Sportbeleid en activering

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Sportprogrammering om meer Rotterdammers structureel een leven lang te laten bewegen of sporten.

Benutten kracht van sportevenementen en topsport.

Toekomstbestendige en vitale sportverenigingen en overige sportaanbieders en sportief ondernemerschap.

Lekker Fit! in de Wijk.

De coronapandemie heeft in 2021 invloed gehad op vele activiteiten en interventies op sportgebied. Sportaccommodaties waren gedurende meerdere periodes gesloten en sportvereniging en andere sportaanbieders konden geen of beperkt activiteiten aanbieden. Ook interventies op sportgebied, zoals de schoolsportvereniging, schoolsportclinics en inzet van combinatiefunctionarissen zijn tijdelijk stilgelegd of beperkt uitgevoerd. Zodra er versoepelingen waren is steeds snel geschakeld en zijn activiteiten herstart en is met herstelacties begonnen. Zoals inzet op het terugleiden van de Rotterdammers in diverse levensfasen naar sportaanbod. Hierbij is aangesloten op de diverse herstelprogramma’s. 

De inzet en ondersteuning richting sportverenigingen en andere sportaanbieders heeft zich afgelopen jaar gefocust op het vitaal houden en het ondersteunen bij hoe zij met hun sportaanbod en aanpak op het sportcomplex in kunnen spelen op de steeds veranderende situatie. Hiermee is tot op heden geen enkele vereniging omgevallen. Tegelijk is met sportverenigingen die dat aankonden al wel ingezet op toekomstbestendigheid met bijvoorbeeld ontwikkelen van nieuw sportaanbod en flexibele lidmaatschappen. 

Voor het aanbod gericht op esports, vanuit het living lab ‘esports in de vereniging van de toekomst’ is een deel van de experimenten conform de planning gestart en is daarnaast ingezet op (online) alternatieven.

De meeste onderdelen van het Lekker Fit programma zijn ondanks het coronavirus volgens planning voortgezet. Wel zijn vanwege de schoolsluitingen en beperkingen op sport begin en eind 2021 activiteiten deels stil gelegd. Onderdelen die vertragingen hebben opgelopen vanwege de beperkingen zijn onder andere de aanpak gezonde kantines en de aanpak tieners, specifiek de pre-pilot Swap-gym op het voortgezet onderwijs. 

Ook heeft de coronapandemie gevolgen voor de evenementenprogrammering. Hier zijn vaak creatieve oplossingen of alternatieven voor bedacht. Evenementen zijn in 2021 deels verplaatst naar andere locaties, uitgesteld tot 2022 of zonder publiek toch doorgegaan of zoals bij de super league triatlon in hybride vorm georganiseerd.
 

Wat hebben we bereikt?

Effect indicatoren

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatie indicatoren
Effectindicatoren 201820192020202120222023
Aantal vitale sportverenigingen* Streefwaarde     90% 91% 92%  
Realisatie 88% nvt 86% 85%    
Aantal leden van sportverenigingen* Streefwaarde         77.250  
Realisatie 75.000          
* In het kader van het Actieprogramma Verenigingen wordt opdracht gegeven voor een 0-meting, welke in 2019 zal worden uitgevoerd.
Prestatie-indicatoren 201820192020202120222023
Klanttevredenheid sportprogrammering*              
Schoolsport Streefwaarde nvt     7,2    
Realisatie 7,0     nvt    
Sportregie Streefwaarde nvt     7,4    
Realisatie 7,2     nvt    
Lekker Fit!-programma              
Aantal Lekker Fit!scholen Streefwaarde 94 94 94 94 94  
  Realisatie 94     95    
0-4 jaar op kinderopvanglocaties Streefwaarde 145 180 215 250 285  
  Realisatie 145     192    
Kleuteraanpak op LF! en NLF! scholen** Streefwaarde   95 105 120 138  
  Realisatie 75     110    
* De klanttevredenheidsmetingen door het Sportbedrijf worden om de drie jaar gehouden. De planning was 2021, maar vanwege de coronamaatregelen was 2021 geen representatief jaar. Daarom is de meting doorgeschoven naar 2022 en worden als streefwaarden voor 2022 de klanttevredenheidscijfers uit het vorige onderzoek uit 2018 aangehouden. 
** Lekker Fit! en Niet-Lekker Fit! scholen, de scholen met en zonder een LF! programma in groep 3-8

