Voortgang 2022

Beleidskader verbonden partijen en bestuurlijke relaties 2022-2026

In 2022 is een nieuw beleidskader Verbonden partijen en bestuurlijke relaties 2022-2026 opgesteld. Dat gebeurt aan het begin van elke nieuwe bestuursperiode. De gemeenteraad heeft het beleidskader op 2 februari 2023 vastgesteld. Een verdere toelichting staat in de paragraaf Verbonden partijen.

 

Stedin

Netwerkbedrijf  Stedin heeft de komende jaren behoefte aan extra eigen vermogen. Stedin heeft dit extra vermogen nodig om te investeren in het energienet en de energietransitie. In 2022 heeft Stedin met haar aandeelhouders een plan uitgewerkt. Hierin staat met welke combinatie van oplossingsrichtingen Stedin extra eigen vermogen kan aantrekken. Een van de oplossingsrichtingen is dat de staat toetreedt als nieuwe aandeelhouder. In 2023 ontvangt de gemeenteraad informatie en kan de gemeenteraad zijn wensen en bedenkingen aangeven. Verdere toelichting staat in paragraaf Verbonden Partijen.

 

Warmtebedrijf

De gemeenteraad besloot op 2 juni 2022 de aandelen in Warmtebedrijf Rotterdam Holding B.V. (WbR) aan Vattenfall Nederland te verkopen. Met de overdracht van de aandelen op 1 november 2022 is de verkoop afgerond. De financiële effecten van het dossier Warmtebedrijf Rotterdam zijn verwerkt in 2022. Een verdere toelichting staat in paragraaf Verbonden Partijen

 

 

Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor (RIM)

In 2022 hebben twee grote woningcorporaties erfpachtcontracten afgekocht. Dat gebeurt ook in 2023. Bij een erfpachtconversie verkoopt de gemeente de grond waarop woningen van deze woningcorporaties staan aan de woningcorporaties. Door versnelling in de conversie zijn de opbrengsten in 2022 € 140 mln hoger uit dan begroot. De opbrengst van de verkoop komt terecht in de Rotterdamse Investeringsmotor (RIM). Een verdere toelichting staat bij Financiën

 

Gemeentefonds

Het Rijk heeft in de decembercirculaire extra geld voor integratie- en decentralisatie-uitkeringen van € 41,8 mln aan Rotterdam toegekend. Dit is zo laat gebeurd, dat de gemeente dit geld, over het algemeen, in 2022 niet meer kon uitgeven. Hiertegenover staan lagere ontvangsten van € 15,1 mln aan algemene uitkeringen dan begroot. Het saldo van het Gemeentefonds bedraagt € 26,7 mln positief.

Het Rijk verandert in 2026 de systematiek voor het berekenen van de grootte van het gemeentefonds. Tot en met 2025 past het Rijk nog de bestaande systematiek toe: trap-op-trap-af maar staat het accres vast. Die systematiek vervalt vanaf 2026.

Sinds het voorjaar van 2022 bespreken gemeenten, het Rijk en andere betrokken partijen een nieuwe systematiek voor het gemeentefonds. Het Rijk heeft toegezegd in de meicirculaire 2023 meer duidelijkheid te geven. Een nadere toelichting staat in Gemeentefonds.  
 

Financiering

In 2022 heeft de gemeente minder geïnvesteerd dan was begroot. In de paragraaf Investeringen is een toelichting hierop opgenomen. Een van de gevolgen van de lagere investeringen is dat voor € 908.000 minder rente aan de programma’s en projecten is toegerekend dan was begroot. Daarnaast heeft het achterblijven van investeringen in 2022 geleid tot een lagere financieringsbehoefte, en daarmee tot lagere extern te betalen rentelasten van € 642.000 dan was geraamd.