Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Algemene middelenOorspr.
Begroting
2022
Bijgestelde
Begroting
2022
Realisatie
2022
Afwijking
Baten exclusief reserves2.002.9482.258.5602.287.06628.505

Bijdragen rijk en medeoverheden 1.914.478 2.169.135 2.195.890 26.754
Dividenden 85.699 87.143 87.080 -62
Financieringsbaten 2.805 2.546 4.290 1.744
Overige opbrengsten derden 12 12 92 79
Overige baten -47 -276 -286 -10
Lasten exclusief reserves-25.68527.18423.978-3.207

Apparaatslasten 0 30 66 36
Inhuur 0 30 66 36
Intern resultaat 0 48 47 -1
Intern resultaat 0 48 47 -1
Programmalasten -25.685 27.106 23.864 -3.242
Financieringslasten 20.105 14.510 13.868 -642
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 2.070 5.973 3.071 -2.903
Kapitaallasten -48.155 -43.717 -43.081 637
Overige programmalasten 295 50.340 50.006 -334
Subsidies en inkomensoverdrachten 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen 2.028.633 2.231.376 2.263.088 31.712
Vennootschapsbelasting800000

Saldo voor reserveringen 2.027.833 2.231.376 2.263.088 31.712
Reserves61.704-218.610-358.193-139.583

Onttrekking reserves 146.653 36.213 36.332 119
Toevoeging reserves 84.949 255.223 394.925 139.701
Vrijval reserves 0 400 400 0
Saldo 2.089.537 2.012.766 1.904.895 -107.871

Toelichting overzicht baten en lasten

Overzicht afwijkingen programmaAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Decembercirculaire en taakmutaties Gemeentefonds 26.754 0 0 26.754
2. Financieringsbaten 1.744 0   1.744
3. Financieringslasten 0 -642 0 642
4. Rentetoerekening 0 637 0 -637
5. Post Onvoorzien 0 -600 0 600
6. Vrijval stelpost indexering 0 -1.368 0 1.368
7. Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor (RIM) 0 0 -139.583 -139.583
8. Diverse afwijkingen 7 -1.233 0 1.240
Totaal afwijkingen 28.505 -3.207 -139.583 -107.871

Het saldo van het programma Algemene middelen bedraagt € 107,8 mln nadelig. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

1. Decembercirculaire en taakmutaties Gemeentefonds
Het saldo van het Gemeentefonds bedraagt € 26,7 mln positief. Het Rijk heeft in de decembercirculaire extra geld voor integratie- en decentralisatie-uitkeringen van € 41,8 mln aan Rotterdam toegekend. Dit is zo laat gebeurd,dat de gemeente dit geld, over het algemeen, in 2022 niet meer kon uitgeven. Bij de aandachtspunten en risico's in de 10-maandsrapportage is hiervan al melding gemaakt. Hiertegenover staan lagere ontvangsten van € 15,1 mln aan algemene uitkeringen dan begroot. Er is in de Begroting 2022 rekening gehouden met een tweetal bijdragen van in totaal € 10 mln die de gemeente niet in 2022, maar pas in latere jaren zal ontvangen. Het restant van de eerdergenoemde € 15,1 mln komt door een hogere waarde van de stad dan eerder was begroot. Als regel geldt namelijk: hoe hoger de waarde van de stad, hoe lager de uitkering van het Rijk.
 

2. Financieringsbaten
Warmtebedrijf Rotterdam (WbR) had bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) een krediet afgesloten. De gemeente stond borg voor dit krediet tot een maximum van € 104 mln. Het krediet eindigde op 1 oktober 2020. BNG had eerder al aangegeven geen mogelijkheid tot verlenging te zien. Met BNG en WbR is in 2020 besloten dat het krediet terugbetaald zou worden door de gemeente op grond van de borgstelling. Door deze betaling heeft de gemeente een vordering op WbR verkregen. De rente die het WbR hierover is verschuldigd is niet betaald, maar verrekend bij de verkoop. Over het boekjaar 2022 bedraagt de wettelijke rente € 1,7 mln.


3. Financieringslasten
De gemeente heeft niet alle geplande investeringen in 2022 gedaan. Het gevolg hiervan is dat de gemeente minder geld heeft geleend en ook minder rente heeft betaald dan was begroot (€ 642.000).
 

4. Rentetoerekening
In 2022 is er minder geïnvesteerd dan begroot waardoor er minder rente aan programma's en projecten is toegerekend dan was begroot. Per saldo is het resultaat een nadelig effect van € 637.000. Bij de aandachtspunten en risico's in de 10-maandsrapportage is hier reeds melding van gemaakt.
 

5. Post Onvoorzien
In 2022 behoefde de gemeente de post Onvoorzien (€ 600.000) niet in te zetten.
 

6. Vrijval stelpost indexering
Voor 2022 was een organisatiebrede stelpost (€ 1,3 mln) voor dekking van personeelskosten en materiële kosten opgenomen. Het bleek niet nodig om deze helemaal in te zetten.
 

7. Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor (RIM)
Voor 2022 en 2023 zijn toevoegingen aan de bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor (RIM) begroot van baten door erfpachtconversie van twee grote wooncorporaties. Deze erfpachtconversiebaten worden geheel toegevoegd aan de RIM. Dit is gedaan op grond van het raadsbesluit over de afdoening motie Vonk over kaders voor de conversie (22bb006017). In 2022 is € 139,7 mln meer aan erfpachtpachtconversiebaten ontvangen dan begroot. Dit komt door een versnelling van de conversie. Daardoor ontving de gemeente al in 2022 circa € 71,5 mln aan baten, in plaats van in 2023. Doordat er ook erfpachtconversie is toegepast bij woningen uit het niet-sociale segment is nog eens circa € 68 mln aan extra baten ontvangen. (zie ook Programma Stedelijke Ontwikkeling). Daarnaast is in 2022 meer onttrokken (€ 119.000) dan begroot voor de kapitaallasten Stedin en Energietransitiefonds Rotterdam (ETF-R).
 

8. Diverse afwijkingen
De diverse afwijkingen zijn onder andere veroorzaakt door onderbesteding van kosten voor derden en ICT (€ 1 mln), bank- en provisiekosten (€ 149.000) en overige afwijkingen (€ 84.000).