SiSa-verantwoording

SiSa staat voor Single information, Single audit. SiSa is de manier waarop gemeenten, provincies en gemeenschappelijke regelingen jaarlijks verantwoording afleggen over de besteding van specifieke uitkeringen.

De SiSa-bijlage van de Jaarstukken 2022 wordt hier gepresenteerd.

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2022 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 9-3-2023
A6 Specifieke Uitkering Preventieve Aanpak tegen Ondermijning (onderdeel BOTOC)
IndicatorIndicatorIndicatorIndicatorIndicatorIndicator
Totale besteding (jaar T)Cumulatieve besteding (t/m jaar T)Totale cofinanciering (t/m jaar T) Eindverantwoording (Ja/Nee)  
Aard controle RAard controle n.v.t.Aard controle n.v.t.Aard controle n.v.t.  
Indicator: A6/01Indicator: A6/02Indicator: A6/03Indicator: A6/04  
€ 471.576 € 1.222.256 € 704.846 Nee  
Projectnaam/nummerProject afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) - per project aangevenToelichting op niet-afgeronde projecten en afwijking t.o.v. de toekenning – Bij afwijkingen is afstemming met ministerie verplicht   
      
Aard controle n.v.t.Aard controle n.v.t.Aard controle n.v.t.   
Indicator: A6/05Indicator: A6/06Indicator: A6/07   
Alleen jij bepaalt wie je bent (AJB)Nee    
Schoon SchipNee    
Project CitystewardNee    
Uitvoering actieprogramma Veiligheid in en om scholenNee    
Project Schaduwzijde drugsgebruikNee    
Project VadercentrumNee    
Project Join the ClubJa    
Pilot ErvaringsdeskundigenNee    
Project LOVITURANee    
Voorlichting Criminele UitbuitingNee    
Project City24 - Over leven in IJsselmondeNee    
A9 Specifieke uitkering versterking van de lokale integrale aanpak van radicalisering, (gewelddadig) extremisme en terrorisme in 2021
Naam hoofdcategorieBestedingen (jaar T) komen overeen met activiteitenplan per hoofdcategorie (Ja/Nee)Besteding uitvoering activiteiten (jaar T) per hoofdcategorieCumulatieve besteding uitvoering activiteiten (t/m jaar T) per hoofdcategorieAfwijking t.o.v. aanvraag overeengekomen (Ja/Nee) in (jaar T) per hoofdcategorie - bij Ja is indicator 06 verplichtToelichting afwijking besteding (jaar T) volgens projectplan per hoofdcategorie
Aard controle n.v.t.Aard controle D1Aard controle RAard controle RAard controle n.v.t.Aard controle n.v.t.
Indicator: A9/01Indicator: A9/02Indicator: A9/03Indicator: A9/04Indicator: A9/05Indicator: A9/06
Analyse van de lokale problematiek met betrekking tot radicalisering en extremisme en de evaluatie van de aanpak van radicalisering en extremisme;Ja€ 0 € 234.000 Nee 
Persoonsgerichte aanpak van geradicaliseerde personen;Ja€ 28.017 € 95.885 Nee 
Opbouwen, behouden en faciliteren van een netwerk van personen en organisaties die betrokken zijn bij de preventie van radicalisering;Ja€ 0 € 80.436 Nee 
Deskundigheidsbevordering en voorlichting van personen en organisaties die betrokken zijn bij de preventie van radicalisering;Ja€ 0 € 37.740 Nee 
Preventie-activiteiten gericht op specifieke kwetsbare doelgroepen;Ja€ 12.480 € 163.988 Nee 
Evalueren van de activiteiten die zijn verricht in het kader van het tegengaan van radicalisering, extremisme en terrorisme.Ja€ 0 € 25.000 Nee 
Eindverantwoording (Ja/Nee)Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)    
      
Aard controle n.v.t.Aard controle n.v.t.    
Indicator: A9/07Indicator: A9/08    
JaJa    
A12B Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen
Naam veiligheidsregioBesteding (jaar T) Besteding volgens besluit van de veiligheidsregio uitgevoerd (Ja/nee) Cumulatieve besteding (t/m jaar T)Eindverantwoording (Ja/Nee)  
Aard controle n.v.t.Aard controle RAard controle n.v.t.Aard controle n.v.t.Aard controle n.v.t. 
Indicator: A12B/01Indicator: A12B/02Indicator: A12B/03Indicator: A12B/04Indicator: A12B/05 
Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond€ 115.330 Nee€ 634.300 Ja 
A13 Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen
Besteding in (jaar T) (zelfstandige uitvoering inclusief uitvoering door andere partijen, niet zijnde medeoverheden)Zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)Correctie besteding (jaar T-1) Vanaf SiSa 2023 van toepassing i.v.m. SiSa tussen medeoverhedenCumulatieve besteding (t/m jaar T) in inclusief uitvoering door andere medeoverheden vanaf SiSa 2023Eindverantwoording (Ja/Nee)  
Aard controle RAard controle n.v.t.Aard controle RAard controle RAard controle n.v.t. 
Indicator: A13/01Indicator: A13/02Indicator: A13/03Indicator: A13/04Indicator: A13/05 
€ 405.195 Ja€ 0 € 405.195 Ja 
A14 Specifieke uitkering versterking van de lokale integrale aanpak van radicalisering, (gewelddadig) extremisme en terrorisme in 2022
Naam hoofdcategorieBestedingen (jaar T) komen overeen met activiteitenplan per hoofdcategorie (Ja/Nee)Besteding uitvoering activiteiten (jaar T) per hoofdcategorieCumulatieve besteding uitvoering activiteiten (t/m jaar T) per hoofdcategorieAfwijking t.o.v. aanvraag overeengekomen (Ja/Nee) in (jaar T) per hoofdcategorie - bij Ja is indicator 06 verplichtToelichting afwijking besteding (jaar T) volgens projectplan per hoofdcategorie
Aard controle n.v.t.Aard controle D1Aard controle RAard controle RAard controle n.v.t.Aard controle n.v.t.
Indicator: A14/01Indicator: A14/02Indicator: A14/03Indicator: A14/04Indicator: A14/05Indicator: A14/06
Analyse van de lokale problematiek met betrekking tot radicalisering en extremisme en de evaluatie van de aanpak van radicalisering en extremisme;Ja€ 142.000 € 142.000 Nee 
Persoonsgerichte aanpak van geradicaliseerde personen;Ja€ 89.208 € 89.208 Nee 
Opbouwen, behouden en faciliteren van een netwerk van personen en organisaties die betrokken zijn bij de preventie van radicalisering;Ja€ 33.175 € 33.175 Nee 
Deskundigheidsbevordering en voorlichting van personen en organisaties die betrokken zijn bij de preventie van radicalisering;Ja€ 41.002 € 41.002 Nee 
Preventie-activiteiten gericht op specifieke kwetsbare doelgroepen;Ja€ 191.410 € 191.410 Nee 
Evalueren van de activiteiten die zijn verricht in het kader van het tegengaan van radicalisering, extremisme en terrorisme.Ja€ 20.065 € 20.065 Nee 
Eindverantwoording (Ja/Nee)Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)    
      
      
Aard controle n.v.t.Aard controle n.v.t.    
Indicator: A14/07Indicator: A14/08    
JaJa    
A16 Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne
Vul in totaal cumulatief te ontvangen normbedrag per gerealiseerde plek per dag (GOO) 1 maart tot en met 14 oktober 2022 Vul in totaal cumulatief te ontvangen normbedrag per gerealiseerde plek per dag (GOO) met ingang van 15 oktober 2022 (jaar T)Vul in verschil werkelijke bestedingen ten opzichte van de gecombineerde uitkomst van A16/01 en A16/02 (jaar T) - uitzonderingsbepaling (GOO)Besteding (jaar T) tbv de transitie - uitgezonderd uitvoeringkostenBesteding (jaar T) uitvoeringskosten tbv de transitieBesteding (jaar T) uitgekeerde verstrekkingen (POO) 
      
Aard controle RAard controle RAard controle RAard controle RAard controle RAard controle R
Indicator: A16/01Indicator: A16/02Indicator: A16/03Indicator: A16/04Indicator: A16/05Indicator: A16/06
€ 35.238.700 € 6.515.583 € 9.468.136 € 6.586.206 € 1.033.728 € 3.725.577
Totaal bedrag vorderingen uitgekeerde verstrekkingen (jaar T) POO Vul in totaal te ontvangen normbedrag uitvoeringskosten per geregistreerde persoon waaraan in een maand een verstrekking is gedaan (POO) in (jaar T)Berekening totale besteding (jaar T)Cumulatieve besteding (t/m jaar T)Eindverantwoording (Ja/Nee) 
  Som indicatoren 01 t/m 08   
Aard controle RAard controle RAard controle n.v.t.Aard controle n.v.t.Aard controle n.v.t. 
Indicator: A16/07Indicator: A16/08Indicator: A16/09Indicator: A16/10Indicator: A16/11 
€ 0 € 2.017.470 € 64.585.400 € 64.585.400 Nee 
A17 Regeling specifieke uitkering voorkomen georganiseerde en ondermijnende jeugdcriminaliteit
Besteding (jaar T) Cumulatieve besteding (t/m jaar T)Project afgerond in jaar T (Ja/Nee)Eventuele toelichting als bij de vorige indicator “nee” is ingevuld  
Aard controle RAard controle n.v.t.Aard controle n.v.t.Aard controle n.v.t.  
Indicator: A17/01Indicator: A17/02Indicator: A17/03Indicator: A17/04  
€ 0 € 0 Neeeindverantwoording na 2025 (projectduur is 1-1-2022 tm 31-12-2025)  
A18B Bekostiging eerste opvang ontheemden Oekraïne door Veiligheidsregio’s (SiSa tussen medeoverheden)
Naam veiligheidsregioNaam kostensoortBesteding per kostensoort (jaar T)   
Aard controle n.v.t.Aard controle n.v.t.Aard controle R   
Indicator: A18B/01Indicator: A18B/02Indicator: A18B/03   
050617 Veiligheidsregio Rotterdam-RijnmondMeerkosten coördinerende gemeente € 924.016    
050617 Veiligheidsregio Rotterdam-RijnmondHotels/centra € 1.937.106    
050617 Veiligheidsregio Rotterdam-RijnmondOverige specifieke meerkosten € 7.069    
050617 Veiligheidsregio Rotterdam-RijnmondOverige Meerkosten € 603    
Project afgerond in jaar T? (Ja/Nee) Eventuele toelichting als bij de vorige indicator “nee” is ingevuld     
      
      
Aard controle n.v.t.Aard controle n.v.t.    
Indicator: A18B/04Indicator: A18B/05    
NeeNoodopvang loopt door in 2023    
A19 Bekostigingsregeling pilot Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen 2022
Pilot uitgevoerd (jaar T)?    (Ja/Nee)Project afgerond in jaar T? (Ja/Nee)Eventuele toelichting als bij de vorige indicator “nee” is ingevuld   
Aard controle RAard controle n.v.t.Aard controle n.v.t.   
Indicator: A19/01Indicator: A19/02Indicator: A19/03   
JaJa    
SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2022 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 9-3-2023
IndicatorIndicatorIndicatorIndicatorIndicatorIndicator
B2 Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek
Aantal (potentieel) gedupeerden die in aanmerking komt voor ondersteuning (jaar T)Cumulatief aantal (potentieel) gedupeerden die in aanmerking komt voor ondersteuning (t/m jaar T)Aantal uitgewerkte plannen van aanpak in (jaar T)Cumulatief aantal uitgewerkte plannen van aanpak (t/m jaar T)Normbedragen voor a, b, d en f (ja/nee)(vanaf 2021)Normbedragen voor e (ja/nee) (vanaf 2021)
    Nee: reeks 1 / Ja: reeks 2Nee: reeks 1/ Ja: reeks 2
      
