Balans

De vaste activa bestaan uit de immateriële, de materiële en de financiële vaste activa. De vlottende activa bestaan uit voorraden, debiteuren (uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar), liquide middelen en overlopende activa. De vaste passiva bestaat uit eigen vermogen, voorzieningen en vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer. De vlottende passiva bestaan uit crediteuren (netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar) en overlopende passiva. In onderstaande tabel wordt in de kolom 31-12-2021 de cijfers voor resultaatbestemming getoond en in de kolom 01-01-2022 de cijfers na resultaatbestemming.

VASTE ACTIVA31-12-202101-01-202231-12-2022
Immateriële vaste activa      
     Bijdragen aan activa in eigendom van derden 44.464 44.464 36.066
     Onderzoek en ontwikkeling 7.589 7.589 11.427
Subtotaal Immateriële vaste activa 52.053 52.053 47.493
Materiële vaste activa      
     Investeringen met een economisch nut 1.999.163 1.999.163 2.030.712
     Investeringen met een economisch nut met heffing 196.182 196.182 217.961
     Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 650.938 650.938 725.638
Subtotaal Materiële vaste activa 2.846.283 2.846.283 2.974.312
Financiële vaste activa      
     Kapitaalverstrekkingen 429.908 429.908 444.416
     Leningen 86.575 86.575 69.141
     Overige langlopende leningen 28.414 28.414 31.448
     Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 0 0 0
Subtotaal Financiële vaste activa 544.898 544.898 545.004
TOTAAL VASTE ACTIVA 3.443.234 3.443.234 3.566.809
VLOTTENDE ACTIVA31-12-202101-01-202231-12-2022
Voorraden -41.591 -41.591 -62.698
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 455.101 455.101 509.001
Liquide middelen 217 217 14.402
Overlopende activa 304.951 304.951 368.616
Totaal vlottende activa 718.678 718.678 829.321
       
TOTAAL ACTIVA 4.161.912 4.161.912 4.396.130
BUITEN BALANSTELLING31-12-202101-01-202231-12-2022
Niet uit balans blijkende rechten:      
BTW - compensatie gratis openbaar vervoer: bezwaar terug te vorderen compensabele BTW 2016 370 370 370
BTW-compensatie gratis openbaar vervoer; bezwaar terug te vorderen compensabele BTW 2022 0 0 419
Naheffing BCF 2022; project RREW 0 0 12
Baten erfpachtconversies 0 0 59.448
VASTE PASSIVA31-12-202101-01-202231-12-2022
Eigen vermogen      
     Algemene reserve 240.484 154.402 175.747
     Bestemmingsreserves 2.117.554 2.176.659 2.553.493
     Gerealiseerd resultaat -26.977   85.316
Subtotaal Eigen vermogen 2.331.061 2.331.061 2.814.556
       
Voorzieningen 104.246 104.246 120.291
Vaste schulden met een renteypische looptijd van één jaar of langer 600.505 600.505 676.983
Subtotaal Voorzieningen en Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 704.751 704.751 797.275
Totaal vaste passiva 3.035.813 3.035.813 3.611.830
VLOTTENDE PASSIVA31-12-202101-01-202231-12-2022
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 555.625 555.625 220.829
Overlopende passiva 570.474 570.474 563.471
Totaal vlottende passiva 1.126.099 1.126.099 784.300
       
TOTAAL PASSIVA 4.161.912 4.161.912 4.396.130
BUITEN BALANSTELLING31-12-202101-01-202231-12-2022
Niet uit balans blijkende verplichtingen:      
Borgstellingen waarborgfondsen met achtervang gemeente Rotterdam 9.503.944 9.503.944 9.849.507
Garanties volkshuisvesting particulieren 30.133 30.133 26.839
Garanties ten behoeve van rechtspersonen 8.999 8.999 7.257
Indirecte garantstellingen uit hoofde van gemeenschappelijke regelingen 70.954 70.954 64.833

Overige onderdelen

Kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht

Gebeurtenissen na balansdatum

Gebeurtenissen na balansdatum