Openbare orde en veiligheid

Rotterdam wil een veilige stad zijn waar iedereen zich welkom en thuis voelt.

TAAKVELD 1

Crisisbeheersing en brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten

De gemeente Rotterdam neemt deel aan de gemeenschappelijke regelingen Gezamenlijke Brandweer en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). Nadere informatie over deze gemeenschappelijke regelingen is te vinden op de site/pagina van ‘verbonden partijen'.

TAAKVELD 2

Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezicht

Het bevorderen van naleving van wet- en regelgeving, het vergroten van het veiligheidsgevoel op straat en het verhogen van de kwaliteit van de buitenruimte.

TAAKVELD 3

Openbare orde en veiligheid – Veiligheid

Rotterdam wil een veilige stad zijn waar iedereen zich welkom en thuis voelt.

BBV-indicatoren

Beschrijving BBV-indicatorEenheid  Bron
Verwijzingen Halt Aantal per 1.000 jongeren Realisatie 11 (2020) Bureau Halt
Winkeldiefstallen Aantal per 1.000 inwoners Realisatie 3,0 (2021) CBS
Geweldsmisdrijven Aantal per 1.000 inwoners Realisatie 8,9 (2021) CBS
Diefstallen uit woning Aantal per 1.000 inwoners Realisatie 1,6 (2021) CBS
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) Aantal per 1.000 inwoners Realisatie 8,8 (2021) CBS

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten Openbare orde en veiligheidOorspronkelijke
begroting
2021
Bijgestelde begroting 2021Realisatie
2021
Afwijking
Baten exclusief reserves12.34320.96818.823-2.144

Bijdragen rijk en medeoverheden 7.321 16.733 13.612 -3.121
Overige opbrengsten derden 5.022 4.235 5.211 977
Overige baten 0 0 1 1
Lasten exclusief reserves158.990168.357164.669-3.689

Apparaatslasten 60.084 66.789 66.795 6
Inhuur 266 5.908 5.175 -733
Overige apparaatslasten 1.017 1.768 1.455 -313
Personeel 58.800 59.113 60.165 1.052
Intern resultaat -170 -178 591 768
Intern resultaat -170 -178 591 768
Programmalasten 99.077 101.746 97.283 -4.463
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 25.043 24.201 18.950 -5.251
Kapitaallasten 725 652 652 0
Overige programmalasten 138 138 317 179
Sociale uitkeringen 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 73.171 76.755 77.364 609
Saldo voor vpb en reserveringen -146.647 -147.390 -145.845 1.545
Saldo voor reserveringen -146.647 -147.390 -145.845 1.545
Reserves02517-8

Onttrekking reserves 0 25 17 -8
Saldo -146.647 -147.365 -145.828 1.537

Toelichting overzicht baten en lasten

Overzicht afwijkingen programmaAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Rijksbijdrage corona-banen (SB) 290 0 0 290
2. Meeropbrengsten handhaving (SB) 645 0 0 645
3. Programmalasten inclusief inkopen en uitbestede werkzaamheden 0 -4.303 0 4.303
4. Diverse afwijkingen 429 284 0 145
5. Personeel 0 1.052 0 -1.052
6. Overige apparaatslasten 0 -313 0 313
7. Inhuur 0 -611 0 611
8. Diverse baten -3.508 0 0 -3.508
9. FLO VRR 0 202 0 -202
10. Reserves 0 0 -8 -8
Totaal afwijkingen -2.144 -3.689 -8 1.537

Het saldo van dit programma bedraagt € 1.537 voordelig. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

 

1. Rijksbijdrage coronabanen

Door corona is de werkdruk bij onze toezicht en handhavingsorganisatie sterk toegenomen. Vanuit het Rijk is een eenmalige vergoeding toegekend voor de tijdelijke extra inzet van personeel voor ondersteuning van de toezichts-en handhavingstaken.

2. Meeropbrengsten handhaving

Door de corona-lockdown is de opbrengst huisvuilboetes hoger uitgevallen dan voorzien. Dit komt doordat veel mensen thuis zijn en meer afval aanbieden.

3. Programmalasten inclusief Inkopen en uitbestede werkzaamheden 

Door corona zijn meerdere geplande uitgaven niet en/of in mindere mate gerealiseerd dan eerder was voorzien. Dit komt door onvoldoende beschikbaarheid personeel en doordat de prioriteit bij corona-handhaving ligt. Verder is er gestuurd op deze onderschrijding ter compensatie van de hogere personeelslasten.

4. Diverse afwijkingen

Op diverse budgetten zijn kleine afwijkingen gerealiseerd.

5. Personeel (Veilig)

Door overbezetting, vervanging van langdurig zieken en onopgeloste knelpunten en taakstellingen, is er een overschrijding op personeel. Hier staan onderschrijdingen op materieel budget tegenover. Op management en ondersteuning is een onderschrijding gerealiseerd, maar dat resultaat valt vrij binnen het programma overhead. De werkelijke overschrijding op personeel binnen dit programma is derhalve lager dan hier zichtbaar is.

6. Overige apparaatslasten

Op overige apparaatslasten is een onderschrijding gerealiseerd door diverse verrekeningen.

7. Inhuur

Ter vervanging van zieken en een nagekomen post uit een eerder boekjaar, was er een overschrijding op inhuur, maar door vertraging in de uitvoering van een aantal grote projecten, is er per saldo toch minder ingehuurd. 

8. Diverse baten

Door een verschuiving van activiteiten over jaren, waar baten vanuit ingekomen subsidies tegenover staan (zie ook inhuur en programmalasten), en verder tegenvallende legesinkomsten als gevolg van corona, zijn de baten lager uitgevallen dan was begroot. Voor de lagere leges als gevolg van corona was een begrotingswijziging doorgevoerd van € 800, de werkelijke daling van deze baten was derhalve hoger.

9. FLO VRR

De kosten voor het functioneel leeftijdsontslag (FLO) bij de VRR zijn € 202 hoger uitgevallen dan was begroot. De hogere lasten bij VRR voor dit onderwerp worden, conform de afspraken, verdeeld over de deelnemers, waaronder Rotterdam.

10. Reserves

De onttrekking van de reserve Van der Gaag is lager dan begroot. De uitgaven vanuit deze reserve betreffen met name kosten voor juridische ondersteuning en zijn lastig vooraf in te schatten.

 

 

Omschrijving programma

Samen met partners, bewoners en ondernemers werkt het college aan het minimaal handhaven van het huidige veiligheidsniveau en versterking waar het nodig is.

Voor de brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en de geneeskundige zorg neemt de gemeente deel aan de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). Daarnaast neemt de gemeente deel aan de gemeenschappelijke regeling Gezamenlijke Brandweer, samen met bedrijven uit het Rotterdamse havengebied die een brandweeraanwijzing hebben.
Tot dit programma behoren naast toezicht op en handhaving van wet- en regelgeving door boa’s en wijkbeheerders ook de taken op het gebied van cameratoezicht en de meldkamer.