Aard controle RAard controle n.v.t.Aard controle D2Aard controle n.v.t.Aard controle n.v.t.Aard controle n.v.t.
Indicator: B2/01Indicator: B2/02Indicator: B2/03Indicator: B2/04Indicator: B2/05Indicator: B2/06
1.74710.5772431.029NeeNee
Eindverantwoording (Ja/Nee)Reeks 1Reeks 1   
 Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel a, b, d en f (artikel 3)Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen a, b, d en f (artikel 3)   
 Keuze werkelijke kostenKeuze werkelijke kosten   
Aard controle n.v.t.Aard controle RAard controle n.v.t.   
Indicator: B2/07Indicator: B2/08Indicator: B2/09   
Nee€ 5.594.858,79€ 7.300.320,79   
Reeks 1Reeks 1Reeks 1Reeks 1Reeks 1Reeks 1
Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3)Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3)Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3)Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3)Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e met betrekking tot de kindregeling (artikel 3)Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e met betrekking tot de kindregeling (artikel 3)
Werkelijke kostenWerkelijke kostenKeuze werkelijke kostenKeuze werkelijke kostenWerkelijke kostenWerkelijke kosten
Aard controle RAard controle RAard controle RAard controle RAard controle RAard controle R
Indicator: B2/10Indicator: B2/11Indicator: B2/12Indicator: B2/13Indicator: B2/14Indicator: B2/15
€ 1.479.300€ 2.726.762€ 1.081.623€ 2.170.096€ 97.046 € 97.046
Reeks 2Reeks 2Reeks 2Reeks 2Reeks 2Reeks 2
Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden (jaar T) (artikel 3)Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerde cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3)Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak (jaar T) (artikel 3)Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3)Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten (jaar T) (artikel 3)Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3)
Keuze normbedragenKeuze normbedragenKeuze normbedragenKeuze normbedragenKeuze normbedragenKeuze normbedragen
Aard controle RAard controle RAard controle RAard controle RAard controle RAard controle R
Indicator: B2/16Indicator: B2/17Indicator: B2/18Indicator: B2/19Indicator: B2/20Indicator: B2/21
      
Reeks 2Reeks 2Reeks 2Reeks 2Totaal 
Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerden), indien nog niet eerder opgegeven (jaar T) (artikel 3)Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerden), indien nog niet eerder opgegeven (t/m jaar T) (artikel 3)Normbedrag onderdeel f x aantal driegesprekken (jaar T) (artikel 3)Normbedrag onderdeel f x aantal driegesprekken cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3)Totale verantwoording (jaar T) voor de SPUK B2 regeling 
Keuze normbedragenKeuze normbedragenKeuze normbedragenKeuze normbedragen  
Aard controle RAard controle RAard controle RAard controle RAard controle n.v.t. 
Indicator: B2/22Indicator: B2/23Indicator: B2/24Indicator: B2/25Indicator: B2/26 
    € 8.252.828 
SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2022 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 9-3-2023
IndicatorIndicatorIndicatorIndicatorIndicatorIndicator
C8 Deelproject Bestaand Rotterdams Gebied (BRG) Project Mainportontwikkeling
Besteding (jaar T) Eindverantwoording (Ja/Nee)    
Aard controle RAard controle n.v.t.    
Indicator: C8/01Indicator: C8/02    
€ 287.482 Ja    
C9 Specifieke uitkering woningbouwimpuls
ProjectnaamnummerAantal woningen waarvan bouw is gestart in (jaar T) komt overeen met fasering uit de projectaanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 05 verplichtAantal woningen waarvan de bouw gestart is cumulatief (t/m jaar T)Uitvoering WBI-maatregelen verloopt conform fasering projectaanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 05 verplichtToelichting afwijkingen in faseringen (indicatoren 02 en 04)Cumulatieve besteding (t/m jaar T)
Aard controle n.v.t.Aard controle n.v.t.Aard controle n.v.t.Aard controle n.v.t.Aard controle n.v.t.Aard controle D2
Indicator: C9/01Indicator: C9/02Indicator: C9/03Indicator: C9/04Indicator: C9/05Indicator: C9/06
Noordrand Zuiderpark / 2020-0000079886Nee137NeeStart bouw: er zijn in 2022 meer woningen gestart met bouwen dan in de aanvraag was aangegeven. Maatregelen: de maatregel verplaatsing Humanitas heeft eerder plaatgevonden dan was gefaseerd (in 2021), dit is gemeld. Derhalve loopt de realisatie van de maatregelen niet meer gelijk aan de initiele planning. Voor de overige maatregelen proberen we de uitvoer gelijk op te laten lopen met de realisatie van de woningbouw waar mogelijk.€ 13.251.212
Feyenoord City / 2020-0000079786Nee0NeeMet BZK is de situatie besproken die ontstaan is door de uitspraak van de Raad van State. De uitspraak van de RvS om het bestemmingsplan Feyenoord City te vernietigen. Door deze uitspraak vertraagd de startbouw van de eerste woningen. Hierdoor zal de planning om binnen 3 jaar na beschikking van de subsidie te starten met het bouwen van de eerste woningen niet behaald worden. Dit zal met ongeveer een jaar vertragen. Met BZK is afgesproken dat er in Q1 2023 een nieuwe planning zal worden ingediend bij BZK. Dit om goedkeuring te krijgen op het later starten van de bouw van de woningen. € 17.175.250
Codrico Ontwikkeling 2021-0000093292Ja0Ja € 1.011.317
Merwehaven 2022-0000095972 Ja0Ja € 7.478.916
Kopie projectnaam/ nummerCumulatieve opbrengsten (t/m jaar T) Prijscategorieën woningen komen overeen met projectaanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 10 verplichtToelichting afwijking(en) prijscategorieën woningenAantal betaalbare woningen waarvan de bouw gestart is cumulatief (t/m jaar T)Eindverantwoording/ project afgerond (ja/nee)
      
Aard controle n.v.t.Aard controle D2Aard controle n.v.t.Aard controle n.v.t.Aard controle n.v.t.Aard controle n.v.t.
Indicator: C9/07Indicator: C9/08Indicator: C9/09Indicator: C9/10Indicator: C9/11Indicator: C9/12
Noordrand Zuiderpark / 2020-0000079886€ 25.000 Ja 137Nee
Feyenoord City / 2020-0000079786€ 0 Ja 0Nee
Codrico Ontwikkeling 2021-0000093292€ 836.305 Ja 0Nee
Merwehaven 2022-0000095972€ 1.156.190 Ja 0Nee
C10 Tijdelijk besluit specifieke uitkering verbetering digitale dienstverlening
Besteding (jaar T) ten laste van RijksmiddelenCumulatieve besteding (t/m jaar T) vanaf verantwoordingsjaar 2020 tot einde looptijdProject afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) Besteding (jaar T) (gedeeltelijk) verantwoord o.b.v. voorlopige toekenningen? (Ja/Nee)Toelichting op niet-afgeronde projecten 
Aard controle RAard controle n.v.t.Aard controle n.v.t.Aard controle n.v.t.Aard controle n.v.t. 
Indicator: C10/01Indicator: C10/02Indicator: C10/03Indicator: C10/04Indicator: C10/05 
€ 0 € 145.635 JaNeenvt 
€ 84.303 € 198.416 JaNeenvt 
C30 Specifieke uitkeringen proeftuinen aardgasvrije wijken 2e ronde
Besteding (jaar T) ten laste van RijksmiddelenCumulatieve bestedingen (t/m jaar T) te laste van RijksmiddelenAantal (t/m jaar T) aardgasvrij gemaakte bestaande woningen en andere gebouwen in de wijkAantal (t/m jaar T) aardgasvrij-readygemaakte bestaande woningen en andere gebouwen in de wijkAanvraag is volgens plan/aanvraag uitgevoerd (Ja/Nee)Eventuele toelichting op niet volgens plan/aanvraag uitgevoerde projecten 
Aard controle RAard controle n.v.t.Aard controle D2Aard controle D2Aard controle n.v.t.Aard controle n.v.t.
Indicator: C30/01Indicator: C30/02Indicator: C30/03Indicator: C30/04Indicator: C30/05Indicator: C30/06
€ 31.173 € 161.058 360 0 Ja  
Eindverantwoording (Ja/Nee)      
Aard controle n.v.t.     
Nee     
C31 Regeling vaststelling regels verstrekken eenmalige specifieke uitkering aan gemeenten huisvesting kwetsbare doelgroepen 
Besteding (jaar T)Cumulatieve besteding (t/m jaar T)Besteding (jaar T) aan projecten die niet zijn opgenomen in de toezeggingEventuele toelichting op niet volgens plan/aanvraag uitgevoerde projectenEindverantwoording (Ja/Nee) 
Aard controle RAard controlen n.v.t.Aard controle n.v.t.Aard controle n.v.t.Aard controle n.v.t. 
Indicator: C31/01Indicator: C31/02Indicator: C31/03Indicator: C31/04Indicator: C31/05 
€ 219.377 € 219.377 € 140.013 Per brief toestemming ontvangen om bedrag later uit te geven aan project Beverwaard.Nee 
C32 Regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen
Beschikkingsnummer /naamBesteding (jaar T)Cumulatieve besteding (t/m jaar T)Start bouwactiviteiten uiterlijk 31 augustus 2022 (Ja/Nee)Toelichting (verplicht als bij start bouwactiviteiten (indicator 04) 'Nee' is ingevuld)Eindverantwoording (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t.Aard controle RAard controle n.v.t.Aard controle D2Aard controle n.v.t.Aard controle n.v.t.
Indicator: C32/01Indicator: C32/02Indicator: C32/03Indicator: C32/04Indicator: C32/05Indicator: C32/06
SUVIS21-00773183€ 1.556 € 1.556 NeeBouwactiviteiten gestart 1 september 2022. Uitstel start toegekend tot en met 1 september 2022.Nee
SUVIS21-00791794€ 370.719 € 370.719 Ja Nee
SUVIS21-00774051€ 1.626 € 1.626 NeeBouwactiviteiten gestart 6 september 2022. Uitstel start toegekend tot en met 6 september 2022.Nee
SUVIS21-00896233€ 331.090 € 331.090 Ja Nee
SUVIS21-00797682€ 117.889 € 117.889 Ja Nee
SUVIS21-01021370€ 22.807 € 33.381 Ja Nee
SUVIS21-00797692€ 9.743 € 164.259 Ja Nee
SUVIS21-00804028€ 5.879 € 158.408 Ja Nee
SUVIS21-00874325€ 124.454 € 124.454 Ja Nee
SUVIS21-00874337€ 7.100 € 7.100 NeeBouwactiviteiten gestart 15 december 2022. Formeel uitstel aangevraagd tot 15-12-2022 voor de start op 27-1-2023 bij RVO.Nee
SUVIS21-01217751€ 0 € 0 NeeUitstel start bouwactiviteiten toegekend tot en met 31 december 2022.Nee
SUVIS21-01621932€ 1.270 € 88.050 Ja Nee
SUVIS21-01243980€ 421 € 10.610 Ja Nee
SUVIS-21-2-02282391€ 0 € 0 NeeUitstel start bouwactiviteiten toegekend tot en met 31 december 2022.Nee
SUVIS-21-2-02282397€ 0 € 0 NeeUitstel start bouwactiviteiten toegekend tot en met 31 december 2022.Nee
SUVIS21-2-02339219€ 0 € 0 NeeUitstel start bouwactiviteiten toegekend tot en met 31 december 2022.Nee
SUVIS21-2-02339832€ 0 € 0 NeeUitstel start bouwactiviteiten toegekend tot en met 31 december 2022.Nee
SUVIS21-2-02339844€ 0 € 0 NeeUitstel start bouwactiviteiten toegekend tot en met 31 december 2022.Nee
SUVIS21-2-02340016€ 0 € 0 NeeUitstel start bouwactiviteiten toegekend tot en met 31 december 2022.Nee
SUVIS21-2-02340029€ 0 € 0 NeeUitstel start bouwactiviteiten toegekend tot en met 31 december 2022.Nee
SUVIS21-2-02340911€ 0 € 0 NeeUitstel start bouwactiviteiten toegekend tot en met 31 december 2022.Nee
SUVIS21-2-02341011€ 0 € 0 NeeUitstel start bouwactiviteiten toegekend tot en met 31 december 2022.Nee
SUVIS21-2-02385400€ 0 € 0 NeeHet bestuur heeft aangegeven dat na overleg met de gemeente en een ander schoolbestuur de beoogde renovatie niet op korte termijn door kan gaan. Er kan niet aan de verplichtingen uit de beschikking t.a.v. de start van de bouwactiviteiten voldaan worden.Nee
SUVIS21-2-02401174€ 165.625 € 165.625 Ja Nee
SUVIS21-2-02385148€ 52.082 € 52.082 Ja Nee
SUVIS21-2-02385327€ 78.008 € 78.008 Ja Nee
SUVIS21-2-02670877€ 42.000 € 42.000 Ja Nee
SUVIS21-2-02703520€ 0 € 0 NeeUitstel start bouwactiviteiten toegekend tot en met 31 december 2022.Nee
SUVIS21-01108500€ 26.944 € 26.944 Ja Nee
SUVIS21-2-02712296€ 185.712 € 185.712 Ja Nee
SUVIS21-2-02401425€ 0 € 0 NeeUitstel start bouwactiviteiten toegekend tot en met 31 december 2022.Nee
SUVIS21-2-02401569€ 0 € 0 NeeUitstel start bouwactiviteiten toegekend tot en met 31 december 2022.Nee
SUVIS21-2-02703721€ 887 € 887 Ja Nee
SUVIS21-00766478€ 1.307 € 1.307 Ja Nee
SUVIS21-00791716€ 0 € 0 NeeUitstel start bouwactiviteiten toegekend tot en met 31 december 2022.Nee
SUVIS21-00791800€ 11.303 € 11.303 NeeUitstel start bouwactiviteiten toegekend tot en met 30 december 2022.Nee
SUVIS21-00791820€ 150.000 € 150.000 Ja Nee
SUVIS21-00792261€ 20.511 € 20.511 NeeUitstel start bouwactiviteiten 31-12-2022 toegekendNee
SUVIS21-00792732€ 20.511 € 20.511 NeeUitstel start bouwactiviteiten 31-12-2022 toegekendNee
SUVIS21-00792745€ 60.148 € 60.148 Ja Nee
SUVIS21-00801063€ 43.160 € 54.971 Ja Nee
SUVIS21-00801071€ 150.000 € 150.000 Ja Nee
SUVIS21-2-03061739€ 0 € 0 NeeUitstel start bouwactiviteiten 31-12-2022 toegekendNee
SUVIS21-2-03062075€ 0 € 0 NeeUitstel start bouwactiviteiten 31-12-2022 toegekendNee
SUVIS21-2-03070485€ 249.019 € 249.019 Ja Nee
Kopie Beschikkingsnummer/NaamZijn de begrotingsposten waarvoor een uitkering is aangevraagd uitgevoerd? (Ja/Nee/N.v.t.)Toelichting (verplicht als bij indicator 08 nee is ingevuld)   
      
