Verbonden partijen

De paragraaf Verbonden Partijen geeft inzicht in de belangrijkste beleidsvoornemens en ontwikkelingen van rechtspersonen waarin de gemeente Rotterdam een financieel én bestuurlijk belang heeft. Deze rechtspersonen worden ook wel de ‘verbonden partijen’ genoemd. De beleidsvoornemens gaan over gemeentelijke deelname in nieuwe verbonden partijen, over het beheer en over de beëindiging van gemeentelijke deelname in bestaande verbonden partijen door liquidatie, afstoting of verkoop van een verbonden partij. Daarnaast biedt de paragraaf inzicht in de belangrijkste beleidsmatige ontwikkelingen, waaronder die te maken hebben met de borging van het Rotterdamse publieke belang en de belangrijkste risico’s. Tot slot geeft de paragraaf de ontwikkelingen weer van de vermogensposities en de nettoresultaten van alle verbonden partijen.

Opbouw paragraaf Verbonden Partijen

Voor de Jaarstukken 2022 is de paragraaf Verbonden Partijen als volgt opgebouwd, waarbij waar nodig onderscheid gemaakt wordt qua type verbonden partij:

 1. Beleid en kaders; geeft inzicht in de definiëring van verbonden partijen, de kaders vanuit het BBV en de beleidsuitgangspunten ten aanzien van enkele verbonden partijen die prominent voor de Rotterdamse publieke belangen zijn;
 2. Lijst van verbonden partijen, waar de kwalitatieve en kwantitatieve kerngegevens voor de Jaarstukken 2022 per verbonden partijen worden weergegeven.
  Daarna wordt nader ingegaan op de verschillende type verbonden partijen die de gemeente Rotterdam kent.
  1. vennootschappen: overzicht van de nieuwe, te continueren en te beëindigen vennootschappen en de verwachte dividendstromen richting de gemeente Rotterdam;
  2. stichtingen: overzicht van de nieuwe, te continueren en te beëindigen stichtingen;
  3. verenigingen: overzicht van de nieuwe, te continueren en te beëindigen verenigingen;
  4. gemeenschappelijke regelingen: overzicht van de nieuwe, te continueren en te beëindigen gemeenschappelijke regelingen.

Beleid

Wettelijk kader - BBV

Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is het college van burgemeester en wethouders verplicht om de gemeenteraad inzicht te geven in de relaties met rechtspersonen. Dit biedt de gemeenteraad de mogelijkheid om haar toezichthoudende rol te vervullen. Gemeentelijke deelname aan rechtspersonen is een manier om het publiek belang te dienen of een bepaalde publieke taak uit te voeren.

Als de gemeente zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft bij een bepaalde privaatrechtelijke of publiekrechtelijke rechtspersoon, dan is sprake van een verbonden partij. Daarnaast kan ook het college van burgemeester en wethouders besluiten een publiek of privaatrechtelijke organisatie als verbonden partij aan te merken. Bij privaatrechtelijke personen gaat het om deelnemingen, zoals een vennootschap, en bij publiekrechtelijke personen gaat het bijvoorbeeld om gemeenschappelijke regelingen.

Het BBV (in artikel 1, lid 1c en 1d) specificeert de begrippen bestuurlijk en financieel belang als volgt:

 • bestuurlijk belang: zeggenschap door vertegenwoordiging van de gemeente in het bestuur van een organisatie, bijvoorbeeld in directie, Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur of Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Het kan ook gaan om zeggenschap in de vorm van stemrecht;
 • financieel belang: bij het financiële belang van de gemeente gaat het meestal om een gestort aandelenkapitaal, bijdragen aan bijvoorbeeld een fonds, verstrekte leningen of verleende garanties. De gemeente loopt financieel risico als ze zo’n beschikbaar gesteld bedrag niet terugkrijgt, bijvoorbeeld als de verbonden partij failliet gaat en daardoor niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Als het financieel belang uitsluitend bestaat uit een subsidierelatie, dan is die rechtspersoon geen verbonden partij, maar een gesubsidieerde instelling.

