerwoord 3.299 680
Kosten schone buitenruimte (corona) 0 752
Aankoop woningen voor niet gesprongen explosieven 0 600
Aanleg vlonders 0 317
Blauwalg Kralingse plas 0 868
Lasten voor digitaliseringsprogramma's 0 863
Bestuur en dienstverlening2.6121.132
Rechtsherstel Joodse slachtoffers uitkering 2.000 0
Impuls voor de wijken 300 265
Onderhoud en beheer Archieven Rotterdam 312 337
Focuswijken 0 75
 Incidentele beveiliging inzet deurbeleid (corona) 0 107
Kostenloze bezorging reisdocumenten 0 348
Cultuur, sport en recreatie11.30014.350
Niet activeerbare kosten (zoals verhuizing en extra personeel) als gevolg van verbouwing van museum Boijmans van Beuningen    800 518
Frictiekosten a.g.v. Cultuurplan 2021-2024 3.000 2.705
Eurovisiesongfestival 6.700 765
Regio Deal Rotterdam Zuid (Pijler Cultuur) 800 628
Noodsteun culturele organisaties (corona) 0 6.030
Noodsteun sport organisaties (corona) 0 3.049
Specifieke uitkering stimulering sport 0 261
Specifieke uitkering sportakkoord 0 394
Economische Zaken0799
Reiningskosten buitenruimte Markten (corona) 0 799
Maatschappelijke Ondersteuning2.51614.370
Regio Deal Rotterdam Zuid (Pijler Werk) 2.516 6.011
Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (corona) 0 5.611
Bijzondere bijstand (corona) 0 712
Gemeentelijk schuldenbeleid (corona) 0 2.036
Onderwijs8.3379.507
Regio Deal Rotterdam Zuid (Pijler School) 8.337 9.507
Openbare orde en veiligheid11.25611.567
Functioneel leeftijdsontslag Brandweer 2.900 3.300
Ondermijnende criminaliteit (RIEC) 8.356 6.395
Corona toegangsbewijs controle sportaccomodaties (corona) 0 519
Diverse lasten (corona) 0 393
Ondermijning integraal afpakken 0 547
Excessief geweld 0 123
Toezichts- en handhavingstaken (corona) 0 290
Overhead2.98313.613
Concernhuisvesting kasschuif huurdersonderhoud 2020 naar 2021 -1.685 0
Aandeel Concernhuisvesting  in ombuigingen lagere kosten door Corona -400 0
Van werk naar werk 5.068 4.602
Concernhuisvesting: Extra afschrijvingen Schoterboshof 0 402
Concernhuisvesting: Extra afschrijvingen Zekkenweg 0 98
Concernhuisvesting: Extra afschrijvingen Librijesteeg 0 90
Niet activeerbare Cloudkosten 0 2.900
Diverse lasten concernoverhead (corona) 0 5.521
Stedelijke inrichting en ontwikkeling116.31390.654
Lasten grondexploitaties 71.409 62.833
Lasten Hart van Zuid 19.792 6.100
Bijdrage gemeenschappelijke regeling Grondbank RZG Zuidplas 904 0
Verstrekte subsidies 252 0
Lasten grondbank LMO Sportcampus 40 106
Boekwaarde verkoop vastgoedobjecten 19.567 5.124
Verkoopkosten vastgoedobjecten 2.594 2.749
Blankenburgverbinding 88 0
Lasten voor Spinozapark 415 0
Ruggedised 352 157
Eiland van Brienenoord 900 182
Afwaardering Vastgoed 0 2.627
Voorziening Schiekadeblok 0 10.776
Verkeer en Vervoer35.29041.602
Hoekse Lijn 35.290 41.602
Volksgezondheid en Zorg0178.413
Specifieke Uitkering vastgoedtransitie gesloten jeugdhulp 0 3.312
Specifieke Uitkering acute GGZ 0 2.133
Diverse kosten (corona) 0 167.622
Voorkomen van HIV 0 368
Specifieke uitkering lokale preventieakkoorden en preventieaanpakken 0 200
Specifiek uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek 0 4.125
Specifieke uitkering specialistische functies aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 0 653
Werk en inkomen1.80072.437
Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) 0 62.894
Gelden steun- en herstelpakket re-integratie Bijstandsgerechtigden 0 5.310
Uitkering crisesdienstverlening 0 375
Economisch herstel (REACT) 0 3.858
Diverse programma's185.193264.567
Lasten gedekt vanuit de reserves 177.714 168.963
Toevoegingen voorzieningen 7.479 95.604
Onttrekking en vrijval reserves274.093193.411

