Baten en lasten op concernniveau

In de tabel hieronder worden meerjarig de baten en lasten gepresenteerd naar verantwoordingscategorieën.

Overzicht van baten en lasten ConcernOorspr.
Begroting
2022
Bijgestelde
Begroting
2022
Realisatie
2022
Afwijking
Baten exclusief reserves3.840.0784.712.4874.871.473158.986

Bijdragen rijk en medeoverheden 2.686.781 3.149.105 3.164.168 15.063
Belastingen 367.891 384.334 397.934 13.600
Dividenden 85.699 91.824 91.761 -62
Financieringsbaten 3.045 2.960 4.884 1.924
Overige opbrengsten derden 701.455 1.120.569 1.238.101 117.532
Overige baten -4.793 -36.305 -25.376 10.929
Lasten exclusief reserves4.029.2304.554.6514.385.853-168.798

Apparaatslasten 1.164.016 1.353.966 1.332.883 -21.083
Inhuur 96.670 222.719 189.146 -33.572
Overige apparaatslasten 30.199 32.776 33.088 313
Personeel 1.037.147 1.098.472 1.110.648 12.177
Intern resultaat -78.555 -105.662 -70.813 34.849
Intern resultaat -78.555 -105.662 -70.813 34.849
Programmalasten 2.943.769 3.306.346 3.123.783 -182.563
Financieringslasten 20.105 14.510 13.891 -619
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 919.115 1.105.188 967.404 -137.783
Kapitaallasten 175.789 153.987 156.791 2.804
Overige programmalasten 68.610 130.215 137.709 7.495
Salariskosten WSW en WIW 55.167 49.378 48.051 -1.328
Sociale uitkeringen 961.563 1.028.836 1.007.594 -21.242
Subsidies en inkomensoverdrachten 743.421 824.232 792.342 -31.889
Saldo voor vpb en reserveringen -189.151 157.836 485.619 327.784
Vennootschapsbelasting8001.9482.125177

Saldo voor reserveringen -189.951 155.888 483.494 327.607
Reserves189.951-155.888-398.178-242.290

Onttrekking reserves 308.932 314.129 207.352 -106.777
Toevoeging reserves 120.490 481.537 622.785 141.248
Vrijval reserves 1.509 11.521 17.255 5.735
Saldo 0 0 85.316 85.316

Incidentele baten en lasten

In dit overzicht worden de incidentele baten en lasten weergegeven waaruit het structurele begrotingssaldo wordt afgeleid. Dit geeft inzicht in de mate waarin de structurele lasten inclusief de structurele toevoegingen aan reserves gedekt zijn door structurele baten inclusief structurele onttrekkingen aan reserves. Volgens de Gemeentewet en Provinciewet dient in het belang van de horizontale verantwoording en het verticale toezicht er sprake te zijn van een structureel en reëel evenwicht. Met het begrip 'structureel evenwicht' wordt nadrukkelijker bedoeld dat in de begroting structurele lasten gedekt worden door structurele baten. De term 'reëel' heeft betrekking op de mate van realiteit van de (meerjaren)ramingen.

Incidentele baten en lastenBegroting 2022Realisatie 2022
Totaal baten 3.840.078 4.871.473
Incidentele baten214.4761.041.157

Algemene middelen0137.687
Decentralisatie-uitkeringen Gemeentefonds 0 137.687
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving029.081
Energietoeslag 0 13.603
Noodopvang Asielzoekers en Statushouders 0 15.478
Beheer van de stad010.000
Overdracht assets stadshavengebied naar Havenbedrijf  10.000
Belastingen00
Geen incidentele baten voor dit programma 0 0
Bestaande stad71.55256.752
Veilingopbrengsten Brandstofverkooppunten 8.470 17.564
Verkoopopbrengsten vastgoedobjecten 63.082 39.188
Bestuur00
Geen incidentele baten voor dit programma 0 0
Cultuur00
Geen incidentele baten voor dit programma 0 0
Dienstverlening00
Geen incidentele baten voor dit programma 0 0
Economische ontwikkeling00
Geen incidentele baten voor dit programma 0 0
Energietransitie00
Geen incidentele baten voor dit programma 0 0
Onderwijs9.7120
Regio deal Rotterdam Zuid Pijler School (Rijksbijdrage) 9.712 0
Overhead00
Geen incidentele baten voor dit programma 0 0
Stedelijke ontwikkeling80.061676.232
Hoekse Lijn 1.236 0
Baten grondexploitaties 67.225 153.369
Resultaatnemingen grondexploitaties 11.600 25.430
Mutatie voorraden grondexploitatie 0 -14.001
Erfpachtconversies Woonstad en Havensteder 0 501.553
Vrijval fondsprojecten 0 9.880
Veilig5.8840
Riec Versterkingsgelden 5.884 0
 Volksgezondheid42.725119.109
Bijdragen van het Rijk in verband met uitgaven coronaorganisatie 42.725 119.109
Werk en Inkomen2.5424.013
Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) 2.542 4.013
Zorg, welzijn en wijkteams2.0008.283
Regio deal Rotterdam Zuid Pijler Werk (Rijksbijdrage) 2.000 0
MO Hulpteam Toeslagen 010 0 8.283
Diverse programma's00
Geen incidentele baten 0 0
Structureel 3.742.226 3.761.118
Totaal lasten 4.029.870 4.387.978
Incidentele lasten287.644626.860