De gemeente Rotterdam kent eind 2022 in totaal 37 verbonden partijen. Het gaat hierbij om 22 deelnemingen , 4 stichtingen, 2 verenigingen (allemaal privaatrechtelijke rechtspersonen) en 9 gemeenschappelijke regelingen (publiekrechtelijke rechtspersonen). Een majeure ontwikkeling in 2022 omtrent verbonden partijen betreft de verkoop van deelneming Warmtebedrijf Rotterdam, dat de gemeente Rotterdam samen met medeaandeelhouder Provincie Zuid-Holland per 1 november 2022 heeft verkocht. Per type verbonden partij wordt nader toegelicht welke relaties worden aangegaan of verbroken.

image

Het BBV als kader voor de paragraaf

Voor het opstellen van de paragraaf hanteert de gemeente het BBV als kader voor de te presenteren informatie over de verbonden partijen. Conform artikel 15 van het BBV is de gemeente verplicht inzage te bieden in:

1

a. de visie op en de beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen;
b. de lijst van verbonden partijen, die wordt onderverdeeld in:

 • gemeenschappelijke regelingen;
 • vennootschappen en coöperaties;
 • stichtingen en verenigingen
 • overige verbonden partijen;
   

2

In de lijst van verbonden partijen wordt tenminste de volgende informatie opgenomen:

a. de wijze waarop de gemeente een belang heeft in de verbonden partij en het publiek belang dat ermee gediend wordt;
b. het belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft aan het begin en de verwachte omvang aan het einde van het begrotingsjaar;
c. de verwachte omvang van het eigen vermogen en het vreemd vermogen van de verbonden partij aan het begin en aan het einde van het begrotingsjaar;
d. de verwachte omvang van het financiële resultaat van de verbonden partij in het begrotingsjaar;
e. de eventuele risico’s, van de verbonden partij voor de financiële positie van de provincie onderscheidenlijk gemeente.

Beleidsuitgangspunten en kaders

Beleidsuitgangspunten

De algemene beleidsdoelstelling van verbonden partijen is de behartiging van het publiek belang van de gemeente Rotterdam door een organisatie met een private of publieke rechtsvorm. De gemeente verbindt zich daaraan door bijvoorbeeld kapitaal te storten of zeggenschap te krijgen. Bij verbonden partijen gelden de volgende voorwaarden:

 • de financiële en beleidsmatige risico’s die de gemeente loopt, staan in redelijke verhouding tot het publiek belang;
 • de deelneming is het efficiëntste en effectiefste instrument om het beoogde beleidsdoel te bereiken;
 • het publiek belang en het toezicht daarop is niet al op een andere manier volledig geborgd.

 

Kaders

Deze voorwaarden zijn afgeleid van bepalingen in het gemeentelijke Beleidskader Verbonden Partijen en governance samenwerkingsrelaties 2022-2026 dat in 2023 door de gemeenteraad is vastgesteld (voorheen vigeerde het Beleidskader Verbonden Partijen dat in 2020 was vastgesteld). Het beleidskader omvat een nadrukkelijk kader omtrent (investerings-) fondsen. Deze vorm wordt vaker toegepast bij de in- en oprichting van verbonden partijen. Om de verbonden partijen te beheren gebruikt de gemeente een relatie-classificatiemodel. In dit model worden organisaties op basis van criteria ingedeeld en wordt per categorie uitgewerkt op welke wijze de invulling van het toezicht vanuit de gemeente concreet vorm krijgt. Daarnaast is uitgewerkt op welke wijze dit instrument behulpzaam kan zijn bij de wijze waarop accounthouders binnen de gemeente Rotterdam invulling geven aan hun toezichthoudende rol. 

Samen met het Burgerlijk Wetboek Boek 2 en de Code Corporate Governance vormen voornoemde bepalingen de belangrijkste richtlijnen voor het beleid ten aanzien van verbonden partijen - zo wordt er in het beleidskader ingegaan op de relatie tussen en bevoegdheden voor de Raad vis-a-vis de verbonden partijen. De uitvoering van de algemene beleidsdoelstelling is onder te verdelen in:

 • de gemeentelijke deelname in nieuwe verbonden partijen;
 • het beheer en de evaluatie van gemeentelijke deelname in bestaande verbonden partijen;
 • de wijziging en beëindiging van gemeentelijke deelname in bestaande verbonden partijen.

