Overlopende activa

In onderstaande tabellen zijn de nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen opgenomen. Deze zijn volgens de voorschriften onderverdeeld in de categorieën overheidslichamen en overige bedrijven of instellingen. Beide categorieën zijn in deze paragraaf verder gespecificeerd en nader toegelicht.

Overlopende activa31-12-202131-12-2022
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel. 72.222 74.825
Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen. 232.729 293.790
Totaal overlopende activa 304.951 368.616

Verdeling van te ontvangen bedragen van overheidslichamen naar herkomst:

Verdeling overheidslichamen naar herkomst31-12-2021Correctie/ overboekingToevoegingenOntvangen bedragen31-12-2022
Overige Nederlandse overheidslichamen 12.963 -2.308 11.881 4.031 18.505
Europese overheidslichamen 342 -29 1.052 347 1.017
Het Rijk 58.917 -3.086 210.767 211.294 55.304
 Totaal 72.222 -5.423 223.699 215.673 74.825

 

Van Europese en Nederlandse overheidslichamen te ontvangen voorschotbedragen op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel:

Regeling31-12-2021Correctie/ overboekingToevoegingenOntvangen bedragen31-12-2022Categorie
Bekostigingsregeling opvang ontheemden  Oekraïne 0 0 64.585 49.007 15.578 Rijk
Subsidieregeling ESF 2014-2020 6.570 2.297 13.786 9.425 13.230 Rijk
Subsidieverordening Vervoersautoriteit Metropoolregio Rotterdam Den Haag 7.300 -1.387 9.674 2.511 13.075 Overige
Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek 1.122 0 8.253 1.025 8.350 Rijk
Regeling specifieke uitkering kwijtschelding schulden SZW 5.373 0 1.452 0 6.824 Rijk
Corona organisatie 1.645   118.178 114.324 5.499 Rijk
IBS Provincie Zuid-Holland Verlenging Hoekse Lijn 3.819 0 0 0 3.819 Overige
Regeling specifieke uitkering kwijtschelding gemeentelijke belastingen 1.189 0 593 0 1.782 Rijk
Besluit compensatie schuldentrajecten en Belastingdienst (KOTA) 3.784 0 1.107 3.784 1.107 Rijk
Bommenregeling 1.181 0 1.105 1.181 1.105 Rijk
Bedrijvenregeling 572 0 1.078 572 1.078 Rijk
LIFE 2014-2020 312 0 1.052 347 1.017 EU
Uitvoeringsovereenkomst Leuvekolk HbR, RWS en HHSK 2018 675 0 0 0 675 Rijk
Subsidieregeling gebiedsprogramma's groen Zuid-Holland 2016 365 0 114 0 479 Overige
Subsidieverordening Verkeer en Vervoer 2012 245 0 215 0 460 Overige
Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland 467 -79 0 0 387 Overige
BBZ Bedrijfskredieten 0 0 52 0 52 Rijk
Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013 0 -254 305 0 51 Overige
Subsidieprogramma ZonMW Maatschappelijke diensttijd 182 0 342 476 48 Overige
Subsidieprogramma ZonMW Interne monitoring en Social Trials 0 -160 200 0 40 Overige
Interreg Vlaanderen Nederland 2014-2020 36 0 0 0 36 Overige
Subsidieregeling cofinanciering EFRO 27 0 0 0 27 Overige
Subsidieprogramma ZonMw Ethiek en Gezondheid 3 0 -35 61 0 26 Overige
Begeleid ex-gedetineerden wonen werk 26 0 240 242 24 Rijk
Interreg 2 Zeeën 2014-2020 0 -183 866 661 23 Overige
URBACT III 0 29 63 70 22 Overige
Europe for Citizens 2014-2020 0 -10 17 0 7 Overige
City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime 0 0 20 16 4 Overige
Algemene Subsidie Verordening PZH (ASV) 0 1 0 1 1 Overige
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) 31.149 0 0 31.149 0 Rijk
MIRT oeververbinding 2.537 -2.537 0 0 0 Rijk
Subsidie ESF 2.297 -2.297 0 0 0 Rijk
Regeling specifieke uitkering voor gemeenten in verband met de versterking van de lokale integrale aanpak van radicalisering, (gewelddadig) extremisme en terrorisme in 2021 547 -547 0 0 0 Rijk
Subsidieregeling AMIF en ISF 2014-2020 249 0 338 586 0 Rijk
IBS Provincie Zuid-Holland Eurovisie Songfestival 200 0 0 200 0 Overige
Afvalfonds Verpakkingen 147 -147 0 0 0 Overige
Bijdrageregeling versterking economisch vestigingsklimaat Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2020 83 -83 0 0 0 Overige
IBS RR 750 jaar 50 0 0 50 0 Overige
Bijdrageregeling versterking economisch vestigingsklimaat Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2015 37 0 1 38 0 Overige
URBACT III  29 -29 0 0 0 EU
IBS ZonMW Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met Verward Gedrag 6 0 2 8 0 Overige
Rivier als Getijdepark 2019-2021 2 -2 0 0 0 Rijk
Totaal 72.222 -5.423 223.699 215.673 74.825  