Algemene middelen1.000137.687
Koers van de stad 1.000 0
Decentralisatie-uitkeringen Gemeentefonds 137.687
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving0117.648
Energietoeslag 0 102.171
Noodopvang Asielzoekers en Statushouders 0 15.478
Dienstverlening02.000
Rechtsherstel Joodse slachtoffers uitkering 0 2.000
Beheer van de stad00
Geen incidentele lasten voor dit programma 0 0
Belastingen00
Geen incidentele lasten voor dit programma 0 0
Bestaande stad35.06928.821
Boekwaarde verkoop vastgoedobjecten 32.365 14.791
Verkoopkosten vastgoedobjecten 2.704 3.465
Afwaardering Vastgoed 0 1.595
Voorziening Schiekadeblok 0 8.970
Bestuur00
Geen incidentele lasten voor dit programma 0 0
Cultuur00
Geen incidentele lasten voor dit programma 0 0
Dienstverlening00
Geen incidentele lasten voor dit programma 0 0
Economische ontwikkeling00
Geen incidentele lasten voor dit programma 0 0
Energietransitie00
Geen incidentele lasten voor dit programma 0 0
Onderwijs9.7120
Regio deal Rotterdam Zuid Pijler school 9.712 0
Overhead00
Geen incidentele lasten voor dit programma 0 0
Sport en recreatie00
Geen incidentele lasten voor dit programma 0 0
Stedelijke ontwikkeling99.08895.580
Lasten grondexploitaties 54.501 92.331
Hoekse Lijn 44.587 0
Haven Experience Centre 0 2.000
Ruggedised 0 1.249
Veilig5.8840
Riec Versterkingsgelden 5.884 0
Volksgezondheid42.725119.109
Incidentele kosten (lab onderzoeken, vaccinatielocatie) Coronaorganisatie 42.725 119.109
Werk en inkomen1.8974.258
Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) 1.897 2.712
Opvang Vluchtelingen Oekraïne 0 1.546
Zorg, welzijn en wijkteams8.3868.283
MO Hulpteam Toeslagen 010 0 8.283
Regio deal Rotterdam Zuid Pijler werk 2.000 0
Rotterdamse bijdrage Project aanpak wachttijden GR Jeugdhulp  Rijnmond 6.386 0
Diverse programma's 83.882113.474
Toevoegingen voorzieningen 10.265 11.994
Out of pocket uitgaven voor investeringen 73.617 101.480
Onttrekking en vrijval reserves310.281224.607

Structureel012.431
Incidenteel310.281212.177
Toevoeging aan reserves120.490622.785

Structureel00
Incidenteel120.490622.785
Saldo na reserveringen 0 85.317
Totale incidentele baten 524.757 1.253.334
Totale incidentele lasten 408.133 1.249.645
Structurele begrotingssaldo -116.624 81.629
Structurele begrotingssaldo in % van baten excl. onttrekkingen reserves -3,0% 1,7%

Toelichting staat incidentele baten en lasten

Uit bovenstaande tabel blijkt dat meerjarig de structurele lasten volledig gedekt worden door de structurele baten. Hieronder worden de grootste, meest terugkerende incidentele posten toegelicht.
 

Decentralisatie-uitkeringen - Algemene middelen
De decentralisatie-uitkeringen vanuit het gemeentefonds worden per definitie als tijdelijk en dus incidenteel aangemerkt. Tegenover de baat bij het programma Algemene middelen staan lasten bij de overige programma's.

Decentralisatie-uitkeringen - Algemene middelen
De decentralisatie-uitkeringen vanuit het gemeentefonds worden per definitie als tijdelijk en dus incidenteel aangemerkt. Tegenover de lasten bij diverse programma’s staat een baat bij het programma Algemene middelen.