Bij het aangaan van een nieuwe verbonden partij heeft de gemeenteraad op basis van de Gemeentewet het recht om wensen en bedenkingen te uiten. Dit betekent dat het college pas kan besluiten tot het oprichten of participeren in een nieuwe verbonden partij nadat de gemeenteraad in de positie is geweest om haar wensen en bedenkingen te uiten.

Voor het beheer en afstoten bepaalt de Gemeentewet dat in principe het college verantwoordelijk is voor de uitvoering en besluitvorming rondom verbonden partijen en dat de gemeenteraad wordt geïnformeerd. In de praktijk blijkt echter dat wanneer er sprake is van grote belangen voor de gemeente zoals de strategie van het Havenbedrijf de gemeenteraad juist voorafgaand aan de besluitvorming wordt betrokken.

Als het gaat om het beheer van een verbonden partij dan betekent dit dat de gemeente als aandeelhouder van een vennootschap of lid van een vereniging of gemeenschappelijke regeling gedurende het jaar onder andere betrokken is bij het opstellen en vaststellen van begrotingen en jaarrekeningen, de strategie of jaarplan, majeure investeringsbeslissingen en benoemingen van bestuurders, toezichthouders alsmede commissarissen van een verbonden partij. De basis hiervoor zijn vaak de statuten, overeenkomsten of wetgeving afhankelijk van het type verbonden partij.

Daarnaast informeert het college de gemeenteraad bij een voornemen een verbonden partij te verzelfstandigen. Eenzelfde rol vervult het college bij uittreding en beëindiging van de gemeentelijke deelname of het liquideren van bestaande verbonden partijen.

 

Koppeling met Coalitieakkoord Rotterdam 2022-2026: Eén Stad

In het Coalitieakkoord staan de beleidsvoornemens en uitgangspunten van het college om de uitdagingen die Rotterdam kent het hoofd te bieden en van Rotterdam een nog betere stad te maken. Ook de gemeentelijke verbonden partijen spelen hierbij een rol. Zo zijn onder andere het Havenbedrijf, Stedin en het Energietransitiefonds, waarvan de gemeente Rotterdam aandeelhouder is, belangrijke partners voor de gemeente in de energietransitie, maar ook in kwesties van arbeidsgelegenheid. Zo wordt er bijvoorbeeld met bedrijven in de Rotterdamse haven samengewerkt aan de om- en bijscholing van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt of oudere werkzoekenden. 

Uit het Coalitieakkoord volgt ook dat de gemeente, indien als onderdeel van de afspraken met Stedin een kapitaalstorting noodzakelijk is, hiervoor de opbrengsten uit de verkoop van de deelneming ENECO inzet. Als uitwerking van eerdere Rotterdamse besluitvorming noemt dit Coalitieakkoord daarnaast dat de afwikkeling van de Rotterdamse deelname in het Warmtebedrijf wordt afgerond. Dit heeft plaatsgevonden eind 2022.

Ook zal de gemeente onderzoeken hoe de governance en betrokkenheid bij instellingen die het gemeentelijk cultuurbezit beheren, transparanter en verstevigd kan worden.

Daarnaast is eind 2022 gebleken dat het realiseren van het plan voor een nieuw stadion voor Feyenoord City in de huidige marktomstandigheden niet haalbaar is. Dit begrijpt het bestuur van de gemeente Rotterdam. De gemeente Rotterdam beziet daarnaast of haar aandeel in het huidige stadion nog voldoet aan het vigerende beleidskader; of er nog een duidelijk publiek belang is dat de gemeente Rotterdam middels dit aandeel borgt.

 

Belangrijkste beleidsvoornemens & beleid voor verbonden partijen met "verhoogd risico"

De beleidsvoornemens voor de verbonden partijen worden opgenomen in de paragraaf verbonden partijen. Aan het einde van het boekjaar legt het college vervolgens verantwoording af over dit gevoerde beleid in de gelijknamige paragraaf van de jaarstukken.

Ook wordt jaarlijks door het college het Beheerverslag Deelnemingen aan de gemeenteraad aangeboden. Doel van het Beheerverslag is om de gemeenteraad van Rotterdam grondiger te informeren over de ontwikkelingen binnen de  deelnemingenportefeuille en de individuele deelnemingen, gelet op de grote publieke en financiële belangen die zijn gemoeid met deze deelnemingen.

