BBV-indicatoren

In de paragaaf BBV worden alle verplichte gegevens volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) gemeenten getoond.

Het besluit dat de gemeenteraad over de Tweede herziening 2022 en de Begroting 2023 neemt is gebaseerd op de in deze paragraaf vermelde financiële gegevens van de begrotingsprogramma’s, het overzicht van baten en lasten en de voorgeschreven bijlage taakvelden. Het raadsbesluit voldoet daarmee aan de BBV-voorschriften.

Voor de vergelijkbaarheid tussen gemeenten wordt door het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) een verplichte set aan indicatoren voorgeschreven. De verplichte indicatoren over de laatste 3 jaar zijn hier opgenomen. Op de website www.waarstaatjegemeente.nl. vindt u een overzicht van de verplichte indicatoren van alle gemeenten, waarbij ook een vergelijking wordt gemaakt met het gemiddelde over heel Nederland.

 BBV-taakveldDefinitieBronRealisatieRealisatieRealisatieRealisatie
    2019202020212022
0. Bestuur en ondersteuning 
1 Formatie Fte per 1.000 inwoners Eigen gegevens 18,0 18,4 18,8 19,3
2 Bezetting Fte per 1.000 inwoners Eigen gegevens 17,9 19,1 20,3 21,2
3 Apparaatskosten Kosten per inwoner Eigen begroting 1.583 1.673 1.934 2.008
4 Externe inhuur Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen Eigen begroting 13,9 14,1 18,1 15,7
5 Overhead % van totale lasten Eigen begroting 11,9 11,2 11,4 11,8
1. Veiligheid 
6 Verwijzingen Halt Aantal per 1.000 jongeren Bureau Halt 15 11 8  
7 Winkeldiefstallen Aantal per 1.000 inwoners CBS 4,2 3,2 3,0 3,9
8 Geweldsmisdrijven Aantal per 1.000 inwoners CBS 9,3 9,0 8,9 9,3
9 Diefstallen uit woning Aantal per 1.000 inwoners CBS 2,9 2,2 1,6 1,8
10 Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) Aantal per 1.000 inwoners CBS 8,1 9,0 8,8 8,5
3. Economie 
11 Functiemenging % LISA 55,4 55,8 56,1  
12 Vestigingen (van bedrijven) Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar LISA 132,1 141,3 153,4  
4. Onderwijs 
13Absoluut verzuimAantal per 1.000 leerlingenDUO2,12,42,6 
14Relatief verzuimAantal per 1.000 leerlingenDUO584446 
15Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)% deelnemers aan het VO en MBO onderwijsIngrado3,12,52,7 
5. Sport, cultuur en recreatie 
16Niet-sporters%Gezondheidsenquête (CBS, RIVM) 50,2  
6. Sociaal domein 
17BanenAantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaarLISA873,7888,5906,5 
18Jongeren met een delict voor de rechter% 12 t/m 21 jarigenVerwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel222 
19Kinderen in uitkeringsgezin% kinderen tot 18 jaarVerwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel141514 
20 Netto arbeidsparticipatie % van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking CBS 65,0 64,8 65,9 68,2
21Werkloze jongeren% 16 t/m 22 jarigenVerwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel232 
22Personen met een bijstandsuitkeringAantal per 10.000 inwonersCBS891,5938,21001,8 
23Lopende re-integratievoorzieningenAantal per 10.000 inwoners van 15 – 64 jaarCBS111,9143,0157,3171,1
24 Jongeren met jeugdhulp % van alle jongeren tot 18 jaar CBS     8,7 7,0
25 Jongeren met jeugdbescherming % van alle jongeren tot 18 jaar CBS     1,5 1,3
26 Jongeren met jeugdreclassering % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar CBS     0,8 0,6
27 Cliënten met een maatwerkarrangement WMO Aantal per 10.000 inwoners GMSD 840 850 860 780
7. Volksgezondheid en Milieu 
28Omvang huishoudelijk restafvalKg/inwonerCBS278297286 
29Hernieuwbare elektriciteit%RWS12,013,3  
8. Vhrosv 
30 Gemiddelde WOZ waarde Duizend euro CBS 191 221 245 275
31 Nieuw gebouwde woningen Aantal per 1.000 woningen Basisregistratie adressen en gebouwen 6,4 6,4 3,4 6,6
32 Demografische druk % CBS 58,4 58,1 57,7 57,5
33 Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden In Euro’s COELO 668 691 707 792
34 Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden In Euro’s COELO 742 776 793 880