      
Aard controle n.v.t.Aard controle D2Aard controle n.v.t.   
Indicator: C32/07Indicator: C32/08Indicator: C32/09   
SUVIS21-00773183Nee De werkzaamheden zijn begonnen in 2022 en deels zijn de begrotingsposten uitgevoerd   
SUVIS21-00791794Nee De werkzaamheden zijn begonnen in 2022 en deels zijn de begrotingsposten uitgevoerd   
SUVIS21-00774051Nee De werkzaamheden zijn begonnen in 2022 en deels zijn de begrotingsposten uitgevoerd   
SUVIS21-00896233Nee De werkzaamheden zijn voortgezet in 2022 en deels zijn de begrotingsposten uitgevoerd   
SUVIS21-00797682JaDe eindverantwoording is toegezonden, echter de vereiste controleverklaring van de accountant ontbrak. Deze is 30 december 2022 uitgevraagd bij het bestuur. Na ontvangst daarvan kan de bijdrage definitief vastgesteld worden.    
SUVIS21-01021370Nee De werkzaamheden zijn voortgezet in 2022 en deels zijn de begrotingsposten uitgevoerd   
SUVIS21-00797692Nee De werkzaamheden zijn voortgezet in 2022 en deels zijn de begrotingsposten uitgevoerd   
SUVIS21-00804028Nee De werkzaamheden zijn voortgezet in 2022 en deels zijn de begrotingsposten uitgevoerd   
SUVIS21-00874325JaDe eindverantwoording met accountantsverklaring is binnengekomen. Deze bevindt zich nog in het controleproces.   
SUVIS21-00874337Nee De werkzaamheden zijn in december 2022 begonnen en deels zijn de begrotingsposten uitgevoerd. Het uitstelverzoek tot start van de fysieke werkzaamheden tot december 2022 i.p.v. 31-08-2022 is 27 januari 2023 ingediend. Het bestuur was onbereikbaar in de kerstvakantie.   
SUVIS21-01217751Nee Uitstelverzoek toegekend tot 31-12-2022   
SUVIS21-01621932JaEindverantwoording met controleverklaring is binnengekomen. Deze bevindt zich nog in het controleproces.   
SUVIS21-01243980JaHet ontbrekende stuk bij de  eindverantwoording is december 2022 binnengekomen. De definitieve bijdrage dient nog vastgesteld te worden.   
SUVIS-21-2-02282391Nee Uitstelverzoek toegekend tot 31-12-2022   
SUVIS-21-2-02282397Nee Uitstelverzoek toegekend tot 31-12-2022   
SUVIS21-2-02339219Nee Uitstelverzoek toegekend tot 31-12-2022   
SUVIS21-2-02339832Nee Uitstelverzoek toegekend tot 31-12-2022   
SUVIS21-2-02339844Nee Uitstelverzoek toegekend tot 31-12-2022   
SUVIS21-2-02340016Nee Uitstelverzoek toegekend tot 31-12-2022   
SUVIS21-2-02340029Nee Uitstelverzoek toegekend tot 31-12-2022   
SUVIS21-2-02340911Nee Uitstelverzoek toegekend tot 31-12-2022   
SUVIS21-2-02341011Nee Uitstelverzoek toegekend tot 31-12-2022   
SUVIS21-2-02385400Nee De geplande renovatie kan door een dispuut met de gemeente en een ander schoolbestuur niet volgens plan plaatsvinden. Er kan niet aan de verplichtingen van de specifieke uitkering worden voldaan. De gemeente gaat het geld om die reden terugvorderen bij het schoolbestuur. Het bestuur is hier telefonisch van op de hoogte gebracht.   
SUVIS21-2-02401174Nee Werkzaamheden gestart in 2022 en begrotingsposten deels uitgevoerd.   
SUVIS21-2-02385148Nee Werkzaamheden gestart in 2022 en begrotingsposten deels uitgevoerd.   
SUVIS21-2-02385327Nee Werkzaamheden gestart in 2022 en begrotingsposten deels uitgevoerd.   
SUVIS21-2-02670877Nee Werkzaamheden gestart in 2022 en begrotingsposten deels uitgevoerd.   
SUVIS21-2-02703520Nee Uitstelverzoek toegekend tot 31-12-2022   
SUVIS21-01108500Nee Werkzaamheden gestart in 2022 en begrotingsposten deels uitgevoerd.   
SUVIS21-2-02712296Nee Werkzaamheden gestart in 2022 en begrotingsposten deels uitgevoerd.   
SUVIS21-2-02401425Nee Uitstelverzoek toegekend tot 31-12-2022   
SUVIS21-2-02401569Nee Uitstelverzoek toegekend tot 31-12-2022   
SUVIS21-2-02703721Nee Werkzaamheden gestart in 2022 en begrotingsposten deels uitgevoerd.   
SUVIS21-00766478Nee Werkzaamheden gestart in 2022 en begrotingsposten deels uitgevoerd.   
SUVIS21-00791716Nee Uitstelverzoek toegekend tot 31-12-2022   
SUVIS21-00791800Nee Werkzaamheden gestart in 2022 en begrotingsposten deels uitgevoerd.   
SUVIS21-00791820JaDe werkzaamheden zijn uitgevoerd en verantwoord. De accountantsverklaring moet nog binnenkomen voor de vaststelling van de definitieve bijdrage.    
SUVIS21-00792261Nee Werkzaamheden gestart in 2022 en begrotingsposten deels uitgevoerd.   
SUVIS21-00792732Nee Werkzaamheden gestart in 2022 en begrotingsposten deels uitgevoerd.   
SUVIS21-00792745Nee Werkzaamheden gestart in 2022 en begrotingsposten deels uitgevoerd.   
SUVIS21-00801063Nee De werkzaamheden zijn voortgezet in 2022 en deels zijn de begrotingsposten uitgevoerd   
SUVIS21-00801071JaDe werkzaamheden zijn uitgevoerd en verantwoord. De accountantsverklaring moet nog binnenkomen voor de vaststelling van de definitieve bijdrage.    
SUVIS21-2-03061739Nee Uitstelverzoek toegekend tot 31-12-2022   
SUVIS21-2-03062075Nee Uitstelverzoek toegekend tot 31-12-2022   
SUVIS21-2-03070485JaDe werkzaamheden zijn uitgevoerd en verantwoord. De accountantsverklaring moet nog binnenkomen voor de vaststelling van de definitieve bijdrage.    
C41B Regeling specifieke uitkering flexibele inzet woningbouw
Hieronder per regel één provincie(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die provincie invullenBesteding (jaar T) aan flexibele ondersteuning, capaciteit en expertise Cumulatieve besteding (t/m jaar T) aan flexibele ondersteuning capaciteit en expertise Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T)Aantal projecten dat (in jaar T) is geholpen met middelenAantal projecten dat cumulatief (t/m jaar T) is geholpen met middelen 
Aard controle n.v.t.Aard controle RAard controle n.v.t.Aard controle RAard controle n.v.t.Aard controle n.v.t.
Indicator: C41B/01Indicator: C41B/02Indicator: C41B/03Indicator: C41B/04Indicator: C41B/05Indicator: C41B/06
030008 Provincie Zuid-Holland€ 20.760 € 20.760 € 0 44
Kopie provinciecodeCumulatief aantal (t/m jaar T) woningen dat in deze projecten wordt gerealiseerd Eindverantwoording (Ja/Nee)    
Aard controle n.v.t.Aard controle n.v.t.Aard controle n.v.t.   
Indicator: C41B/07Indicator: C41B/08Indicator: C41B/09   
030008 Provincie Zuid-Holland0Nee   
C43 Regeling reductie energiegebruik woningen
Beschikkingsnummer/naamBesteding (jaar T)Cumulatieve besteding (t/m jaar T)Aantal bereikte woningenToelichtingEindverantwoording (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t.Aard controle RAard controle RAard controle D1Aard controle n.v.t.Aard controle n.v.t.
Indicator: C43/01Indicator: C43/02Indicator: C43/03Indicator: C43/04Indicator: C43/05Indicator: C43/06
RREW2020-00450034€ 3.179.750 € 3.182.250 32.472Er zijn 1528 woningen minder bereikt dan gepland en waarvoor subsidie is aangevraagd en ontvangen. Dit betreft een subsidiewaarde van € 149.744 (1528 x 90 [advies incl btw] + 1528 x 8,00 [overhead]) Ja
Totaal aantal bereikte huurwoningenIs minstens 70% van de uitgekeerde specifieke uitkering bestemd voor activiteiten als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder a, b of c van de regeling (Ja/Nee)?     
Aard controle D1Aard controle n.v.t.    
Indicator: C43/07Indicator: C43/08    
28.019Ja    
C47 Volkshuisvesting
DeelplannaamAantal woningen waarvan de herstructurering gestart is in (jaar T)Aantal woningen waarvan de herstructurering gestart is (t/m jaar T)Aantal volledig gerealiseerde geherstructureerde woningen (inclusief labelstappen) (t/m jaar T)Besteding (jaar T) - per deelplanCumulatieve besteding (t/m jaar T) per deelplan - inclusief uitvoering door derden vanaf sisa 2022
Aard controle n.v.t.Aard controle n.v.tAard controle n.v.t.Aard controle n.v.t.Aard controle RAard controle R
Indicator: C47/01Indicator: C47/02Indicator: C47/03Indicator: C47/04Indicator: C47/05Indicator: C47/06
Deelplan Algemeen + hand in hand Hillesluis41410€ 0 € 0
Oud-Charlois en Tarwewijk1381380€ 461.250 € 461.250
Carnisse 1921926€ 5.252.938 € 5.339.379
Kopie deelplannaamTotale opbrengsten (jaar T) per deelplanCumulatieve opbrengsten (t/m jaar T) per deelplan - inclusief uitvoering door derden vanaf sisa 2022Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T) per deelplan  
Aard controle n.v.t.Aard controle RAard controle RAard controle R  
Indicator: C47/07Indicator: C47/08Indicator: C47/09Indicator: C47/10  
Deelplan Algemeen + hand in hand Hillesluis€ 0 € 0 € 196.016   
Oud-Charlois en Tarwewijk€ 0 € 0 € 0   
Carnisse € 43.794 € 43.794 € 1.815.451   
Zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)Eindverantwoording (Ja/Nee)    
Aard controle n.v.t.Aard controle n.v.t.    
Indicator: C47/11Indicator: C47/12    
JaNee    
C51 Aardgasvrije wijken i.h.k.v. het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ)
Besteding proceskosten over totale aanvraag (blok 3 uit begroting) (jaar T)Cumulatieve proceskosten over totale aanvraag (blok 3 uit begroting) (t/m jaar T)Aanvraag is volgens plan/aanvraag uitgevoerd (Ja/Nee) (Indicator 04 verplicht als hier Nee wordt ingevuld) Eventuele toelichting op niet volgens plan/aanvraag uitgevoerde projectenBesteding proceskosten over totale aanvraag (jaar T)Eindverantwoording (Ja/Nee)
Aard controle RAard controle n.v.t.Aard controle n.v.t.Aard controle n.v.t.Aard controle n.v.t.Aard controle n.v.t.
Indicator: C51/01Indicator: C51/02Indicator: C51/03Indicator: C51/04Indicator: C51/05Indicator: C51/06
€ 27.109 € 27.109 Ja € 0 Nee