Daarnaast zijn met betrekking tot de verbonden partijen voor 2022 belangrijke  ontwikkelingen te benoemen van enkele omvangrijke verbonden partijen van de gemeente Rotterdam.

 

 1. Havenbedrijf

Havenbedrijf Rotterdam (HbR) werkt continue aan het ontwikkelen van de haven om de efficiëntie en betrouwbaarheid van de Rotterdamse haven te vergroten.

Financieel gezien heeft het Havenbedrijf in 2022 een goed jaar gehad. Uit de (nog niet vastgestelde) jaarcijfers volgt dat het bedrijfsresultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen steeg naar € 318 mln (2021: € 273 mln). Het resultaat na belastingen is €247 mln.

Het succes en bestaansrecht van de haven op de lange termijn wordt bepaald door haar bijdrage aan het maatschappelijke belang. Zo heeft het Havenbedrijf een belangrijke taak in het bestrijden van de klimaatcrisis door, onder andere, te werken aan CO2 -reductie in het havenindustrieel complex (HIC). Het Havenbedrijf werkt aan verscheidene projecten op het gebied van de energietransitie. De doelstelling voor CO2 reductie in het HIC is in 2021 (cijfers lopen één jaar achter) echter niet gehaald. Dit vraagt de bijzondere aandacht van de aandeelhouders, gezien de impact van het HIC op de gemeentelijke en landelijke doelstellingen op het gebied van CO2-reductie.

 1. Stedin

De grote netbeheerders van Nederland, waaronder ook de Rotterdame deelneming Stedin kennen een significante groei van investeringen. Dit wordt voornamelijk gedreven door de energietransitie. Verdere elektrificatie van ons energiesysteem o.a. door de installatie van meer zonnepanelen, laadpalen voor elektrische auto’s en de realisatie van windparken betekent dat het elektriciteitsnet uitgebreid moet worden om de duurzaam opgewerkte stroom te kunnen blijven leveren aan burgers en bedrijven. In vergelijking met eerdere jaren betekent dit dat Stedin niet alleen onderhoud- en vervangingsinvesteringen pleegt, maar ook aanzienlijk investeert in de uitbreiding van haar infrastructuur. Die investeringen zullen tot aan 2030 circa € 700 mln tot 1 miljard per jaar gaan bedragen. Deze investeringen moeten echter ook worden gefinancierd. Dat gegeven leidt bij Stedin tot een zekere kapitaalbehoefte- voor de komende jaren.

In 2021 hebben de aandeelhouders - waaronder Rotterdam - de vermogenspositie van Stedin versterkt met een kapitaalbijdrage van € 200 mln. Rotterdam investeerde € 64 mln, wat naar rato was van haar aandelenbelang (31,69% van € 200 mln). Dit was voor de korte termijn (tot 2023).

Stedin heeft de afgelopen periode haar kapitaalbehoefte herijkt voor de lange termijn (tot 2030) op grond van nieuwe financiële prognoses. Stedin’s kapitaalbehoefte komt thans uit op € 1,8 miljard tot 2030. Hiermee wenst Stedin invulling te geven aan haar investeringsprogramma om de energienetten zowel qua kwaliteit als capaciteit geschikt te houden in de komende jaren van de energietransitie. De bestaande aandeelhouders hebben niet de financiële positie om gezamenlijk deze kapitaalvraag te voldoen. Voor het versterken van het vermogen hebben Stedin en Rotterdam als lid van de Aandeelhouderscommissie ingezet op kapitaalversterking door nieuwe aandeelhouders (Rijk, niet aandeelhoudende gemeenten en provincies uit Stedin’s verzorgingsgebied). Mede vanwege de wettelijk aan gemeenten gegeven regie bij de energietransitie is het een logische gedachte dat alle gemeenten en provincies die in Stedin’s verzorgingsgebied liggen, ook aandeelhouder van Stedin zijn. Ook niet-aandeelhoudende gemeenten en provincies hebben immers baat bij een sterke netbeheerder. De bestaande aandeelhouders – waaronder Rotterdam - zijn een laatste remedie als voornoemde traject niet tot voldoende versterking van het vermogen leidt.