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten Sportbeleid en activeringOorspronkelijke
begroting
2021
Bijgestelde begroting 2021Realisatie
2021
Afwijking
Baten exclusief reserves1.8222.4002.160-239

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 700 695 -5
Overige opbrengsten derden 1.822 1.700 1.465 -235
Lasten exclusief reserves16.39717.55416.219-1.335

Apparaatslasten 5.413 5.366 5.157 -209
Inhuur 36 84 72 -11
Overige apparaatslasten 133 122 85 -37
Personeel 5.245 5.161 5.000 -161
Intern resultaat -7.528 -7.483 -7.293 190
Intern resultaat -7.528 -7.483 -7.293 190
Programmalasten 18.512 19.671 18.355 -1.316
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 9.993 9.399 8.431 -967
Kapitaallasten 0 0 0 0
Overige programmalasten 64 64 -33 -98
Subsidies en inkomensoverdrachten 8.455 10.208 9.957 -251
Saldo voor vpb en reserveringen -14.575 -15.155 -14.059 1.095
Saldo voor reserveringen -14.575 -15.155 -14.059 1.095
Reserves0-3.505-3.5050

Onttrekking reserves 0 995 995 0
Toevoeging reserves 0 4.500 4.500 0
Vrijval reserves 0 0 0 0
Saldo -14.575 -18.660 -17.564 1.095

Toelichting overzicht baten en lasten

Overzicht afwijkingen taakveldAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Lekker Fit -255 -533 0 278
2. Diverse afwijkingen 16 -802 0 818
Totaal afwijkingen -239 -1.335 0 1.095

Het saldo van dit taakveld bedraagt € 1,1 mln voordelig. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

 

1. Lekker Fit
Ten gevolge van de coronamaatregelen (sluiting scholen) hebben diverse activiteiten geen doorgang kunnen vinden (zoals bijv. de inzet op gezonde schoolkantines en kinderdagverblijven.

 

2. Diverse afwijkingen
De resterende positieve afwijking van € 818 betreft diverse kleine afwijkingen op dit taakveld.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

De inzet is om meer Rotterdammers met plezier te laten sporten en bewegen. Hiertoe ondersteunt het college sportverenigingen en andere organisaties op sport- en beweeggebied, stimuleert het college recreatieve sportbeoefening, sport en bewegen in wijken en buurten en het (top)sportklimaat en zet het in op het binnenhalen van sportevenementen. Hiermee draagt het college ook bij aan andere maatschappelijke doelstellingen, zoals gezondheid, bewonersparticipatie en economie en werkt het aan een vitale en levendige stad.

Toelichting op doelstellingen

Sportprogrammering om meer Rotterdammers structureel een leven lang te laten bewegen of sporten
Extra aandacht voor een aantal specifieke doelgroepen: kinderen in achterstandssituaties, ouderen en mensen met een beperking.

Benutten kracht van sportevenementen en topsport
Topsport en sportevenementen versterken het sportieve klimaat van de stad. Door keuzes te baseren op het DNA van Rotterdam, stijgt het rendement op terreinen als sportdeelname, economie, maatschappij en imago.

Toekomstbestendige en vitale sportverenigingen en overige sportaanbieders en sportief ondernemerschap
De inzet is dat sportverenigingen zich gereed maken voor de toekomst door mee te gaan met veranderende ontwikkelingen en een veranderende vraag. Hierdoor moeten sportverenigingen langdurig vitaal worden. In het Actieprogramma Verenigingen zijn hiervoor acties vastgesteld.

Lekker Fit! in de Wijk
Het hoofddoel is om alle kinderen in Rotterdam vanaf 9 maanden voor de geboorte tot en met 12 jaar de basis mee te geven voor een gezonde leefstijl.