Structureel95.50011.927
Incidenteel178.593181.484
Toevoeging aan reserves93.710145.156

Structureel29.9070
Incidenteel63.802145.156
Saldo na reserveringen 0 -26.977
Totale incidentele baten 496.310 749.569
Totale incidentele lasten 561.480 1.003.042
Structurele begrotingssaldo 65.170 226.496
Structurele begrotingssaldo in % van baten excl. onttrekkingen reserves 1,8% 5,6%

Toelichting staat incidentele baten en lasten

Uit bovenstaande tabel blijkt dat meerjarig de structurele lasten volledig gedekt worden door de structurele baten. In het overzicht is er een analyse gemaakt van de realisatie ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. Hieronder worden de grootste, meest terugkerende incidentele posten toegelicht.

Baten uit grondexploitaties - Stedelijke inrichting en ontwikkeling
De baten uit grondexploitaties bestaan onder andere uit gronduitgiften, subsidies en bijdragen van derden. Hier staan ook lasten tegenover die ook opgenomen zijn als incidentele lasten.

Gemeentefonds - Algemene Middelen
De Decentralisatie-uitkeringen vanuit het gemeentefonds worden per definitie als tijdelijk en dus incidenteel aangemerkt. Tegenover deze incidentele baten bij het programma Algemene middelen staan ook de incidentele lasten onder overige programma's.

Hoekse lijn - Verkeer en vervoer
Het gaat hierbij om ontvangen bijdrage voor de aanleg van metroverbinding Hoekse Lijn. Tegenover deze bijdrage staan er ook incidentele lasten opgenomen onder dezelfde programma.

Regiodeal NPRZ - Algemene middelen
Het ontvangen van de decentralisatie uitkeringen voor de Regiodeal NPRZ. Hier staan incidentele lasten tegenover. Er heeft een vertraging plaatsgevonden, waardoor er nog niets is gerealiseerd. Dit zal in het overzicht van volgend jaar te zien zijn.

Verkoopopbrengsten vastgoedobjecten - Stedelijke inrichting en ontwikkeling
Incidentele opbrengsten door verkoop (dispositie) van vastgoedobjecten die de gemeente niet meer nodig heeft voor haar kerntaken.

Resultaatnemingen grondexploitaties - Stedelijke inrichting en ontwikkeling
Dit betreft de resultaatnemingen op de grondexploitaties die samenhangen met de woningbouwproductie.

Uitgaven gerelateerd aan onttrekkingen van bestemmingsreserves - (Voornamelijk Stedelijke inrichting en ontwikkeling en Verkeer en vervoer)
Het betreft de lasten die gemaakt worden voor niet activeerbare investeringen die gedekt worden door een onttrekking aan bestemmingsreserves.

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) – Werk en Inkomen
In verband met COVID 19 is een tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandige ondernemers in het leven geroepen (TOZO). In 2021 is een voorlopig bedrag van € 63 mln ontvangen van het Rijk voor deze regeling. Hier staan ook incidentele lasten tegenover onder dezelfde programma.

Bijdragen Rijk in verband met de corona uitgaven – Volksgezondheid en Zorg
Als gevolg van COVID 19 is de coronaorganisatie opgericht. Vanuit deze organisatie wordt alles uitgevoerd op vlak van volksgezondheid. Vanuit het Rijk wordt is er dit jaar een bedrag ontvangen van € 167 mln ontvangen. Hier staan ook incidentele lasten tegenover. Dit gaat dan om onder andere personeelskosten, aanschaf van materialen en laboratorium kosten.

