Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

In onderstaande tabel zijn de kortlopende vorderingen weergegeven volgens de voorgeschreven onderverdeling naar vorderingen op overheidslichamen, rekening-courant verhoudingen en overige vorderingen. De posten zijn onder de tabel afzonderlijk toegelicht, waarbij de overige vorderingen nog verder zijn gespecificeerd.

 31-12-2021Nominaal bedragVoorziening oninbaarheid31-12-2022
Vorderingen op openbare lichamen 203.676 237.304   237.304
Rekening-courant verhoudingen met niet-financiële instellingen 14.145 14.805   14.805
Overige vorderingen 237.280 385.848 128.955 256.893
Totaal uitzettingen  455.101 637.957 128.955 509.001

Toelichting verloopstaat

Vorderingen op openbare lichamen:

De vorderingen op openbare lichamen bestaat voor het grootste gedeelte uit een vordering van €168,1 mln op het BTW- compensatiefonds en op het Gemeentefonds van € 38,8 mln. Het restant van € 30,4 mln heeft met name betrekking op ministeries, provincies, gemeenten, belastingen en waterschappen.

Rekening-courant verhoudingen met niet-financiële instellingen:

De post rekening-courant verhoudingen met niet financiële instellingen heeft voor € 5,7 mln betrekking op het NRF (Nationaal Restauratiefonds), en voor € 8,6 mln op het SVN (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten) en € 460.000 ETF-regeling (Energietransitiefonds).

Overige vorderingen:

Onder de balanspost overige vorderingen is een grote verscheidenheid aan vorderingen opgenomen, waarvan onderstaand de grootste posten (na aftrek voorziening) zijn toegelicht.

 

 31-12-202131-12-2022
Uitzettingen in Rijks Schatkist met looptijd <1 jaar 85.000 78.000
Belastingaanslagen 30.480 57.744
Bijstandsvorderingen 49.983 33.320
Parkeren 14.284 16.452
Huren en exploitatiekosten 9.937 8.624
Vergunningen en toezicht 6.520 8.039
Grond 2.902 6.146
Overige vorderingen kleiner dan € 5 mln 38.173 48.568
Totaal 237.280 256.893

Uitzettingen in RijksSchatkist met looptijd < 1jaar:

Schatkistbankieren Rijk € 78 mln, volgens de regeling schatkistbankieren. Gemeenten zijn gehouden aan deze regeling om hun overtollige liquidemiddelen aan te houden in  de schatkist bij het Rijk. Afloop van het saldo van schatkistbankieren ligt aan de liquiditeitspostie van de gemeente Rotterdam.

Belastingaanslagen:

Opgelegde gemeentelijke belastingaanslagen van € 74,8 mln verminderd met de voorziening die is gevormd van € 17,1 mln voor oninbaarheid.

Bijstandsvorderingen:

De vorderingen bedragen in totaal € 114,4 mln (inclusief Tozo vorderingen van € 20,9 mln) waarvan € 81,1 mln als oninbaar is voorzien (aandeel Tozo in de voorziening bedraagt € 14,7 mln).

Parkeren:

Het betreft hier door de gemeente Rotterdam opgelegde parkeerboetes en uitgegeven abonnementen, bezoekerspassen en vergunningen. Het gepresenteerde bedrag is verminderd met de voorziening voor oninbaarheid van € 19,2 mln.

Huren en exploitatiekosten:

Binnen de gemeente Rotterdam zijn vastgoed objecten in beheer die verhuurd of verkocht worden aan diverse partijen. Het gepresenteerde bedrag is verminderd met de voorziening voor oninbaarheid van € 2,7 mln.

Vergunningen en Toezicht:

Het betreft hier o.a.vergunningen vanuit Bouw en Woningtoezicht (BWT). Het gepresenteerde bedrag is verminderd met de voorziening voor oninbaarheid € 1,9 mln.

Grond:

Vorderingen met betrekking tot Verkoop perceel € 6,1 mln. Facturatie  in december 2022.

Overige vorderingen kleiner dan € 5 mln:

De overige vorderingen zijn niet toe te rekenen aan een specifieke soort vordering, maar wel te categoriseren naar taakvelden. De grootste taakvelden hebben een aandeel van € 22,3 mln in het saldo. Afval-Grondstoffen € 3,6 mln, Wonen en Bouwen € 3,3 mln, Samenkracht en Burgerparticipatie € 3,3 mln, Erfpacht € 2,8 mln, Afval-Grondstoffen bedrijfsreinigingsrecht € 2,2 mln, ,  Openbaar groen en (openlucht) recreatie € 1,8 mln, Arbeidsparticipatie-Werk         1,4 mln, Sport en Recreatie Sportbeleid € 1,4 mln, Participatie en Armoedebestrijding € 1,4 mln, Verkeer en Vervoer € 1,1 mln.

Voorziening oninbaarheid:

Deze voorziening is getroffen op basis van de vastgestelde kaders voor dubieuze debiteuren.