Energietoeslag - Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving
Als gevolg van hoge inflatie en stijgende energieprijzen is er een energietoeslag uitgekeerd aan de  Rotterdammers met een laag inkomen. 78.976 Rotterdamse huishoudens met een inkomen tot maximaat 140% van het wettelijk sociaal minimum hebben de toeslag ontvangen (102,2 mln lasten). Dit is mede gefinancierd door Stichting De Verre Bergen waarvan een baat is ontvangen van 13,6 mln.

Verkoopopbrengsten vastgoedobjecten - Bestaande stad
Incidentele opbrengsten door verkoop (dispositie) van vastgoedobjecten die de gemeente niet meer nodig heeft voor haar kerntaken.

Baten uit grondexploitaties - Stedelijke inrichting en ontwikkeling
De baten uit grondexploitaties bestaande uit baten uit gronduitgiften, subsidies en bijdragen van derden. Hier staan incidentele lasten in de grondexploitaties tegenover.

Erfpachtconversies Woonstad en Havensteder - Stedelijke ontwikkeling
De post erfpachtconversies betreft de erfpachtbaten voor de Woonstad- en Havensteder-conversies (het omzetten van bestaande contracten in eeuwigdurend erfpacht of vol eigendom).

Lasten uit grondexploitaties - Stedelijke inrichting en ontwikkeling
De lasten in de grondexploitaties bestaande uit kosten voor verwerving, bouwrijp maken, woonrijp maken en overige kosten. Hier staan incidentele baten uit de grondexploitaties tegenover.

Boekwaarde verkoop vastgoedobjecten - Stedelijke inrichting en ontwikkeling
Incidentele afschrijvingslasten (boekwaarde verkopen) die voortvloeien uit de verkoop van vastgoedobjecten.

Bijdragen Rijk in verband met de corona uitgaven – Volksgezondheid
Als gevolg van COVID 19 is de coronaorganisatie opgericht. Vanuit deze organisatie wordt alles uitgevoerd op vlak van volksgezondheid. Vanuit het Rijk wordt is er dit jaar een bedrag ontvangen van € 119 mln ontvangen. Hier staan ook incidentele lasten tegenover. Dit gaat dan om onder andere personeelskosten, aanschaf van materialen en laboratorium kosten.

 

Baten en lasten conform BBV

De keuze is gemaakt om de sturing door de raad, het college en de organisatie op elkaar te laten aansluiten. Het gaat erom dat volgens het BBV alle overhead, dus ook de leidinggevenden (en hun ondersteuning) van het primaire proces moeten worden verantwoord onder de overhead. In de praktijk vindt de sturing en verantwoording hierop plaats binnen het primaire proces. De baten en lasten zoals opgenomen onder de programma’s voldoen niet aan de vereisten van het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten (BBV).

Voor een analyse van verschillen tussen de gerealiseerde en begrote baten en lasten en mutaties in reserves wordt verwezen naar de programma's.      

In de jaarrekening is het door het BBV voorgeschreven overzicht van baten en lasten opgenomen. Dit overzicht bevat de totalen van baten, lasten, vennootschapsbelasting en mutaties in de reserves, op basis van zowel de begroting als de realisatie.

In de tabel hieronder zijn, per programma, de baten en lasten opgenomen overeenkomstig de voorschriften van het BBV. De verschillen ten opzichte van de baten en lasten in de programma’s zijn opgenomen in de tabel Clusteroverhead, die daaronder staat. 

De kosten van overhead zijn te vinden bij het programma Overhead van onderstaande BBV Programmaverantwoording. De financiële cijfers van dit programma Overhead (excl. reserves) komen overeen met het BBV-taakveld 0.4 Overhead. Het totaal van de overheadkosten (incl. reserves) over 2022 is € 500 mln. en bestaat uit twee delen. Het eerste deel betreft clusteroverhead en wordt (per programma apart) in onderstaand overzicht Clusteroverhead getoond en telt op tot € 98 mln. Deze overheadkosten vallen onder de apparaatslasten van de begrotingsprogramma’s. Het tweede onderdeel betreft de concernbrede overhead en bedraagt over 2022 in totaal € 402 mln.