Algemene dekkingsmiddelen

De algemene dekkingsmiddelen worden toegelicht bij het programma Algemene middelen.

Baten en lasten per BBV-taakveld

In onderstaande tabel worden de baten, lasten en het saldo per BBV-taakveld getoond.

TaakveldBatenLastenSaldo
0.1 - Bestuur 5.919 44.880 -38.961
0.2 - Burgerzaken 9.669 36.212 -26.544
0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden 137.007 121.812 15.194
0.4 - Overhead 8.658 461.617 -452.959
0.5 - Treasury 100.708 59.635 41.072
0.61 - OZB woningen 61.649 4.939 56.711
0.62 - OZB niet-woningen 213.401 10.906 202.496
0.63 - Parkeerbelasting 124.785 28.368 96.417
0.64 - Belastingen overig 37.649 -4.245 41.893
0.7 - Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 1.921.701 8 1.921.693
0.8 - Overige baten en lasten 39.609 36.511 3.098
0.9 - Vennootschapsbelasting (VpB) 0 1.578 -1.578
0.10 - Mutaties Reserves 193.411 145.156 48.255
0.11 - Resultaat van de rekening van baten en lasten 26.977 0 26.977
1.1 - Crisisbeheersing en Brandweer 12.319 80.483 -68.164
1.2 - Openbare orde en veiligheid 4.840 85.885 -81.045
2.1 - Verkeer en vervoer 23.328 185.649 -162.321
2.2 - Parkeren 11.038 30.958 -19.920
2.3 - Recreatieve havens 0 0 0
2.4 - Economische Havens en waterwegen 0 0 0
2.5 - Openbaar vervoer 23.646 51.785 -28.139
3.1 - Economische ontwikkeling 240 11.850 -11.610
3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur 0 0 0
3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 1.810 5.612 -3.802
3.4 - Economische promotie 5.998 15.328 -9.330
4.1 - Openbaar basisonderwijs 0 0 0
4.2 - Onderwijshuisvesting 329 65.402 -65.073
4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken 74.135 148.823 -74.688
5.1 - Sportbeleid en activering 2.160 16.219 -14.059
5.2 - Sportaccommodaties 4.523 58.054 -53.531
5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 1.395 107.637 -106.242
5.4 - Musea 372 38.981 -38.609
5.5 - Cultureel erfgoed 292 1.697 -1.405
5.6 - Media 2 20.503 -20.502
5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie 7.586 80.656 -73.070
6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie 3.094 104.685 -101.591
6.2 - Wijkteams 7.209 111.554 -104.345
6.3 - Inkomensregelingen 645.490 738.474 -92.984
6.4 - Begeleide participatie 8.506 84.777 -76.271
6.5 - Arbeidsparticipatie 14.863 77.753 -62.890
6.6 - Maatwerkvoorziening (WMO) 0 12.132 -12.131
6.71 - Maatwerkdienstverlening 18+ 10.959 235.136 -224.177
6.72 - Maatwerkdienstverlening 18- 277 51.911 -51.634
6.81 - Geëscaleerde zorg 18+ 6.816 148.473 -141.657
6.82 - Geëscaleerde zorg 18- 9.857 146.724 -136.867
7.1 - Volksgezondheid 177.625 209.839 -32.214
7.2 - Riolering 83.344 65.506 17.837
7.3 - Afval 109.637 91.316 18.321
7.4 - Milieubeheer 3.308 49.460 -46.152
7.5 - Begraafplaatsen en crematoria 7.622 6.115 1.506
8.1 - Ruimtelijke Ordening 2.856 13.415 -10.559
8.2 - Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 81.635 66.088 15.546
8.3 - Wonen en bouwen 69.172 131.164 -61.992
Eindtotaal 4.297.425 4.297.425 0