Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

De niet uit balans blijkende verplichtingen zijn langlopende overeenkomsten waaruit één of meerdere verplichtingen voortvloeien. Hiertoe rekenen we ook de verplichtingen die slechts voor één jaar of minder zijn aangegaan, die in de loop van het jaar zijn ontstaan en per ultimo van dat betreffende jaar nog voortduren. Er dient gerapporteerd te worden over alle contracten die boven het drempelbedrag liggen van de Europese aanbestedingsregels. De meerjarige contracten nemen we op voor het volle bedrag waarover het contract is gesloten.

De volgende verplichtingen worden onderscheiden:

  • garantieverplichtingen
  • inkoop- en afnameverplichtingen
  • huurverplichtingen
  • subsidieverplichtingen
  • leveringsverplichtingen
  • arbeidskostengerelateerde verplichtingen

Onderstaand volgt de beschrijving van garanties en borgstellingen zoals wordt voorgeschreven in artikel 57 van het BBV. Vervolgens geven we u, conform artikel 53 van het BBV, een beschrijving van de belangrijkste overige financiële verplichtingen. Ten slotte presenteren wij een overzicht van de niet uit de balans blijkende rechten.

Buiten balanstellingGegarandeerd bedrag 31-12-2021Gegarandeerd bedrag 01-01-2022Gegarandeerd bedrag 31-12-2022
Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Borgstellingen waarborgfondsen met achtervang gemeente Rotterdam 9.503.944 9.503.944 9.849.507
Garanties volkshuisvesting particulieren 30.133 30.133 26.839
Garanties ten behoeve van rechtspersonen 8.999 8.999 7.257
Indirecte garantstellingen uit hoofde van gemeenschappelijke regelingen 70.954 70.954 64.833
Totaal 9.614.030 9.614.030 9.948.436

De onder de buiten balanstelling opgenomen posten worden hieronder nader toegelicht.

Achtervang, garanties en borgstellingen

1. Borgstellingen waarborgfondsen met achtervang gemeente Rotterdam

De gemeente fungeert als achtervanger bij twee verschillende waarborgfondsen, de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) en de Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Als achtervanger is de gemeente verplicht om renteloze leningen te verstrekken aan de waarborgfondsen als die in liquiditeitsproblemen komen door een te laag fondsvermogen. In lijn met de voorgaande jaren wordt het gegarandeerde bedrag weergegeven als het totaal van de borgstellingen die de waarborgfondsen hebben afgegeven op Rotterdams grondgebied. Dit is niet het werkelijke risicobedrag voor de gemeente Rotterdam. Bij aanspraak op alle achtervangers door de waarborgfondsen voor renteloze leningen wordt het hier gepresenteerde bedrag als verdeelsleutel gehanteerd. De VNG is gevraagd een methodiek te ontwikkelen voor de verslaglegging over de achtervangpositie en de berekening van het risico waarmee de achtervangpositie gepaard gaat.

Borgstellingen van waarborgfondsen op Rotterdams grondgebied met achtervang gemeenteGegarandeerd bedrag 01-01-2022Gegarandeerd bedrag 31-12-2022
a. Waarborgfonds Eigen Woning (WEW) 2.435.000 2.273.000
b. Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) 7.068.944 7.576.507
Totaal borgstellingen van waarborgfondsen 9.503.944 9.849.507

Ad 1.a Achtervang Waarborgfonds Eigen Woning

Het WEW biedt via de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) aan de geldgevers zekerheid voor het geval de hypotheekgever niet aan zijn financiële verplichtingen voldoet. Geldgevers kunnen het WEW aanspreken voor de restschuld bij gedwongen verkoop. De achtervangfunctie van de gemeente geldt alleen voor hypotheken die tot 1 januari 2011 zijn afgesloten, daarna is sprake van 100% achtervang van het Rijk. De Rotterdamse achtervangpositie bij WEW neemt jaarlijks verder af. Volgens de laatste opgave van het WEW wordt borg gestaan voor leningen onder Rotterdamse achtervang (afgegeven tot 2011) met een oorspronkelijke leningbedrag van € 2,3 mrd. Dit is ongeveer 1,0% van het totaal door het WEW gegarandeerd bedrag (€ 237,2 mrd).

