Audits en control

Algemeen

In opdracht van het college of de concerndirectie voert Concern Auditing audits uit op het gebied van doelmatigheid en doeltreffendheid van processen, systemen, projecten, programma’s en organisatieonderdelen.

Directie Middelen en Control is er om de organisatie en het bestuur te adviseren bij en toe te zien op het sturen, beheersen en verantwoorden, zodat de doelen voor Rotterdam gerealiseerd worden.

Doorontwikkeling stuurinformatie en P&C

Voor een goede sturing wordt continue gewerkt aan het verbeteren van de stuurinformatie en de P&C-producten. Voor het verbeteren van de stuurinformatie gaat het om: 

  • De MijnRapportages-app: een applicatie waarmee automatisch Voortgangsrapportages worden gegeneerd. De eerste voortgangsrapportage die in 2022 in gebruik is genomen is de rapportage MijnFIN voor de afdelingshoofden. In 2022 is ook gewerkt aan een bedrijfsvoeringsrapportage met informatie over financiën, HR en datalekken én een programmarapportage. De implementatie hiervan volgt in 2023.
  • Een Concerndashboard waarin dagelijks de bedrijfsvoeringsinformatie t/m de vorige dag beschikbaar is. Het Concerndashboard is sinds begin 2022 live maar wordt nog doorontwikkeld.

Onderdeel van het project is ook het Verbeteren van de P&C producten. De raad wil een overzichtelijke en beleidsmatige website. Met ingang van de Tweede herziening 2022/Begroting 2023 is de opzet van de website hierop aangepast. In overleg met de Commissie tot Onderzoek van de Rekening (COR) wordt de nieuwe opzet in de eerste maanden van 2023 geëvalueerd.

Auditprogramma

Concern Auditing voert, in opdracht van het college en/of de concerndirectie, audits uit op het gebied van doelmatigheid en doeltreffendheid van processen, systemen, projecten, programma’s en beleid.

In 2022 is gerapporteerd over evaluaties naar de crisisorganisatie corona, een periodieke reflectie van Rotterdam Inclusief, een DigiD assessment, het budget energietransitie en project GREAT. Ook zijn er in 2022 projecten opgestart op het gebied van collegetargets en organisatiereflecties. Deze zullen in 2023 worden afgerond.