Projecten

Hier wordt een korte toelichting gegeven op de belangrijkste projecten die ten behoeve van dit programma worden uitgevoerd.

Nieuw Stadion Feyenoord

In 2017 stelde de gemeenteraad in de Position Paper Feyenoord City voorwaarden voor de bijdrage van de gemeente aan een nieuwe stadion. Tot die bijdrage hoorde onder andere € 40 mln aandelenkapitaal voor het nieuwe stadion. Op 21 april 2022 kondigde de Betaald Voetbal Organisatie (BVO) Feyenoord aan het onverantwoord te vinden om over te gaan tot de bouw van een nieuw stadion. In oktober 2022 heeft de Raad van State het bestemmingsplan Feyenoord City vernietigd. Naar aanleiding daarvan heeft de gemeente overleg gevoerd met de belangrijkste stakeholders. In dit overleg is geconcludeerd dat BVO Feyenoord en Stadion Feyenoord een nieuw stadion niet op korte termijn kunnen realiseren. Ook over de lange termijn (10 jaar) wordt geen zekerheid verschaft. Het college heeft daarom besloten niet langer middelen en ruimte te reserveren voor het stadion. 

De rentelasten met betrekking tot aankoop van aandelen ad € 40 mln in het nieuwe Feyenoord stadion waarvan eerder is uitgegaan, bedragen jaarlijks € 1 mln. Nu de realisatie van een nieuw stadion op middellange termijn niet wordt verwacht, vallen de meerjarig begrote kapitaallasten vrij. Conform de spelregels vloeien deze middelen toe aan de bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor (RIM). De vrijval van middelen wordt verwerkt bij de Voorjaarsnota 2023/ Eerste Herziening 2023.