ProjectnaamBesteding activiteiten (blok 1 begroting) (jaar T)Cumulatieve besteding activiteiten (blok 1 begroting) (t/m jaar T) Onrendabele kosten (blok 2 begroting) (jaar T)Cumulatieve onrendabele kosten (blok 2 begroting) (t/m jaar T)Kosten zijn aantoonbaar niet besteed aan afspraken die voortkomen uit de regeling aardgasvrije wijken (ja/nee)
Aard controle n.v.t.Aard controle RAard controle n.v.t.Aard controle RAard controle n.v.t.Aard controle D
Indicator: C51/07Indicator: C51/08Indicator: C51/09Indicator: C51/10Indicator: C51/11Indicator: C51/12
Pendrecht€ 0 € 0 € 0 € 0 nvt
Reyenoord€ 0 € 0 € 0 € 0 nvt
NPRZ buiten de gebiedsaanpakken€ 78.550 € 78.550 00Ja
C55 Aanpak energiearmoede 
Het aantal huishoudens in huurwoningen aan wie energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekeningBesteding (jaar T) van de onder indicator 01 gemoeide kostenCumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 01 gemoeide kostenHet aantal huishoudens in koopwoningen aan wie energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekeningBesteding (jaar T) van de onder indicator 04 gemoeide kostenCumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 04 gemoeide kosten
Aard controle n.v.t.Aard controle RAard controle n.v.t.Aard controle n.v.t.Aard controle RAard controle n.v.t.
Indicator: C55/01Indicator: C55/02Indicator: C55/03Indicator: C55/04Indicator: C55/05Indicator: C55/06
1.544€ 618.545 € 618.545 47€ 17.266 € 17.266
Het aantal huishoudens dat ondersteuning –bijvoorbeeld via advies aan huis- heeft gekregen in de vorm van advies over vermindering van het energiegebruik voor zijn specifieke  woningen waar de bewoner direct zijn/haar energieverbruik mee heeft kunnen verminderen.Besteding (jaar T) van de onder indicator 07 gemoeide kostenCumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 07 gemoeide kosten   
Aard controle n.v.t.Aard controle RAard controle n.v.t.   
Indicator: C55/07Indicator: C55/08Indicator: C55/09   
1.083€ 3.000 € 3.000    
Het aantal kleine gasbesparende maatregelen (w.o. radiatorfolie en tochtstrips) Het aantal kleine elektriciteitsbesparende maatregelen (w.o. LED-lampen)Het aantal grote(re) gasbesparende maatregelen (w.o. dakisolatie, vloerisolatie, spouwmuurisolatie etc.)Het aantal grote(re) elektriciteitsbesparende maatregelen (w.o. vervangen koelkasten, wasmachines etc.)Het aantal gegeven adviezen met directe verlaging energieverbruik/energierekening tot gevolg. Het aantal overige energierekening verlagende maatregelen
Aard controle n.v.t.Aard controle n.v.t.Aard controle n.v.t.Aard controle n.v.t.Aard controle n.v.t.Aard controle n.v.t.
Indicator: C55/10Indicator: C55/11Indicator: C55/12Indicator: C55/13Indicator: C55/14Indicator: C55/15
4.6612.1130464300
C56 Regeling huisvesting aandachtsgroepen
BeschikkingsnummerProjectnaam  Besteding (jaar T) per projectCumulatieve bestedingen (t/m jaar T) -  per projectAantal woonruimten en verblijfsruimten waarvan de werkzaamheden zijn gestart in (jaar T)Aantal volledig gerealiseerde woonruimten en verblijfsruimten (t/m jaar T)
Aard controle n.v.t.Aard controle n.v.tAard controle RAard controle RAard controle n.v.t.Aard controle n.v.t.
Indicator: C56/01Indicator: C56/02Indicator: C56/03Indicator: C56/04Indicator: C56/05Indicator: C56/06
RHA2021-02301107Beverwaard meewoonstudenten€ 0 € 0 00
RHA2021-02327979Hoek van Holland (Stichting
Ontmoeting)
€ 0 € 0 00
RHA2021-02327991Talingstraat€ 0 € 0 00
RHA2021-02329052Doorstroom Rotterdam€ 0 € 0 00
RHA2021-02330987Flexwonen Nesselande€ 0 € 0 00
RHA2021-02334157Flexwonen Ijsselmonde€ 0 € 0 00
Kopie Projectnaam  Opbrengsten jaar TCumulatieve opbrengsten (t/m jaar T)Opgevoerde kostenactiviteiten zoals opgenomen in de aanvraag zijn onveranderd (t/m jaar T) (Ja/Nee)De uitvoering loopt volgens de planning (ja/nee)Zelfstandige uitvoering (ja/nee)
Aard controle n.v.t.Aard controle RAard controle RAard controle RAard controle n.v.t.Aard controle n.v.t.
Indicator: C56/07Indicator: C56/08Indicator: C56/09Indicator: C56/10Indicator: C56/11Indicator: C56/12
Beverwaard meewoonstudenten€ 0 € 0 JaNeeJa
Hoek van Holland (Stichting
Ontmoeting)
€ 0 € 0 JaNeeJa
Talingstraat€ 0 € 0 JaNeeJa
Doorstroom Rotterdam€ 0 € 0 JaNeeJa
Flexwonen Nesselande€ 0 € 0 JaNeeJa
Flexwonen Ijsselmonde€ 0 € 0 JaNeeJa
Eindverantwoording (Ja/Nee) Zijn binnen twee jaar na de datum van toekenning van de uitkering onomkeerbare stappen gezet?    
Aard controle n.v.t.Aard controle n.v.t.    
Indicator: C56/13Indicator: C56/14    
NeeJa    
C62 Specifieke uitkering aan gemeenten voor de bekostiging van de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen van gedupeerden door de toeslagenaffaire
Gederfde opbrengsten
(jaar T) die voortvloeien uit het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen
Eindverantwoording (Ja/Nee)    
Aard controle RAard controle n.v.t.    
Indicator: C62/03Indicator: C62/04    
€ 458.490 Nee    
C64 Tijdelijke capaciteit of externe expertise 14 grootschalige woningbouwgebieden
Besteding (jaar T) ten laste van RijksmiddelenCumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van RijksmiddelenEindverantwoording (Ja/Nee)   
Aard controle RAard controle n.v.t.Aard controle n.v.t.   
Indicator: C64/01Indicator: C64/02Indicator: C64/03   
€ 90.775 € 90.775 Nee   
C74 Regiodeal Rotterdam-Zuid
Totaal ontvangen RijksbijdrageTotaal beschikbaar t.o.v. ontvangen RijksbijdrageToelichtingEindverantwoording (Ja/Nee)  
Aard controle n.v.t.Aard controle n.v.t.Aard controle n.v.t.Aard controle n.v.t.  
Indicator: C74/01Indicator: C74/02Indicator: C74/03Indicator: C74/04  
€ 106.000.000€ 75.835.091 Nee  
Betreft pijlerTotale verplichting (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen per pijlerDe besteding in (2019) ten laste van Rijksmiddelen (prestatie) per pijlerDe besteding in (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen (prestatie) per pijler  
Aard controle n.v.t.Aard controle n.v.t.Aard controle D2Aard controle R  
Indicator: C74/05Indicator: C74/06Indicator: C74/07Indicator: C74/08  
School€ 0 € 3.049.024 € 8.404.567   
Werk€ 0 € 6.270.000 € 5.684.538   
Wonen€ 0 € 2.522.722 € 3.510.048   
Cultuur€ 40.167 € 500.025 € 223.985   
Betreft pijlerCumulatieve besteding per pijler (t/m jaar T)Cofinanciering (jaar T)Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T)  
Aard controle n.v.t.Aard controle n.v.t.Aard controle n.v.t.Aard controle n.v.t.  
Indicator: C74/09Indicator: C74/10Indicator: C74/11Indicator: C74/12  
School€ 29.100.000 € 9.141.330 € 30.460.708   
Werk€ 21.636.026 € 5.608.629 € 24.905.677   
Wonen€ 18.475.695 € 5.511.769 € 16.371.515   
Cultuur€ 1.802.508 € 175.920 € 744.111   
C87 Specifieke uitkering continuering dagprogrammering NPRZ
Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen aan dagprogrammering NPRZEindverantwoording (Ja/Nee)     
Aard controle RAard controle n.v.t.    
Indicator: C87/01Indicator: C87/02    
€ 0 Nee    
C209 Meerjarige regeling voor huisvesting aandachtsgroepen
BeschikkingsnummerProjectnaam  Besteding (jaar T) per projectCumulatieve bestedingen (t/m jaar T) -  per projectCumulatieve opbrengsten (t/m jaar T) -  per projectAantal woonruimten waarvan de werkzaamheden zijn gestart in (jaar T)
Aard controle n.v.t.Aard controle n.v.tAard controle RAard controle n.v.t.Aard controle D2Aard controle n.v.t.
Indicator: C209/01Indicator: C209/02Indicator: C209/03Indicator: C209/04Indicator: C209/05Indicator: C209/06
RHA2022-03340518Fexwonen Toepad€ 0 € 0 € 0 0
Kopie Projectnaam  Aantal volledig gerealiseerde woonruimten (t/m jaar T)De uitvoering loopt volgens de planning (ja/nee)Zelfstandige uitvoering (ja/nee)  
Aard controle n.v.t.Aard controle n.v.t.Aard controle n.v.t.Aard controle R.  
Indicator: C209/07Indicator: C209/08Indicator: C209/09Indicator: C209/10  
Fexwonen Toepad0JaJa  
Eindverantwoording (Ja/Nee)      
Aard controle n.v.t.     
Indicator: C209/11     
Nee     
SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2022 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 9-3-2023
IndicatorIndicatorIndicatorIndicatorIndicatorIndicator
D1 Regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten
Besteding (jaar T)Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)Eindverantwoording (Ja/Nee)    
Aard controle RAard controle RAard controle n.v.t.   
Indicator: D1/01Indicator: D1/02Indicator: D1/03   
€ 0 € 1.364.620 Nee   
D8 Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB)
Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 159, eerste lid WPO) Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 158 WPO) Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 160 WPO)  Correctie besteding (jaar T-1) Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) 
Aard controle RAard controle RAard controle RAard controle RAard controle R 
Indicator: D8/01Indicator: D8/02Indicator: D8/03Indicator: D8/04Indicator: D8/05 
35.635.642 € 16.511.418 € 1.000 € 0 € 10.084.989  
Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullenAan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullenAan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid In 2022 opgebouwde reserve om mee te nemen naar volgende vierjarige periode 
 Bedrag BedragBedrag 
      
