Materiële vaste activa

Materiële vaste activa zijn de geactiveerde materiële tastbare bezittingen die de gemeente langdurig inzet voor de realisatie van beleidsdoelen en bedrijfsvoering. In onderstaande tabel wordt het verloop weergegeven per subcategorie en de totalen per hoofdcategorie. Onder de tabel is per subcategorie toegelicht waar de posten betrekking op hebben.

Materiële vaste activa31-12-2021Correctie/ overboekingInvesteringDesinvesteringAfschrijvingBijdrage van derdenDuurzame waardevermin-   dering31-12-2022
Investeringen met een economisch nut:
Gronden en terreinen17.04826600102738.9708.169
Gronden en terreinen in erfpacht157.7569853.7085.818000156.631
Bedrijfsgebouwen1.522.02083.65303752.1945.1341.6911.546.617
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken2730003800235
Vervoermiddelen85.5777.03219.1051.60420.4790089.632
Machines, apparaten en installaties7.7294.318001.059283010.704
Overige materiële vaste activa75.93922.8690022.6670076.141
Materiële vaste activa in uitvoering (projecten)132.822-132.183145.372003.4260142.583
Subtotaal investeringen met een economisch nut1.999.163-13.060168.1857.45996.5398.91610.6612.030.712
Investeringen met een economisch nut met heffing:
Gronden en terreinen1380001100126
Bedrijfsgebouwen7.966000461007.505
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken153.24356.339006.79233.6050169.184
Machines, apparaten en installaties14.9510003.5690011.382
Overige materiële vaste activa 14.567372001.5200013.418
Materiële vaste activa in uitvoering (projecten)5.318-56.71067.91400177016.345
Subtotaal investeringen met een economisch nut met heffing196.182067.914012.35333.7820217.961
Investeringen in de openbare ruimten met een maatschappelijk nut:
Gronden en Terreinen14.65182009590013.774
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken546.42753.3200020.8382.3440576.566
Overige materiële vaste activa52.66023.269005.9370069.992
Materiële vaste activa in uitvoering (projecten)37.200-76.672111.1934006.375065.306
Subtotaal invest. in de openbare ruimten met een maatschappelijk nut650.9380111.1934027.7348.7190725.638
Totaal materiële vaste activa2.846.283-13.060347.2937.499136.62751.41710.6612.974.312

Toelichting verloopstaat

Correctie/overboeking

In de kolom Correctie/overboeking worden de overboekingen vanuit de Materiële vaste activa in uitvoering (projecten) naar de diverse categorieën opgenomen (activeringen). Ook worden in deze kolom interne overboekingen van/naar andere balanscategorieën in vermeld.

 

Het saldo van de kolom Correctie/overboeking - € 13,1 mln onder Investeringen economisch nut heeft betrekking op:

 • overboekingen van boekwaarden naar Voorraad Woningen (Gereed product en handelsgoederen) - € 267.000;
 • overboekingen naar Voorraad intentie verkoop (Gereed product en handelsgoederen) - € 12,9 mln;
 • overboeking boekwaarde van Pijperstraat 37 naar Voorraden (Bouwgronden in exploitatie) - € 379.000;
 • overboeking grondwaarde Jacominastraat 64 (Leeuwenkuil) vanuit Voorraden (Bouwgronden in exploitatie) naar materiële vaste activa € 525.000.

 

 

Investeringen met een economisch nut

 

Gronden en terreinen

Het bedrag van € 266.000 in de kolom Correctie/overboeking heeft betrekking op de activering van inrichting P&R Noorderhelling. Hiermee verband houdend is er in 2022 een bijdrage van derden ontvangen van € 73.000. De duurzame waardevermindering van € 9 mln heeft betrekking op de toevoeging aan de voorziening Schiekadeblok. De boekwaarde van het Schiekadeblok (minus de voorziening) is ultimo 2022 € 6,3 mln.

 

Gronden en terreinen in erfpacht

In 2022 is voor € 3,7 mln grond uitgegeven in erfpacht, waarvan € 2,6 mln niet-afkoop (canon) en € 1,1 mln (eeuwigdurend) afkoop. De afschrijvingen voor verkopen erfpachtrecht gronduitgiften bedragen € 4,8 mln. Claes de Vrieselaan 72 is verkocht. Hiermee is ook het economisch eigendom eeuwigdurend erfpacht overgedragen. Het bedrag hiervan € 985.000 en het bedrag van de afschrijvingen € 4,8 mln zijn verantwoord onder desinvestering.

 

Bedrijfsgebouwen

Het bedrag van € 83,7 mln in de kolom Correctie/overboeking heeft voor € 97,8 mln betrekking op activeringen, - € 13,1 mln op interne overboekingen vanuit en naar Voorraad (zie toelichting “Correctie/overboeking”) en - € 985.000 op een correctie naar Gronden en terreinen in erfpacht.  Hieronder een specificatie van de geactiveerde bedragen:

 • Paviljoens Coolsingel 191-201 en 207-231 € 21,4 mln;
 • Catullusweg 440, basisschool Het Open Venster € 12,3 mln;
 • Groene Hilledijk 493, renovatie Zuidergymnasium € 10,5 mln;
 • Heindijk 20, nieuwbouw KC IJsselmonde € 9,6 mln;
 • Nansenplaats 4, Fridtjof Nansenschool € 6,7 mln;
 • Smeetslandseweg 11-15, LMO/Zwervers gebouw sportvoorz. € 6,2 mln;
 • Jan Steenstraat 30, Albert Schweitzerschool € 5,9 mln;
 • Transitiekosten panden opvang Oekraïners € 4,8 mln;
 • Overige € 20,4 mln.