 

Ad 1.b Achtervang Waarborgfonds Sociale Woningbouw

Het WSW heeft als doel om de toegang tot de kapitaalmarkt voor de deelnemende woningcorporaties te bevorderen. Daarvoor biedt zij zekerheid aan geldgevers van woningcorporaties voor de rente- en aflossingsverplichtingen van de geborgde geldleningen. De woningcorporaties betalen hiervoor een borgstellingsvergoeding aan het WSW. Pas als de buffers van het WSW ontoereikend zijn, wordt de achtervang van het Rijk en de gemeenten aangesproken. In 2018 is het WSW een strategisch programma gestart om het borgstelsel te versterken. In 2021 zijn de gewijzigde afspraken tussen WSW, de corporaties en de achtervangers vastgelegd in verschillende overeenkomsten. Vóór 1 augustus 2021 stonden gemeenten rechtstreeks in de achtervang voor individuele leningen. Voor leningen na 1 augustus 2021 worden leningen achteraf aan gemeenten toegerekend naar rato van het bezit van de betreffende corporatie dat zich in de gemeente bevindt. Van het totaal van € 85 mrd door het WSW geborgde bedrag heeft € 7,6 mrd betrekking op de achtervang van de gemeente Rotterdam.

2. Garanties volkshuisvesting particulieren

Garanties volkshuisvesting particulierenGegarandeerd bedrag 01-01-2022Gegarandeerd bedrag 31-12-2022
a. Hypotheekgaranties (50% contragarantie Rijk) 27.233 24.510
b. Garantie NRF-leningen 2.900 2.329
Totaal garanties volkshuisvesting particulieren 30.133 26.839

Ad 2.a Hypotheekgaranties

Deze hypotheekgaranties zijn in het verleden rechtstreeks door de gemeente ten behoeve van particulieren verstrekt. Tot 1995 gold er een rijksregeling. Eventuele verliezen op grond van deze regeling komen voor 50% voor rekening van het Rijk en voor 50% voor rekening van de gemeente. Het risico voor de gemeente is 50% van het verschil tussen restantschuld en de waarde van de woning bij verkoop. Bij de instelling van het WEW in 1995 eindigde deze rijksregeling.

 

Ad 2.b Garantielening NRF-leningen

In 1992 is de Samenwerkingsovereenkomst en de Overeenkomst inzake Zekerheidsfonds tussen de gemeente Rotterdam en de Stichting Nationaal Restauratiefonds (NRF) getekend. Hierbij heeft de gemeente Rotterdam zich garant gesteld voor door het NRF uitgegeven geldleningen aan voornamelijk particulieren.

3. Garanties ten behoeve van rechtspersonen

Ultimo 2022 was het totaal gegarandeerde bedrag € 7,3 mln (2021: € 9 mln). Dit betrof 13 verschillende geldnemers (2021: 15) met totaal 17 geldleningen (2021: 23). De meeste borgstellingen zijn vóór 2008 afgegeven. In 2022 zijn geen nieuwe borgstellingen verleend.

Achtervang, garanties en borgstellingen t.b.v. rechtspersonenGeldnemerAandeel RotterdamHoofdsomGegarandeerd bedrag 01-01-2022Gegarandeerd bedrag 31-12-2022
Garanties ten behoeve van rechtspersonen, niet-deelnemingen          
Kunst Stichting KunstAccomodatie Rotterdam 100% 857 171 86
  Stichting Kunstzinnige Vorming 100% 945 280 197
  St Muziektheater de Ontmoeting 100% 319 279 274
Zorg Stichting HefGroep Rotterdam 100% 934 209 0
  Stichting Argos Zorggroep 100% 4.813 3.657 3.441
  Stichting Horizon 100% 497 213 177
  Stichting Humanitas 100% 1.157 613 545
  Stichting Laurens 100% 3.864 1.288 966
  Stichting Lelie Zorggroep 100% 327 163 143
  Stichting Zeemanshuis Rotterdam 100% 655 179 0
Sport en recreatie Stadion Excelsior BV 100% 590 161 107
  St. Koninklijke Rotterdamse Diergaarde 100% 3.800 1.114 715
  Watersportvereniging Aegir 100% 25 7 5
 Overig Woonvereniging De Nieuwe Blauwen 100% 349 45 4
  Woonwerkvereniging de Lelie 100% 763 620 598
Totaal garanties ten behoeve van rechtspersonen     19.895 8.999 7.257

