Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht geeft een overzicht van de banksaldi en liquide middelen die beschikbaar zijn gekomen en van het gebruik van deze geldmiddelen in 2022. Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode en bestaat uit kasstromen operationele-, investerings- en financieringsactiviteiten. Deze pagina betreft additionele informatie die op grond van het BBV niet verplicht is. Deze specificatie is geen integraal onderdeel van de Jaarrekening en valt dan ook buiten de scope van de accountantscontrole.  

KASSTROMEN UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN2022
Exploitatieresultaat483.494
  
Aanpassing voor: 
Afschrijvingen MVA en waardeverminderingen147.288
Afschrijvingen bijdragen aan activa in eigendom van derden8.398
Mutatie voorzieningen16.045
Subtotaal171.732
  
Voorraden en onderhanden werk21.107
  
Mutatie in werkkapitaal 
Kortlopende uitzettingen (excl. Liquide middelen)-53.901
Kortlopende schulden (excl. Rek.-couranten en kortlopende leningen)27.043
Overlopende activa-63.665
Overlopende passiva-7.003
 -97.526
Kasstroom uit operationele activiteiten578.807
KASSTROMEN UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN2022
Investeringen-338.072
Desinvesteringen en bijdragen derden58.916
Subtotaal-279.156
  
Verstrekking leningen ug (woningcorporaties en verbonden partijen)0
Aflossingen leningen ug (woningcorporaties en verbonden partijen)17.434
Subtotaal17.434
  
Verstrekking overige leningen ug en uitzettingen > 1 jaar-8.492
Aflossingen overige leningen ug en uitzettingen > 1 jaar5.458
Subtotaal-3.033
  
Mutatie kapitaalverstrekkingen-14.507
Kasstroom uit investeringsactiviteiten-279.262
KASSTROMEN UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN2022
Mutatie kortlopende geldleningen-365.000
Mutatie vaste schulden (excl. Leningen og)1.246
Aangetrokken leningen og100.000
Aflossingen leningen og-24.769
  
Kasstroom uit financieringsactiviteiten-288.522
   
Mutatie geldmiddelen11.023
  
Toelichting op de geldmiddelen 
Stand per 1 januari-9.866
Mutatie geldmiddelen11.023
Stand per 31 december1.157
  
Liquide middelen volgens rekening per 31-12-20221.157
Verschil0