Overzicht van baten en lasten programma conform BBVBegroting 2022Realisatie 2022
Algemene middelen
Baten exclusief reserves 2.258.560 2.287.066
Lasten exclusief reserves 27.184 23.978
Vennootschapsbelasting 0 0
Toevoeging reserves 255.223 394.925
Onttrekking reserves 36.213 36.332
Vrijval reserves 400 400
Baten exclusief reserves 2.258.560 2.287.066
Lasten exclusief reserves 27.184 23.978
Vennootschapsbelasting 0 0
Toevoeging reserves 255.223 394.925
Onttrekking reserves 36.213 36.332
Vrijval reserves 400 400
Saldo Algemene middelen -2.012.766 -1.904.895
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving
Baten exclusief reserves 44.310 49.050
Lasten exclusief reserves 227.270 237.600
Toevoeging reserves 20.000 20.000
Onttrekking reserves 3.385 2.435
Baten exclusief reserves 44.310 49.050
Lasten exclusief reserves 227.270 237.600
Toevoeging reserves 20.000 20.000
Onttrekking reserves 3.385 2.435
Saldo Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving 199.575 206.115
Beheer van de stad
Baten exclusief reserves 263.583 268.297
Lasten exclusief reserves 411.569 420.919
Vennootschapsbelasting 800 872
Toevoeging reserves 1.500 1.500
Onttrekking reserves 14.638 8.472
Vrijval reserves 244 4.454
Baten exclusief reserves 263.583 268.297
Lasten exclusief reserves 411.569 420.919
Vennootschapsbelasting 800 872
Toevoeging reserves 1.500 1.500
Onttrekking reserves 14.638 8.472
Vrijval reserves 244 4.454
Saldo Beheer van de stad 135.403 142.069
Belastingen
Baten exclusief reserves 319.323 337.220
Lasten exclusief reserves 13.608 15.102
Onttrekking reserves 200 120
Baten exclusief reserves 319.323 337.220
Lasten exclusief reserves 13.608 15.102
Onttrekking reserves 200 120
Saldo Belastingen -305.915 -322.238
Bestaande stad
Baten exclusief reserves 172.835 167.071
Lasten exclusief reserves 165.986 155.185
Vennootschapsbelasting 1.148 1.253
Toevoeging reserves 101.700 101.700
Onttrekking reserves 24.953 18.619
Vrijval reserves 4 4
Baten exclusief reserves 172.835 167.071
Lasten exclusief reserves 165.986 155.185
Vennootschapsbelasting 1.148 1.253
Toevoeging reserves 101.700 101.700
Onttrekking reserves 24.953 18.619
Vrijval reserves 4 4
Saldo Bestaande stad 71.041 72.443
Bestuur
Baten exclusief reserves 11.283 11.768
Lasten exclusief reserves 20.770 19.379
Toevoeging reserves 199 346
Onttrekking reserves 475 713
Vrijval reserves 0 0
Baten exclusief reserves 11.283 11.768
Lasten exclusief reserves 20.770 19.379
Toevoeging reserves 199 346
Onttrekking reserves 475 713
Vrijval reserves 0 0
Saldo Bestuur 9.212 7.245
Cultuur
Baten exclusief reserves 456 303
Lasten exclusief reserves 152.212 148.034
Toevoeging reserves 0 0
Onttrekking reserves 4.482 3.426
Vrijval reserves 775 900
Baten exclusief reserves 456 303
Lasten exclusief reserves 152.212 148.034
Toevoeging reserves 0 0
Onttrekking reserves 4.482 3.426
Vrijval reserves 775 900
Saldo Cultuur 146.499 143.405
Dienstverlening
Baten exclusief reserves 11.823 11.996
Lasten exclusief reserves 83.043 76.564
Toevoeging reserves 1.491 1.491
Onttrekking reserves 4.313 3.366
Vrijval reserves 0 0
Baten exclusief reserves 11.823 11.996
Lasten exclusief reserves 83.043 76.564
Toevoeging reserves 1.491 1.491
Onttrekking reserves 4.313 3.366
Vrijval reserves 0 0
Saldo Dienstverlening 68.398 62.693
Economische ontwikkeling
Baten exclusief reserves 4.752 4.444
Lasten exclusief reserves 36.231 33.814
Toevoeging reserves 740 740
