Investeringen

In deze paragraaf wordt een overzicht van de lopende en onlangs afgeronde investeringen gepresenteerd.

Beleid

Rotterdam groeit, verandert en veroudert. Om hierop in te spelen moet de gemeente investeren. Door te investeren op een wijze die past bij de grote maatschappelijke opgaven van onze tijd, werkt de gemeente doelbewust toe naar een toekomstbestendig Rotterdam, waarin het fijn wonen en werken is.

Om te kunnen investeren, moet de gemeente over investerend vermogen beschikken. Het beleid is erop gericht om dit investerend vermogen te borgen. Er worden drie investeringsruimten onderscheiden:

  1. De investeringsruimte voor vervanging, renovatie of restauratie van de gemeentelijke bezittingen;
  2. De reguliere investeringsruimte voor nieuwe investeringen, die leiden tot nieuwe bezittingen;
  3. Extra investeringsruimte voor nieuwe investeringen, die is ontstaan wegens de verkoop van Eneco.

 

Met verstandig investeringsbeleid willen we zeker stellen dat deze investeringsruimten nu en in de toekomst voldoende omvang hebben, passend bij de verwachte groei van de stad, de maatschappelijke opgaven waarvoor de stad staat en bij het huidige voorzieningenniveau. Daarnaast wilt de gemeente bevorderen dat de schaarse investeringsruimten weloverwogen en transparant worden ingezet.

De gemeente Rotterdam staat er gelukkig niet alleen voor. De gemeente Rotterdam trekt samen op met inwoners, ondernemers, woningcorporaties, waterschappen, de provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), het Rijk, de Europese Unie en andere partijen. Daarbij geldt: hoe meer investerend vermogen van deze partijen wordt aangetrokken, hoe beter dat is voor Rotterdam en voor de Rotterdammers. Het eigen investerend vermogen fungeert daarbij als hefboom voor het aantrekken van extern investerend vermogen.

 

In de Beleidsnota-Investeringen-2020 is aangegeven hoe we dit beleid vormgeven.

image

Sturen op projecten

De raad stuurt vooraf op projecten door het goedkeuren van investeringskredieten en grondexploitaties.

Voor het volgen van projecten zijn er verschillende regelingen en monitoren:

  • De Regeling Risicovolle Projecten: de gemeenteraad kan een project aanwijzen als ‘risicovol project’. Doel van deze regeling is de raad in staat te stellen om haar controlerende taak uit te oefenen waar het gaat om sturing en beheersing vooraf en tijdens een project. Het gemeentebestuur wordt periodiek geïnformeerd over de stand van zaken van de risicovolle projecten. Onder de regeling risicovolle projecten vallen de projecten: Feijenoord City en Renovatie Boijmans van Beuningen.
  • De monitor grote projecten (MGP): deze monitor verschijnt vanaf 2020 twee keer per jaar medio mei (stand per 31 maart) en medio november (stand per 30 september) en omvat fysieke projecten, niet zijnde grondexploitaties, met een looptijd langer dan drie jaar en een omvang groter dan € 20 mln. Verder geldt als richtlijn dat het project niet-routinematig is en een hoge mate van (bestuurlijke) complexiteit kent. Projecten met een omvang groter dan € 70 mln komen altijd in aanmerking voor de monitor met uitzondering van de projecten Feyenoord City en Renovatie Museum Boijmans Van Beuningen, die hun rapportages aanleveren in het kader van de Regeling Risicovolle Projecten. Bestuurlijk gevoelige projecten met een omvang kleiner dan € 20 mln kunnen op verzoek aan de MGP toegevoegd worden. Uiteindelijk bepaalt het college in samenspraak met de raad welke projecten in de MGP worden opgenomen. De laatst verschenen monitor is de Monitor Grote Projecten april t/m september 2022.
  • De monitor ICT projecten(MIP): deze monitor geeft inzicht in de voortgang van de grootste en meest risicovolle ICT-projecten en -programma’s. De monitor ICT projecten wordt 3 keer per jaar opgesteld. De laatst verschenen monitor is de Monitor ICT Projecten juni t/m september 2022. De volgende monitor ICT projecten over oktober 2022 t/m januari 2023 verschijnt in april 2023.
  • De monitor Grondexploitaties: geeft inzicht in de stand van zaken van de grondexploitaties in uitvoering. De laatst verschenen monitor is de Monitor Grondexploitaties 2e herziening 2022
  • De Markt, Grond en Vastgoedrapportage Rotterdam verschijnt jaarlijks. Voor deze rapportage onderzoekt de gemeente de trends en marktontwikkelingen bij woningbouw, werklocaties en maatschappelijke voorzieningen. De analyse van deze ontwikkelingen leidt tot inzicht in de risico’s en kansen voor het planaanbod in Rotterdam. De laatst verschenen rapportage is de Markt, Grond en Vastgoedrapportage Rotterdam 2022.

Per programma is een korte toelichting opgenomen voor de belangrijkste projecten die ten behoeve van het programma worden uitgevoerd.

Lopende investeringen

Uit onderstaande tabel blijkt welke investeringen in materiële vaste activa thans worden gedaan. De kredieten voor deze investeringen zijn al door de raad verleend (gevoteerd). Daarmee is aan het college toestemming gegeven om meerjarige investeringsuitgaven te doen en/of verplichtingen aan te gaan. Iedere investering is kort omschreven. Per investering is hieronder meer detailinformatie te vinden door op de (i) knop te klikken.

Voor een overzicht van de kapitaalverstrekkingen wordt verwezen naar het overzicht dat wordt gepresenteerd in de paragraaf Verbonden Partijen.

Voor een overzicht van de verstrekte leningen wordt verwezen naar de paragraaf Financiering.

 

 

Afgeronde investeringen

Uit onderstaande tabel blijkt welke investeringen het afgelopen jaar zijn afgerond. Het gevoteerde krediet wordt afgesloten.

In de tabel is per krediet een beschrijving van het doel van het krediet, een verantwoording over de realisatie van het krediet en een overzicht met detailinformatie opgenomen. Per investering is hieronder meer detailinformatie te vinden door op de (i) knop te klikken.