Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOIL

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Het programma Van Werk Naar Werk (VWNW) heeft als doel de juiste mensen op de juiste plek te hebben binnen de gemeente, om huidige en toekomstige organisatiedoelstellingen te bereiken.

De huidige situatie maakt flexibiliteit van medewerkers meer dan ooit noodzakelijk. Er wordt dan ook door middel van vrijwillige mobiliteit verder geïntensiveerd op de optimale inzet van medewerkers en het investeren in continue loopbaanontwikkeling.

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOILOorspronkelijke
begroting
2021
Bijgestelde begroting 2021Realisatie
2021
Afwijking
Baten exclusief reserves001818

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 18 18
Overige opbrengsten derden 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves5.0684.5654.60236

Apparaatslasten 3.714 4.458 4.554 96
Inhuur 0 18 18 0
Overige apparaatslasten 11 49 11 -38
Personeel 3.702 4.391 4.526 135
Intern resultaat 0 0 -9 -9
Intern resultaat 0 0 -9 -9
Programmalasten 1.355 107 57 -51
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 1.355 107 56 -51
Overige programmalasten 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -5.068 -4.565 -4.584 -18
Saldo voor reserveringen -5.068 -4.565 -4.584 -18
Reserves8103073070

Onttrekking reserves 810 307 307 0
Toevoeging reserves 0 0 0 0
Vrijval reserves 0 0 0 0
Saldo -4.259 -4.259 -4.277 -18

Toelichting overzicht baten en lasten

Overzicht afwijkingen taakveldAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Diverse afwijkingen 18 36

0

-18
Totaal afwijkingen 18 36 0 -18

Het saldo van dit taakveld bedraagt € 18 nadelig. Dit wordt veroorzaakt door meerdere geringe afwijkingen in zowel baten als lasten.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Beleidskader

Omschrijving taakveld

Gemeentelijke medewerkers kunnen via het programma Van Werk Naar Werk (VWNW) begeleiding krijgen naar werk binnen of buiten de gemeente.