Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Onder de netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar zijn de betalingsverplichtingen opgenomen die de gemeente binnen één jaar moet voldoen.

Kortlopende schulden31-12-202131-12-2022
Kasgeldleningen  425.000 60.000
Banksaldi 10.083 13.244
Overige schulden 120.542 147.584
Totaal netto-vlottende schulden 555.625 220.829

Toelichting verloopstaat

De kasgeldleningen die zijn aangegaan geven de korte termijn financieringsbehoefte weer.

Overige kasgeldleningen31-12-202131-12-2022
Stichting Pensioenfonds Rail & OV 100.000 50.000
Achmea Investerings Management (A.I.M.) Lagere Overheden (LO) Kasgeldstortingen Fonds 150.000 0
Aegon Custody BV 125.000 0
Zilveren Kruis 50.000 0
Totaal 425.000 50.000

Kasgeldleningen openbare lichamen31-12-202131-12-2022
Gemeente Almelo 0 10.000
Totaal 0 10.000

Het saldo van ontvangsten en betalingen bepalen de behoefte aan kasgeldleningen.

 

Banksaldi31-12-202131-12-2022
Betalingen onderweg/kruisposten 10.868 14.077
BNG -785 -832
Totaal 10.083 13.244

Het saldo betreft de betalingen onderweg naar de bank en de schuldpositie van bankrekeningnummers welke op naam staan van de gemeente Rotterdam.

 

Overige schulden31-12-202131-12-2022
Na te betalen facturen 100.571 126.605
Crediteuren Kredietbank  13.133 15.032
Herziening gemeentefonds 3.187 3.780
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) en Zelfstandige regeling  3.498 1.863
Overige schulden < 5 mln 152 304
Totaal 120.542 147.584

Na te betalen facturen

Deze post heeft betrekking op nog te betalen facturen die voor eind december zijn ontvangen.

 

Crediteuren Kredietbank

De bedragen hebben betrekking op schulden aan derden die zijn overgenomen van particulieren in het kader van de schuldhulpverlening.

 

Herziening Gemeentefonds

De herziening op het Gemeentefonds wordt uiterlijk 2 jaar na afloop van het desbetreffende jaar definitief vastgesteld. De belangrijkste maatstaf die het meest fluctueert en nog kan worden bijgesteld is de 'waarde van de stad'. Dit is de totale Waardering Onroerende Zaken (WOZ)-waarde van de woningen en de niet-woningen van de gemeente Rotterdam. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verwerkt met een vertraging de waarden van de maatstaf 'waarde van de stad'.

 

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) en Zelfstandige regeling

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) is een maatregel om zelfstandige ondernemers, waaronder Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP’ers) te ondersteunen tijdens de corona crises. Het Regionaal Bureau Zelfstandigen voert de Zelfstandige regeling uit. Het Regionaal Bureau Zelfstandigen verricht werkzaamheden in het kader van bijstandverlening zelfstandigen en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ).

 

Overige schulden

De overige schulden bestaan uit een bankrekening waarvan cliënten die geen beschikking hebben over een eigen bankrekening met een prepaidkaart een gelimiteerd bedrag kunnen opnemen.