 

Het bedrag van € 37.000 onder Desinvestering heeft betrekking op

 • Baden Powellaan 2 € 29.000;
 • Gouwstraat 13 € 8.000.

 

De in 2022 ontvangen bijdragen van derden € 5,1 mln die verband houden met activeringen, zijn verantwoord in de gelijknamige kolom, waaronder € 4,8 mln voor de transitiekosten panden opvang Oekraïners.

 

Onder duurzame waardevermindering is een bedrag opgenomen van € 1,7 mln. Dit bedrag heeft betrekking op

 • Colosseumweg 470 € 1,6 mln;
 • Eudokiaplein 30 € 96.000.

 

Vervoermiddelen

De vervoermiddelen betreffen voertuigen in eigen beheer. Het gaat om gemeentelijke voertuigen, waaronder afval inzamelwagens en voertuigen voor externe klanten. De voertuigen worden na afloop van de leaseperiode vervangen. Er is een continue stroom van vervanging, waardoor de balanswaarde stabiel is.

Het bedrag van € 7 mln in de kolom Correctie/overboeking heeft betrekking op de overboeking van de beginstand van de vervoermiddelen niet gereed product vanuit Materiële vaste activa in uitvoering (projecten). Er zijn dit jaar vervoermiddelen aangeschaft voor een totaalbedrag van € 19,1 mln en de kosten als gevolg van buitengebruikstellingen waren € 1,6 mln.

 

Machines, apparaten en installaties

Er is voor € 4,3 mln geactiveerd.

Hieronder volgt een specificatie van de activeringen groter dan € 500.000.

 • Inrichting P&R Noorderhelling € 1,5 mln;
 • Vervanging technische installatie wasplaatsen € 829.000;
 • Laadinfra in parkeergarages, uitbreiding € 788.000.
 • Overige € 1,2 mln.

 

Voor de inrichting P&R Noorderhelling is voor € 283.000 in 2022 aan bijdragen van derden ontvangen.

 

Overige materiële vaste activa

In 2022 is voor een bedrag van € 22,9 mln geactiveerd.

Hieronder volgt een specificatie van de activeringen groter dan € 2 mln.

 • Werkplek applicaties en mobiele devices € 4,9 mln;
 • Digitaliseringsagenda € 4,3 mln;
 • ICT infrastructuur € 2,3 mln;
 • Verbetering Vastgoed Informatie & Beheer € 2,3 mln;
 • Overige € 9,1 mln.

 

Materiële vaste activa in uitvoering (projecten)

Het totaalbedrag van de nog niet in gebruik genomen activa is € 142,6 mln

 

De bijdrage van derden van € 3,4 mln heeft betrekking op

 • Transitiekosten panden opvang Oekraïners € 1,4 mln;
 • Gebiedsontwikkeling Merwehaven € 1,1 mln;
 • Overige € 935.000.

 

 

Investeringen met een economisch nut met heffing

 

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

In 2022 is voor totaal € 56,3 mln geactiveerd waarvan hieronder een specificatie.

 • Rioolvervanging € 38,2 mln;
 • Gemeentelijk rioleringsplan € 11,1 mln;
 • Rotterdams Weerwoord € 6,8 mln;
 • Overige € 242.000.

 

Het bedrag van € 33,6 mln onder bijdragen van derden heeft betrekking op

 • Voorziening rioolvervanging € 32,7 mln;
 • In mindering gebracht positief resultaat product riolen en gemalen als bijdrage op rioolvervanging € 918.000.

 

Overige materiële vaste activa

In 2022 is € 372.000 geactiveerd voor Containerisatie.

 

Materiële vaste activa in uitvoering (projecten)

Het totaalbedrag van de nog niet in gebruik genomen activa is € 16,3 mln.

 

 

Investeringen in de openbare ruimten met een maatschappelijk nut

 

Gronden en terreinen

Het bedrag van € 82.000 heeft betrekking op weerbaarheidsmaatregelen Meent/Witte de Withstraat.

 

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

Het totaal van de activeringen in 2022 is € 53,3 mln. Hieronder een specificatie van de activeringen groter dan € 3 mln.

 • Wegen 2022 € 22,3 mln;
 • CO2 reductie, ombouw straatverlichting naar LED € 6,1 mln;
 • Drijvende delen WHK fase 1 stadsproject Rijnhaven € 4,2 mln;
 • Water 2022 € 3,7 mln;
 • Openbare verlichting € 3,5;
 • Overige € 13,5 mln.
 •  

De in 2022 ontvangen bijdragen van derden € 2,3 mln, hebben betrekking op

 • Stationsomgeving Hoek van Holland strand € 1 mln;
 • Fietspaden € 549.000;
 • Ovonde Hoek van Holland strand € 410.000;
 • Overige € 380.000.

 

Overige materiële vaste activa

 

Er is voor € 23,3 mln geactiveerd, waarvan hieronder een specificatie van de activeringen

 • Groen 2022 € 13,4 mln;
 • Verkeersmanagementsystemen € 5,1 mln;
 • Spelen 2022 € 1,9 mln;
 • Overige € 2,9 mln.

 

Materiële vaste activa in uitvoering (projecten)

Het totaalbedrag van de nog niet in gebruik genomen activa is € 65,3 mln.

 

De bijdrage van derden van € 6,4 mln heeft betrekking op

 • Mainport Rotterdam (PMR) 150ha (Vlinderstr) € 3,2 mln;
 • Busstation Hart van Zuid € 1,9 mln;
 • Zeven stadsprojecten € 346.000;
 • Openbare ruimte Hart van Zuid € 330.000;
 • Overige € 648.000.