Frauderisicomanagement

De gemeente Rotterdam wil een betrouwbare en geloofwaardige organisatie zijn voor burgers, medewerkers, ondernemers, partners en opdrachtgevers. Frauderisicomanagement is onderdeel van integriteitsbeleid.

Onder fraude verstaan we een vorm van bedrog waarbij je jezelf of een ander bevoordeelt middels onrechtmatig handelen.

De gemeente Rotterdam heeft gedragscodes en integriteitscodes ontwikkeld om fraude tegen te gaan. Voor de materieel financieel kritieke processen is per proces een frauderisico-analyse opgesteld. In deze analyse worden risico’s vanuit het perspectief druk, gelegenheid en rationalisatie uiteengezet en beheersmaatregelen in kaart gebracht.

Om fraude te voorkomen en tijdig te detecteren wordt ingezet op bewustwording en preventie. Elk cluster heeft voor 2022 een plan van aanpak opgesteld. In dit plan van aanpak zijn de activiteiten, planning en governance beschreven ten aanzien van frauderisicomanagement. Deze activiteiten bestaan uit het beschrijven dan wel actualiseren van risico’s en beheersmaatregelen en werksessies binnen het cluster. 

Om de bewustwording verder te verhogen lopen er gemeentebrede projecten en activiteiten zoals trainingen, leiderschapsprogramma’s met onderdeel Ethisch Leiderschap, intervisiebijeenkomsten, rondetafelgesprekken, het introductieprogramma voor nieuwe medewerkers, het afleggen van de ambtseed, vragen bij het Medewerkers Tevredenheid Onderzoek en een e-learning integriteit.

Naast de hierboven genoemde hard & soft controls, vormt coördinatie & toetsing de derde pijler van het integriteitsbeleid: toezien op de juiste toepassing van de regelgeving.  We hebben hiervoor o.a. een meldregeling en een onderzoeksprotocol.

De verantwoordelijkheid voor het beheersen van frauderisico’s ligt bij de eigenaren van de primaire processen. Elk cluster heeft een directeur, die naast zijn of haar reguliere taak, portefeuillehouder Integriteit is. Daarnaast heeft elk cluster een coördinator Integriteit als aanspreekpunt voor integriteitsmeldingen en als adviseur voor de portefeuillehouder. De eigenaren van de primaire processen worden voor het uitvoeren van hun verantwoordelijkheid ondersteund door middel van beleid en formats. Frauderisicomanagement is een vast agendapunt bij de sturingsgesprekken.

Hieronder zijn het aantal meldingen en de aard van de vermoedens van integriteitsschendingen en misstanden opgenomen.

 AangetoondNiet aangetoond/weerlegdAnders dan integriteitNog in behandelingTotaal
Fraude en corruptie 7 11 3 5 26
Diefstal en verduistering 2 5 1 1 9
Geweld en intimidatie 3 5 4 2 14
Belangenverstrengeling 3 3 0 2 8
Verspilling en misbruik van gemeentelijke eigendommen 9 3 2 2 16
Misdragingen (binnen en buiten werktijd) 15 10 11 9 45
Misbruik en manipulatie van informatie 7 20 9 3 39
Ongeoorloofde afwezigheid 2 1 0 0 3
Overig 6 2 8 4 20
Totaal 54 60 38 28 180

Indien de uitkomsten van de onderzoeken daar aanleiding toe geven zijn aanpassingen in de bedrijfsvoering doorgevoerd. Voor de nog in behandeling zijnde meldingen is op basis van de huidige informatie beoordeeld of er een risico op een materiële afwijking voor de jaarrekening bestaat. Op dit moment is hier geen indicatie van.