Onttrekking reserves 2.059 1.264
Baten exclusief reserves 4.752 4.444
Lasten exclusief reserves 36.231 33.814
Toevoeging reserves 740 740
Onttrekking reserves 2.059 1.264
Saldo Economische ontwikkeling 30.160 28.846
Energietransitie
Baten exclusief reserves 6.834 4.894
Lasten exclusief reserves 47.529 28.888
Toevoeging reserves 20.000 20.000
Onttrekking reserves 23.744 9.511
Baten exclusief reserves 6.834 4.894
Lasten exclusief reserves 47.529 28.888
Toevoeging reserves 20.000 20.000
Onttrekking reserves 23.744 9.511
Saldo Energietransitie 36.952 34.482
Onderwijs
Baten exclusief reserves 79.699 71.481
Lasten exclusief reserves 218.163 205.753
Toevoeging reserves 0 0
Onttrekking reserves 1.023 876
Vrijval reserves 65 65
Baten exclusief reserves 79.699 71.481
Lasten exclusief reserves 218.163 205.753
Toevoeging reserves 0 0
Onttrekking reserves 1.023 876
Vrijval reserves 65 65
Saldo Onderwijs 137.376 133.331
Overhead
Baten exclusief reserves 13.081 13.966
Lasten exclusief reserves 510.531 519.069
Toevoeging reserves 3.230 3.230
Onttrekking reserves 11.158 8.152
Vrijval reserves 0 0
Baten exclusief reserves 13.081 13.966
Lasten exclusief reserves 510.531 519.069
Toevoeging reserves 3.230 3.230
Onttrekking reserves 11.158 8.152
Vrijval reserves 0 0
Saldo Overhead 489.523 500.180
Sport en recreatie
Baten exclusief reserves 5.033 4.153
Lasten exclusief reserves 96.781 90.804
Toevoeging reserves 1 1.401
Onttrekking reserves 3.503 1.599
Vrijval reserves 0 1.400
Baten exclusief reserves 5.033 4.153
Lasten exclusief reserves 96.781 90.804
Toevoeging reserves 1 1.401
Onttrekking reserves 3.503 1.599
Vrijval reserves 0 1.400
Saldo Sport en recreatie 88.245 85.052
Stedelijke ontwikkeling
Baten exclusief reserves 678.144 817.546
Lasten exclusief reserves 428.475 401.115
Toevoeging reserves 46.925 46.925
Onttrekking reserves 122.987 92.179
Vrijval reserves 329 329
Baten exclusief reserves 678.144 817.546
Lasten exclusief reserves 428.475 401.115
Toevoeging reserves 46.925 46.925
Onttrekking reserves 122.987 92.179
Vrijval reserves 329 329
Saldo Stedelijke ontwikkeling -326.062 -462.014
Veilig
Baten exclusief reserves 26.508 22.302
Lasten exclusief reserves 179.374 169.893
Onttrekking reserves 1.035 369
Baten exclusief reserves 26.508 22.302
Lasten exclusief reserves 179.374 169.893
Onttrekking reserves 1.035 369
Saldo Veilig 151.831 147.222
Volksgezondheid
Baten exclusief reserves 168.174 134.236
Lasten exclusief reserves 202.069 166.629
Onttrekking reserves 399 399
Baten exclusief reserves 168.174 134.236
Lasten exclusief reserves 202.069 166.629
Onttrekking reserves 399 399
Saldo Volksgezondheid 33.497 31.994
Werk en inkomen
Baten exclusief reserves 549.485 569.395
Lasten exclusief reserves 789.139 788.007
Toevoeging reserves 4.627 4.627
Onttrekking reserves 15.945 10.820
Vrijval reserves 9.703 9.703
Baten exclusief reserves 549.485 569.395
Lasten exclusief reserves 789.139 788.007
Toevoeging reserves 4.627 4.627
Onttrekking reserves 15.945 10.820
Vrijval reserves 9.703 9.703
Saldo Werk en inkomen 218.634 202.717
Zorg, welzijn en wijkteams
Baten exclusief reserves 98.603 96.285
Lasten exclusief reserves 944.715 885.123
Toevoeging reserves 25.900 25.900
Onttrekking reserves 43.618 8.701
Baten exclusief reserves 98.603 96.285
Lasten exclusief reserves 944.715 885.123
Toevoeging reserves 25.900 25.900
Onttrekking reserves 43.618 8.701
Saldo Zorg, welzijn en wijkteams 828.395 806.037
Totaal 0 -85.316