Aard controle n.v.t.Aard controle RAard controle n.v.t.Aard controle RAard controle R 
Indicator: D8/06Indicator: D8/07Indicator: D8/08Indicator: D8/09Indicator: D8/10 
 € 0  € 0 € 13.699.500  
D10 Volwasseneneducatie
Verstrekte uitkering (jaar T) (inclusief eventuele prijsbijstelling)Reservering educatie voorgaand jaar (jaar T-1) [beschikking OCW] Totaal beschikbare middelen educatie (jaar T)Besteding (jaar T) van educatieReservering besteding van educatie in (jaar T) voor volgend kalenderjaar (jaar T+1 )Onttrekking besteding van educatie in (jaar T) van volgend kalenderjaar (jaar T+1 )
Aard controle RAard controle RAard controle RAard controle RAard controle RAard controle R
Indicator: D10/01Indicator: D10/02Indicator: D10/03Indicator: D10/04Indicator: D10/05Indicator: D10/06
€ 8.418.541 € 59.077 € 8.477.618 € 7.716.995 € 760.623 € 0
D11 Regeling specifieke uitkering extra financiële middelen RMC-functie
Besteding (jaar T) contact gemeenteCumulatieve besteding (t/m jaar T)Eindverantwoording (Ja/Nee)   
Aard controle RAard controle n.v.t.Aard controle n.v.t.   
Indicator: D11/01Indicator: D11/02Indicator: D11/03   
€ 0 € 37.380 Nee   
D12 Regionale meld- en coördinatiefunctie
Besteding (jaar T) contactgemeente Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)Eindverantwoording (Ja/Nee)   
Aard controle RAard controle RAard controle n.v.t.   
Indicator: D12/01Indicator: D12/02Indicator: D12/03   
€ 2.585.863 € 47.883 Nee   
D12A Regionaal programma voortijdig schoolverlaten
Besteding (jaar T) contactgemeenteBesteding aan contactschool (jaar T)Totale besteding (jaar T) van educatie (automatisch ingevuld)Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)Eindverantwoording (Ja/Nee) 
Aard controle RAard controle RAard controle n.v.t.Aard controle RAard controle n.v.t. 
Indicator: D12A/01Indicator: D12A/02Indicator: D12A/03Indicator: D12A/04Indicator: D12A/05 
€ 1.406.966 € 313.384 € 1.720.350 € 0 Nee 
D14 Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen
Besteding (jaar T) maatregelen artikel 3, lid 2, a t/m e samen opgeteldBesteding (jaar T) voor tijdelijke extra huur van bestaande huisvesting indien deze extra huisvesting nodig is voor de uitvoering van maatregelen die scholen of gemeenten in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs nemenBesteding (jaar T) voor ambtelijke capaciteit van de gemeente of inkoop van expertise voor de uitvoering van het Nationaal Programma OnderwijsCorrectie besteding (jaar T-1) Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) 
Aard controle RAard controle RAard controle RAard controle RAard controle R 
Indicator: D14/01Indicator: D14/02Indicator: D14/03Indicator: D14/04Indicator: D14/05 
2.640.271,00 0,00 919.874,00 0,00 2.751.615,00  
Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullenAan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma OnderwijsHieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullenVan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs  
Aard controle n.v.t.Aard controle RAard controle n.v.t.Aard controle R  
Indicator: D14/06Indicator: D14/07Indicator: D14/08Indicator: D14/09  
 € 0  € 0   
D19 Tijdelijke onderwijshuisvesting ontheemden
Besteding ten laste van Rijksmiddelen (jaar T)Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen(t/m jaar T)Eindverantwoording (Ja/Nee)   
Aard controle RAard controle n.v.t.Aard controle n.v.t.   
Indicator: D19/01Indicator: D19/02Indicator: D19/03   
€ 402.470 € 402.470 Nee   
D21 Specifieke uitkering Impuls Jongerencultuur
Naam instelling of samenwerkingsverband Besteding (jaar T) per instelling of samenwerkingsverbandCumulatieve besteding (t/m jaar T) per instelling of samenwerkingsverband Eindverantwoording (Ja/Nee)Eventuele toelichting  
Aard controle n.v.t.Aard controle RAard controle RAard controle n.v.t.Aard controle n.v.t. 
Indicator: D21/01Indicator: D21/02Indicator: D21/03Indicator: D21/04Indicator: D21/05 
N.v.t.€ 0 € 0 Nee  
SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2022 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 9-3-2023
IndicatorIndicatorIndicatorIndicatorIndicatorIndicator
E3 Subsidieregeling sanering verkeerslawaai
Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatieBesteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen Overige bestedingen (jaar T) Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komtCorrectie over besteding (t/m jaar T)Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen           
Aard controle n.v.t.Aard controle RAard controle RAard controle RAard controle RAard controle R     
Indicator: E3/01Indicator: E3/02Indicator: E3/03Indicator: E3/04Indicator: E3/05Indicator: E3/06
576.267.01€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0
576.232.01€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0
2019.049.03€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0
2019.045.03€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0
2019.071.03€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0
2019.042.03€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0
2019.040.03€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0
2019.047.03€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0
2019.046.03€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0
2019.041.03€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0
2019.044.03€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0
576.267.03€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0
576.232.03€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0
576.235.03€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0
2019.050.03€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0
2019.048.03€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0
2019.051.03€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0
2019.052.03€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Kopie beschikkingsnummerCumulatieve bestedingen ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T)Cumulatieve overige bestedingen (t/m jaar T)Cumulatieve Kosten ProRail (t/m jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van RijksmiddelenCorrectie over besteding kosten ProRail (t/m jaar T)Eindverantwoording (Ja/Nee) 
Aard controle n.v.t.Aard controle n.v.t.Aard controle n.v.t.Aard controle n.v.t.Aard controle RAard controle n.v.t.
Indicator: E3/07Indicator: E3/08Indicator: E3/09Indicator: E3/10Indicator: E3/11Indicator: E3/12
576.267.01€ 0 € 0 € 0  Nee
576.232.01€ 0 € 0 € 0  Nee
2019.049.03€ 0 € 0 € 0  Nee
2019.045.03€ 0 € 0 € 0  Nee
2019.071.03€ 0 € 0 € 0  Nee
2019.042.03€ 0 € 0 € 0  Nee
2019.040.03€ 0 € 0 € 0  Nee
2019.047.03€ 0 € 0 € 0  Nee
2019.046.03€ 0 € 0 € 0  Nee
2019.041.03€ 0 € 0 € 0  Nee
2019.044.03€ 0 € 0 € 0  Nee
576.267.03€ 0 € 0 € 0  Nee
576.232.03€ 0 € 0 € 0  Nee
576.235.03€ 0 € 0 € 0  Nee
2019.050.03€ 0 € 0 € 0  Nee
2019.048.03€ 0 € 0 € 0  Nee
2019.051.03€ 0 € 0 € 0  Nee
2019.052.03€ 0 € 0 € 0  Nee
E15B Regeling Specifieke uitkering Regionale Aanpak Laadinfrastructuur 2020-2023
Hieronder per regel één code uit (jaar T) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die medeoverheid invullenProjectnaam/nummerRegionaal Plan van Aanpak Laadinfrastructuur conform Samenwerkingsovereenkomst. (Ja/Nee)Cofinanciering ten behoeve van het regionaal Plan van Aanpak Laadinfrastructuur (jaar T)Cumulatieve cofinanciering ten behoeve van regionaal Plan van Aanpak Laadinfrastructuur (t/m jaar T)Eindverantwoording (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t.Aard controle n.v.t.Aard controle D1Aard controle RAard controle n.v.t.Aard controle n.v.t.
Indicator: E15B/01Indicator: E15B/02Indicator: E15B/03Indicator: E15B/04Indicator: E15B/05Indicator: E15B/06
060599 Gemeente Rotterdam100020626 MOB Nul Emissie – LaadinfraJa€ 293.561 € 880.682 Ja
E21 Regeling specifieke uitkering circulaire ambachtscentra
BeschikkingsnummerBesteding (jaar T)Cumulatieve besteding (t/m jaar T)Cofinanciering (jaar T)Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T)Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) 
Aard controle n.v.t.Aard controle RAard controle n.v.t.Aard controle RAard controle n.v.t.Aard controle n.v.t.
Indicator: E21/01Indicator: E21/02Indicator: E21/03Indicator: E21/04Indicator: E21/05Indicator: E21/06
5000004726€ 18.327 € 43.661 € 27.635 € 27.635 Ja
Kopie beschikkingsnummerIs voldaan aan artikel 15 van de regeling specifieke uitkering circulaire ambachtscentra? (Ja/Nee) Toelichting aan welke voorwaarde(n) van artikel 15 vd regeling word(t)(en) niet voldaan? (a of/en b  of/en c)? (verplicht als bij 06 Nee is ingevuld)   
Aard controle n.v.t.Aard controle n.v.t.Aard controle n.v.t.   
Indicator: E21/07Indicator: E21/08Indicator: E21/09   
5000004726Ja    
E44 Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021–2027
Besteding (jaar T) ten laste van RijksmiddelenCumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van RijksmiddelenBesteding (jaar T) ten laste van cofinancieringBesteding (t/m jaar T) cofinanciering cumulatiefEindverantwoording (Ja/Nee) 
Aard controle RAard controle n.v.t.Aard controle RAard controle n.v.t.Aard controle n.v.t. 
Indicator: E44/01Indicator: E44/02Indicator: E44/03Indicator: E44/04Indicator: E44/05 
€ 0 € 0 € 0 € 0 Nee 
Naam/nummer maatregelMaatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) - per maatregel    
Aard controle n.v.t.Aard controle n.v.t.    
Indicator: E44/06Indicator: E44/07    
Aanleg waterberging en vergroenen - Stadsproject HofpleinNee    
Aanleg waterberging - Nieuwe Singel ReijeroordNee    
Zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)Correctie besteding (jaar T-1)    
Aard controle n.v.t.Aard controle n.v.t.    
Indicator: E44/08Indicator: E44/09    
Ja€ 0     
E53 Regeling specifieke uitkering Schone Lucht Akkoord 
Beschikkingsnummer / naamBesteding (jaar T) ten laste van RijksmiddelenCumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T)Daadwerkelijke startdatum van het project (dd/mm/jj)Daadwerkelijke einddatum van het project (dd/mm/jj)Ervaringen binnen 3 maanden na afronding project gedeeld (ja/nee)
Aard controle n.v.t.Aard controle RAard controle n.v.t.Aard controle n.v.t.Aard controle n.v.t.Aard controle n.v.t.
Indicator: E53/01Indicator: E53/02Indicator: E53/03Indicator: E53/04Indicator: E53/05Indicator: E53/06
SPUKSLA-21-01248020€ 0 € 0 1-1-2022 NVTNee
SPUKSLA-21-01267637€ 73.366 € 173.366 1-11-2019 NVTNee
SPUKSLA-21-01283833€ 31.178 € 31.178 1-11-2019 NVTNee
SPUKSLA-21-01304154€ 27.801 € 77.757 1-11-2019 NVTNee
SPUKSLA-21-01393490€ 31.178 € 61.525 1-11-2019 NVTNee
SPUKSLA-22-03092131€ 0 € 0 1-3-2023NVTNee
SPUKSLA-22-03166590€ 0 € 0 2-1-2023NVTNee
SPUKSLA-22-03166838€ 0 € 0 2-1-2023NVTNee
Kopie beschikkingsnummer /naamJaar waarin het project is opgenomen in een decentraal uitvoeringsplan    
Aard controle n.v.t.Aard controle n.v.t.    
Indicator: E53/07Indicator: E53/08    
SPUKSLA-21-012480202022    
SPUKSLA-21-012676372019    
SPUKSLA-21-012838332019    
SPUKSLA-21-013041542019    
SPUKSLA-21-013934902019    
SPUKSLA-22-030921312022    
SPUKSLA-22-031665902022    
SPUKSLA-22-031668382022    
Eindverantwoording (Ja/Nee)     
Aard controle n.v.t.     
Indicator: E53/09     
Nee     
E83 Tijdelijke regeling specifieke uitkering bodem 2022
Projectnaam / nummer  Besteding (jaar T) per projectVolledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)Correctie Jaar T-1 per project ivm SiSa tussen medeoverheden (Jaar T-1) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) per project 
Aard controle n.v.t.Aard controle RAard controle n.v.t.Aard controle RAard controle n.v.t. 
Indicator: E83/01Indicator: E83/02Indicator: E83/03Indicator: E83/04Indicator: E83/05 
N.V.T.€ 0 Ja€ 0 € 0  
Kopie projectnaam / nummer  Uitvoering is volgens aanvraag uitgevoerd (Ja/Nee), zo nee geef in indicator 08 de reden aan.Optionele toelichting. Verplicht als bij 07 nee is ingevuldProject afgerond (Ja/Nee)  
Aard controle n.v.t.Aard controle n.v.t.Aard controle n.v.t.Aard controle n.v.t.  
Indicator: E83/06Indicator: E83/07Indicator: E83/08Indicator: E83/09  
N.V.T.Ja Nee  
Eindverantwoording (Ja/Nee)     
Aard controle n.v.t.     
Indicator: E83/10     
Nee     
SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2022 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 9-3-2023
IndicatorIndicatorIndicatorIndicatorIndicatorIndicator
F11 Regeling specifieke uitkering MKB Deals 1e tranche
Besteding (jaar T) ten laste van RijksmiddelenTotale cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T). Inclusief uitvoering door derde (sisa tussen medeoveheden) vanaf verantwoordingjaar SiSa 2021Besteding (jaar T) t.l.v. cumulatieve cofinanciering Project afgerond in (jaar T)?
 (Ja/Nee)
Bestedingen zijn verantwoord op basis van voorlopige toekenningen? (Ja/Nee)Toelichting
Aard controle RAard controle RAard controle RAard controle n.v.t.Aard controle D2Aard controle n.v.t.
Indicator: F11/01Indicator: F11/02Indicator: F11/03Indicator: F11/04Indicator: F11/05Indicator: F11/06
€ 6.828 € 6.828 € 49.557 NeeNeeproject is verlengd tot 1 juli 2023, beschikking is ontvangen
SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2022 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 9-3-2023
IndicatorIndicatorIndicatorIndicatorIndicatorIndicator
G2 Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2022
Besteding (jaar T) algemene bijstandBaten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)Besteding (jaar T) IOAWBaten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk)Besteding (jaar T) IOAZBaten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)
Aard controle RAard controle RAard controle RAard controle RAard controle RAard controle R
Indicator: G2/01Indicator: G2/02Indicator: G2/03Indicator: G2/04Indicator: G2/05Indicator: G2/06
€ 502.822.952 € 6.540.231 € 19.603.721 € 149.692 € 1.112.890 € 6.156
Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoudBaten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoudBaten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk)Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d ParticipatiewetBaten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk)Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet in (jaar T) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire
GemeenteGemeenteGemeenteGemeenteGemeenteGemeente
I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)I.7 Participatiewet (PW)I.7 Participatiewet (PW)Participatiewet (PW)
Aard controle RAard controle RAard controle RAard controle RAard controle RAard controle R
Indicator: G2/07Indicator: G2/08Indicator: G2/09Indicator: G2/10Indicator: G2/11Indicator: G2/12
€ 8.599.223 € 907.261 € 7.197 € 10.037.143 € 0 € 1.055.772
Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren als gevolg van kwijt te schelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet (jaar T) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaireVolledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)    
Aard controle D2Aard controle n.v.t.    
Indicator: G2/13Indicator: G2/14    
€ 698.312 Ja    
G3 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (uitsluitend kapitaalverstrekking)_gemeentedeel 2022
Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Baten (jaar T) vanwege vanaf 1  januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk)Baten vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk)Besteding (jaar T) BobBaten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)Besteding (jaar T) onderzoekskosten
artikel 52, eerste lid, onderdeel b, Bbz 2004 (Bob)
Aard controle RAard controle RAard controle RAard controle RAard controle RAard controle R
Indicator: G3/01Indicator: G3/02Indicator: G3/03Indicator: G3/04Indicator: G3/05Indicator: G3/06
€ 209.536 € 52.080 € 127.910 € 0 € 0 € 0
Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaireGederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaireGederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ en achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BOB in (jaar T) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaireGederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire  
GemeenteGemeenteGemeenteGemeente  
Aard controle RAard controle RAard controle RAard controle RAard controle n.v.t. 
Indicator: G3/07Indicator: G3/08Indicator: G3/09Indicator: G3/10Indicator: G3/11 
€ 0 € 0 € 0 € 0 Ja 
G4 Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)_gemeentedeel 2022
Welke regeling betreft het?Besteding (jaar T) levensonderhoudBesteding (jaar T) kapitaalverstrekkingBaten (jaar T) levensonderhoudBaten (jaar T) kapitaalverstrekking (aflossing)Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (overig)
Indicator: G4/01Indicator: G4/02Indicator: G4/03Indicator: G4/04Indicator: G4/05Indicator: G4/06
Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)-€ 35.575 € 0 -€ 187.230 € 818.471 € 56.285
Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)-€ 7.512 € 0 € 39.790 € 333.929 € 24.306
Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021) € 50.761 € 0 € 207.981 € 415.646 € 19.171
Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)€ 33.602 € 0 -€ 38.038 € 47.393 € 4.252
Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)€ 73.615 € 17.657 € 151.370 € 53.559 € 2.485
Totaal€ 114.891 € 17.657 € 173.873 € 1.668.998 € 106.499
Kopie regelingAantal besluiten levensonderhoud (jaar T)Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T)Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)  
      
