Wat willen we bereiken?

In 2050 wil Rotterdam een stad zonder afval zijn. Om dat te bereiken is het van groot belang:

 • de totale hoeveelheid afval terug te brengen;
 • huishoudelijk afval nog beter te scheiden.

In de Grondstoffennota zijn maatregelen opgenomen om dit te stimuleren.

Rotterdammers willen een zichtbaar schonere stad. Dit betekent dat de stad er voor het oog schoon bij ligt en dat Rotterdammers het schoonniveau van de buitenruimte positief waarderen. De overlast door plaagdieren zoals ratten houden we onder controle door een gebiedsgerichte rattenaanpak.

Rotterdam is daarnaast op weg naar een afvalvrije en grondstoffenrijke samenleving. Daarbij maken we stapsgewijs de omschakeling van een lineaire naar een circulaire economie. Rotterdam Circulair draagt bij aan de transitie naar een groener, duurzamer, veerkrachtiger, gezonder en schoner Rotterdam. Het gehele gemeentelijke wagenpark is in 2030 emissieloos ten behoeve van het klimaat en de gezondheid van de Rotterdammer.

Wat gaan we daarvoor doen?

 • We verminderen naastplaatsingen en zwerfafval in de 20 wijken die volgens de CROW-methodiek het slechtst scoren met gemiddeld 5 procentpunt (collegetarget). 
 • We stellen de Rotterdammers in staat om op een eenvoudige en verantwoorde manier afval te scheiden:
  • We verruimen de openingstijden van (een deel van de) milieuparken.
  • We stellen leenbakfietsen beschikbaar voor Rotterdammers die niet over een auto beschikken.
  • We vergroten het aantal pop-up-milieuparken in de wijk per jaar (minimaal 100 per jaar), zodat Rotterdammers makkelijker hun grofvuil weg kunnen brengen.
 • Circulair hergebruik stimuleren we door in te zetten op refuse, repair, reuse, recycling en afvalscheiding.
 • Naastplaatsingen pakken we aan onder meer door vaker en strenger te handhaven:
  • Reinigingsmedewerkers leiden we op tot toezichthouder zodat zij kunnen optreden tegen afval naast de container.
  • We maken meer gebruik van gedrag beïnvloedende technieken rondom wijkcontainers.
  • We experimenteren met digitale middelen om afval naast de container beter te herkennen, zodat het ophalen van 
   het afval efficiënter kan worden ingericht.
 •  We gaan verder met onze aanpak van zwerfafval en het reinigen van de buitenruimte. Dat doen we op een gemiddelde van 90% B-schoonniveau volgens de CROW-methodiek:
  • We zetten de reinigingsteams vaker in, stadsbreed en óók in het weekend. 
   Deze zogenaamde ‘runners’ gaan elke dag ‘s ochtends vroeg de wijk in om, los van meldingen, naastplaatsingen weg te halen.
  • We zetten bij de in- en/of uitgang van parken op piekmomenten grote containers neer.
  • We willen ongedierteoverlast op straat tegengaan; daarom maken we afspraken met 
   restaurants en de markten om te voorkomen dat etensresten op straat belanden.
  • We investeren in zogenoemde ‘Zakken vullen’ acties, waarbij bewoners en schoolkinderen 
   voor een kleine tegenprestatie (koffie, voucher van de lokale supermarkt, etc.)  
   zwerfvuil opruimen. 
 • We vergroten de bewustwording en kennis over dierenwelzijn. We continueren de acties uit de nota Dierenwelzijn en maken daartoe een nieuw uitvoeringsprogramma. Daarbij zetten we in op gecombineerde acties in overlappende beleidsvelden (o.a. biodiversiteit, groenbeheer, plaagdierbeheersing en evenementen).
 • Plaagdierbeheersing zetten we vanaf 2023 gebiedsgericht in samen met alle (gebieds)functionarissen die onmisbaar zijn in de aanpak van rattenoverlast. 
 • We streven ernaar dat bewoners de buitenruimte als schoon ervaren en de gemeentelijke dienstverlening positief waarderen. De neerwaartse trend van de schoonbeleving uit het Wijkprofiel buigen we om. Voor de waardering van bewoners over de dienstverlening wordt een indicator ontwikkeld.
 • De personenwagens in het wagenpark van de gemeente zijn in 2023 volledig emissieloos. De lichte bedrijfsvoertuigen zijn dat in 2025 en het zware segment, machines en gereedschappen in 2030. Daarbij zijn er wel twee randvoorwaarden:
  • Het emissieloos rijden moet aansluiten bij de bedrijfsprocessen;
  • Er moeten voldoende energiepunten (laadvoorzieningen/vulpunten) voorhanden zijn.

