Bestemmingsreserve Energietransitiebudget

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen 

De bestemmingsreserve Energietransitiebudget wordt gebruikt als dekking voor projecten die bijdragen aan de gemeentelijke doelstellingen voor een duurzaam, energiezuinig Rotterdam, met een betere luchtkwaliteit met alle ruimte voor innovaties.

Het Energietransitiebudget (ETB) bevindt zich in de aflopende fase. Vanaf 2023 worden er geen nieuwe projecten aan ETB toegevoegd. Het restantbudget wordt gebruikt om de lopende projecten af te kunnen ronden en aan de openstaande verplichtingen, kapitaallasten en nog lopende subsidieregelingen te kunnen voldoen. Er is € 68,2 mln beschikbaar gesteld voor projecten die een bijdrage leveren aan de energietransitie. Project zijn vastgelegd in het Uitvoeringsplan Energietransitie 2020-2022. 

In het kader van schone energie is onder meer een bijdrage geleverd aan het vergroten van zonne energie in de stad en zijn er subsidies verstrekt ten behoeve van innovatie versnelling in Smart Energy Systems. In het kader van lokale duurzame initiatieven is o.m. gestimuleerd om lokale energiecoöperaties op te richten en zijn energiecoaches ingezet om de energiearmoede te bestrijden. 

Rondom de haven en industrie zijn bijdragen geleverd aan de verduurzaming van bedrijventerreinen, walstroomvoorzieningen gerealiseerd en energievouchers voor ondernemers uitgegeven. 

 Voor het thema gebouwde omgeving is onder meer een bijdrage geleverd aan het verduurzamen van VvE’s, vooral gericht op de kleinere mindere draagkrachtige VvE’s, als ook energiebespaarpakketten (energievouchers) voor huurders afgegeven. 

Diverse verkeersexperimenten Schone Lucht zijn uitgevoerd, een bijdrage is geleverd aan het programma Zero Emissie Stadslogistiek (ZES) en er is o.a. geïnvesteerd in laadinfrastructuur allen ter bevordering van emissieloze mobiliteit. 

Voor het creëren van een nieuwe economie die samenhangt met de energietransitie en verduurzaming leveren wij onder meer een bijdrage aan het MKB voor innovaties en zijn diverse maatregelen rondom circulariteit genomen.  

 

Onttrekkingen

In 2022 zijn er in totaal voor € 15,5 mln aan onttrekkingen geweest en de eindstand op 31-12-2022 is € 23 mln. De grootste onttrekkingen in 2022 zijn € 2,9 mln voor Rotterdam Circulair, € 1,2 mln voor Smart Energy Systems, € 1,5 mln voor Ombouw openbare verlichting naar LED, € 1,6 mln voor Laadinfrastructuur emissieloze voertuigen en € 1 mln voor Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek (ZES). Daarnaast is er in 2022 € 20 mln toegevoegd aan het Duurzaamheidsbudget

 

Duurzaamheidstransitiebudget (DTB) 

De opvolger van het Energietransitiebudget is Duurzaamheidstransitiebudget (DTB) welke in januari 2023 is gestart. De successen en lessen voortkomend uit een door Concern Auditing uitgevoerde audit zijn verwerkt in de organisatie van het DTB-proces. Specifiek betreft dit een betere borging van de adviezen van de Adviescommissie evenals het beter inrichten van de monitoring op de voortgang en behaalde resultaten. 

Voor de periode 2023 tot en met 2026 is vanuit het Coalitieakkoord € 100 mln beschikbaar gesteld voor het DTB. Van enkele ETB-projecten lopen er kosten door (kapitaallasten, subsidieregeling en langlopende verplichtingen) die ten laste komen van het DTB-budget. Hiernaast valt er budget vrij uit het ETB wat terugvalt in de bestemmingsreserve van het DTB.

 

Hieronder wordt per project inzicht gegeven in de projectomschrijving, de inhoudelijke toelichting op hetgeen in 2022 is gerealiseerd en een financiële toelichting op het verschil tussen de begroting en realisatie.