Begrotingsrechtmatigheid

In deze paragraaf wordt een toelichting gegeven op de verschillen tussen de programmaverantwoording 2022 en de door de gemeenteraad vastgestelde begroting 2022. Deze toelichting bestaat uit twee delen. Het eerste deel betreft een toelichting op technische afwijkingen in de toepassing van de BBV-verslaggevingsvoorschriften. Het tweede deel bestaat uit een inhoudelijke toelichting op verschillen tussen de programmaverantwoording en de begroting (beiden op dezelfde, BBV-grondslagen).

De eerste categorie van verschillen tussen de financiële uitkomsten 2022 en de begroting is technisch van aard. De afwijkingen tussen de door de gemeenteraad vastgestelde begroting en de begroting op BBV-grondslagen worden veroorzaakt door een andere wijze van verwerking van de clusteroverhead (zie onderdeel Clusteroverhead). In de door de gemeenteraad vastgestelde begroting is clusteroverhead, in totaal € 82.470, per begrotingsprogramma verantwoord. Overeenkomstig landelijke voorschriften wordt overhead in de BBV-begroting uitsluitend onder het programma Overhead verantwoord.

De tweede categorie van verschillen betreffen verschillen tussen de programmaverantwoording 2022 en de begroting 2022 en worden hier inhoudelijk toegelicht. Bij vier van de 18 begrotingsprogramma’s zijn de begrote lasten overschreden.

De overschrijding van de lasten op het programma Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving van € 10,3 mln. wordt voor € 9,3 mln. uit externe middelen gedekt. Voor € 1 mln. bleek lastenoverschrijding aan het einde van het jaar en onvermijdelijk.

Bij het programma Beheer van de stad is de lastenoverschrijding in totaal € 9,4 mln. Hiervan wordt € 3,9 mln. gecompenseerd door direct gerelateerde baten. Een lastenoverschrijding van € 1,2 mln. houdt verband met een risico, die gedurende het jaar aan de gemeenteraad is gemeld, maar waarvan de omvang pas aan het eind van het jaar bleek. Voor in totaal € 4,3 mln. hebben zich lastenoverschrijdingen voorgedaan, die passen binnen het door de gemeenteraad vastgesteld beleid en die in 2022 niet meer aan de gemeenteraad gerapporteerd konden worden.

De lastenoverschrijding van € 1,5 mln. bij het programma Belastingen wordt voor € 1,4 mln. veroorzaakt door een hoger dan geraamde dotatie aan de voorziening dubieuze debiteuren, die pas bij het opstellen van de jaarrekening kon worden bepaald. Daarnaast zijn er voor in totaal € 0,1 mln. op diverse activiteiten hoger dan geraamde lasten gerealiseerd, die niet eerder dan bij de jaarrekening aan de raad gerapporteerd konden worden.

Tenslotte, bij het programma Overhead is van de in totaal € 8,5 mln. aan gerealiseerde lastenoverschrijding, € 5,6 mln. een effect van landelijke regels over de presentatie van apparaatslasten, die gemaakt worden voor investeringen. Omdat de inzet op investeringen lager is dan begroot is het in mindering op de overheadlasten 2022 gebrachte bedrag ook lager. Van de resterende € 2,9 mln. aan lastenoverschrijdingen op overhead, is € 2,3 mln. te verklaren uit laat in het jaar gebleken en onafwendbare hogere lasten en voor € 0,6 mln. uit hogere lasten, die gecompenseerd worden door direct gerelateerde, hogere baten.

 

Clusteroverhead

Clusteroverhead vormt het verschil tussen de lasten, die onder de begrotingsprogramma's worden verantwoord en de lasten, die in de BBV Programmaverantwoording onder de programma's worden verantwoord. De clusteroverhead zijn alle leidinggevenden en hun ondersteuning binnen het primaire proces.

Onderstaande tabel geeft per begrotingsprogramma weer, hoeveel de overheadlasten zijn.

Overheadkosten die aan investeringsprojecten en grondexploitaties worden toegerekend verlagen de overheadlasten van een programma. Dit veroorzaakt een negatief saldo aan clusteroverhead bij Stedelijke ontwikkeling vanwege de vele uren die op projecten worden geschreven.

Clusteroverhead per programmaRealisatie 2022
Algemene middelen 0
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving 4.023
Beheer van de stad 21.610
Belastingen 1.693
Bestaande stad 5.405
Bestuur 612
Cultuur 729
Dienstverlening 5.965
Economische ontwikkeling 2.951
Energietransitie 4.099
Onderwijs 3.041
Sport en recreatie 1.312
Stedelijke ontwikkeling -11.972
Veilig 9.499
Volksgezondheid 5.507
Werk en inkomen 25.295
Zorg, welzijn en wijkteams 17.827
Totaal Clusteroverhead 97.597

Baten en lasten per programma

In de tabel hieronder worden de baten, lasten en reservemutaties per programma gepresenteerd. 