Correctie / Overboeking

De kolom correctie/overboeking heeft betrekking op overboekingen tussen overlopende activa en passiva medeoverheden, al naar gelang de debet- of creditstand per 31 december 2021 van de betreffende regeling. Daarnaast worden jaarlijks de benamingen van de regelingen en de categorie beoordeeld. In de situatie dat (een deel van) het saldo van een regeling onder een nieuwe naam wordt gepresenteerd, is met behulp van de correctie/overboeking kolom het saldo overgeboekt. De correcties met betrekking tot voorgaande jaren zijn eveneens in de kolom Correcties/Overboekingen vermeld De toevoegingen betreffen de daadwerkelijke uitgaven. De kolom ontvangen bedragen bevat de de nog te ontvangen bedragen na afrekening met de subsidieverstrekkers. Per saldo zijn de uitgaven hoger dan de reeds van subsidieverstrekkers ontvangen bedragen. Daarom zijn deze regelingen aan de activakant gepresenteerd. Hieronder volgt een beschrijving van de subsidieregelingen met een eindbedrag groter dan € 1,025 mln:

 

Subsidieregeling ESF 2014-2020

Op grond van de Subsidieregeling ESF 2014-2020 kan subsidie worden verstrekt voor activiteiten gericht op de re-integratie van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en voor activiteiten gericht op het bevorderen van duurzame arbeidsinzet van werkenden. Het betreft ontvangsten naar aanleiding van gerealiseerde opbrengsten voor de arbeidsparticipatie van langdurig werklozen. Een deel betreft doorbetalingen aan partners met wie gemeente Rotterdam samenwerkt.

 

Subsidieverordening Vervoersautoriteit Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Op grond van de Subsidieverordening Vervoersautoriteit Metropoolregio Rotterdam Den Haag kan subsidie worden verstrekt aan verkeers- en vervoersprojecten. Het gaat om subsidies voor de aanleg van infrastructuur, het beïnvloeden van rij- en reisgedrag, de exploitatie van het openbaar vervoer en voor sommige pilots. Deze subsidies worden voornamelijk bekostigd vanuit de BDU–gelden (wet Brede Doel Uitkeringen verkeer en vervoer). Een voorwaarde voor het verkrijgen van een subsidie is dat het een regionaal doel moet bevorderen of dienen, zoals beschreven in de Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid (UAB). De vrijgevallen bedragen betreffen de verrekeningen van de subsidiabele kosten die verantwoord zijn op de uitvoeringsprojecten met de bijbehorende fondsprojecten

 

 

Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek

Een specifieke uitkering verstrekt door de minister van Financiën voor het bekostigen van gemeentelijke hulp ten behoeve van gedupeerden toeslagenproblematiek. Dit betreft de opbrengst voor de gerealiseerde kosten van gemeente Rotterdam voor de ondersteuning van de gedupeerden van de toeslagen problematiek.

 

Regeling specifieke uitkering kwijtschelding schulden SZW

Een specifieke uitkering verstrekt door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor de bekostiging van de door de colleges kwijtgescholden of gerestitueerde schulden binnen het SZW-domein van gedupeerden en toeslagpartners en de kosten die samenhangen met de uitvoering van deze kwijtschelding en restitutie door het college.