Rotterdam Circulair maakt onderdeel uit van een grotere transitie waaraan breder binnen de gemeente gewerkt wordt. Meer toelichting daarover is te lezen in de paragraaf 'Klimaat' binnen deze jaarstukken. In die paragraaf wordt ingegaan op hoe de transitie naar een circulaire economie bijdraagt aan:

 1. een groener en duurzamer Rotterdam.
 2. een betaalbaarder en economisch veerkrachtiger Rotterdam.
 3. een gezonder en schoner Rotterdam.

Hoe meten we dat?

Indicator

Realisatie

2021

Begroting

2022

Realisatie

2022

Begroting

2023

Raming

2024

Raming

2025

Raming

2026

Naastplaatsingen en zwerfafval

 

79% niveau B of hoger

80,25% niveau B of hoger 79,77% niveau B of hoger 81,5% niveau B of hoger 82,75% niveau B of hoger 84% niveau B of hoger  

Restafval per inwoner per jaar 

281 kg

249 kg

264 kg

nnb

nnb

nnb

249 kg

 

Schoon CROW-indicator norm: 90% niveau B

92% B

90% B

91%B

90%B

90%B

90%B

90%B

 

Toelichting indicatoren

Naastplaatsingen en zwerfafval

De gemeente vermindert naastplaatsingen en zwerfafval in de 20 wijken die het slechtst scoren. In deze collegeperiode is het doel de CROW-score op naastplaatsingen en zwerfafval met gemiddeld 5 procentpunt te verhogen. De CROW-score is een standaardscore voor de buitenruimte: straten, pleinen, groenvoorzieningen, singels en zo meer.

Voor de meting van de resultaten op deze collegedoelstelling gebruikt de gemeente:

 • Reguliere metingen voor de CROW-indicatoren naastplaatsingen en zwerfafval De realisatie is het gemiddelde van de scores op naastplaatsingen en zwerfafval, waarbij aan beiden een even zwaar gewicht wordt toegekend.

De 20 slechtst scorende wijken zijn benoemd op basis van hun scores over 2021.

Toelichting resultaat 2022

De CROW-resultaten zijn vooral bij naastplaatsingen veelbelovend. De NietRNaast aanpak lijkt vruchten af te werpen. In 17 van de 20 wijken is er een verbetering van ruim 5 procentpunt op de CROW-score ten opzichte van 2021. Voor zwerfafval is meer aandacht nodig. In de 20 focuswijken is er een gemiddelde afname van ruim 4 procentpunt. Het doel is echter een gemiddelde stijging van 1,25% per jaar. De afname komt deels doordat een aantal maatregelen in 2023 start, waaronder de 20 handhavende reinigers. Er zijn aanzienlijke verschillen tussen de wijken. De uiteenlopende scores benadrukken het belang van een wijkgerichte aanpak.

 

Restafval per inwoner

Huishoudelijk restafval is het totaal aan ongescheiden restafval per inwoner per jaar, inclusief grof huishoudelijk restafval. In de Grondstoffennota 2019-2022 is de streefwaarde voor 2022 opgenomen. De Grondstoffennota 2023-2026 is begin februari 2023 vastgesteld. Hierin staan nieuwe maatregelen voor de vermindering van restafval per inwoner. Er volgen nu jaarlijkse rapportages over het aantal kilo’s restafval per inwoner om de voortgang te volgen.

Toelichting resultaat 2022

De realisatie van de indicator vermindering restafval is 264 kg per inwoner (waarvan 244 kg fijn restafval en 20 kg grof restafval). Het totale aanbod afval in Rotterdam is in 2022 flink verminderd. Waarschijnlijk zijn de huidige economische ontwikkelingen hierop van invloed, zoals inflatie, hoge energieprijzen en duurdere grondstoffen. Ook draagt de toegenomen hoeveelheid gescheiden ingezameld GFE bij aan de vermindering van het aantal kilo’s restafval.

 

Beeldkwaliteit Schoon

Sinds 2019 gebruikt de gemeente Rotterdam de landelijke CROW Beeldsystematiek om de kwaliteit van de buitenruimte te monitoren. Voor ‘schoon’ meet de gemeente volgens de standaardset beeldmeetlatten en meetmethoden uit de landelijke CROW Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte. Rotterdam sluit zo veel mogelijk aan bij deze landelijke standaard.

Toelichting resultaat 2022

De score B of hoger over 2022 is 91%. Er is sprake van een daling van 1% op de score ten opzichte van 2021 waar het percentage nog lag op 92%.