 

ProgrammaBatenLastenToevoeging
reserves
Onttrekking
reserves
Vrijval reservesSaldo
Algemene middelen 2.287.066 23.978 394.925 36.332 400 1.904.895
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving 49.050 241.622 20.000 2.435 0 - 210.138
Beheer van de stad 268.297 443.402 1.500 8.472 4.454 - 163.679
Belastingen 337.220 16.794 0 120 0 320.545
Bestaande stad 167.071 161.842 101.700 18.619 4 - 77.847
Bestuur 11.768 19.991 346 713 0 - 7.857
Cultuur 303 148.763 0 3.426 900 - 144.134
Dienstverlening 11.996 82.529 1.491 3.366 0 - 68.658
Economische ontwikkeling 4.444 36.765 740 1.264 0 - 31.797
Energietransitie 4.894 32.986 20.000 9.511 0 - 38.581
Onderwijs 71.481 208.793 0 876 65 - 136.372
Overhead 13.966 421.472 3.230 8.152 0 - 402.583
Sport en recreatie 4.153 92.116 1.401 1.599 1.400 - 86.365
Stedelijke ontwikkeling 817.546 389.143 46.925 92.179 329 473.986
Veilig 22.302 179.393 0 369 0 - 156.722
Volksgezondheid 134.236 172.136 0 399 0 - 37.501
Werk en inkomen 569.395 813.302 4.627 10.820 9.703 - 228.012
Zorg, welzijn en wijkteams 96.285 902.950 25.900 8.701 0 - 823.864
Totaal 4.871.473 4.387.978 622.785 207.352 17.255 85.316

In de tabel hieronder worden per programma de afwijkingen op baten, lasten en reserves gepresenteerd. Voor de toelichting op de afwijkingen per programma wordt verwezen naar het onderdeel programma's in het jaarverslag.

Voor de toelichting op het gebruik van het geraamde bedrag voor onvoorzien wordt verwezen naar de toelichting op het programma Algemene middelen.

ProgrammaAfwijking
baten
afwijking
lasten
Afwijking
reserves
afwijking
saldo
Algemene middelen 28.505 - 3.207 - 139.583 - 107.871
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving 4.740 11.665 - 950 - 7.875
Beheer van de stad 4.713 12.615 - 1.956 - 9.858
Belastingen 17.896 1.488 - 80 16.328
Bestaande stad - 5.764 - 10.017 - 6.334 - 2.081
Bestuur 485 - 859 91 1.435
Cultuur - 153 - 4.243 - 931 3.160
Dienstverlening 172 - 6.822 - 947 6.047
Economische ontwikkeling - 308 - 2.294 - 795 1.191
Energietransitie - 1.939 - 18.455 - 14.233 2.283
Onderwijs - 8.219 - 12.036 - 147 3.670
Overhead 886 - 6.589 - 3.005 4.469
Sport en recreatie - 880 - 5.693 - 1.905 2.909
Stedelijke ontwikkeling 139.401 - 28.302 - 30.809 136.894
Veilig - 4.205 - 8.925 - 666 4.053
Volksgezondheid - 33.938 - 34.509 0 571
Werk en inkomen 19.910 1.736 - 5.125 13.050
Zorg, welzijn en wijkteams - 2.318 - 54.174 - 34.916 16.940
Totaal 158.986 - 168.621 - 242.290 85.316

Algemene dekkingsmiddelen

Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) schrijft voor dat de begroting en de jaarstukken een overzicht van algemene dekkingsmiddelen bevat.

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

De algemene dekkingsmiddelen van de gemeente zijn die inkomsten van de gemeente waar geen directe dienstverlening en/of bestedingsverplichtingen tegenover staan. Het zijn dan ook vrij besteedbare middelen die jaarlijks worden ingezet ter dekking van de uitgaven op de diverse programma’s.

De algemene dekkingsmiddelen bestaan uit:

  • opbrengsten van de lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is
  • algemene uitkeringen uit het Gemeentefonds,
  • opbrengst uit deelnemingen: de dividenden,
  • het saldo van de financieringsfunctie: de rente inkomsten van de reserves en het renteresultaat.

Algemene dekkingsmiddelenBijgest. Begroting
2022
Realisatie
2022
Afwijking
Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is 420.006 437.513 17.507
Algemene uitkeringen gemeentefonds 2.169.135 2.195.890 26.754
Dividend 91.824 91.761 -62
Saldo financieringsfunctie -11.551 -8.986 2.565
Totaal 2.669.414 2.716.178 46.764

Lokale heffingen

Er zijn twee soorten lokale heffingen. Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is en die vrij kunnen worden ingezet. Deze soort van lokale heffingen vallen onder de Algemene dekkingsmiddelen en betreft de volgende heffingen:

  • de onroerendzaakbelasting (OZB),
  • de roerendzaakbelasting
  • de algemene parkeerbelasting,
  • de logiesbelasting
  • en de reclame- en precariobelasting.