 GemeenteGemeenteGemeente  
Aard controle n.v.t.Aard controle RAard controle RAard controle n.v.t.  
Indicator: G4/07Indicator: G4/08Indicator: G4/09Indicator: G4/10  
Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)00Ja  
Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)00Ja  
Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021) 00Ja  
Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)00Ja  
Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)00Ja  
Totaal00   
Kopie regelingBesteding (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht)Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), aflossingBaten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), overigUitvoeringskosten (jaar T) uitvoering Tozo buitenland (gemeente Maastricht) 
      
      
Aard controle n.v.t.Aard controle RAard controle RAard controle RAard controle R 
Indicator: G4/11Indicator: G4/12Indicator: G4/13Indicator: G4/14Indicator: G4/15 
Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)     
Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)     
Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)      
Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)     
Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)     
Totaal€ 0 € 0 € 0 € 0  
Kopie regelingLevensonderhoud - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud Tozo in jaar T i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaireLevensonderhoud- Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren (jaar T) als gevolg van kwijt te schelden schulden levensonderhoud Tozo i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaireKapitaalverstrekkingen - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen op kapitaalverstrekkingen Tozo in jaar T i.v.m. kinderopvantoeslagaffaire  
 GemeenteGemeenteGemeente  
Aard controle n.v.t.Aard controle RAard controle D2Aard controle R  
Indicator: G4/16Indicator: G4/17Indicator: G4/18Indicator: G4/19  
Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)€ 38.236 € 7.947 € 0   
Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)€ 16.374 € 3.298 € 0   
Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021) € 20.315 € 2.709 € 0   
Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)€ 0 € 0 € 0   
Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)€ 0 € 0 € 0   
Totaal74.92513.9540  
G10 Wet inburgering 2021_ gemeentedeel 2022
Besteding (jaar T)Baten (jaar T)Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)   
Aard controle RAard controle RAard controle n.v.t.   
Indicator: G10/01Indicator: G10/02Indicator: G10/03   
€ 114.512 € 0 Ja   
G12 Kwijtschelden publieke schulden SZW-domein hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire_ gemeentedeel
Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Bijzondere bijstand in (jaar T)Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Wet Inburgering van 13 september 2012 in (jaar T)Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)   
Aard controle RAard controle RAard controle n.v.t.   
Indicator: G12/01Indicator: G12/02Indicator: G12/04   
€ 79.580 € 529 Ja   
G13 Onderwijsroute 2022_ deel gemeente
Bestedingen onderwijsroute (jaar T)Baten onderwijsroute     (jaar T)Bestedingen overige voorzieningen (jaar T)Baten overige voorzieningen (jaar T)Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) 
Aard controle RAard controle RAard controle RAard controle RAard controle n.v.t. 
Indicator: G13/01Indicator: G13/02Indicator: G13/03Indicator: G13/04Indicator: G13/05 
€ 0 € 0 € 0 € 0 Ja 
SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2022 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 9-3-2023
IndicatorIndicatorIndicatorIndicatorIndicatorIndicator
H1 Ministeriële regeling heroïnebehandeling
Feitelijke bezetting behandelplaatsen (jaar T)Feitelijke bezetting behandelplaatsen (jaar T)Besteding (jaar T)   
AfspraakRealisatie    
Aard controle D1Aard controle D1Aard controle R   
Indicator: H1/01Indicator: H1/02Indicator: H1/03   
8279€ 1.393.502    
H3 Seksualiteitscoördinatie- en hulpverlening + aanvullende curatieve SOA-bestrijding
Aantal consulten (jaar T) seksualiteitshulpverlening in het verzorgingsgebied.Aantal gevonden SOA's (jaar T) in het verzorgingsgebiedAantal SOA-onderzoeken (jaar T) in het verzorgingsgebiedBesteding (jaar T)Stand Egalisatiereserve per 31 december (jaar T) 
Aard controle D1Aard controle D1Aard controle D1Aard controle RAard controle R 
Indicator: H3/01Indicator: H3/02Indicator: H3/03Indicator: H3/04Indicator: H3/05 
1.1172.52811.610€ 4.623.324 € 455.918  
H4 Regeling specifieke uitkering stimulering sport
Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T)Totale werkelijke berekende subsidie    
Aard controle RAard controle n.v.t.    
Indicator: H4/01Indicator: H4/02    
€ 295.106 € 253.898    
ActiviteitenTotale werkelijke berekende subsidie per project (jaar T)Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) Onroerende zakenWerkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) roerende zakenWerkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) overige kostenToelichting - Verplicht als het een activiteit betreft welke NIET in de toekenning meegenomen is
      