De garanties die in het segment Kunst zijn verstrekt, hebben betrekking op drie stichtingen voor aankoop en verbouwing van hun locaties. De garantieverplichtingen in het segment Zorg betreffen voornamelijk leningen ten behoeve van de investeringen in zorginstellingen (Argos, Humanitas, Laurens), waarbij de garanties in eerste instantie in de jaren 1970 – 1990 zijn afgegeven. In de jaren 90 zijn een aantal schulden geherfinancierd en wederom gegarandeerd. In 2022 heeft de Hefgroep alle leningen met de gemeente als garantsteller afgelost. Ook de stichting Zeemanshuis Rotterdam heeft de gegarandeerde lening in 2022 volledig afgelost. Het totale schuldrestant van de leningen in het segment Zorg is teruggelopen van € 6,3 mln ultimo 2021 naar € 5,2 mln ultimo 2022. In het segment Sport en recreatie staat voor € 0,8 mln (2021: € 1,3 mln) aan garanties uit, vooral voor Diergaarde Blijdorp (€ 0,7 mln).

4. Indirecte garantstellingen uit hoofde van gemeenschappelijke regelingen

Indirecte garantiestellingen uit hoofde van gemeenschappelijke regelingenGegarandeerd bedrag 01-01-2022Gegarandeerd bedrag 31-12-2022
a. Gemeenschappelijke regeling Grondbank RZG Zuidplas 26.800 22.000
b. Gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard 44.154 42.833
Totaal indirecte garanties u.h.v. gemeenschappelijke regelingen 70.954 64.833

Ad 4.a. Indirecte garantstellingen GR Grondbank RZG Zuidplas

De gemeente Rotterdam heeft een deelname van 40% in de rechten en verplichtingen van de gemeenschappelijke regeling Grondbank RZG Zuidplas. Volgens de concept jaarstukken 2022 heeft de gemeenschappelijke regeling Grondbank RZG Zuidplas ultimo 2022 voor € 55 mln aan leningen opgenomen. De gemeente Rotterdam staat indirect voor 40% van dit bedrag garant, dat wil zeggen voor € 22 mln.

 

Ad 4.b. Indirecte garantstellingen Nieuw Reijerwaard

De gemeente Rotterdam heeft een deelname van 33% in de rechten en verplichtingen van de gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard. Volgens de concept jaarstukken 2022 heeft de gemeenschappelijke regeling voor € 129,8 mln aan leningen opgenomen. De gemeente Rotterdam staat indirect voor 33% van dit bedrag garant, dat wil zeggen voor € 42,8 mln.

In 2022 is de gemeente niet aangesproken op borg- en garantstellingen van leningen.

Overige niet uit de balans blijkende verplichtingen

Bankgaranties

Ultimo 2022 heeft de gemeente Rotterdam voor in totaal € 1,2 mln aan bankgaranties uitstaan.

Renteswaps

De gemeente heeft in 2009 en 2010 renteswaps afgesloten om toekomstige renterisico’s te beperken. Daarna zijn geen nieuwe renteswaps meer afgesloten. Het totale volume van de lange financieringsbehoefte dat door middel van swaps tegen toekomstige renterisico’s is beschermd bedraagt per ultimo 2022 € 185 miljoen. Deze swaps zijn afgesloten bij de Bank Nederlandse Gemeenten, een van de meest veilige banken ter wereld. De renteswaps zijn effectief.