Eind 2022 zijn hierin twee belangrijke stappen gezet voor het invullen van Stedin’s kapitaalvraag. Enerzijds doordat het Rijk € 500 mln in de Miljoenennota heeft gereserveerd om Stedin’s kapitaalvraag te reduceren. Daarnaast is een zogenaamd Afsprakenkader tussen het Rijk, Stedin en andere netbeheerders  en vertegenwoordigers van de aandeelhouders overeengekomen. In dit kader met afspraken tussen het Rijk en (energie)netwerkbedrijven Alliander, Enexis en Stedin is vastgelegd hoe verzoeken aan het Rijk om toe te treden als aandeelhouder van de netwerkbedrijven is vastgelegd met als doel het versterken van de vermogenspositie en het verminderen van de kapitaalbehoeften van de netwerk- bedrijven.

De verwachting is dat het Rijk in 2023 middels een kapitaalstorting van € 500 mln zal toetreden als aandeelhouder. Daaropvolgend zullen met de bestaande aandeelhouders, de Staat en lokale overheden die nog geen aandeelhouder zijn, de gesprekken worden gecontinueerd over de invulling van de resterende kapitaalbehoefte.

De Rotterdamse gemeenteraad zal over de voortgang van dit proces worden geïnformeerd.

 1. RET

De RET heeft in 2022 te maken gehad met de nasleep van de Covid-19 maatregelen, in de vorm van het een permanent aangepast reizigerspatroon, wat er vooralsnog toe leidt dat het aantal reizigers fors minder is dan vóór de Covid-pandemie. Daarnaast heeft de RET in 2022, net zoals de gehele Openbaar Vervoer (OV) sector in Nederland, te kampen met een grote arbeidskrapte in combinatie met een hoog ziekteverzuim, wat er toe leidt dat het herinvoeren van de dienstregeling vóór de Covid-pandemie geen makkelijke opgave is, nog los van het feit dat dit qua verminderde aantal reizigers geen optimale keuze zou zijn.

De toekomst zal sterk worden bepaald door het bepalen van nieuwe reizigerspatronen die zijn ontstaan sinds de Covid-pandemie, maar ook door nieuwe ontwikkelingen rondom onder andere de energieprijzen en personeelskosten. Al deze factoren hebben grote gevolgen het exploitatieresultaat van de RET. Daartoe zijn de aandeelhouders van de RET (Gemeente Rotterdam en de MRDH) in gesprek met de RET, waarbij de MRDH ook de rol van concessie-verlener bekleedt, omtrent hoe te komen tot een toekomstperspectief voor de RET dat aansluit bij de ontwikkelingen van de afgelopen jaren. Daarnaast zijn er gesprekken tussen meerdere vervoerders, vervoersautoriteiten en het Rijk omtrent de gevolgen van de nieuwe reizigerspatronen, gestegen energiekosten en de verdere toekomst van het OV-landschap. Vooralsnog heeft dit geen effect op de waardering van de deelneming RET N.V.; de financiële risico's zijn belegd in de vervoersconcessies tussen RET en Metropoolregio Rotterdam - Den Haag (MRDH).

 1. Evides

Na de droge zomers van 2018, 2019, 2020 én 2022 staan droogte, zoetwaterbeschikbaarheid en waterbesparing hoog op de politieke en bestuurlijke agenda’s. Evides neemt bestuurlijk deel aan de regionale/lokale activiteiten in het kader van het Nationaal Bestuursakkoord Klimaatadaptatie waarvan droogte (naast wateroverlast, overstromingen en hitte) onderdeel uitmaakt.

In 2022 is Evides een onderzoek gestart naar de drinkwaterzuivering van de toekomst, omdat de huidige installaties voor drinkwaterzuivering over een aantal jaren moet worden vervangen. In november 2022 zijn de nieuwe tarieven voor drinkwater voor 2023 gepubliceerd. De tarieven stijgen 8% (voor een tweepersoonshuishouden met een gemiddeld waterverbruik). Dit komt door gestegen kosten van energie, materialen en grondstoffen.