 

IBS Provincie Zuid-Holland Verlenging Hoekse Lijn

Een subsidie verstrekt door de provincie Zuid-Holland voor de aanleg van een verlengde metroverbinding van Hoek van Holland naar een nieuw te realiseren station aan het Noordzeestrand. Er zijn geen werkzaamheden verricht aan de Hoekse Lijn die betrekking hebben op de beschikking voor PZH. De kosten worden in 2023 volledig afgerekend.

 

Regeling specifieke uitkering kwijtschelding gemeentelelijke belastingen

Een specifieke uitkering verstrekt door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties voor de kwijtschelding van verschuldigde gemeentelijke belastingen van gedupeerden van de kindertoeslagaffaire en toeslagpartners en de kosten die samenhangen met de uitvoering van deze kwijtschelding.

 

Belastingdienst (KOTA)

Sociale Banken Nederland (SBN) is de uitvoeringsorganisatie waarbij 23 kredietbanken zijn aangesloten. SBN biedt hulp bij het oplossen van schulden, onder meer aan de gedupeerden van de problemen met de kinderopvangtoeslag. In opdracht van de Belastingdienst.

 

Bommenregeling

Bijdrage van het Rijk voor de opsporing en ruiming van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in het kader van de openbare orde en veiligheid. De vergoeding loopt via het gemeentefonds en is 68 procent van de daadwerkelijke gemaakte directe kosten. Voor het niet gesubsidieerde deel (32 procent) wordt in de begroting rekening gehouden. Het niet gesubsidieerde deel van de projecten van derden wordt door deze derden zelf gedekt.

 

Bedrijvenregeling

Een subsidie van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu op grond van het Besluit financiële bepalingen bodemsanering. Hierin zijn meerdere subsidieregelingen voor de aanpak van ernstige bodemverontreiniging uitgewerkt. Op grond van de Bedrijvenregeling kan subsidie verstrekt worden aan eigenaren en erfpachters van in gebruik zijnde en blijvende bedrijfsterreinen, met bodemverontreiniging die is ontstaan voor 1975. Dit betreft de opbrengst voor de door gemeente Rotterdam gerealiseerde kosten voor bodemsanering.

 

Vooruitbetaalde en nog te ontvangen bedragen31-12-202131-12-2022
Vooruitbetaalde bedragen 74.593 107.319
Nog te ontvangen bedragen 158.136 186.472
Totaal vooruitbetaalde en nog te ontvangen bedragen 232.729 293.790

Vooruitbetaalde bedragen31-12-202131-12-2022
Tussenrekening betalingen onderweg 0 30.164
Vooruitbetaalde ICT kosten 22.655 21.900
Verbinding rijksweg A13/A16 23.115 21.040
Vooruitbetaalde subsidies 10.890 17.433
Vooruitbetaalde huren en servicekosten 7.235 7.014
Overige vooruitbetaalde bedragen < € 5 mln 10.698 9.769
Totaal vooruitbetaalde bedragen 74.593 107.319

Vooruitbetaalde ICT kosten

Deze kosten hebben betrekking op onderhoud, service en licenties over de jaren 2023 tot en met 2025.

 

Verbinding Rijksweg A13/A16

Vooruitbetaling aan Rijkswaterstaat voor nog te realiseren onderdelen van dit project, zoals verplaatsing tunnelmond, geluidsschermen, recreaduct en meerkosten landtunnel.

Vooruitbetaalde subsidies

In deze post is voor € 14,4 mln vooruitbetalingen 2023 via de subsidiemodule opgenomen. € 2 mln heeft betrekking op subsidie ID-banen, € 500.000 voor subsidieregeling woningbouw Rotterdam.  Restant van € 500.000 bevat diverse kleine subsidieposten.

 

Vooruitbetaalde huren en servicekosten

Voor € 6,7 mln betreft dit vooruitbetaalde kosten 2023. Een voorschot voor de onderhoudskosten van het Timmerhuis van € 310.000 loopt in de komende jaren af.