      
Aard controle n.v.t.Aard controle RAard controle RAard controle RAard controle RAard controle n.v.t.
Indicator: H4/03Indicator: H4/04Indicator: H4/05Indicator: H4/06Indicator: H4/07Indicator: H4/08
2.2 / 100022721 (MO-gedeelte) € 218.193€ 0 € 218.193 € 0  
1.3 - Onderhoud (SO-gedeelte) € 35.705€ 35.705 € 0 € 0  
H5 Subsidieregeling PrEP
Aantal intakeconsultenAantal vervolgconsulten Aantal geïnde eigen bijdragen van de gebruiker van € 7,50 per dertig pillen   
Aard controle RAard controle RAard controle R   
Indicator: H5/01Indicator: H5/02Indicator: H5/03   
2323.2947.752   
H8 Regeling Sportakkoord 2020-2022
BeschikkingsnummerTotaal bedrag volgens beschikkingBesteding aanstellen sportformateur (jaar T)Besteding uitvoering sportakkoord (jaar T)Cumulatieve besteding aanstellen sportformateur (t/m jaar T)Cumulatieve besteding uitvoering sportakkoord (t/m jaar T)
Aard controle n.v.t.Aard controle n.v.t.Aard controle RAard controle RAard controle n.v.t.Aard controle n.v.t.
Indicator: H8/01Indicator: H8/02Indicator: H8/03Indicator: H8/04Indicator: H8/05Indicator: H8/06
560131900 € 377.154 € 0 € 202.562 € 0 € 202.562
560084791 € 851.423 € 0 € 260.000 € 0 € 688.507
Kopie beschikkingsnummerEindverantwoording (Ja/Nee)    
Aard controle n.v.t.Aard controle n.v.t.    
Indicator: H8/07Indicator: H8/08    
560131900Nee    
560084791Ja    
H10 Regeling specifieke uitkering vastgoedtransitie gesloten jeugdhulp 2020
Aantrekken projectleider en ondersteunend personeel (volgens lid 2 sub a) uitgevoerd? (Ja/Nee)Opstellen bovenregionaal plan (volgens lid 2 sub b) uitgevoerd? (Ja/Nee)Opstellen strategisch vastgoedplan (volgens lid 2 sub c) uitgevoerd? (Ja/Nee)Toelichting (indien bij indicatoren 01, 02 en 03 Nee is ingevuld is toelichting verplicht)Besteding (jaar T) realisatie activiteit aantrekken projectleider en ondersteunend personeel (volgens lid 2 sub a en de restricties benoemd in lid 3)Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit aantrekken projectleider en ondersteunend personeel (volgens lid 2 sub a en de restricties benoemd in lid 3)
Aard controle n.v.t.Aard controle n.v.t.Aard controle n.v.tAard controle n.v.t.Aard controle RAard controle n.v.t.
Indicator: H10/01Indicator: H10/02Indicator: H10/03Indicator: H10/04Indicator: H10/05Indicator: H10/06
JaJaJaNvt€ 1 € 85.003
Besteding (jaar T) realisatie activiteit opstellen bovenregionaal plan (volgens lid 2 sub b en de restricties benoemd in lid 3)Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit opstellen bovenregionaal plan (volgens lid 2 sub b en de restricties benoemd in lid 3)Besteding (jaar T) realisatie activiteit opstellen strategisch vastgoedplan (volgens lid 2 sub c en de restricties benoemd in lid 4)Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit opstellen strategisch vastgoedplan (volgens lid 2 sub c en de restricties benoemd in lid 4)Besteding (jaar T) realisatie activiteit afstoten (lid 2 sub d) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit afstoten (lid 2 sub d) 
Aard controle RAard controle n.v.t.Aard controle RAard controle n.v.t.Aard controle RAard controle n.v.t.
Indicator: H10/07Indicator: H10/08Indicator: H10/09Indicator: H10/10Indicator: H10/11Indicator: H10/12
€ 0 € 0 € 0 € 25.000 € 0 € 1.500.000
Besteding (jaar T) realisatie activiteit verbouwen (lid 2 sub e)Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit verbouwen (lid 2 sub e)Besteding (jaar T) realisatie activiteit vervangende nieuwbouw (lid 2 sub f)Cumulatieve besteding (t/m jaar T)  realisatie activiteit vervangende nieuwbouw (lid 2 sub f)Eindverantwoording (Ja/Nee) 
Aard controle RAard controle n.v.t.Aard controle RAard controle n.v.t.Aard controle n.v.t. 
Indicator: H10/13Indicator: H10/14Indicator: H10/15Indicator: H10/16Indicator: H10/17 
€ 25.000 € 1.735.000 € 0 € 0 Nee 
H11 Corona Bonusregeling Zorg
Kenmerk/nummer aanvraag COBONUS21XXXXXTotaal ontvangen specifieke uitkeringen van € 384,71 per werknemer of derde (bonus 2021)Totaal ontvangen specifieke uitkeringen voor de belastingcomponent (bonus 2021)Totaal ontvangen specifieke uitkeringen (bonus 2021)Zijn de zorgprofessionals die een bonus hebben ontvangen werkzaam geweest in de periode 1 oktober 2020 tot 15 juni 2021 bij de organisatie waarvoor de aanvraag voor de zorgprofessional is gedaan (Ja/Nee)?Voldoen de betalingen (2021 t/m 2022) aan de inkomenstoets zoals omschreven in de regeling (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t.Aard controle n.v.t.Aard controle n.v.tAard controle n.v.t.Aard controle D1Aard controle D1
Indicator: H11/01Indicator: H11/02Indicator: H11/03Indicator: H11/04Indicator: H11/05Indicator: H11/06
COBONUS2107771€ 225.055 € 169.386 € 394.441 JaJa
Hebben de betalingen (2021 t/m 2022) plaatsgevonden binnen 5 maanden na de datum van de subsidieverlening (Ja/Nee)?Is de toekenning van bonus 2021 aan de werknemers en derden gebeurd door bevoegden van de organisatie (Ja/Nee)?Zijn de derden door de aanvrager schriftelijk medegedeeld dat de verschuldigde belasting over de ontvangen bonus reeds door de aanvrager is afgedragen (Ja/Nee)?De totale besteding (2021 t/m 2022) aan werknemers netto uitgekeerde bonus van € 384,71 per werknemerDe totale besteding (2021 t/m 2022) aan derden netto uitgekeerde bonus van € 384,71 per derdeTotaal bestede specifieke uitkeringen netto uitgekeerde bonus van € 384,71 aan werknemers en derden
Aard controle D1Aard controle D1Aard controle D1Aard controle RAard controle RAard controle n.v.t.
Indicator: H11/07Indicator: H11/08Indicator: H11/09Indicator: H11/10Indicator: H11/11Indicator: H11/12
JaJaJa€ 5.001 € 172.350 € 177.351
Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan werknemers netto uitgekeerde bonus (maximaal € 307,77 per werknemer)Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan derden netto uitgekeerde bonus (€ 288,53 per persoon)Totaal afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan werknemers en derden netto uitgekeerde bonusVerschil voor bonus (2021 t/m 2022)Verschil voor belastingen (2021 t/m 2022)Eventuele toelichting
Aard controle RAard controle RAard controle n.v.t.Aard controle n.v.t.Aard controle n.v.t.Aard controle n.v.t.
Indicator: H11/13Indicator: H11/14Indicator: H11/15Indicator: H11/16Indicator: H11/17Indicator: H11/18
€ 0 € 129.263 € 129.263 € 47.704 € 40.123  
Eindverantwoording (Ja/Nee)     
Aard controle n.v.t.     
Indicator: H11/19     
Ja     
H12 Regeling specifieke uitkering lokale preventieakkoorden of preventieaanpakken
Besteding (jaar T)Is voldaan aan de uitvoering van het lokale preventieakkoord of aanpak? (Ja/Nee)Eindverantwoording? (Ja/Nee)   
Aard controle RAard controle n.v.t.Aard controle n.v.t.   
Indicator: H12/01Indicator: H12/02Indicator: H12/03   
€ 273.230 JaJa   
H14 SPUK expertisecentra jeugdhulp
Besteding (jaar T) – zelfstandige uitvoeringCumulatieve besteding (t/m jaar T)  – inclusief uitvoering door derden vanaf Sisa 2022Eindverantwoording? (Ja/Nee)Optionele toelichtingZelfstandige uitvoering (Ja/Nee) 
Aard controle RAard controle RAard controle n.v.t.Aard controle n.v.t.Aard controle n.v.t. 
Indicator: H14/01Indicator: H14/02Indicator: H14/03Indicator: H14/04Indicator: H14/05 
€ 1.281.151 € 1.281.151 NeeNvtJa 
H15 Specifieke uitkering tijdelijk vergroten van beschikbaarheid van acute jeugd-ggz capaciteit 
Besteding (jaar T) – zelfstandige uitvoeringCumulatieve besteding (t/m jaar T)  – inclusief uitvoering door derden vanaf Sisa 2022Plannen uitgevoerd conform aanvraag? (Ja/Nee)Optionele toelichtingEindverantwoording? (Ja/Nee)Zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)
Aard controle RAard controle RAard controle n.v.t.Aard controle n.v.t.Aard controle n.v.t.Aard controle n.v.t.
Indicator: H15/01Indicator: H15/02Indicator: H15/03Indicator: H15/04Indicator: H15/05Indicator: H15/06
€ 6.991.364 € 9.124.680 JaEr is sprake van een onderuitputting bij de aanbieders in verband met personeelstekorten bij de acute jeugdzorg. Er zijn gesprekken gaande om de middelen ook in 2023 te gebruiken. NeeNee
H16 Regeling Specifieke uitkering ijsbanen en zwembaden
Betreft jaarBeschikkingsnummer / naamTotale cumulatieve besteding   
Aard controle n.v.t.Aard controle n.v.t.Aard controle R   
Indicator: H16/01Indicator: H16/02Indicator: H16/03   
2020 € 0   
2021SPUKIJZ21R2230€ 1.696.619   
Naam locatieTotale toezegging per locatieBesteding (jaar T) per locatieCumulatieve besteding per locatie (t/m jaar T)Verschil toezegging vs. Besteding per locatie (automatisch berekend)Betreft jaar? 
Aard controle n.v.t.Aard controle n.v.t.Aard controle RAard controle n.v.tAard controle n.v.tAard controle R
Indicator: H16/04Indicator: H16/05Indicator: H16/06Indicator: H16/07Indicator: H16/08Indicator: H16/09
West€ 239.812 € 194.689 € 194.689 € 45.123 2021
Overschie€ 51.212 € 64.103 € 64.103 -€ 12.891 2021
De Wilgenring€ 93.380 € 170.143 € 170.143 -€ 76.763 2021
Afrikaanderplein€ 21.340 € 3.253 € 3.253 € 18.087 2021
Zwembad Ijsselmonde€ 53.401 € 174.689 € 174.689 -€ 121.288 2021
Zwemcentrum Rotterdam€ 291.893 € 202.791 € 202.791 € 89.102 2021
De Rozenburcht€ 130.466 € 77.322 € 77.322 € 53.144 2021
Hoogvliet€ 116.085 € 75.747 € 75.747 € 40.338 2021
Hoek van Holland€ 4.352 -€ 79.598 -€ 79.598 € 83.950 2021
Pernis€ 0 € 0 € 0 € 0 2021
Het Alexanderhof€ 26.812 € 0 € 0 € 26.812 2021
Van Maanenbad€ 179.321 € 162.992 € 162.992 € 16.329 2021
Oostelijk Zwembad€ 135.985 € 107.594 € 107.594 € 28.391 2021
Oostervant€ 169.641 € 123.243 € 123.243 € 46.398 2021
Zevenkamp€ 210.372 € 143.288 € 143.288 € 67.084 2021
Schaatsbaan Rotterdam€ 288.950 € 276.363 € 276.363 € 12.587 2021
H20 Regeling specifieke uitkering vastgoedtransitie residentiële jeugdhulp 2021