 1. Warmtebedrijf Rotterdam

Wat betreft de (voormalige) deelneming Warmtebedrijf Rotterdam heeft 2022 vooral in het teken gestaan rondom de uitwerkingen van het WHOA-traject (wet Homologatie Onderhands Akkoord), waarbij met betrokken stakeholders is gekeken naar een akkoord rondom de toekomst van het Warmtebedrijf. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de verkoop van het Warmtebedrijf eind 2022 aan Vattenfall. Daartoe zal het Warmtebedrijf in 2023 en verder niet meer opgenomen worden in de lijst van Verbonden Partijen van Gemeente Rotterdam. De verkoop is afgerond binnen de daartoe gestelde budgettaire kaders en getroffen voorzieningen die zijn opgenomen in de begroting 2022. Hierdoor is er geen effect op het financieel resultaat over 2022. Voor de afwikkeling van onze deelname in WbR (verkoop en afschrijvingen) was een bedrag van € 195,5 mln benodigd. Hiervoor was reeds € 147,4 mln aan voorzieningen getroffen. Het totaal financieel resultaat ten laste van boekjaar 2022 bedraagt daarmee € 48,2 mln. Bij Tweede Herziening 2022 zijn hiertoe afdoende middelen uit de inkomsten erfpachtconversie vrijgemaakt. 

Lijst van verbonden partijen

Vennootschappen

Vennootschappen kennen verschillende vormen: een besloten, naamloze of commanditaire vennootschap. Als de gemeente aandelen in een vennootschap heeft, neemt de gemeente op die manier deel in het aandelenkapitaal. Een dergelijk financieel belang met een derde rechtspersoon is pas een verbonden partij als de gemeente tevens een bestuurlijk belang heeft. Dit kan door een vertegenwoordiging in het bestuur of de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, het hebben van stemrecht en zo meer.

In de tabel hierboven wordt nadere informatie gegeven voor de vennootschappen waarin de gemeente Rotterdam een aandeelhouderschap kent. De tabel biedt per vennootschap inzicht in de naam, vestigingsplaats, en in de publieke, bestuurlijke en financiële belangen zowel als de risico's voor de gemeente Rotterdam. Conform artikel 15 van het BBV biedt de tabel daarnaast inzicht in de ontwikkeling van de boekwaarden, het eigen en vreemd vermogen en het nettoresultaat.

Hieronder volgt een korte uiteenzetting over de:

 1. Te continueren gemeentelijke deelname in vennootschappen, inclusief indicatieve dividend raming;
 2. Gemeentelijke deelname in nieuw op te richten vennootschappen of nieuwe deelname in bestaande vennootschappen;
 3. Te beëindigen gemeentelijke deelname in vennootschappen.

 

Te continueren gemeentelijke deelname in vennootschappen, inclusief ontvangen dividend 

De gemeente (per 31/12/2022) is aandeelhouder in 22 vennootschappen, waarbij de intentie is om haar deelname in 15 vennootschappen te continueren en in 7 vennootschappen te beëindigen. 

De vennootschappen Bank Nederlandse Gemeenten Bank NV (BNG Bank), Gemeenschappelijk Bezit Evides BV, Havenbedrijf Rotterdam NV, Sportbedrijf Rotterdam, Stedin Groep NV en de Royal Schiphol Group NV zijn enkele verbonden partijen die bij een positief nettoresultaat een deel van de winst als dividend uitkeren aan de gemeente als aandeelhouder. Dat deel hangt af van de pay-outratio: de procentueel aan aandeelhouders uitgekeerde winst. De verwachte dividendopbrengst voor 2022 is circa € 92 mln (zie tabel) .

Gemeentelijke deelname in nieuw op te richten vennootschappen of een nieuwe gemeentelijke deelname in bestaande vennootschappen

Niet van toepassing in 2022

Te beëindigen gemeentelijke deelname in vennootschappen

Per 31 december 2022 heeft de gemeente heeft de intentie om deelname in 7 vennootschappen te beëindigen door als aandeelhouder uit te treden, de verbonden partij te verkopen of te liquideren - voor enkele partijen loopt dit proces reeds. Dit betreft de volgende deelnemingen: Glazen Maas Exploitatie B.V. & Glazen Maas Infrastructuur B.V., ROM-D Beheer N.V., ROM-D Kil III C.V., SSC Flex B.V., Multidiensten Rotterdam B.V. en Stadion Feijenoord N.V..

