Cultureel erfgoed - Monumenten

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

De gemeente Rotterdam draagt zorg voor haar gebouwde en aangelegde cultuurhistorisch erfgoed waaronder de beschermde monumenten en stadsgezichten. Dit wordt bereikt door middel van drie hoofdthema’s: Bescherming en instandhouding, Kennisontwikkeling en Kennisoverdracht. De thema's zijn samengebracht in de Erfgoedagenda Rotterdam.

De gemeente Rotterdam zet gebouwd erfgoed in als aanjager bij transformaties en gebiedsontwikkelingen.

In 2021 is gewerkt met de Rotterdamse Erfgoedagenda. De Erfgoedagenda, zet de koers en schetst de concrete activiteiten rond het gebouwde cultuurhistorisch erfgoed van Rotterdam. Naast de vergunningverlening betreft dit projecten die direct verbonden zijn met de bescherming en instandhouding van erfgoed.

In het kader van de ‘Aanpak religieuze gebouwen’ (Kerkenvisie) vindt onderzoek plaats en wordt gewerkt aan kennisdeling en draagvlakverbreding rond de herbestemming en verduurzaming van religieuze gebouwen. Als eerste aanspreekpunt voor de religieuze gemeenschappen is een ‘Kerkenloods’ benaderbaar.

In de aangenomen motie ‘Versnelde toekomst voor erfgoed’ is door de gemeenteraad gevraagd om een versnelling in het aanwijzen van gemeentelijke monumenten vanuit de bestaande selectielijsten. Eind 2021 heeft het College de meeste objecten op de selectielijst aangewezen. Voor een aantal objecten zal de procedure in 2022 worden afgerond.

In het kader van de toekomstige gestructureerde uitbreiding van het gemeentelijk monumentenbestand is in het vierde kwartaal van 2021 gestart met cultuurhistorisch onderzoek naar schoolgebouwen in Rotterdam en naar de waardevolle bebouwing uit de periode na 1965. Dit onderzoek zal in de jaren 2022 en 2023 worden voortgezet en leiden tot een cultuurhistorisch waarderingskader en een selectie ten behoeve van een mogelijke aanwijzing van objecten als beschermd gemeentelijk monument.

De nieuwe Erfgoedverordening Rotterdam is door de gemeenteraad in 2021 vastgesteld. Deze is zoveel mogelijk voorbereid op de inwerkingtreding van de Omgevingswet in het najaar van 2022 of in 2023. In het kader van de Omgevingswet hebben er in 2021 ook diverse andere voorbereidende werkzaamheden plaatsgevonden. Het onderwerp cultuurhistorie is bijvoorbeeld opgenomen in de Rotterdamse Omgevingsvisie die in december 2021 is vastgesteld. Het voortbouwen op erfgoed en bestaande kwaliteiten is één van de drie principes van goede groei waarop alle toekomstige ontwikkelingen gebaseerd moeten zijn.

Er is in 2021 gewerkt aan de actualisatie van de Erfgoedagenda Rotterdam die in het eerste kwartaal van 2022 zal worden aangeboden.

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat kost het?

Overzicht van baten en lasten Cultureel erfgoed - MonumentenOorspronkelijke
begroting
2021
Bijgestelde begroting 2021Realisatie
2021
Afwijking
Baten exclusief reserves002525

Overige opbrengsten derden 0 0 25 25
Lasten exclusief reserves609743526-217

Intern resultaat 223 247 161 -86
Intern resultaat 223 247 161 -86
Programmalasten 386 496 365 -132
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 267 300 198 -102
Subsidies en inkomensoverdrachten 119 196 166 -29
Saldo voor vpb en reserveringen -609 -743 -501 242
Saldo voor reserveringen -609 -743 -501 242
Reserves0-713-788-75

Onttrekking reserves 0 75 0 -75
Toevoeging reserves 0 788 788 0
Saldo -609 -1.456 -1.289 167

Toelichting overzicht baten en lasten

Overzicht afwijkingen taakveldAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Diverse afwijkingen 25 -217 -75  167
2. Invullen Invullen Invullen Invullen Invullen
3. Invullen Invullen Invullen Invullen Invullen
4. Invullen Invullen Invullen Invullen Invullen
5. Invullen Invullen Invullen Invullen Invullen
Totaal afwijkingen Invullen Invullen Invullen Invullen

Het saldo van dit taakveld bedraagt … voordelig/nadelig. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

1. Diverse afwijkingen

Het budget op het taakveld Cultureel erfgoed - Monumenten kent in 2021 een klein positief resultaat van € 167 door minder interne lasten, minder programmalasten en een lagere onttrekking uit de reserve Muziekkoepel.

 

 

 

Omschrijving taakveld

Rotterdam staat internationaal weliswaar bekend als stad van moderne architectuur, maar er is in de stad ook een volwassen monumententraditie. De rijksmonumenten, de gemeentelijke monumenten, beeldbepalende panden, beschermde stadsgezichten én een UNESCO Werelderfgoedlocatie vertellen het verhaal van de bijzondere geschiedenis van Rotterdam. Gebouwd in het verleden, maar klaar voor de toekomst.

De cultuurhistorische verantwoordelijkheid van de gemeente heeft een basis in de wettelijke taken in het kader van de vergunningverlening en de instandhouding van monumenten en beschermde stadsgezichten. Sinds 1986 is er sprake van een Rotterdams monumentenbeleid. Anno 2021 wordt dit verwoord in de Erfgoedagenda Rotterdam.

In de Erfgoedagenda Rotterdam worden de ambities en activiteiten rond het gebouwde en aangelegde erfgoed van Rotterdam beschreven. De Erfgoedagenda wordt elke vier jaar geactualiseerd, verbreed en vernieuwd. De geactualiseerde Erfgoedagenda Rotterdam 2022-2026 wordt in 2022 aangeboden en vormt de basis voor de invulling van het monumentenbeleid voor de jaren daaropvolgend. De activiteiten zijn gericht op de invulling van wettelijke taken vanuit de landelijke en gemeentelijke regelgeving (thema Bescherming en Instandhouding) en aangevuld met specifieke activiteiten binnen de thema’s Kennisontwikkeling en Kennisoverdracht. Ieder jaar wordt de gemeenteraad inhoudelijk gerapporteerd via het college van B&W.