Betreft naam onderdeelAantrekken projectleider en ondersteunend personeel (volgens art. 4 lid 2 sub a) uitgevoerd? (Ja/Nee)Opstellen bovenregionaal plan (volgens art. 4 lid 2 sub b) uitgevoerd? (Ja/Nee)Opstellen strategisch vastgoedplan (volgens art. 4 lid 2 sub c) uitgevoerd? (Ja/Nee)Toelichting (indien bij indicatoren 02, 03 en 04 Nee is ingevuld is toelichting verplicht)Besteding (jaar T) realisatie activiteit aantrekken projectleider en ondersteunend personeel (volgens art. 4 lid 2 sub a en de restricties benoemd art. 5 in lid 2)
Aard controle n.v.t.Aard controle n.v.t.Aard controle n.v.t.Aard controle n.v.tAard controle n.v.t.Aard controle R
Indicator: H20/01Indicator: H20/02Indicator: H20/03Indicator: H20/04Indicator: H20/05Indicator: H20/06
Vastgoedtransitie open driemilieusvoorzieningenJaJaNeeStrategisch vastgoedplan en bovenregionaal plan zijn in ontwikkeling€ 75.826
Ombouw van separeerruimten of ontwikkeling van relationele beveiligingn.v.t.n.v.t.n.v.t.n.v.t.n.v.t.
Kopie naam onderdeelCumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit aantrekken projectleider en ondersteunend personeel (volgens art. 4 lid 2 sub a en de restricties benoemd in art. 5 lid 2)Besteding (jaar T) realisatie activiteit opstellen bovenregionaal plan (volgens art. 4 lid 2 sub b en de restricties benoemd in art. 5 lid 2)Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit opstellen bovenregionaal plan (volgens art. 4 lid 2 sub b en de restricties benoemd in art. 5 lid 2)Besteding (jaar T) realisatie activiteit opstellen strategisch vastgoedplan (volgens art. 4 lid 2 sub c en de restricties in art. 5 benoemd in lid 3)Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit opstellen strategisch vastgoedplan (volgens art. 4 lid 2 sub c en de restricties in art. 5 benoemd in lid 3)
Aard controle n.v.t.Aard controle n.v.t.Aard controle RAard controle n.v.t.Aard controle RAard controle n.v.t.
Indicator: H20/07Indicator: H20/08Indicator: H20/09Indicator: H20/10Indicator: H20/11Indicator: H20/12
Vastgoedtransitie open driemilieusvoorzieningen€ 75.826 € 0 € 0 € 0 € 0
Ombouw van separeerruimten of ontwikkeling van relationele beveiligingn.v.t.n.v.t.n.v.t.n.v.t.n.v.t.
Kopie naam onderdeelBesteding (jaar T) realisatie activiteit afstoten (art.4 lid 2 sub d) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit afstoten (art. 4 lid 2 sub d) Besteding (jaar T) realisatie activiteit verbouwen (art. 4 lid 2 sub e)Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit verbouwen (art. 4 lid 2 sub e)Besteding (jaar T) realisatie activiteit vervangende nieuwbouw (art. 4 lid 2 sub f)
Aard controle n.v.t.Aard controle RAard controle n.v.t.Aard controle RAard controle n.v.t.Aard controle R
Indicator: H20/13Indicator: H20/14Indicator: H20/15Indicator: H20/16Indicator: H20/17Indicator: H20/18
Vastgoedtransitie open driemilieusvoorzieningen€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Ombouw van separeerruimten of ontwikkeling van relationele beveiligingn.v.t.n.v.t.n.v.t.n.v.t.n.v.t.
Kopie naam onderdeelCumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit vervangende nieuwbouw (art. 4 lid 2 sub f)Activiteit Ombouw separeerruimten gerealiseerd (art. 4 lid 1 sub b) (Ja/Nee)Activiteit Ontwikkeling relationele beveiliging als de instelling niet meer beschikt over een separeerruimte (art. 4 lid 1 sub b) (Ja/Nee) Besteding realisatie activiteit ombouw separeerruimten in (jaar T) (art. 4 lid 1 sub b)Cumulatie besteding (t/m jaar T) ombouw separeerruimte (art. 4 lid 1 sub b)
Aard controle n.v.t.Aard controle n.v.t.Aard controle n.v.t.Aard controle n.v.t.Aard controle RAard controle n.v.t.
Indicator: H20/19Indicator: H20/20Indicator: H20/21Indicator: H20/22Indicator: H20/23Indicator: H20/24
Vastgoedtransitie open driemilieusvoorzieningen€ 0 n.v.t.n.v.t.n.v.t.n.v.t.
Ombouw van separeerruimten of ontwikkeling van relationele beveiligingn.v.t.NeeNee€ 0 € 0
Kopie naam onderdeelBesteding realisatie activiteit ontwikkeling relationele beveiliging in (jaar T) (art. 4 lid 1 sub b)Cumulatie besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit ontwikkeling relationele beveiliging (art. 4 lid 1 sub b)Optionele toelichting   
Aard controle n.v.t.Aard controle RAard controle n.v.t.Aard controle n.v.t.  
Indicator: H20/25Indicator: H20/26Indicator: H20/27Indicator: H20/28  
Vastgoedtransitie open driemilieusvoorzieningenn.v.t.n.v.t.n.v.t.  
Ombouw van separeerruimten of ontwikkeling van relationele beveiliging€ 0 € 0 Nvt  
Eindverantwoording (Ja/nee)     
Aard controle n.v.t.     
Indicator: H20/29     
Nee     
H22 Regeling specifieke uitkering regionaal projectleider aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2022
Besteding (jaar T)Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T)Gerealiseerde activiteit aanstellen regionaal projectleider voor het uitvoeren van activiteiten in het kader van het programma 'Geweld hoort nergens thuis' in het jaar 2022? (Ja/Nee)Toelichting (Toelichting verplicht indien bij H22/03 "Nee" is ingevuld)Volledige zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)Eindverantwoording? (Ja/Nee)
Aard controle RAard controle RAard controle n.v.t.Aard controle n.v.t.Aard controle n.v.t.Aard controle n.v.t.
Indicator: H22/01Indicator: H22/02Indicator: H22/03Indicator: H22/04Indicator: H22/05Indicator: H22/06
€ 33.300 € 33.300 Ja NeeJa
H24 Regeling specifieke uitkering specialistische functies aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2022
ProjectnummerGedurende (jaar T) zijn de activiteiten verricht i.h.k.v. van de specialistische functie waarvoor de uitkering is ontvangen (ja/nee)Besteding activiteiten (jaar T)Correctie besteding realisatie activiteiten (jaar T-1)Definitieve besteding realisatie activiteit (jaar T-1)Eindverantwoording? (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t.Aard controle n.v.t.Aard controle RAard controle RAard controle n.v.t.Aard controle n.v.t.
Indicator: H24/01Indicator: H24/02Indicator: H24/03Indicator: H24/04Indicator: H24/05Indicator: H24/06
1044218Ja€ 652.834 € 0 € 0 Ja
H25 Regeling Specifieke uitkering ijsbanen en zwembaden (ronde 3)
Beschikkingsnummer / kenmerkOntvangen Rijksbijdrage     (Jaar T)Totale definitieve exploitatietekortTotale cumulatieve besteding Eindverantwoording 
Aard controle n.v.t.Aard controle n.v.t.Aard controle n.v.t.Aard controle n.v.t.Aard controle n.v.t. 
Indicator: H25/01Indicator: H25/02Indicator: H25/03Indicator: H25/04Indicator: H25/05 
SPUKIJZ21-22069-€ 628.029 -€ 605.806 € 604.314 Ja 
Naam locatieBetreft periode
Nov + dec 2021 of Jan 2022?
Totale toezegging per locatieHoogte definitief exploitatietekort per locatieBesteding per locatieCumulatieve besteding per locatie (t/m jaar T)
Aard controle n.v.t.Aard controle RAard controle n.v.t.Aard controle RAard controle RAard controle n.v.t.
Indicator: H25/06Indicator: H25/07Indicator: H25/08Indicator: H25/09Indicator: H25/10Indicator: H25/11
Zwemcentrum RotterdamNov + dec 2021€ 0 € 0 € 0 € 0
De RozenburchtNov + dec 2021€ 16.706 -€ 16.706 € 16.706 € 16.706
Zwembad IjsselmondeNov + dec 2021€ 31.531 -€ 33.848 € 33.848 € 33.848
AfrikaanderpleinNov + dec 2021€ 0 € 0 € 0 € 0
De WilgenringNov + dec 2021€ 17.159 -€ 17.159 € 17.159 € 17.159
Zwembad OverschieNov + dec 2021€ 35.300 -€ 35.300 € 35.300 € 35.300
Sportcentrum WestNov + dec 2021€ 33.317 -€ 33.317 € 33.317 € 33.317
PernisNov + dec 2021€ 0 € 0 € 0 € 0
HoogvlietNov + dec 2021€ 45.538 -€ 45.538 € 45.538 € 45.538
Hoek van HollandNov + dec 2021€ 0 € 0 € 0 € 0
Correctie zwembaden SportbedrijfNov + dec 2021€ 0 € 18.215 -€ 18.215 -€ 18.215
Zevenkamspe RingNov + dec 2021€ 38.100 -€ 35.353 € 35.353 € 35.353
Oostelijk ZwembadNov + dec 2021€ 35.269 -€ 33.452 € 33.452 € 33.452
Van MaanenbadNov + dec 2021€ 42.776 -€ 48.845 € 48.845 € 48.845
OostervantNov + dec 2021€ 12.003 € 5.453 € 0 € 0
Het AlexanderhofNov + dec 2021€ 26.181 -€ 27.916 € 27.916 € 27.916
Zwemcentrum Rotterdamjan-22€ 0 -€ 17.204 € 17.204 € 17.204
De Rozenbudchtjan-22€ 11.883 -€ 12.029 € 12.029 € 12.029
Zwembad IJsselmondejan-22€ 0 € 0 € 0 € 0
Afrikaanderpleinjan-22€ 4.935 -€ 7.357 € 7.357 € 7.357
De Wilgenringjan-22€ 18.155 -€ 23.170 € 23.170 € 23.170
Zwembad Overschiejan-22€ 15.442 -€ 15.442 € 15.442 € 15.442
Sportcentrum Westjan-22€ 67.632 -€ 69.680 € 69.680 € 69.680
Pernisjan-22€ 0 € 0 € 0 € 0
Hoogvlietjan-22€ 19.227 -€ 19.393 € 19.393 € 19.393
Hoek van Hollandjan-22€ 0 € 0 € 0 € 0
Zevenkampse Ringjan-22€ 38.273 -€ 43.614 € 43.614 € 43.614
Oostelijk zwembadjan-22€ 28.894 -€ 37.656 € 30.711 € 30.711
Van Maanenbadjan-22€ 53.337 -€ 22.375 € 22.375 € 22.375
Oostervantjan-22€ 31.193 -€ 31.031 € 31.031 € 31.031
Het Alexanderhofjan-22€ 5.178 -€ 3.089 € 3.089 € 3.089
SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2022 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 9-3-2023
IndicatorIndicatorIndicatorIndicatorIndicatorIndicator
L4B Deelproject 750 hectare natuur- en recreatiegebied (Project Mainportontwikkeling Rotterdam)
Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelenCumulatieve besteding ten laste van provinciale middelen tot en met (jaar T)Eindverantwoording (Ja/Nee)   
Aard controle RAard controle n.v.t.Aard controle n.v.t.   
Indicator: L4B/01Indicator: L4B/02Indicator: L4B/03   
€ 3.049.000 € 26.473.000 Nee   
L15 Eenmalige bijdrage voor de uitvoering van en openstelling van de Stimuleringsregeling Boerderij van de Toekomst Kansen voor West
Totale bestelding (jaar T) ten laste van RijksmiddelenCumulatieve bestedingen ten laste van Rijksmiddelen tot en met (jaar T)Aantal vouchers (t/m jaar T)Eindverantwoording (Ja/Nee)  
Aard controle RAard controle n.v.t.Aard controle n.v.t.Aard controle n.v.t.  
Indicator: L15/01Indicator: L15/02Indicator: L15/03Indicator: L15/04  
€ 0 € 0 21Nee