Crisisbeheersing en brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten

De gemeente Rotterdam neemt deel aan de gemeenschappelijke regelingen Gezamenlijke Brandweer en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR).

Zie ten aanzien van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en Gezamenlijke Brandweer de paragraaf verbonden partijen.

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteitenOorspronkelijke
begroting
2021
Bijgestelde begroting 2021Realisatie
2021
Afwijking
Baten exclusief reserves8.63515.57312.319-3.254

Bijdragen rijk en medeoverheden 6.581 13.806 10.322 -3.485
Overige opbrengsten derden 2.055 1.767 1.998 231
Lasten exclusief reserves76.48883.53580.483-3.052

Apparaatslasten 1.744 5.823 4.671 -1.152
Inhuur 94 2.540 1.051 -1.489
Overige apparaatslasten 0 0 43 43
Personeel 1.650 3.283 3.576 293
Intern resultaat 0 0 257 257
Intern resultaat 0 0 257 257
Programmalasten 74.745 77.712 75.556 -2.156
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 9.604 11.096 8.131 -2.965
Kapitaallasten 0 0 0 0
Overige programmalasten 0 0 -1 -1
Subsidies en inkomensoverdrachten 65.141 66.616 67.426 809
Saldo voor vpb en reserveringen -67.853 -67.962 -68.164 -202
Saldo voor reserveringen -67.853 -67.962 -68.164 -202
Reserves0000

Onttrekking reserves 0 0 0 0
Saldo -67.853 -67.962 -68.164 -202

Toelichting overzicht baten en lasten

Overzicht afwijkingen taakveldAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Kosten Functioneel leeftijdsontslag VRR 0 202 0 -202
2. Versterkingspijlers -3.254 -3.254 0 0
         
Totaal afwijkingen -3.254 -3.052 0 -202

Het saldo van dit taakveld bedraagt € 202 nadelig. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

1. Functioneel leeftijdsontslag VRR

De kosten voor het functioneel leeftijdsontslag (FLO) bij de VRR zijn € 202 hoger uitgevallen dan was begroot. Deze kosten zijn vooraf altijd lastig in te schatten en zijn onder andere afhankelijk van de mate van gebruik van de regeling. Hogere lasten dienen door de deelnemers, waaronder Rotterdam, te worden gecompenseerd. 

2. Versterkingspijlers Riec

Door een verschuiving van de activiteiten ten behoeve van de Versterkingspijlers naar 2022, zijn ook de baten en lasten deels verschoven naar 2022.

Omschrijving taakveld

De gemeente Rotterdam neemt deel aan de gemeenschappelijke regelingen Gezamenlijke Brandweer en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). De Wet Veiligheidsregio’s bepaalt dat de colleges van burgemeester en wethouders verantwoordelijk zijn voor de organisatie van de brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en de geneeskundige zorg. Deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling Gezamenlijke Brandweer zijn de gemeente Rotterdam en bedrijven uit het Rotterdamse havengebied met een brandweeraanwijzing. Deze bedrijven zijn verenigd binnen de Coöperatieve Industriële Brandweerzorg U.A. (CIBUA).

 

De gemeente Rotterdam neemt verder deel aan de volgende samenwerkingsverbanden voor de veiligheid in de regio:

  • het Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond (VHRR). In het Veiligheidshuis komen de justitie-, zorg en bestuurlijke keten samen. Onder één dak werkt de VHRR samen aan de persoonsgerichte aanpak van overlastgevende personen en verdachten van strafbare feiten.
  • de VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam (VAR) is een samenwerkingsverband van 32 gemeenten, de politie en het Openbaar Ministerie binnen de eenheid Rotterdam.
  • het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) en het Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC) ondersteunen de gemeente bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit.
  • het Burgernet faciliteert onder andere de app die functioneert bij diefstal of inbraak, doorrijden na een aanrijding, beroving en bij vermiste personen. De app vraagt burgers om uit te kijken en te helpen.