Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

In de volgende tabel zijn de vaste schulden met een looptijd van één jaar of langer opgenomen.

 1-1-2022VermeerderingVermindering31-12-2022Rente:
Obligatieleningen 55 0 0 54 N.v.t.
Medium Term Notes 42.500 0 8.500 34.000 72
Totaal obligatieleningen:42.55508.50034.05472
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen 445.871 50.000 16.268 479.603 13.158
Openbare lichamen 75.000 50.000 0 125.000 1.475
Totaal onderhandse leningen520.871100.00016.268604.60314.633
Waarborgsommen 2.482 1.161 1.583 2.060 N.v.t.
Vooruit ontvangen afkoopsommen erfpacht 34.598 3.322 1.654 36.266 N.v.t.
Totaal overige leningen37.0794.4833.23738.326N.v.t.
Totaal vaste schulden 600.505 104.483 28.006 676.983 14.704

Toelichting verloopstaat

Indien van toepassing zijn per categorie de rentekosten opgenomen in de verloopstaat.

De behoefte aan nieuwe financieringsmiddelen is afhankelijk van de ontwikkeling van de gemeentelijke investeringen in vaste activa en onderhanden werk, de ontwikkeling van de interne financieringsmiddelen en de ontwikkeling van de bestaande in portefeuille opgenomen geldleningen.

 

Obligatieleningen


Obligatieleningen

Tot in de jaren ’50 van de vorige eeuw heeft de gemeente obligaties uitgegeven om in de financieringsbehoefte te voorzien. De rentecoupons op de obligaties zijn verlopen en er wordt dus geen rente meer uitbetaald. Een klein deel van de in het verleden uitgegeven obligaties is nog niet geïnd door de houders.

 

Medium Term Notes

Medium term Notes (MTN’s) zijn waardepapieren die worden uitgegeven onder het MTN-programma Nederlandse Gemeenten dat wordt verzorgd door de Bank Nederlandse Gemeenten. In 2022 is € 8,5 mln afgelost.

 

 

Onderhandse leningen


Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen:

Bij de volgende banken en overige financiële instellingen zijn onderhandse leningen opgenomen:

 1-1-202231-12-2022
Bank Nederlandse Gemeenten 355.334 395.876
Nederlandse Waterschapsbank 90.538 83.727
Totaal445.871479.603

Onderhandse leningen van openbare lichamen:

 1-1-202231-12-2022
Provincie Gelderland 0 40.000
Provincie Groningen 0 10.000
Provincie Noord-Brabant 75.000 75.000
Totaal 75.000 125.000

Overige leningen

 

Waarborgsommen

Dit betreft ontvangen waarborgsommen bij woningen en bedrijfsmatig onroerend goed welke bij beëindiging van het huurcontract worden terugbetaald.

 

Vooruit ontvangen afkoopsommen erfpacht

De post vooruit ontvangen afkoopsommen erfpacht omvat het nog niet vrijgevallen deel van de vooruit ontvangen afkoopsommen uit hoofde van niet-eeuwigdurende erfpacht.

1-1-202234.598
Toevoeging afkoopsommen 2022 3.322
Vrijval / Verminderingen 20221.654
Balans per 31-12-202236.266