Bedragen x € 1.000BNG 253507BNG 253508BNG 260784
Type instrument Payer swap Receiver swap Payer swap
Tegenpartij BNG Bank BNG Bank BNG Bank
Onderliggende waarde 100.000 -100.000 85.000
Jaar van afsluiten 2010 2010 2010
Ingangsjaar 2010 2010 2012
Looptijd 50 jaar 20 jaar 50 jaar
Betaalde rente 3,10% Euribor 3,31%
Ontvangen rente Euribor 3,35% Euribor
Onderliggende lening(en) 10017720  10018850 
Hoofdsom onderliggende lening(en) 100.000 85.000
Marktwaarde per 31-12-2021 -93.341 28.299 -89.962
Marktwaarde per 31-12-2022 -14.873 2.385 -18.550

Een renteswap heeft bij afsluiten een marktwaarde van € 0. Afhankelijk van ontwikkelingen in de marktrente kan zich gedurende de looptijd van een renteswap een (positieve of negatieve) marktwaarde ontwikkelen. De marktwaarde van de renteswaps zal echter aan het einde van de looptijd altijd weer teruglopen tot € 0. De theoretische marktwaarde van de renteswaps bedroeg ultimo 2022 -/- € 31,0 (ultimo 2021 was dit -/- € 155,0 mln). Deze marktwaarde is echter alleen van belang indien er sprake is van een bijstortverplichting – daarbij wordt een bedrag tot maximaal de marktwaarde ter zekerheid aan de tegenpartij in onderpand gegeven – of als er voortijdig moet worden afgekocht. Omdat voor de gemeente geen bijstortverplichting geldt en er contractueel geen bijzondere ontbindende voorwaarden bestaan, is deze theoretische marktwaarde voor de gemeente niet relevant.

Inkoopverplichtingen

Onderstaand worden de lopende contracten vermeld waarvoor langlopende inkoopverplichtingen bestaan.

Inkoop- en afnameverplichtingen Openstaande verplichting (x € 1.000,-)
Categorie  
Aankoop                                                     4.999
Activiteiten                                                          21
Automatisering                                                   98.582
Communicatiekosten                                                   15.865
Facilitaire diensten                                                  498.186
Financiele diensten                                                     3.216
Flexibele arbeid                                                   22.950
Gebouwen & Installaties                                                   76.928
GREX                                                     2.880
Horeca                                                        224
Kantoorbenodigdheden                                                   16.435
Maatschappelijke activering                                                   14.497
Materialen                                                   45.469
Medische kosten                                                        861
Natuur en Milieu                                                   14.083
Niet-Inkoop en specifiek                                                        677
Overige materiële kosten                                                        849
Personeelskosten                                                   19.845
Subsidies                                                          41
Telecommunicatie                                                     1.236
Uitbestede werkzaamheden                                                  460.957
Veiligheid & Middelen                                                     3.806
Verkeer & Parkeer                                                   27.689
Vervoer                                                     1.996
Vervoer & Logistiek                                                   41.260
Voorziening                                                     8.240
Werken                                                 314.078
Zorg                                                  276.440
Eindtotaal 1.972.311

Huurverplichtingen

Voor de vastgoedexploitatie wordt een aantal vastgoedobjecten meerjarig gehuurd. Onderstaande tabel toont de huurverplichtingen voor 2023 en de daaropvolgende jaren.

Huurverplichtingen Openstaande verplichting (x € 1.000,-)
Huurcontract voor:  
Concernhuisvesting                                                                                              359.503
Onderwijs                                                                                              206.973
Sport en recreatie                                                                                               15.236
Kunst en cultuur                                                                                              124.041
Overige                                                                                               10.303
Totaal                                                                                              716.056

Subsidieverplichtingen

Verplichtingen van subsidies die toegekend zijn in 2022 waarvan de activiteiten gedeeltelijk of geheel plaatsvinden in 2023.