 

Overige vooruitbetaalde bedragen

Van dit bedrag heeft € 7,7 mln betrekking op vooruitbetaalde facturen in 2023, Suvis-regeling heeft een aandeel van € 4,6 mln , € 4 mln voor project Herinrichting Lage Bergse Bos,afrekening Regiogemeenten is opgenomen voor een bedrag van € 3,8 mln. Voor doorontwikkeling informatievoorziening is € 1,1 mln opgenomen. BTW herziening niet economische activiteiten is opgenomen voor  een bedrag van € 841.000,  voor Stichting Boor € 819.000 als vooruitbetaalde baat opgenmomen en diverse vooruitontvangen posten voor totaal € 790.000. Tevens is er ook voor - € 13,9 mln presentatiewijziging geboekt ivm herrubricering (reclassificatie).

 

Nog te ontvangen bedragen31-12-202131-12-2022
Gemeentebelastingen 74.232 74.039
Nog te factureren mbt opvang Oekrainers aan derden 0 19.081
Wabo Leges 19.366 14.086
Pintransacties Parkeren 10.424 14.034
Dividendbelasting 14.223 13.655
Projectensaldi 13.695 10.409
Afkoopsom Havenbedrijf 0 10.000
Nog te verdelen kosten crediteuren 5.431 7.299
Te ontvangen rente en aflossing 3.580 2.401
Overige nog te ontvangen bedragen < € 5 mln 17.185 21.467
Totaal nog te ontvangen bedragen 158.136 186.472

Gemeentebelastingen

Deze post is ultimo 2022 opgenomen voor de nog op te leggen aanslagen. Het aandeel Onroerende Zaakbelasting (OZB) omvatte per 31 december 2022

€ 60,6 mln, Precario € 3,8 mln, Reclame en Logies  € 6,3 mln en het restant van € 3,3 mln betreft Afvalstoffenheffing en Rioolheffing.

 

Nog te factureren m.b.t. opvang Oekraïens aan derden

Betreft nog te factureren kosten met betrekking tot opvang van Oekrainers aan COA € 15,5 mln  en  en Veilligheidsregio Rotterdam Rijnmond voor € 3,6 mln. De kosten bestaan uit  opvang, beveiliging, catering, huisvesting e.d.

 

Wabo leges

Het betreft hier nog te factureren leges op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Mutatie betreft afwikkeling 2021 en opboeking nieuwe posten 2022.

 

Pintransacties Parkeren
Het saldo heeft betrekking op individuele pintransacties Parkeren. Deze worden begin 2023 door de banken afgerekend.

 

Dividendbelasting

Van het saldo is € 11,9 mln voor Havenbedrijf Rotterdam, € 801.000 voor BV Gemeenschappelijke Bezit Evides, SSC Flex BV is opgenomen voor een bedrag van € 702.000. Stedin Holding NV heeft een aandeel van € 174.000.

 

Projectensaldi

Dit zijn presentatiewijzigingen in verband met herrubricering (reclassificatie) van projecten met een creditsaldo naar de overlopende activa.

 

Afkoopsom Havenbedrijf

Deze post heeft betrekking op nog door te belasten afkoopsom aan Havenbedrijf NV voor beheer en onderhoud van de overgedragen kademuren.

 

Nog te verdelen kosten crediteuren
Totale saldo heeft betrekking op nog te verdelen kosten crediteuren over het jaar 2022.

 

Te ontvangen rente en aflossing

Bestaat uit overlopende rente van de vervaldatum van leningen tot ultimo 2022 en rente en aflossing van leningen met een vervaldatum van 31 december 2022 die begin 2023 zullen worden verrekend.

 

Overige nog te ontvangen bedragen < € 5 mln

Totaalsaldo is opgebouwd uit nog te factureren aan Stichting Verre Bergen € 3,8 mln, nog te ontvangen facturen Zorg Jeugd en Volwassenen € 3,2 mln, nog te factureren  mbt MIRT project 2,8 mln, te vorderen BTW over het jaar 2022 € 2,2 mln, reclame afdracht JC Decaux € 1,3 mln, nog te ontvangen creditnota’s met betrekking tot Regio Gemeenten  1,1 mln, 1 mln nog te ontvangen baten vanuit UWV en nog te ontvangen van ministerie Justitie en Veiligheid in het kader van project RIEC € 500.000.Rest nog € 5,6 mln voor diverse kleinere posten.