Er zijn ook lokale heffingen die niet vrij kunnen worden ingezet omdat deze binnen de heffing dienen te worden ingezet en daarmee voor het uitvoeren van werkzaamheden of beleid. Het gaat om onder meer de volgende heffingen: afval- en rioolheffing, bedrijfsreinigingsrecht en de leges omgevingsvergunningen. Deze heffingen vallen niet onder de Algemene dekkingsmiddelen.

Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden isBijgest. Begroting
2022
Realisatie
2022
Afwijking
Onroerende zaakbelasting 288.950 300.295 11.344
Roerende zaakbelasting 126 478 352
Logiesbelasting 8.731 10.537 1.806
Reclame- en precariobelasting 10.791 13.461 2.669
Algemene parkeerbelasting 111.408 112.743 1.335
Totaal 420.006 437.513 17.507

BBV-taakvelden

Voor de vergelijkbaarheid tussen gemeenten wordt door het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) een uniforme indeling in taakvelden voorgeschreven. Onderstaande tabel met landelijke taakvelden bevat, per taakveld, de over 2022 gerealiseerde baten en lasten en het saldo.  

Overzicht van baten en lasten per BBV-taakveldBatenLastenSaldo
0.1 - Bestuur 11.941 49.680 -37.740
0.2 - Burgerzaken 11.130 38.062 -26.932
0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden 694.747 127.797 566.950
0.4 - Overhead 13.966 519.069 -505.102
0.5 - Treasury 91.176 21.531 69.645
0.61 - OZB woningen 63.428 6.462 56.966
0.62 - OZB niet-woningen 236.958 11.964 224.994
0.63 - Parkeerbelasting 146.723 32.538 114.185
0.64 - Belastingen overig 26.294 -3.686 29.980
0.7 - Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 2.195.890 7 2.195.882
0.8 - Overige baten en lasten 32.773 27.690 5.083
0.9 - Vennootschapsbelasting (Vpb) 0 2.125 -2.125
0.10 - Mutaties Reserves 224.607 622.785 -398.178
0.11 - Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 85.316 -85.316
1.1 - Crisisbeheersing en Brandweer 12.374 78.476 -66.102
1.2 - Openbare orde en veiligheid 9.853 93.249 -83.397
2.1 - Verkeer en vervoer 33.607 210.857 -177.249
2.2 - Parkeren 16.240 32.791 -16.551
2.3 - Recreatieve havens 0 0 0
2.4 - Economische Havens en waterwegen 0 0 0
2.5 - Openbaar vervoer 6.835 49.888 -43.053
3.1 - Economische ontwikkeling 145 10.478 -10.333
3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur 0 0 0
3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 1.889 6.377 -4.488
3.4 - Economische promotie 10.609 14.773 -4.165
4.1 - Openbaar basisonderwijs 0 0 0
4.2 - Onderwijshuisvesting 1.508 68.465 -66.956
4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken 77.725 151.562 -73.838
5.1 - Sportbeleid en activering 1.340 15.461 -14.121
5.2 - Sportaccommodaties 387 57.022 -56.634
5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 295 92.476 -92.181
5.4 - Musea 698 41.868 -41.170
5.5 - Cultureel erfgoed 297 1.791 -1.494
5.6 - Media 3 21.892 -21.889
5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie 5.342 79.201 -73.859
6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie 77.546 168.774 -91.228
6.2 - Wijkteams 9.872 136.435 -126.562
6.3 - Inkomensregelingen 556.150 786.740 -230.590
6.4 - Begeleide participatie 9.507 91.067 -81.561
6.5 - Arbeidsparticipatie 25.530 88.281 -62.751
6.6 - Maatwerkvoorziening (WMO) 0 12.853 -12.853
6.71 - Maatwerkdienstverlening 18+ 8.817 240.698 -231.881
6.72 - Maatwerkdienstverlening 18- 46 51.300 -51.254
6.81 - Geëscaleerde zorg 18+ 6.743 135.359 -128.616
6.82 - Geëscaleerde zorg 18- 12.767 184.949 -172.182
7.1 - Volksgezondheid 134.236 166.629 -32.393
7.2 - Riolering 87.648 68.639 19.009
7.3 - Afval 110.158 94.395 15.763
7.4 - Milieubeheer 6.222 55.409 -49.187
7.5 - Begraafplaatsen en crematoria 6.439 6.583 -145
8.1 - Ruimte en leefomgeving 1.795 12.372 -10.577
8.2 - Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 64.513 93.257 -28.744
8.3 - Wonen en bouwen 49.311 134.373 -85.062
Saldo 5.096.080 5.096.080 0