SubsidieverplichtingenOpenstaande verplichting (x € 1.000,-)
Structureel dKC                                                   89.977
Onderwijs Jonge Kind                                                   25.981
Jeugd - Stevige Start                                                   14.703
SO Duurzaamheid                                                     8.473
SO Algemeen                                                     6.731
Jeugd - Overige Jeugd                                                     4.286
Onderwijs PO                                                     4.138
Jeugd - Jeugdhulp B                                                     3.595
179 Sport                                                     3.249
552 - PWVB                                                     2.139
Onderwijs VO                                                     1.767
Zorg en Veilig                                                     1.318
179 Wijkrecreatie                                                     1.125
Zorg en Maatschappelijke Opvang                                                        804
Projectsubsidies cultuur                                                        579
Citylab010 stadsjury                                                        497
Onderwijs MBO-HO                                                        458
Jeugd - Jeugdhulp A                                                        441
SO Duurzaamheid Gebiedsaanpak                                                        434
SO Economie                                                        279
Overig dKC                                                        232
Jeugd - Risicojongeren                                                        212
Mobiliteit                                                        197
Jeugd - Sociaal Medische Indicatie                                                        170
Veiligheid                                                        131
Welzijn Gebied                                                        130
Jeugd - Kansrijk Opgroeien                                                        129
Bijzondere bijstand                                                        129
Samenleving                                                        102
SB Klimaat                                                          50
Onderwijshuisvesting                                                          30
Jongerenloket - Ex Participatiebudget                                                          23
Leefstijl, Leefomgeving en Indicatie                                                          16
Jeugdwerkloosheid                                                          14
Algemeen                                                           8
Gebiedscommissie                                                           6
Werkgelegenheid                                                           4
Totaal                                                  172.555

Leveringsverplichtingen

Huurvorderingen van huurcontracten op jaarbasis op portefeuilleniveau.

PortefeuilleTotaal
Beheer Gebiedsontwikkeling 76.499
BNK Bedrijfsmatig onroerend goed 15.379
BNK Strategisch 264
BNK Wonen 121
Brandstofverkooppunten 30.136
Concernhuisvesting 940
GO Beheer panden NPRZ 2.489
GO Beheer GREX 708
Grond 24.239
Kunst en cultuur164.754
Onderwijs 16.428
Opvang vluchtelingen Oekraïne 21
Parkeren 28.443
Reclame 19.910
Sport en recreatie 65.316
Water 896
Welzijn en zorg 27.658
Totaal 474.203

Arbeidskostengerelateerde verplichtingen

Voor de arbeidskosten gerelateerde verplichtingen met vergelijkbaar volume is door het college een eenduidige gedragslijn ontwikkeld. Voor de arbeidskostengerelateerde verplichtingen heeft de gemeente geen voorziening getroffen. Uitgangspunt is het BBV waarin staat voorgeschreven dat voor arbeidskostengerelateerde verplichtingen met een jaarlijks vergelijkbaar volume, zoals voor verlofsparen, geen verplichting mag worden opgenomen. Uitzonderingen vormen specifieke posten voor pensioenen van bestuurders. Jaarlijks wordt een inventarisatie gemaakt van de arbeidskostengerelateerde verplichtingen (met onderbouwing). Op grond van de onderbouwing wordt beoordeeld of de geïnventariseerde verplichtingen leiden tot een verstorend effect.

Er is sprake van een verstorend effect indien de mutaties in de omvang van de gemiddelde verplichtingen of de lasten voor arbeidskostengerelateerde verplichtingen, over een periode van vier jaar meer dan 2% bedraagt van het totaal aan personele lasten van de jaarrekening (t-1). Indien sprake is van een verstorend effect, is sprake van een ‘niet vergelijkbaar volume’. In dat geval wordt in de concernjaarrekening een voorziening gevormd voor het deel dat de norm van 2% overschrijdt. Indien het risico zich voordoet, dan beslist het college bij de bestuursrapportages over de budgettaire consequenties. De gemiddelde omvang van de aan arbeidskostengerelateerde verplichtingen in de periode 2023 tot en met 2026 bedraagt € 18,5 mln. De tolerantienorm voor 2022 bedraagt circa € 20,5 mln. De gemeente blijft hiermee onder de norm.

Niet uit de balans blijkende rechten

Eind 2022 hebben we bezwaar ingediend tegen de naheffingsaanslag BCF 2017 in verband met gratis reizen voor onder andere AOW'ers. Ter behoud van rechten is bij het Rijk een bezwaarschrift ingediend tegen de beschikking terug te vorderen compensabele BTW over het jaar 2016.

Niet uit de balans blijkende rechtenBedrag (x € 1.000,-)
BTW-compensatie gratis openbaar vervoer; bezwaar terug te vorderen compensabele BTW 2016 370
BTW-compensatie gratis openbaar vervoer; bezwaar terug te vorderen compensabele BTW 2022 419
Naheffing BCF 2022; project RREW 12
Baten erfpachtconversies 59.448
Totaal 60.249