Overhead

De gemeentelijke primaire processen (opgenomen in de andere taakvelden) worden centraal ondersteund. Dit gebeurt door bestuurlijke besluitvorming, financiën, inkoop, verzekeringen, juridische diensten, communicatie, HR, ICT, facilitair, onderzoek, concernhuisvesting, auditing, control en alle leidinggevenden en de daarbij horende ondersteuning. Het doel is een kwalitatief hoogwaardige en zo efficiënt mogelijke organisatie, die samenwerkt met de uitvoering met als doel het verbeteren van de dienstverlening aan de Rotterdammer. Zo draagt het programma bij aan de collegedoelstellingen.

TAAKVELD 1

Overhead - Activering overhead

Dit taakveld geeft aan wat de dekking op overhead is ten aanzien van geactiveerde uren.

TAAKVELD 2

Overhead - Audits en control

Dit taakveld heeft betrekking op de ondersteuning van het bestuur en management ten aanzien van audits en control.

TAAKVELD 3

Overhead - Clusterondersteuning

Onder dit taakveld is het management en de directe ondersteuning van de beleidsmatige programma's opgenomen.

TAAKVELD 4

Overhead - Concernondersteuning

Dit taakveld gaat om de ondersteuning van de organisatie op het gebied van bestuursondersteuning, financiën, inkoop, HRO, communicatie, juristen, ICT, onderzoek, business intelligence en concernhuisvesting.

TAAKVELD 5

Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOIL

Dit taakveld heeft betrekking op het begeleiden van medewerkers naar ander werk binnen of buiten de gemeente.

TAAKVELD 6

Overige baten en lasten - Verzekeringen

Onder het taakveld verzekeringen zijn de baten en lasten van het afdekken van risico's opgenomen.

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten OverheadOorspronkelijke
begroting
2021
Bijgestelde begroting 2021Realisatie
2021
Afwijking
Baten exclusief reserves6.12611.33113.8552.524

Bijdragen rijk en medeoverheden 788 1.161 2.199 1.038
Belastingen 0 0 0 0
Dividenden 0 2.972 2.972 0
Overige opbrengsten derden 5.338 6.181 7.211 1.030
Overige baten 0 1.017 1.473 456
Lasten exclusief reserves462.716466.894471.4574.562

Apparaatslasten 345.799 377.637 381.580 3.943
Inhuur 26.317 30.718 32.631 1.912
Overige apparaatslasten 8.042 11.265 9.902 -1.362
Personeel 311.441 335.654 339.047 3.394
Intern resultaat -12.349 -32.274 -26.509 5.765
Intern resultaat -12.349 -32.274 -26.509 5.765
Programmalasten 129.266 121.532 116.385 -5.146
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 104.285 95.623 90.645 -4.978
Kapitaallasten 21.798 21.127 21.272 146
Overige programmalasten 581 2.716 2.366 -351
Sociale uitkeringen 0 0 2 2
Subsidies en inkomensoverdrachten 2.601 2.065 2.100 35
Saldo voor vpb en reserveringen -456.590 -455.563 -457.602 -2.038
Saldo voor reserveringen -456.590 -455.563 -457.602 -2.038
Reserves810-4.478-4.899-421

Onttrekking reserves 810 2.026 1.605 -421
Toevoeging reserves 0 7.504 7.504 0
Vrijval reserves 0 1.000 1.000 0
Saldo -455.780 -460.041 -462.501 -2.460

Toelichting overzicht baten en lasten

Overzicht afwijkingen programmaAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1.Concernondersteuning, Audits & Control, Van Werk naar Werk en Verzekeringen 2.524 -4.722 -421 6.825
2. Activering Overhead 0 5.288 0 -5.288
3. Clusterondersteuning 0 3.996 0 -3.996
Totaal afwijkingen 2.524 4.562 -421 -2.460

Het saldo van het programma Overhead bedraagt € 2,5 mln nadelig. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

1. Concernondersteuning, Audits & Control, Van Werk naar Werk en Verzekeringen
De taakvelden Concernondersteuning, Audits & Control, Van Werk naar Werk en Verzekeringen hebben samen per saldo een positief resultaat van € 6,8 mln. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door:

  • Een positief resultaat op de verzekeringsportefeuille;
  • Diverse corona effecten met als belangrijkste: 1. Niet volledig uitgevoerd huurdersonderhoud door capaciteitsgebrek bij aannemers, 2. Overige huisvestingskosten die lager zijn uitgevallen door verlenging van de coronamaatregelen. Daar tegenover staat o.a. de inzet voor VeerkrachtigR Organisatie en Anders Werken;
  • Hogere opbrengsten en interne dekking als gevolg van meer geleverde dienstverlening, aan externe partijen maar vooral binnen het concern. Dit betreft vraag gestuurde dienstverlening, voornamelijk op het gebied van ICT, Communicatie, Interim management en Inkoop. Hier staat deels inzet van personeel en inhuur tegenover;
  • Hogere overige baten, voornamelijk vergoedingen i.v.m. ziektegelden, zwangerschappen en uitkeringen uit hoofde van WAO/WIA;
  • Lagere personele lasten door niet ingevulde vacatureruimte (krappe arbeidsmarkt) en de doorbelasting van personele inzet aan de corona-organisatie;
  • Meer inhuur van externen, onder andere om tijdelijk invulling te geven aan lastig vervulbare vacatures en de inzet van projecten;
  • Niet activeerbare cloudkosten. Dit volgt uit de aanbesteding rondom de Rotterdamse Digitale Infrastructuur. Tijdens de gunningsfase bleek het te gaan om een cloudtoepassing hetgeen volgens de BBV regelgeving niet activeerbaar is. De kosten zijn daarom in de exploitatie genomen.

 

 2. Activering Overhead
Op taakveld Activering Overhead is er sprake van een negatief resultaat van € 5,3 mln. Dit taakveld is met ingang van de begroting 2019 ingevoerd: bij investeringsprojecten en grondexploitaties wordt de overheadcomponent geactiveerd (opgenomen op de balans). Dat is in lijn met de voorschriften voor integrale kostentoerekening. De personele capaciteitsinzet voor investeringen en grondexploitatie was minder dan geraamd. Dit veroorzaakt de negatieve afwijking van € 5,3 mln.

 

 3. Clusterondersteuning
Op taakveld Clusterondersteuning is er sprake van een nadelig resultaat van € 4 mln. Het gaat hierbij om diverse afwijkingen binnen de beleidsprogramma's die een effect hebben op de ondersteuning binnen de clusters. Deze clusterondersteuning maakt onderdeel uit van het programma Overhead. De grootste effecten komen vanuit het programma Beheer van de stad (nadelig effect van € 1,6 mln) en het programma Maatschappelijke ondersteuning (nadelig effect van € 1,6 mln).

Omschrijving programma

In de paragraaf bedrijfsvoering beschrijven wij de inhoudelijke doelstellingen, programma’s en projecten.

Met ingang van de Begroting 2020 is er naast de bestaande taakvelden Concernondersteuning, Clusterondersteuning, Audit & Control, Van Werk Naar Werk en Verzekeringen een nieuw taakveld Activering Overhead opgenomen.

Bij investeringsprojecten wordt de overheadcomponent geactiveerd (opgenomen op de balans). Dat is in lijn met de voorschriften voor integrale kostentoerekening. Door kosten voor overhead te activeren ontstaat dekking in de exploitatie en dalen de totale kosten van het programma Overhead. Dit heeft een positief effect op de verplichte BBV indicator Overhead / Totale lasten.