 • Deelname in de vennootschappen Warmtebedrijf Rotterdam en Ontwikkelingsmaatschappij Rijnmond is gedurende 2022 reeds gestopt.

Relevant om te vermelden is dat de gemeente bij de beëindiging van deelnemingen afhankelijk is van derden waaronder de deelneming zelf, maar bijvoorbeeld ook besluitvorming bij andere aandeelhouders of in geval van het liquideren van deelnemingen ook de opstelling van bestaande crediteuren en debiteuren of de belastingdienst. In de lijst van verbonden partijen van deze paragraaf is een nadere toelichting opgenomen over de status van de beëindiging van de gemeentelijke deelname in voornoemde verbonden partijen.

 

Overzicht begroting/realisatie dividend 2021-2022

image

Stichtingen

Een verbonden partij kan een stichting zijn. Stichtingen waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft, of waartoe het College expliciet besloten vallen onder de term verbonden partij. Dit geldt alleen als er geen sprake is van een subsidierelatie. Als de gemeente een stichting in overwegende mate subsidie geeft, valt die stichting onder ‘gesubsidieerde instellingen’ en is het geen verbonden partij.

Eind 2022 kent de gemeente Rotterdam 4 stichtingen die zich classificeren als verbonden partij. Al deze stichtingen worden in 2023 gecontinueerd.

         

Gemeentelijke deelname in nieuw op te richten stichtingen of nieuwe gemeentelijke deelname in bestaande stichtingen

Geen.

 

Te beëindigen gemeentelijke deelname in stichtingen

Geen.

Verenigingen

Ook een coöperatieve vereniging kan een verbonden partij zijn. Een coöperatieve vereniging heeft als doel in bepaalde materiële behoeften van de leden te voorzien. In tegenstelling tot een gewone vereniging kan een coöperatieve vereniging de aansprakelijkheid van de leden beperken of helemaal uitsluiten. 

Zo is de gemeente Rotterdam bijvoorbeeld lid van de vereniging "Wigo4it". Dit is een coöperatie die in dienst van én samen met de 4 grote gemeenten (Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag)  - integrale ICT- oplossingen ontwikkelt voor het aanvragen en verstrekken van uitkeringen, het begeleiden van mensen naar werk en het aanvragen en verstrekken van zorg.

 

Te continueren gemeentelijke deelname in verenigingen

De gemeente continueert haar deelname in de verenigingen Wigo4it en Dimpact.

Gemeentelijke deelname in nieuw op te richten verenigingen of nieuwe gemeentelijke deelname in bestaande verenigingen

Geen.

Te beëindigen gemeentelijke deelname in verenigingen

Geen.

Gemeenschappelijke regelingen

De Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) biedt overheden de mogelijkheid een deel van hun bestuurstaken te verplaatsen naar een openbaar lichaam. Dit wordt ‘verlengd lokaal bestuur’ genoemd. Gemeenten kunnen dan een openbaar lichaam instellen. Zo’n openbaar lichaam is een rechtspersoon en kent drie organen: een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en een voorzitter. Dit hoofdstuk gaat alleen in op de gemeenschappelijke regelingen die een ‘verbonden partij’ zijn. Daaronder vallen niet de zogeheten lichte regelingen, omdat in deze regelingen geen sprake is van een bestuurlijk onderdeel. Het zijn samenwerkingsverbanden zonder bestuursorganen.

 

Te continueren gemeentelijke deelname in gemeenschappelijke regelingen

De gemeente continueert in 2023 haar deelname in 9 gemeenschappelijke regelingen. Dit zijn: Metropoolregio Rotterdam - Den Haag, GGD Rotterdam-Rijnmond, Grondbank RZG Zuidplas, DCMR, Jeugdhulp Rijnmond, Nieuw Reijerwaard, Openbaar Lichaam Gezamenlijke Brandweer, Openbaar lichaam Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond en het Recreatieschap Rottemeren.

Gemeentelijke deelname in nieuw op te richten gemeenschappelijke regelingen of nieuwe gemeentelijk deelname in bestaande gemeenschappelijke regelingen

Geen

 
Te beëindigen deelname in gemeenschappelijke regelingen

Geen